03B/CT Số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
4
download

03B/CT Số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '03b/ct số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 03B/CT Số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 03 B/CT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè...Q§-TTg ngµy... Sè §¥N VÞ Cã GIAO DÞCH TH¦¥NG M¹I §IÖN Tö Bé C«ng th−¬ng cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Tæng côc Thèng kª Chia theo loại hình kinh tế Mã số Tổng số Có vốn đầu tư trực Loại hình Nhà nước Tập thể tiếp nước ngoài khác A B 1=2+3+4+5 2 3 4 5 Tổng số 01 Chia theo ngành kinh tế cấp I 204 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 204

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản