07B/NNPTNT Rừng bị cháy, bị chặt phá

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
7
download

07B/NNPTNT Rừng bị cháy, bị chặt phá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '07b/nnptnt rừng bị cháy, bị chặt phá', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 07B/NNPTNT Rừng bị cháy, bị chặt phá

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 07B/NNPTNT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh RõNG BÞ CH¸Y, BÞ CHÆT PH¸ Bé N«ng nghiÖp sè... Q§-TTg ngµy... (−íc tÝnh 6 th¸ng, n¨m) vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (ChÝnh thøc n¨m) Tæng côc Thèng kª −íc 6 th¸ng: ngµy 18 th¸ng 6 −íc n¨m: ngµy 15 th¸ng 12 ChÝnh thøc n¨m: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Cháy rừng Chặt phá rừng Giá trị Giá trị Mã số Diện Diện Số vụ thiệt hại Số vụ thiệt hại tích tích (Vụ) (triệu (vụ) (triệu (ha) (ha) đồng) đồng) A B 1 2 3 4 5 6 Tổng số 01 1. Chia theo loại rừng 191 - Rừng sản xuất 02 - Rừng phòng hộ 03 - Rừng đặc dụng 04 2. Chia theo tỉnh/thành phố (Áp dụng đối với báo cáo năm) (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 191

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản