02B/NNPTNT Diện tích rừng trồng mới tập trung chia theo tỉnh/thành phố

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
4
download

02B/NNPTNT Diện tích rừng trồng mới tập trung chia theo tỉnh/thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '02b/nnptnt diện tích rừng trồng mới tập trung chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 02B/NNPTNT Diện tích rừng trồng mới tập trung chia theo tỉnh/thành phố

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 02B/NNPTNT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh DIÖN TÝCH RõNG TRåNG MíI Bé N«ng nghiÖp sè... Q§-TTg ngµy... TËP TRUNG CHIA THEO TØNH/THµNH PHè vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (−íc n¨m) Tæng côc Thèng kª ¦íc n¨m: ngµy 15 th¸ng 12 (ChÝnh thøc n¨m) ChÝnh thøc n¨m: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Ha Diện tích Chia ra rừng trồng Rừng đặc Rừng sản xuất Rừng phòng hộ mới tập trung dụng Trong Mã Trong đó: Trong Trong số đó: theo đó: theo đó: theo Tổng Tổng Tổng Tổng theo dự dự án dự án 5 dự án 5 số số số số án 5 5 triệu triệu ha triệu ha triệu ha ha rừng rừng rừng rừng 185 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 185

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản