intTypePromotion=1

10B/YT Biểu mẫu thông báo số người mắc bệnh nghề nghiệp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
174
lượt xem
7
download

10B/YT Biểu mẫu thông báo số người mắc bệnh nghề nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '10b/yt biểu mẫu thông báo số người mắc bệnh nghề nghiệp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10B/YT Biểu mẫu thông báo số người mắc bệnh nghề nghiệp

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 10B/YT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè NG¦êI M¾C C¸C BÖNH NGHÒ NGHIÖP Bé Y tÕ sè....Q§-TTg ngµy..... (N¨m) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Người Số người mắc bệnh Trong đó: Mã số nghề nghiệp Nữ A B 1 2 Tổng số 01 Chia theo loại bệnh - Các bệnh bụi phổi và phế quản 02 - Các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp 03 - Các bệnh nghề nghiệp do yếu tố vật lý 04 - Các bệnh da nghề nghiệp 05 374 - Các bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp 06 Chia theo nhóm tuổi - Dưới 18 tuổi 07 - Từ 19 - 34 tuổi 08 - Từ 35 - 44 tuổi 09 - Từ 45 - 55 tuổi 10 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 374
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2