intTypePromotion=3

101 Lý thuyết màu sắc

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
413
lượt xem
170
download

101 Lý thuyết màu sắc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

101 Lý thuyết màu sắc Khi thiết kế web, có thể bạn không nghĩ nhiều về màu sắc. Có thể bạn cho rằng “ chỉ cần đẹp”. Nhưng khi nghĩ lại thì điều đó hoàn toàn là một tư duy thật khó hiểu hơn nhiều Tôi muốn nói rằng: “Lý thuyết màu sắc là một trong những điều thật trừu tượng” và nó đúng như đã được biết tới từ hàng trăm năm qua. Điều đó cũng là quan điểm riêng cá nhân tôi. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 101 Lý thuyết màu sắc

  1. 101 Lý thuy t màu s c Khi thi t k web, có th b n không nghĩ nhi u v màu s c. Có th b n cho r ng “ ch c n p”. Nhưng khi nghĩ l i thì i u ó hoàn toàn là m t tư duy th t khó hi u hơn nhi u Tôi mu n nói r ng: “Lý thuy t màu s c là m t trong nh ng i u th t tr u tư ng” và nó úng như ã ư c bi t t i t hàng trăm năm qua. i u ó cũng là quan i m riêng cá nhân tôi. Như là m t h a sĩ, chúng ta ph i tin tư ng vào tr c giác như chúng ta d a trên lý thuy t và th c ti n. i u ó gi ng như m t nh c sĩ; b n có th d y h m i lý thuy t âm nh c mà b n mu n nhưng l i không bao gi có th ” hu n luy n” ư c kh năng nghe c a h . B i i u ó là năng khi u riêng khi n h tr thành ngh sĩ. Hãy nói v m t vài ý tư ng th c s ơn gi n v màu s c và sau ó n nh ng ý tư ng ph c t p hơn như tâm lý và th c hành. Tôi s b t u t “s tương ng “ trong lý thuy t màu s c. i u này có nghĩa là b n có m t chu i màu gi ng nhau, nhưng gi a chúng có màu m nh t khác nhau. Hãy nhìn hình dư i ây:
  2. ây là m t chu i màu nâu có s c t m n nh t. B n hãy c m nh n v s ph i màu này và chúng tôi s nói v i u ó sau. i u mu n nói ây là m t chu i màu tương ng. Lúc này màu nâu không ph i là ví d t t nh t, v y nên hãy nhìn màu xanh nh t. ây chúng ta có chu i màu xanh tương t . Lúc này nh ng màu tương ng có th là b t c màu nào. N u b n s d ng tông màu xám thì chúng s b t u t màu en t i màu tr ng qua m t chu i màu xám. V k thu t, màu en và màu tr ng không ph i là nh ng màu th c nhưng b n ã có ư c s tư ng tư ng úng ph i không? V y nên, lý do b n quan tâm n s l a ch n ph i màu tương ng là b i nó r t có ích cho các y u t t ch c c a m t b c c trong vi c in n, website hay b t c vi c gì vô cùng quan tr ng nào.
  3. B n có th s d ng nó g i nên kh năng c u trúc ơn gi n và tinh t . i u ó cũng có ích như s ph i màu cơ b n cho nh ng y u t nào có th b sung cho nó . Chúng ta s nói v màu b sung sau nhưng b n thư ng nhìn th y s ph i màu gi a màu xanh và vàng cam ho c màu xanh dương và vàng như th nào trên web. Nh ng màu này b sung cho m t màu tương t . bão hòa c a màu r t quan tr ng trong vi c b o m nh ng tác ph m ph i màu c a b n. Take a look at the image below. Hãy xem hình dư i ây. ây là hình nh màu xanh dương ã ư c bão hòa hoàn toàn. Tôi ã s d ng màu và các l nh bão hòa trong chương trình photoshop t o nên s ph i màu này. Hãy nhìn và c m nh n s khác bi t ra sao t hình nh ti p theo này. Hình u tiên không ph i là khái ni m v s tinh t . ôi khi s bão hòa hoàn toàn l i có ích cho m c ích hư ng t i gi i tr . c bi t là i v i các
  4. website, nh ng ch t li u in c n th hi n s êm d u, k t c u cũng như tính k lư ng trong vi c s d ng các màu nh t. Hãy làm cho các hình nh màu nâu tr nên sáng s a hơn ây là hình nh v m t màu s c ã ư c bão hòa Còn ây là hình nh c a m t màu s c ã ư c làm nh t b t
  5. 101 lý thuy t màu s c V y là chúng ta ang bàn úng v màu s c ây? Qu là m t th thách l n, và ai quan tâm t i i u này? Ch c là b n r i, n u b n mu n th hi n ho hi u qu . B n có c m th y g i mu n không sau khi nhìn hình nh trên? B n c m th y vui hay bu n hay th nào? Th c ra lúc này h u như b n ch ng c m th y gì. Hãy tôi h i b n i u này: l n cu i cùng b n ăn nh ng th có màu xanh dương mà không ph i là qu vi t qu t là khi nào? Th còn m t qu tr ng lu c quá l a màu xanh dương thì sao? Dư ng như kinh kh ng quá ph i không? Hay v món mì ng màu xanh dương? Tuy t quá à? Không, ch ng th ư c. Có nh ng màu nh hư ng n tâm lý chúng ta. Lý do tôi mu n so sánh hình nh v màu cam và màu vàng hơn là màu xanh dương b i thư ng chúng ta b cu n hút v i th c ph m có màu cam và vàng hơn. Nói m t cách khác, b n có th ch p nh n quan ni m th c ph m là màu cam và màu vàng ch không ph i là màu xanh dương ch gì? Tôi l i không nghĩ v y. Các công ty như: McDonald's, Burger King, Wendy's, v.v… ã n m b t ư c nh ng hi u qu tâm lý này, b i th b n cũng nên gi ng như h . Khi thi t k , chí ít b n nên xem xét hàm ý c a nh ng màu s c mà mình s d ng. Trư c ây,
  6. nhi u l n b n ã nghe th y i u này ho c m t vài l n b n không có khái ni m gì. Nhưng tu n này tôi nói n nh ng i u không có khái ni m. Hãy tôi h i b n r ng màu xanh l c khi n b n c m th y th nào. Còn màu tr ng thì sao? Câu tr l i s ph thu c vào nơi b n n trong th gi i. Ví d : H p Ch ng Qu c có m t b lu t “văn hóa” nh rõ nghĩa các màu s c. Màu tr ng là tinh khôi như trong các ám cư i. Màu en là s uy nghiêm như t i các ám tang. Nh ng màu này ư c xem là nh ng màu c a tinh th n. Chúng nh hư ng t i vi c chúng ta nghĩ như th nào v i u chúng ta hư ng n. Hãy xem nh ng bi u tư ng dư i ây. Trên m i màu mang nghĩa ph bi n chung trong các th sát H p Ch ng Qu c. Các miêu t và nh ng màu s c này có t o c m giác cho b n không? Chúng u nh hư ng t i h u h t m i ngư i. Th c t , m t s nghiên c u v a ư c th c hi n tìm ra b ng ch ng xác áng r ng chúng có nh hư ng t i con ngư i theo nhi u cách mà ôi khi chúng ta th m chí không nh n th y. Các phòng b nh thư ng s d ng màu vàng và xanh l c giúp nh ng b nh nhân c m th y mình kho hơn. Martha Stewart s d ng nh ng màu xanh l c trong thương hi u c a cô truy n t m t c m giác t nhiên và quang c nh p. Hãy nhìn m t lô gô c a ngân hàng. H u h t lôgô ó s là màu xanh nh t truy n t i m t c m giác v s an toàn, s êm p cũng như s m nh m . Và ương nhiên, t t c các quán ăn nhanh yêu thích c ab n u s d ng màu vàng nh m t o cho b n c m th y ói hơn.
  7. Vì th quan i m c a tôi ó là màu s c quan tr ng vô cùng. Th c t , ngay c m t nhà thi t k cũng không ch n nh ng màu là s thích c a tôi hay không. B i có m t l n, tôi ã lúng túng khi i n vào m t b n kh o sát tr c tuy n vì h ã h i tôi r ng màu mà tôi yêu thích là gì? K t ó, tôi th c s quan tâm hơn t i t m quan tr ng c a màu s c, tôi ã dành nhi u th i gian tìm hi u cho b t c m t màu s c nào. V y nên tôi thích t t c các màu s c khi chúng ư c s d ng h p lý. Mà như v y là không có nghĩa r ng b n không th phá v ư c các qui t c! Nhưng b n ph i n m rõ ư c nh ng qui t c ó trư c khi b n có th phá b chúng sao cho phù h p. Dù ch là màu trong thi t k , nhưng nó l i quan tr ng i v i ch c a b n. Hãy s d ng màu s c sao cho b n thi t k thêm thân thi n hơn v i ngư i s d ng và hài hoà hơn. Màu s c nên là m t s ph n ánh n i dung c a trang web và thương hi u c a công ty. T c là, ch t m t quan i m ngh thu t hoàn h o, màu s c có th mang t i m t s phù h p ho c mâu thu n cho trang web ó.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản