Quyết định số 754/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 754/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 754/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 754/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 754/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O C A CHÍNH PH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA GI M NGHÈO GIAI O N 2006 - 2010 VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG NG BÀO DÂN T C VÀ MI N NÚI GIAI O N 2006 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 07/2006/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai o n II); Căn c Quy t nh s 20/2007/Q -TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai o n 2006 - 2010; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c, B trư ng B N i v , QUY T NNH : i u 1. Thành l p Ban Ch o c a Chính ph th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai o n 2006 - 2010 và Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010 (g i t t là Ban Ch o th c hi n các Chương trình gi m nghèo), g m các thành viên sau ây: 1. Trư ng Ban Ch o: Phó Th tư ng Chính ph . 2. Phó Trư ng Ban Ch o: B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3. Phó Trư ng Ban Ch o: B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c. 4. Các y viên g m: a) y viên thư ng tr c: - 01 Th trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, y viên thư ng tr c Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai o n 2006 - 2010;
  2. - 01 Phó Ch nhi m y ban Dân t c, y viên thư ng tr c Chương trình 135 giai o n II. b) Các y viên g m: - 01 Th trư ng B K ho ch và u tư; - 01 Th trư ng B Tài chính; - 01 Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - 01 Th trư ng B N i v ; - 01 Th trư ng B Y t ; - 01 Th trư ng B Giáo d c và ào t o; - 01 Th trư ng B Tư pháp; - 01 Th trư ng B Xây d ng; - 01 Th trư ng B Thu s n; - 01 Th trư ng B Giao thông v n t i; - 01 Phó Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i u 2. Ban Ch o th c hi n các chương trình gi m nghèo có nhi m v : 1. Giúp Th tư ng Chính ph ch o xây d ng k ho ch 5 năm, hàng năm tri n khai và t ch c th c hi n các chương trình trong giai o n 2006 - 2010. 2. Nghiên c u, xu t v i Th tư ng Chính ph v cơ ch , chính sách, gi i pháp gi i quy t v ngu n nhân l c và tiêu chí phân b ngân sách hàng năm c a chương trình. 3. Giúp Th tư ng Chính ph ch o, tri n khai th c hi n, ôn c, ki m tra và ánh giá ho t ng c a các B , ngành, a phương v công tác gi m nghèo giai o n 2006 - 2010 và phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010. 4. Giúp Th tư ng Chính ph t ch c và ch o s ph i h p ho t ng gi a các B , ngành và a phương, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân; l ng ghép, ph i h p các chương trình, k ho ch và ngu n l c c a công tác gi m nghèo giai o n 2006 - 2010 và phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010. 5. Giúp Th tư ng Chính ph ch o các B , ngành, a phương và các oàn th Trung ương th c hi n nhi m v ư c giao và báo cáo tình hình th c hi n nhi m v
  3. gi m nghèo giai o n 2006 - 2010 và phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010. 6. T ng h p và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình tri n khai th c hi n công tác gi m nghèo giai o n 2006 - 2010 và phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010. i u 3. 1. Trư ng Ban Ch o ban hành Quy ch ho t ng, cơ ch ph i h p c a 02 chương trình và phân công trách nhi m i v i các thành viên c a Ban Ch o. 2. B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh thành l p Văn phòng i u ph i Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai o n 2006 - 2010 t t i B Lao ng - Thương binh và Xã h i; B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c quy t nh thành l p Văn phòng i u ph i Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010 t t i y ban Dân t c. i u 4. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o th c hi n các chương trình gi m nghèo do ngân sách nhà nư c b o m. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các thành viên quy nh t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG - Như i u 6; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX.
Đồng bộ tài khoản