12 chất phụ gia cần hạn chế

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
85
lượt xem
41
download

12 chất phụ gia cần hạn chế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Nên đọc kỹ nhãn và mua thực phẩm dùng phụ gia càng ít càng tốt”, đó là lời khuyên của các chuyên gia, bởi trong thực phẩm, đặc biệt là các thực phẩm đóng gói, thường chứa những loại phụ gia có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của bạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 12 chất phụ gia cần hạn chế

  1. 12 ch t ph gia c n h n ch “Nên c k nhãn và mua th c ph m dùng ph gia càng ít càng t t”, ó là l i khuyên c a các chuyên gia, b i trong th c ph m, c bi t là các th c ph m óng gói, thư ng ch a nh ng lo i ph gia có th nh hư ng n s c kh e lâu dài c a b n Bài KHƯƠNG HUỲNH (Theo MSN Health & Fitness) Nh ng cu c nghiên c u v an toàn ph gia th c ph m ã ư c th c hi n nhi u trên ng v t. Chúng ã ch ra m t s ch t ph gia có th gây ung thư. Tuy nhiên, i u này v n chưa k t lu n các ch t trên cũng nh hư ng n con ngư i tương t như iv i ng v t, b i ó v n là m t v n còn ang trên bàn tranh lu n.
  2. D u th , ngư i tiêu dùng v n nên bi t n danh sách các ch t ph gia ư c xem là nguy hi m h n ch n u có th ư c. Các ch t nói trên bao g m: Mu i diêm Mu i diêm là m t trong 12 ch t ph gia nguy hi m nh t, dùng b o qu n, t o màu và hương v cho các s n ph m t th t. Mu i diêm thư ng ư c thêm vào th t mu i, jambon, cá xông khói, hotdog, th t h p gi hương v và t o màu . Ch t này ngăn c n s phát tri n c a vi khu n, nhưng nhi u cu c nghiên c u cho th y nó có liên quan n nhi u lo i ung thư. D u chưa có k t lu n chính xác v nh hư ng trên cơ th ngư i, nhưng nhi u chuyên gia dinh dư ng ã khuyên nên h n ch mu i diêm trong th c ph m BHA và BHT BHA và BHT là nh ng ch t ch ng oxi hóa. Chúng gi cho d u m không b ôi (oxi hóa) nhưng chúng có th gây ra ung thư. BHA và BHT ư c tìm th y trong ngũ c c, sing-gum, khoai tây chiên và d u th c v t. C u trúc c a BHA và BHT s thay i trong su t quá trình b o qu n th c ăn. Chúng có th t o thành m t h p ch t ph n ng l i v i cơ th và không ư c bài ti t ra b i cơ th . Hi n nhiên chúng không ph i ư c thêm vào làm con ngư i b ung thư, nhưng v i m t vài ngư i, vào m t th i i m nh t nh thì ó l i là m t nguy cơ. Propyl gallate
  3. Propyl gallate là 1 ch t b o qu n n a c n ph i h n ch . Nó là m t ch t ch ng oxi hóa, ư c dùng gi cho d u m không b hôi, thư ng dùng k t h p v i BHA và BHT. Ch t này th nh tho ng th y trong các s n ph m t th t, súp gà và k o cao su. Propyl gallate chưa ư c ch ng minh là gây ung thư cho ngư i nhưng các nghiên c u trên ng v t cho th y nó có liên quan n ung thư. B t ng t B t ng t (MSG) là m t lo i axit amin làm tăng hương v cho canh, rau tr n, khoai tây chiên, th c ph m ông l nh và th c ph m trong nhà hàng. Các quán ăn châu Á thư ng dùng ch t này. tăng v ng n c a món ăn, b n có th s d ng m t chút b t ng t nhưng nên gi m b t lư ng mu i ăn d ki n chêm vào món ăn. Ch t béo th ng phân Ch t béo th ng phân (trans fats) cũng n m trong 12 ch t ph gia nên h n ch b i vì ăn nó quá nhi u s d n n b nh tim. Trans fats ã ư c ch ng minh là nguyên nhân gây ra ung thư và là i u ki n lý tư ng hình thành ch ng t qu , au tim, b nh m ch vành, suy th n. Nhà s n xu t ã ph i i u ch nh gi m lư ng trans fat trong th c ph m và kê khai trên nhãn lư ng trans fat. Nhưng th c ph m trong nhà hàng, c bi t là nh ng c a hàng th c ăn nhanh v n ch a r t nhi u ch t béo. Các chuyên gia khuyên r ng chúng ta không nên ăn quá 2g trans fat m i ngày. Lưu ý vi c ăn th t và u ng s a không liên quan nhi u n trans fat.
  4. Aspartame Aspartame, thư ng ư c bi t n v i tên Nutrasweet và Equal, là m t ch t ph gia ư c tìm th y trong th c ph m cho ngư i ăn kiêng như món tráng mi ng v i hàm lư ng calori th p, có th có trong gelatins, nư c hoa qu và th c u ng không c n. Nó cũng ư c dùng làm nh ng gói ư ng hóa h c. Tính an toàn c a aspartame là tâm i m c a hàng trăm cu c nghiên c u khoa h c. Cơ quan qu n lý th c, dư c ph m Hoa Kỳ (FDA), T ch c y t th gi i (WHO), Hi p H i Dinh Dư ng Hoa Kỳ (ADA) và T ch c Nông Lương Liên Hi p Qu c (FAO) cho r ng ch t ph gia này an toàn. Ngư c l i, Trung tâm khoa h c vì l i ích công c ng (the Center for Science in the Public Interest) cho nó s i m th p nh t trong b n báo cáo v ph gia th c ph m. Nh ng cu c nghiên c u trên ng v t cho r ng aspartame có liên quan n ung thư. M t phát ngôn viên c a ADA - t ch c ng h tính an toàn c a aspartame - nói r ng ch t ph gia này có th nh hư ng s c kh e m t s
  5. ngư i, c bi t i v i ai có b nh PKU (phenylketonuria), là m t lo i b nh r t hi m, do s l ch l c c a m t gene khi n cơ th không t o ra ư c enzyme kh b ch t phenalalanine.
Đồng bộ tài khoản