09B/NNPTNT Thiệt hại về vật chất chia theo tỉnh/thành phố và theo loại thiên tai

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
4
download

09B/NNPTNT Thiệt hại về vật chất chia theo tỉnh/thành phố và theo loại thiên tai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '09b/nnptnt thiệt hại về vật chất chia theo tỉnh/thành phố và theo loại thiên tai', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 09B/NNPTNT Thiệt hại về vật chất chia theo tỉnh/thành phố và theo loại thiên tai

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 09B/NNPTNT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THIÖT H¹I VÒ VËT CHÊT CHIA THEO TØNH/THµNH PHè Bé N«ng nghiÖp sè... Q§-TTg ngµy... Vµ THEO LO¹I THI£N TAI vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Th¸ng, n¨m) Tæng côc Thèng kª B¸o c¸o ®ét xuÊt theo tõng ®ît thiªn tai B¸o c¸o th¸ng: 20 hµng th¸ng (th¸ng cã thiªn tai x¶y ra) B¸o c¸o chÝnh thøc n¨m: 15 th¸ng 1 n¨m sau Mức độ thiệt hại Tổng giá trị Số vụ Nhà bị Nhà bị Phòng học Diện tích Diện tích Chiều dài các thiệt hại Mã số thiên tai sập, bị sạt lở, bị sập đổ, lúa bị hoa màu đoạn đê bị sạt ước tính (vụ) cuốn trôi tốc mái cuốn trôi mất trắng bị mất lở, bị vỡ, bị (triệu đồng) (nhà) (nhà) (phòng) (ha) trắng (ha) cuốn trôi (m) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Tổng số 193 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Chia theo loại thiên tai - - Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 193

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản