05B/TC_Thu, chi ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
98
lượt xem
4
download

05B/TC_Thu, chi ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '05b/tc_thu, chi ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 05B/TC_Thu, chi ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 05B/TC §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THU, CHI NG¢N S¸CH NHµ N¦íC Bé Tµi chÝnh sè... Q§-TTg ngµy... CñA C¸C TØNH, THµNH PHè TRùC THUéC TRUNG ¦¥NG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 30 th¸ng 6 n¨m thø hai sau n¨m thùc hiÖn Đơn vị tính: Tỷ đồng Thu cân đối ngân sách Chi cân đối ngân sách địa Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn địa phương phương Chênh Trong đó Trong đó lệch thu, Trong đó: Tổng chi Tổng thu Tổng thu chi ngân Thu bổ cân đối ngân sách Thu từ sản Thuế xuất khẩu, thuế cân đối sách địa sung từ ngân sách Chi đầu Chi nhà nước xuất kinh nhập khẩu, thuế tiêu ngân sách phương ngân sách địa tư phát thường trên địa bàn doanh trong thụ đặc biệt, thuế VAT địa phương địa phương phương triển xuyên nước hàng nhập khẩu A 1 2 3 4 5 6 7 8 9=4-6 67 Cả nước Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Tổng cộng Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 67

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản