10B/YT Biểu mẫu thông báo số người mắc bệnh nghề nghiệp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
122
lượt xem
7
download

10B/YT Biểu mẫu thông báo số người mắc bệnh nghề nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '10b/yt biểu mẫu thông báo số người mắc bệnh nghề nghiệp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10B/YT Biểu mẫu thông báo số người mắc bệnh nghề nghiệp

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 10B/YT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè NG¦êI M¾C C¸C BÖNH NGHÒ NGHIÖP Bé Y tÕ sè....Q§-TTg ngµy..... (N¨m) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Người Số người mắc bệnh Trong đó: Mã số nghề nghiệp Nữ A B 1 2 Tổng số 01 Chia theo loại bệnh - Các bệnh bụi phổi và phế quản 02 - Các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp 03 - Các bệnh nghề nghiệp do yếu tố vật lý 04 - Các bệnh da nghề nghiệp 05 374 - Các bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp 06 Chia theo nhóm tuổi - Dưới 18 tuổi 07 - Từ 19 - 34 tuổi 08 - Từ 35 - 44 tuổi 09 - Từ 45 - 55 tuổi 10 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 374

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản