Nghị định 111/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
107
lượt xem
7
download

Nghị định 111/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 111/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 111/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N gh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 111/2005/N§­CP ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2005  Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh  mét sè ®iÒu cña LuËt XuÊt b¶n ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt XuÊt b¶n ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông  NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh  mét sè   ®iÒu cña LuËt XuÊt b¶n vÒ  chÝnh s¸ch  ®èi víi ho¹t  ®éng xuÊt  b¶n;  nhiÖm vô, quyÒn  h¹n cña c¬  quan  qu¶n lý  xuÊt b¶n c¸c cÊp; ho¹t ®éng cña c¸c lÜnh vùc xuÊt b¶n, in  vµ ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm.  §i Ò u  2.  XuÊt b¶n phÈm  XuÊt b¶n phÈm quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 LuËt XuÊt b¶n  ®îc  thÓ hiÖn díi c¸c h×nh thøc sau ®©y: 1. S¸ch, kÓ c¶ s¸ch cho ngêi khiÕm thÞ, s¸ch ®iÖn tö. 2.   Tranh,   ¶nh,   b¶n   ®å,   ¸p­phÝch;   tê   rêi,   tê   gÊp   cã  néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 LuËt XuÊt b¶n. 3. LÞch c¸c lo¹i díi d¹ng xuÊt b¶n phÈm. 4. B¨ng  ©m thanh,  ®Üa  ©m thanh, b¨ng h×nh,  ®Üa h×nh   cña nhµ  xuÊt b¶n cã  néi dung thay s¸ch hoÆc minh ho¹  cho  s¸ch. §i Ò u   3.  ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, hç trî ph¸t triÓn  sù nghiÖp xuÊt b¶n  
 2. 2 ChÝnh   s¸ch   cña   Nhµ   níc   khuyÕn   khÝch,   hç   trî   ph¸t  triÓn sù nghiÖp xuÊt b¶n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 6 LuËt  XuÊt b¶n bao gåm:  1.  ¦u tiªn  ®Çu t  øng dông c«ng nghÖ  ­ kü  thuËt tiªn  tiÕn trong lÜnh vùc xuÊt b¶n;  ®Çu t cho c¬  së  in phôc vô  nhiÖm vô  chÝnh trÞ, quèc phßng, an ninh vµ  c¬  së  in trªn  ®Þa   bµn   thuéc   diÖn  u   tiªn   ®Çu   t  cña   Nhµ   níc;   x©y   dùng  trung t©m s¸ch t¹i c¸c  ®Þa bµn, khu vùc träng  ®iÓm; x©y  dùng,   n©ng   cÊp   m¹ng   líi   ph¸t   hµnh   s¸ch   t¹i   c¸c   huyÖn  thuéc ®Þa bµn u tiªn ®Çu t cña Nhµ níc. 2. Hç trî kinh phÝ cho viÖc x©y dùng, hoµn thiÖn gi¸o   tr×nh;  ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh  ®é  chuyªn m«n nghiÖp vô   ë  trong   vµ   ngoµi   níc   cho   ®éi   ngò   biªn   tËp   viªn   nhµ   xuÊt  b¶n, kü  s c«ng nghÖ  in, c¸n bé  qu¶n lý  cña nhµ  xuÊt b¶n,   c¬ së in, c¬ së ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm. 3. Hç trî kinh phÝ cho viÖc tæ chøc vµ tham gia triÓn  l∙m, héi chî  s¸ch  phôc  vô  nhiÖm  vô  chÝnh trÞ,  c«ng  t¸c  th«ng tin ®èi ngo¹i ë trong vµ ngoµi níc.   4. Hç  trî  kinh phÝ  khen thëng hµng n¨m  ®èi víi xuÊt  b¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao. §i Ò u   4.   ChÝnh s¸ch  ®Æt hµng, mua b¶n th¶o, hç  trî  mua b¶n quyÒn, trî cíc vËn chuyÓn xuÊt b¶n phÈm 1.  H»ng n¨m,  Bé  V¨n  hãa ­ Th«ng  tin  duyÖt  danh  môc  xuÊt b¶n phÈm thuéc diÖn ®Æt hµng, mua b¶n th¶o vµ hç trî  mua b¶n quyÒn ®èi víi nhµ xuÊt b¶n trung ¬ng; Uû ban nh©n  d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng (sau  ®©y gäi lµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh)  duyÖt  danh môc xuÊt  b¶n  phÈm  thuéc diÖn ®Æt hµng, mua b¶n th¶o vµ hç trî mua b¶n quyÒn  ®èi víi nhµ  xuÊt b¶n  ®Þa ph¬ng quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2  vµ 3 §iÒu 6 LuËt XuÊt b¶n. 2. ViÖc trî  cíc vËn chuyÓn xuÊt b¶n phÈm  ®Õn vïng cã   ®iÒu kiÖn kinh tÕ  ­ x∙ héi khã  kh¨n, vïng cã   ®iÒu kiÖn  kinh tÕ ­ x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n, phôc vô ®ång bµo miÒn   nói, h¶i ®¶o ®îc tÝnh theo kho¶ng c¸ch tõ n¬i mua ®Õn trô  së Uû ban nh©n d©n x∙. 3.   Bé   V¨n   hãa   ­   Th«ng   tin   duyÖt   danh   môc   xuÊt   b¶n  phÈm  ®îc trî  cíc vËn chuyÓn  phôc vô  c«ng t¸c th«ng  tin  ®èi ngo¹i. ViÖc trî  cíc  ®îc tÝnh theo kho¶ng c¸ch tõ  n¬i   göi ®Õn n¬i nhËn ë níc ngoµi. 4. Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ   ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c c¬  quan cã  liªn quan   ban   hµnh   c¸c   v¨n   b¶n   ®Ó   thùc   hiÖn   c¸c   chÝnh   s¸ch   t¹i  kho¶n 2 §iÒu 28 LuËt XuÊt b¶n, c¸c §iÒu 3 vµ  4 NghÞ   ®Þnh   nµy.
 3. 3 § i Ò u   5.  NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Bé V¨n hãa ­ Th«ng  tin   trong   viÖc   thùc   hiÖn   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   ho¹t   ®éng  xuÊt b¶n  1.  Bé  V¨n hãa  ­ Th«ng  tin gióp  ChÝnh  phñ   thùc hiÖn  qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng xuÊt b¶n trªn ph¹m vi c¶ n íc  cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n: a) X©y dùng vµ  tr×nh cÊp cã  thÈm quyÒn ban hµnh hoÆc  ban hµnh theo thÈm quyÒn chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch  ph¸t triÓn  c¸c lÜnh vùc xuÊt b¶n,  in vµ  ph¸t hµnh  xuÊt  b¶n phÈm, v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, chÝnh s¸ch vÒ  ho¹t  ®éng xuÊt b¶n. b) Qu¶n lý  c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ  øng dông  c«ng nghÖ  trong ho¹t  ®éng xuÊt b¶n, c«ng t¸c  ®µo t¹o vµ  båi dìng chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ ho¹t ®éng xuÊt b¶n. c) Qu¶n lý hîp t¸c quèc tÕ trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n. d)   CÊp,   thu   håi   giÊy   phÐp   thµnh   lËp   nhµ   xuÊt   b¶n,  giÊy   phÐp   ®Æt   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   cña   nhµ   xuÊt   b¶n   níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam, giÊy phÐp  ®Æt v¨n phßng  ®¹i diÖn cña  tæ chøc níc ngoµi t¹i ViÖt Nam trong lÜnh vùc ph¸t hµnh  xuÊt   b¶n   phÈm   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   §iÒu   16,   24   vµ   43   LuËt  XuÊt b¶n. ®) T¹m ®×nh chØ ho¹t ®éng cña nhµ xuÊt b¶n, v¨n phßng   ®¹i   diÖn   cña   nhµ   xuÊt   b¶n   níc   ngoµi   t¹i   ViÖt   Nam,   v¨n  phßng  ®¹i diÖn cña tæ chøc níc ngoµi t¹i ViÖt Nam trong  lÜnh vùc ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm; cÊm lu hµnh, thu håi,  tÞch thu hoÆc tiªu huû xuÊt b¶n phÈm vi ph¹m cña nhµ xuÊt  b¶n, c¬ quan, tæ chøc ®îc phÐp xuÊt b¶n, c¬ së kinh doanh  nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm. e)   Tæ   chøc   thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   thi   ®ua,   khen   thëng  trong ho¹t  ®éng xuÊt b¶n; chØ  ®¹o vµ  híng dÉn viÖc tuyÓn  chän,  trao  gi¶i thëng   ®èi  víi  xuÊt  b¶n phÈm cã  gi¸ trÞ  cao. g)   Thanh   tra,   kiÓm   tra   viÖc   chÊp   hµnh   ph¸p   luËt   vÒ  xuÊt b¶n; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o vµ  xö  lý  vi ph¹m  ph¸p luËt trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n theo thÈm quyÒn. 2. Côc XuÊt b¶n lµ c¬ quan chøc n¨ng cña Bé V¨n hãa ­   Th«ng tin cã  nhiÖm vô, quyÒn h¹n: a) Gióp Bé trëng Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin thùc hiÖn c¸c  nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. b) NhËn vµ  qu¶n lý   ®¨ng ký  kÕ  ho¹ch xuÊt b¶n cña nhµ  xuÊt b¶n, ®¨ng ký danh môc xuÊt b¶n phÈm nhËp khÈu cña c¬  së kinh doanh nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm.
 4. 4 c) ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Bé  trëng Bé  V¨n hãa ­ Th«ng  tin  cÊp, thu håi giÊy phÐp xuÊt b¶n tµi liÖu kh«ng kinh  doanh; giÊy phÐp ho¹t ®éng in xuÊt b¶n phÈm; giÊy phÐp in   gia c«ng xuÊt b¶n phÈm cho níc ngoµi; giÊy phÐp ho¹t ®éng  kinh doanh nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm; giÊy phÐp triÓn l∙m,  héi chî  xuÊt b¶n phÈm quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 22, 23, 31,  34 vµ 42 LuËt XuÊt b¶n.  d) T¹m  ®×nh chØ ho¹t  ®éng in xuÊt b¶n phÈm hoÆc  ®×nh  chØ viÖc in xuÊt b¶n phÈm ®ang in; t¹m ®×nh chØ hoÆc ®×nh  chØ viÖc ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm; t¹m  ®×nh chØ ho¹t  ®éng  kinh doanh nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm; t¹m  ®×nh chØ viÖc tæ  chøc   triÓn   l∙m,   héi   chî   xuÊt   b¶n   phÈm   cña   c¬   quan,   tæ  chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ níc ngoµi; t¹m ®×nh chØ lu hµnh  xuÊt b¶n phÈm vi ph¹m ph¸p luËt vÒ xuÊt b¶n.  ®) Qu¶n lý viÖc lu chiÓu xuÊt b¶n phÈm vµ tæ chøc ®äc  xuÊt b¶n phÈm lu chiÓu. e) Thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra, thi  ®ua, khen thëng  trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n. §i Ò u   6.   NhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   cña   Uû   ban   nh©n   d©n  cÊp   tØnh   trong   viÖc   thùc   hiÖn   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   ho¹t  ®éng xuÊt b¶n t¹i ®Þa ph¬ng 1. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc  vÒ  ho¹t  ®éng xuÊt  b¶n  t¹i   ®Þa  ph¬ng  cã  nhiÖm  vô, quyÒn  h¹n: a) X©y dùng quy ho¹ch, quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn   c¸c   lÜnh   vùc   xuÊt   b¶n,   in   vµ   ph¸t   hµnh   xuÊt   b¶n   phÈm  thuéc ®Þa ph¬ng; x©y dùng vµ ban hµnh theo thÈm quyÒn c¸c   v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng xuÊt b¶n. b)   Tæ   chøc   thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   thi   ®ua,   khen   thëng  trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n t¹i ®Þa ph¬ng.  c) Thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o  vµ  xö  lý  vi ph¹m ph¸p luËt trong ho¹t  ®éng xuÊt b¶n theo  thÈm quyÒn. d) T¹m ®×nh chØ ho¹t ®éng cña nhµ xuÊt b¶n, c¬ së in,  c¬  së  ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm cña trung  ¬ng t¹i  ®Þa ph­ ¬ng;  ®×nh chØ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ  xuÊt b¶n cña  chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn nhµ  xuÊt b¶n, c¬  së  in, c¬  së  ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm cña trung  ¬ng vµ  tæ chøc, c¸  nh©n   kh¸c   t¹i   ®Þa   ph¬ng;   t¹m   ®×nh   chØ   viÖc   kinh   doanh  nhËp khÈu  xuÊt  b¶n phÈm cña c¬  së  kinh  doanh nhËp  khÈu  xuÊt b¶n phÈm vµ b¸o c¸o Bé trëng Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin;  ®×nh chØ viÖc ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm cã néi dung vi ph¹m  LuËt XuÊt b¶n cña c¬  së  ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm t¹i  ®Þa  ph¬ng.
 5. 5 ®) CÊm lu hµnh, thu håi, tÞch thu hoÆc tiªu huû  xuÊt  b¶n phÈm vi ph¹m ph¸p luËt vÒ  xuÊt b¶n cña nhµ  xuÊt b¶n,  c¬ quan, tæ chøc ®îc phÐp xuÊt b¶n, c¬ së kinh doanh nhËp  khÈu xuÊt b¶n phÈm thuéc ®Þa ph¬ng vµ b¸o c¸o Bé trëng Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin. 2. Së  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin lµ  c¬  quan chuyªn m«n cña  Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n: a) Gióp Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh thùc hiÖn  c¸c nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. b) ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp  tØnh cÊp, thu håi giÊy phÐp xuÊt b¶n tµi liÖu kh«ng kinh  doanh, giÊy phÐp triÓn l∙m, héi chî  xuÊt b¶n phÈm cho c¬  quan,  tæ   chøc,   c¸  nh©n   thuéc   ®Þa   ph¬ng,   chi   nh¸nh,  v¨n  phßng   ®¹i  diÖn,   ®¬n vÞ  trùc thuéc  c¬  quan,  tæ chøc  cña  trung ¬ng t¹i  ®Þa ph¬ng; giÊy phÐp ho¹t  ®éng in xuÊt b¶n  phÈm vµ giÊy phÐp in gia c«ng xuÊt b¶n phÈm cho níc ngoµi  ®èi víi c¬  së  in xuÊt b¶n phÈm thuéc  ®Þa ph¬ng quy  ®Þnh  t¹i c¸c §iÒu 22, 31, 34 vµ 42 LuËt XuÊt b¶n.  c) Qu¶n lý viÖc lu chiÓu xuÊt b¶n phÈm vµ tæ chøc ®äc  xuÊt b¶n phÈm lu chiÓu do ®Þa ph¬ng cÊp phÐp. d) Thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p  luËt vÒ  xuÊt b¶n; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o vµ  xö  lý  vi   ph¹m   ph¸p   luËt   trong   ho¹t   ®éng   xuÊt   b¶n   theo   thÈm   quyÒn. ®) T¹m  ®×nh chØ ho¹t  ®éng in xuÊt b¶n phÈm hoÆc  ®×nh  chØ viÖc in xuÊt b¶n phÈm  ®ang in nÕu ph¸t hiÖn néi dung  xuÊt b¶n phÈm vi ph¹m §iÒu 10 LuËt XuÊt b¶n vµ b¸o c¸o Bé   trëng Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh;  t¹m   ®×nh  chØ viÖc tæ chøc triÓn  l∙m,  héi chî  xuÊt b¶n phÈm cña c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n do  ®Þa ph¬ng  cÊp phÐp;  t¹m   ®×nh  chØ viÖc ph¸t hµnh  xuÊt  b¶n phÈm cã  néi dung vi ph¹m LuËt XuÊt b¶n cña c¬  së  ph¸t hµnh xuÊt  b¶n phÈm t¹i ®Þa ph¬ng. e) Thùc hiÖn viÖc tiªu huû xuÊt b¶n phÈm vi ph¹m ph¸p   luËt vÒ  xuÊt b¶n khi cã  quyÕt  ®Þnh cña Bé  trëng Bé  V¨n  ho¸ ­ Th«ng tin hoÆc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. §i Ò u   7.   Quy   ho¹ch   ph¸t   triÓn   c¸c   lÜnh   vùc   xuÊt  b¶n, in vµ ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin cã tr¸ch nhiÖm: 1.   X©y   dùng   quy   ho¹ch   ph¸t   triÓn   c¸c   lÜnh   vùc   xuÊt  b¶n, in vµ ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm toµn quèc tr×nh Thñ t­ íng ChÝnh phñ phª duyÖt.
 6. 6 2. C¨n cø vµo quy ho¹ch toµn quèc  ®∙  ®îc phª duyÖt,  híng dÉn viÖc x©y dùng vµ  thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn   c¸c lÜnh vùc xuÊt b¶n, in vµ  ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm cña  bé, ban, ngµnh, ®Þa ph¬ng.
 7. 7 Ch¬ng II LÜnh vùc xuÊt b¶n  §i Ò u  8.  Tæ chøc ®îc thµnh lËp nhµ xuÊt b¶n  1. C¬  quan nhµ  níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh  trÞ ­ x∙ héi ë Trung ¬ng vµ cÊp tØnh. 2. Tæ chøc kh¸c ®îc thµnh lËp nhµ xuÊt b¶n bao gåm: a) Tæ chøc chÝnh trÞ ­ x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp ë Trung  ­ ¬ng trùc tiÕp s¸ng t¹o vµ c«ng bè t¸c phÈm. b) Ngoµi tæ chøc  ®îc thµnh lËp nhµ  xuÊt b¶n quy  ®Þnh  t¹i  ®iÓm a kho¶n nµy, c¨n cø yªu cÇu cô  thÓ,  ®iÒu kiÖn  thµnh  lËp  nhµ  xuÊt   b¶n,   quy   ho¹ch  ph¸t   triÓn   sù   nghiÖp   xuÊt b¶n toµn quèc vµ  tõng ngµnh, tõng  ®Þa ph ¬ng, Bé  V¨n  hãa ­ Th«ng tin quyÕt ®Þnh thµnh lËp nhµ xuÊt b¶n sau khi  cã ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ.    3. ViÖc thµnh lËp nhµ  xuÊt b¶n ph¶i phï  hîp víi quy  ho¹ch ph¸t triÓn sù nghiÖp xuÊt b¶n toµn quèc. §i Ò u   9.   Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc gi¸m  ®èc,  tæng biªn tËp nhµ xuÊt b¶n  1. Tríc khi bæ nhiÖm gi¸m ®èc, tæng biªn tËp nhµ xuÊt   b¶n,   c¬   quan   chñ   qu¶n   ph¶i   cã   hå   s¬   göi   Bé   V¨n   hãa   ­  Th«ng tin. Hå s¬ gåm: a) V¨n b¶n ®Ò nghÞ tho¶ thuËn bæ nhiÖm.  b) Lý lÞch trÝch ngang cña nh©n sù dù kiÕn bæ nhiÖm. c) B¶n sao cã  c«ng chøng c¸c v¨n b»ng, chøng chØ x¸c  nhËn tr×nh ®é quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 14 LuËt XuÊt b¶n.  2. Khi miÔn nhiÖm, c¸ch chøc gi¸m  ®èc, tæng biªn tËp  nhµ  xuÊt b¶n, c¬  quan chñ  qu¶n ph¶i cã  v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  tho¶ thuËn göi Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin  vµ  thùc hiÖn theo   quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ c¸n bé, c«ng chøc.  3. Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin ph¶i cã  v¨n b¶n  tr¶ lêi c¬  quan chñ  qu¶n nhµ  xuÊt b¶n vÒ  viÖc bæ nhiÖm,  miÔn   nhiÖm,   c¸ch   chøc  gi¸m   ®èc,   tæng   biªn  tËp  nhµ  xuÊt   b¶n.  §i Ò u  10.  §¨ng ký kÕ ho¹ch xuÊt b¶n  1.  Nhµ  xuÊt  b¶n ph¶i   ®¨ng  ký  kÕ  ho¹ch  xuÊt  b¶n  víi  Côc XuÊt b¶n tríc khi xuÊt b¶n. KÕ ho¹ch xuÊt b¶n cña nhµ 
 8. 8 xuÊt b¶n ph¶i phï  hîp víi t«n chØ, môc  ®Ých, chøc n¨ng,  nhiÖm vô  cña nhµ  xuÊt b¶n vµ  ph¶i  ®îc c¬  quan chñ  qu¶n  nhµ  xuÊt b¶n xÐt duyÖt tríc khi  ®¨ng ký  víi Côc XuÊt b¶n  theo mÉu sè 1 Phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy.  2. Trong thêi h¹n 07 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  ®¨ng ký  kÕ  ho¹ch xuÊt b¶n cña nhµ  xuÊt b¶n, Côc XuÊt  b¶n x¸c nhËn viÖc ®¨ng ký kÕ ho¹ch xuÊt b¶n b»ng v¨n b¶n.  ViÖc ghi sè   ®¨ng ký  kÕ  ho¹ch xuÊt b¶n trªn xuÊt b¶n phÈm  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 26 LuËt XuÊt b¶n thùc hiÖn theo mÉu sè  2 Phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. 3. Sau khi ®¨ng ký kÕ ho¹ch xuÊt b¶n, nhµ xuÊt b¶n ®­ îc thùc hiÖn theo néi dung ®∙ ®¨ng ký. KÕ  ho¹ch xuÊt b¶n  ®∙  ®¨ng ký  cã  gi¸ trÞ   ®Õn hÕt ngµy  31 th¸ng 12 cña n¨m kÕ ho¹ch. §i Ò u   11.   CÊp   giÊy   phÐp   xuÊt   b¶n   tµi   liÖu   kh«ng  kinh doanh 1. Tµi liÖu kh«ng kinh doanh mµ  kh«ng thùc hiÖn qua   nhµ   xuÊt   b¶n   ph¶i   xin   phÐp   xuÊt   b¶n   theo   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu 22 vµ kho¶n 2 §iÒu 23 LuËt XuÊt b¶n bao gåm: a)   Tµi   liÖu   tuyªn   truyÒn,   cæ   ®éng   phôc   vô   nhiÖm   vô  chÝnh trÞ, c¸c ngµy kû  niÖm lín vµ  c¸c sù  kiÖn träng  ®¹i  cña ®Êt níc. b) Tµi liÖu híng dÉn häc tËp vµ thi hµnh c¸c chØ thÞ,  nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. c) Tµi liÖu híng dÉn kü thuËt s¶n xuÊt, c¸c biÖn ph¸p   phßng chèng thiªn tai, dÞch bÖnh vµ b¶o vÖ m«i trêng. d) Kû yÕu héi th¶o. ®)  Tµi liÖu  cña c¸c  c¬  quan,  tæ chøc  níc  ngoµi,  tæ  chøc quèc  tÕ  t¹i ViÖt  Nam  vµ  doanh  nghiÖp  100%  vèn níc  ngoµi. 2.  Khi xuÊt  b¶n tµi  liÖu  quy  ®Þnh  t¹i kho¶n  1 §iÒu  nµy, c¬  quan, tæ chøc ph¶i cã   ®¬n xin phÐp xuÊt b¶n göi  c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ xuÊt b¶n.  3. Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Côc XuÊt b¶n chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Bé  trëng Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin cÊp giÊy phÐp xuÊt b¶n cho  c¬  quan, tæ chøc  ë  trung ¬ng, tæ chøc níc ngoµi, tæ chøc  quèc tÕ  vµ  doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi t¹i ViÖt Nam;  Së  V¨n ho¸ ­Th«ng tin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh cÊp giÊy phÐp xuÊt b¶n cho c¬ quan,  tæ chøc thuéc  ®Þa ph¬ng, chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn,  ®¬n vÞ  trùc thuéc c¬  quan, tæ chøc cña trung ¬ng t¹i  ®Þa  ph¬ng.
 9. 9 § i Ò u  12.  Nép lu chiÓu xuÊt b¶n phÈm 1. ViÖc nép lu chiÓu xuÊt b¶n phÈm quy ®Þnh t¹i kho¶n   1 §iÒu 27 LuËt XuÊt b¶n ®îc thùc hiÖn nh sau: a)   Nhµ   xuÊt   b¶n,   c¬   quan,   tæ   chøc   ë   trung  ¬ng   ®îc  phÐp   xuÊt   b¶n   nép   xuÊt   b¶n   phÈm   lu   chiÓu   cho   Côc   XuÊt  b¶n.  b) C¬  quan, tæ chøc thuéc  ®Þa ph¬ng, chi nh¸nh, v¨n  phßng   ®¹i  diÖn,   ®¬n vÞ  trùc thuéc  c¬  quan,  tæ chøc  cña  trung  ¬ng  t¹i   ®Þa  ph¬ng  ®îc phÐp  xuÊt  b¶n nép xuÊt b¶n  phÈm lu chiÓu cho Côc XuÊt b¶n vµ Së V¨n ho¸ ­ Th«ng tin. 2. Khi nép lu chiÓu, nhµ  xuÊt b¶n, c¬  quan, tæ chøc  ®îc phÐp xuÊt b¶n ph¶i ®ãng dÊu "lu chiÓu" vµ ký tªn trªn  xuÊt b¶n phÈm.  §i Ò u  13.  §äc xuÊt b¶n phÈm lu chiÓu 1. Côc XuÊt b¶n, Së  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin tæ chøc  ®äc  xuÊt b¶n phÈm lu chiÓu vµ  tæ chøc  ®éi ngò  céng t¸c viªn  ®äc xuÊt b¶n phÈm lu chiÓu. 2. Khi ph¸t hiÖn xuÊt b¶n phÈm lu chiÓu vi ph¹m quy  ®Þnh cña LuËt XuÊt b¶n th×  ph¶i xö  lý  theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 30 LuËt XuÊt b¶n. Trêng   hîp   ph¸t   hiÖn   xuÊt   b¶n   phÈm   lu   chiÓu   cã   néi  dung vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i §iÒu 10 LuËt XuÊt b¶n th×  viÖc  xö lý ®îc thùc hiÖn nh sau: a) Côc XuÊt b¶n, Së  V¨n hãa ­ Th«ng tin cã  v¨n b¶n  yªu cÇu nhµ  xuÊt b¶n, c¬  quan, tæ chøc  ®îc phÐp xuÊt b¶n  cha  ®îc ph¸t hµnh hoÆc t¹m  ®×nh chØ ph¸t hµnh vµ  tæ chøc  thÈm ®Þnh néi dung. b) Nhµ  xuÊt b¶n, c¬  quan, tæ chøc  ®îc phÐp xuÊt b¶n  tæ chøc thÈm  ®Þnh néi dung xuÊt b¶n phÈm lu chiÓu vµ  göi  biªn b¶n vÒ Côc XuÊt b¶n hoÆc Së V¨n ho¸ ­ Th«ng tin. c) Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc biªn b¶n thÈm  ®Þnh, Côc XuÊt b¶n hoÆc Së  V¨n ho¸ ­  Th«ng tin xem xÐt, ®Ò xuÊt viÖc quyÕt ®Þnh ph¸t hµnh hoÆc   ¸p dông c¸c h×nh thøc xö lý theo quy ®Þnh.  Ch¬ng III LÜnh vùc in xuÊt b¶n phÈm
 10. 10 § i Ò u   14.   Ho¹t  ®éng in xuÊt b¶n phÈm vµ   ®iÒu kiÖn  cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng in xuÊt b¶n phÈm 1. Ho¹t  ®éng in xuÊt b¶n phÈm bao gåm chÕ  b¶n, in vµ  gia c«ng sau in. 2. §iÒu kiÖn  ®Ó  cÊp giÊy phÐp ho¹t  ®éng in xuÊt b¶n  phÈm quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm a vµ  b kho¶n 1 §iÒu 31 LuËt  XuÊt b¶n cô thÓ nh sau: a) Gi¸m  ®èc hoÆc chñ  c¬  së  in xuÊt b¶n phÈm ph¶i cã  v¨n b»ng do c¬  së   ®µo t¹o nghÒ  in cÊp hoÆc chøng chØ x¸c   nhËn ®∙ ®îc båi dìng kiÕn thøc qu¶n lý vÒ in do c¬ së ®µo  t¹o chuyªn ngµnh v¨n ho¸ ­ th«ng tin cÊp.  B¶n sao cã c«ng chøng v¨n b»ng hoÆc chøng chØ göi kÌm   hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng in xuÊt b¶n phÈm.  b) C¬ së in cã d©y chuyÒn thiÕt bÞ in vµ gia c«ng sau  in míi ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng in xuÊt b¶n phÈm. §i Ò u   15.   ThÈm   quyÒn   cÊp   giÊy   phÐp   ho¹t   ®éng   in  xuÊt b¶n phÈm Côc   XuÊt   b¶n   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   Bé   trëng   Bé   V¨n  ho¸ ­ Th«ng tin cÊp giÊy phÐp cho c¬  së  in xuÊt b¶n phÈm   cña c¬ quan, tæ chøc ë trung ¬ng; Së  V¨n hãa ­ Th«ng tin  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  cÊp giÊy phÐp cho c¬  së  in xuÊt b¶n phÈm cña c¬  quan, tæ   chøc thuéc ®Þa ph¬ng. C¬   së   in   xuÊt   b¶n   phÈm   muèn   ®Æt   chi   nh¸nh   t¹i   c¸c  tØnh, thµnh phè kh¸c trùc thuéc trung ¬ng ph¶i ®îc Uû ban  nh©n d©n cÊp tØnh n¬i  ®Æt chi nh¸nh chÊp thuËn b»ng v¨n  b¶n vµ  ph¶i  ®Ò  nghÞ  bæ sung giÊy phÐp ho¹t  ®éng in xuÊt  b¶n phÈm quy ®Þnh t¹i §iÒu 31 LuËt XuÊt b¶n. §i Ò u  16.  §iÒu kiÖn nhËn in xuÊt b¶n phÈm 1. Khi nhËn in xuÊt b¶n phÈm th×  giÊy phÐp xuÊt b¶n,  giÊy   phÐp   in   gia   c«ng   xuÊt   b¶n   phÈm   cho   níc   ngoµi   vµ  quyÕt   ®Þnh  xuÊt b¶n cña gi¸m  ®èc nhµ  xuÊt  b¶n  quy   ®Þnh  t¹i kho¶n 1 §iÒu 32 LuËt XuÊt b¶n ph¶i lµ  b¶n gèc vµ   ® îc  lu t¹i c¬ së nhËn in xuÊt b¶n phÈm. 2. Khi nhËn chÕ b¶n, in hoÆc gia c«ng sau in xuÊt b¶n  phÈm, c¬  së  in ph¶i vµo sæ theo dâi vµ  qu¶n lý  hîp  ®ång  nhËn in. 
 11. 11 § i Ò u  17.  In gia c«ng xuÊt b¶n phÈm cho níc ngoµi  1. Côc XuÊt b¶n chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Bé trëng Bé V¨n  ho¸ ­ Th«ng tin cÊp giÊy phÐp in gia c«ng xuÊt b¶n phÈm  cho níc ngoµi  ®èi víi c¬  së  in  ë  trung ¬ng; Së  V¨n ho¸ ­  Th«ng tin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh cÊp giÊy phÐp in gia c«ng xuÊt b¶n phÈm cho níc  ngoµi ®èi víi c¬ së in thuéc ®Þa ph¬ng. 2. Néi dung xuÊt b¶n phÈm in gia c«ng cho níc ngoµi  kh«ng tr¸i víi c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cã liªn quan.  Bé   V¨n hãa  ­  Th«ng  tin cã  tr¸ch  nhiÖm  híng  dÉn chi  tiÕt thùc hiÖn quy ®Þnh nµy. 3. XuÊt b¶n phÈm in gia c«ng cho níc ngoµi kh«ng  ®îc  tiªu thô, phæ biÕn trªn l∙nh thæ ViÖt Nam. Ch¬ng IV  LÜnh vùc Ph¸t hµnh XUÊT B¶N PHÈM §i Ò u  18.  §¨ng ký nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm ViÖc ®¨ng ký danh môc xuÊt b¶n phÈm nhËp khÈu ®Ó kinh   doanh   (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   danh   môc   xuÊt   b¶n   phÈm   nhËp  khÈu) quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 39 LuËt XuÊt b¶n ®îc thùc  hiÖn nh sau: 1. Khi nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm, c¬  së  nhËp khÈu ph¶i  ®¨ng ký danh môc xuÊt b¶n phÈm nhËp khÈu víi Côc XuÊt b¶n  theo mÉu sè 3 Phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. 2. Trong thêi h¹n 07 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc danh  môc  xuÊt  b¶n phÈm nhËp khÈu,  Côc XuÊt b¶n x¸c  nhËn viÖc ®¨ng ký b»ng v¨n b¶n. 3. Sau khi  ®¨ng ký  danh môc xuÊt b¶n phÈm nhËp khÈu,  c¬ së nhËp khÈu ®îc thùc hiÖn theo néi dung ®∙ ®¨ng ký. Danh  môc  xuÊt b¶n  phÈm  nhËp khÈu   ®∙  ®¨ng  ký  cã   gi¸  trÞ ®Õn hÕt ngµy 31 th¸ng 12 cña n¨m kÕ ho¹ch. 4. Danh môc xuÊt b¶n phÈm nhËp khÈu  ®∙  ®îc Côc XuÊt  b¶n x¸c nhËn lµ c¨n cø ®Ó c¬ së nhËp khÈu lµm thñ tôc h¶i  quan. §i Ò u   19.   Ho¹t   ®éng   triÓn   l∙m,   héi   chî   xuÊt   b¶n  phÈm 1. Côc XuÊt b¶n chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Bé trëng Bé V¨n  ho¸ ­ Th«ng tin cÊp giÊy phÐp tæ chøc triÓn l∙m, héi chî  xuÊt b¶n phÈm cho c¬  quan, tæ chøc  ë  trung ¬ng, tæ chøc,  c¸ nh©n níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ; Së V¨n ho¸ ­Th«ng tin  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh 
 12. 12 cÊp giÊy phÐp  tæ chøc  triÓn  l∙m, héi chî  xuÊt  b¶n  phÈm  cho c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®Þa ph ¬ng, chi nh¸nh,  v¨n phßng   ®¹i  diÖn,   ®¬n vÞ  trùc thuéc  c¬  quan,  tæ chøc  cña trung ¬ng t¹i ®Þa ph¬ng.  2. C¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n tæ chøc triÓn l∙m, héi  chî  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  néi dung xuÊt b¶n phÈm  ®Ó  triÓn  l∙m, héi chî. 3. ViÖc trng bµy kh«ng kinh doanh c¸c xuÊt b¶n phÈm  nh»m   giíi   thiÖu   ho¹t   ®éng   vµ   s¶n   phÈm   cña   c¬   quan,   tæ  chøc ViÖt Nam th× kh«ng ph¶i xin phÐp, nhng tríc khi trng  bµy ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n víi c¬  quan cã  thÈm quyÒn  cÊp giÊy phÐp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vÒ thêi gian,  ®Þa  ®iÓm, danh môc xuÊt b¶n phÈm vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  néi dung xuÊt b¶n phÈm trng bµy. §i Ò u   20.  Ho¹t  ®éng cña v¨n phßng  ®¹i diÖn tæ chøc  níc ngoµi trong lÜnh vùc ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm  1. V¨n phßng  ®¹i diÖn cña tæ chøc n íc ngoµi t¹i ViÖt  Nam trong lÜnh vùc ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 3 §iÒu 43 LuËt XuÊt b¶n ®îc phÐp: a) Giíi thiÖu vÒ tæ chøc vµ s¶n phÈm cña m×nh. b) Xóc tiÕn c¸c giao dÞch vÒ  hîp  ®ång, hîp t¸c kinh  doanh hoÆc liªn doanh trong lÜnh vùc ph¸t hµnh xuÊt b¶n  phÈm;  c¸c  giao  dÞch vÒ  ph¸t hµnh xuÊt  b¶n  phÈm,  vÒ  b¶n  quyÒn vµ  chuyÓn giao c«ng nghÖ  trong lÜnh vùc ph¸t hµnh  xuÊt b¶n phÈm. 2. V¨n phßng  ®¹i diÖn cña tæ chøc n íc ngoµi t¹i ViÖt  Nam trong lÜnh vùc ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm kh«ng ® îc trùc  tiÕp kinh doanh t¹i ViÖt Nam. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u   21.   CÊp   l¹i   giÊy   phÐp   trong   ho¹t   ®éng   xuÊt  b¶n  Nhµ  xuÊt b¶n, c¬  së  in xuÊt b¶n phÈm vµ  c¬  së  kinh  doanh nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm thµnh lËp vµ ho¹t ®éng tr íc  ngµy   01   th¸ng   7   n¨m   2005   ph¶i   lµm   thñ   tôc   xin   cÊp   l¹i  giÊy phÐp. §i Ò u  22.  HiÖu lùc thi hµnh  NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 79/CP ngµy 06  th¸ng 11 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ.
 13. 13 § i Ò u  23.  Tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh 1. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 2. Bé  trëng Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin híng dÉn thi hµnh  NghÞ ®Þnh nµy.
 14. MÉu sè 1 céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt Nam Tªn c¬ quan chñ  qu¶n.... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Tªn nhµ xuÊt b¶n...... .........,   ngµy......   th¸ng......  n¨m........ Sè : .............. .... GiÊy ®¨ng ký kÕ ho¹ch xuÊt b¶n KÝnh göi : Côc XuÊt b¶n TT Tªn t¸c  T¸c  Ngêi  Tªn  Ng÷  Ng÷  Êt T¸i Nhµ n­ ThÓ  Xu Tãm  Khu«n  Sè  Sè  Ph¬ng thøc  §èi  Thê phÈm gi¶ dÞch, nguyª ®îc  xuÊ b¶n  b¶n íc  lo¹ t¾t  khæ trang lîng  xuÊt b¶n tîng  i  hiÖu  n b¶n dÞch t  lÇn  ®Æt  i néi  in Tù  Liªn  phôc  gia ®Ýnh b¶n ®Çu hµng dung vô n  xuÊt  kÕt  ph¸ b¶n (tªn,  t  ®Þa  hµn chØ tæ  h chøc  liªn  kÕt) (1 (11 (19 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) ) ) )   I. ChÝnh trÞ, ph¸p luËt   II. Khoa häc ­ c«ng nghÖ, kinh tÕ 
 15. 15                                         III. V¨n hãa ­ x∙ héi, nghÖ thuËt                                                                               IV. V¨n häc    V. Gi¸o khoa ­ gi¸o tr×nh ­ tham kh¶o                                         VI. ThiÕu niªn, nhi ®ång                                         VII. Tõ diÓn, ngo¹i v¨n                                       XÐt duyÖt cña c¬ quan chñ qu¶n L∙nh ®¹o nhµ xuÊt b¶n (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 16. 16 MÉu sè 2 Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam tin §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Côc XuÊt b¶n Hµ  Néi, ngµy..... th¸ng  8 n¨m 2005 Sè:....../XB­QLXB V/v x¸c nhËn ®¨ng  ký kÕ ho¹ch xuÊt  b¶n GiÊy x¸c nhËn ®¨ng ký kÕ ho¹ch xuÊt b¶n KÝnh göi: Nhµ xuÊt b¶n C¨n cø c¸c §iÒu 18 vµ  26 LuËt XuÊt b¶n ngµy 03/12/2004,   §iÒu.....   NghÞ   ®Þnh   sè...../2005/N§­CP   ngµy....   th¸ng....  n¨m...... cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt XuÊt   b¶n, Côc XuÊt b¶n x¸c nhËn: 1.   GiÊy   ®¨ng   ký   kÕ   ho¹ch   xuÊt   b¶n   sè......./.......  ngµy........   th¸ng.......   n¨m.......   cña   Nhµ   xuÊt  b¶n.........................   víi   tæng   sè..................  tªn xuÊt b¶n phÈm ®∙ ®¨ng ký t¹i Côc XuÊt b¶n. 2. Sè   ®¨ng ký  kÕ  ho¹ch xuÊt b¶n ghi trªn xuÊt b¶n phÈm   lµ:  M­n¨m kÕ ho¹ch/CXB/i­Y/tªn NXB  (viÕt t¾t) Trong ®ã: M lµ  sè  thø tù  trong sæ qu¶n lý   ®¨ng ký  kÕ  ho¹ch xuÊt  b¶n cña Côc XuÊt b¶n; i lµ  sè  thø tù  tªn xuÊt b¶n phÈm trong giÊy  ®¨ng ký  kÕ  ho¹ch xuÊt b¶n cña nhµ xuÊt b¶n; Y lµ sè giÊy ®¨ng ký kÕ ho¹ch xuÊt b¶n cña nhµ xuÊt b¶n. VÝ  dô: 2­2005/CXB/15­55/K§ lµ  sè   ®¨ng ký  kÕ  ho¹ch  xuÊt  b¶n   ®îc   ghi   trªn   mét   xuÊt   b¶n   phÈm   cña   Nhµ   xuÊt   b¶n   Kim   §ång. Côc XuÊt b¶n th«ng b¸o ®Ó nhµ xuÊt b¶n biÕt.
 17. 17 Côc trëng côc XuÊt b¶n
 18. 18 MÉu sè 3 Tªm ®¬n vÞ Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam ..................... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ................ Hµ  Néi, ngµy..... th¸ng  8 n¨m 2005 Sè:....../XB­QLXB V/v ®¨ng ký nhËp  khÈu xuÊt b¶n phÈm §¨ng ký danh môc nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm  C¨n cø LuËt XuÊt b¶n ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004; C¨n   NghÞ   ®Þnh   sè   .../200.../N§­CP  ngµy   ...../......./200...   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi hµnh LuËt XuÊt b¶n; C¨n cø vµo GiÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu xuÊt   b¶n   phÈm   do   Bé   V¨n   ho¸   ­   Th«ng   tin   cÊp  ngµy..........th¸ng........n¨m....., C«ng   ty..............   xin   ®¨ng   ký   danh   môc   nhËp   khÈu  xuÊt b¶n phÈm: 1.   Tæng   sè   tªn   xuÊt   b¶n   phÈm   nhËp  khÈu:................................................ 2.   Tæng   sè  b¶n......................................................... .................................... 3.   NhËp   khÈu   tõ   n­ íc:......................................................... ................... 4.   Tªn   nhµ   cung  cÊp:........................................................ ....................... 5.   Cöa   khÈu  nhËp:....................................................... ........................... 6. KÌm theo  v¨n  b¶n  nµy  lµ  danh  môc  chi  tiÕt  xuÊt b¶n   phÈm nhËp khÈu.   C«ng   ty...................xin   cam   kÕt   thùc   hiÖn   ®óng  c¸c quy  ®Þnh t¹i LuËt XuÊt b¶n, NghÞ   ®Þnh híng dÉn chi tiÕt  thi   hµnh   LuËt   XuÊt   b¶n   ®ång   thêi   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   néi  dung, h×nh thøc cña xuÊt b¶n phÈm vµ mäi ho¹t ®éng liªn quan   ®Õn viÖc nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm.
 19. 19 Thñ trëng c¬ quan (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 20. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA MÉu sè 3 Tªn ®¬n vÞ:............... Danh môc ®¨ng ký nhËp khÈu xuÊt b¶n phÈm (KÌm theo c«ng v¨n ®¨ng ký sè:.................... ngµy...........th¸ng...........n¨m........) STT M∙ sè  Tªn xuÊt b¶n  Tªn xuÊt b¶n  T¸c  Nhµ  ThÓ  Sè b¶n B¨ng, ®Üa kÌm theo  H×nh thøc  s¸ch phÈm b»ng tiÕng  phÈm b»ng  gi¶ xuÊt  lo¹i xuÊt b¶n phÈm kh¸c níc ngoµi tiÕng ViÖt b¶n §Üa B¨ng Cassette 1 2 3 ... ... ... ... Thñ trëng c¬ quan (Ký tªn, ®ãng dÊu)
Đồng bộ tài khoản