intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

5 Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học 12

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

643
lượt xem
229
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh 5 đề thi trắc nghiệm môn Hoá học 12 sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học 12

 1. Đề số 26 Đề thi môn: Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) Câu 1: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 5 chÊt. B. 2 chÊt. C. 4 chÊt. D. 3 chÊt. Câu 2: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. B. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. C. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. glucozơ, ancol etylic. B. mantozơ, glucozơ. C. glucozơ, etyl axetat. D. ancol etylic, anđehit axetic. Câu 4: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C2H5N. B. C3H7N. C. C2H7N. D. CH5N. Câu 5: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 28,8 gam. B. 19,2 gam. C. 7,26 gam. D. 9,6 gam. Câu 6: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). B. CH3COOH, C2H3COOH. C. C3H7OH, CH3CHO. D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. Câu 7: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. CH3-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. Câu 8: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1022. B. 6,02.1020. C. 6,02.1021. D. 6,02.1023. Câu 9: Hîp chất thơm không phản ứng với dung dịch NaOH là A. C6H5NH3Cl. B. p-CH3C6H4OH. C. C6H5CH2OH. D. C6H5OH. Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. CH4, C6H5-NO2. B. C2H2, C6H5-CH3. C. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. D. C2H2, C6H5-NO2. Câu 11: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. dung dÞch NaOH. B. dung dÞch HCl. C. qu× tÝm. D. natri kim lo¹i. Câu 12: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. CH3COOH trong môi trường axit. B. CH3CHO trong môi trường axit. C. HCOOH trong môi trường axit. D. HCHO trong môi trường axit. Câu 13: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. B. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. D. protein luôn là chất hữu cơ no. Câu 14: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức axit. B. nhóm chức xetôn. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức anđehit. Câu 15: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 5,3 gam. B. 7,3 gam. C. 4,3 gam. D. 6,3 gam. Câu 16: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là 1
 2. A. CH3 - CH2 - COOH. B. CH3 - CH2-CHO. C. CH3 - CH(NH2) - CH3. D. CH3 - CH2 - OH. Câu 17: Để trung hòa 4,44 g một axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic) cần 60 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của axit đó là A. HCOOH. B. CH3COOH. C. C2H5COOH. D. C3H7COOH. Câu 18: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. C. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. D. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. Câu 19: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C3H6O3. B. C5H10O5. C. C2H4O2. D. C6H12O6. Câu 20: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. (2), (3). B. (1), (3). C. (1), (2), (3). D. (1), (2). Câu 21: Hai chất đồng phân của nhau là A. glucozơ và mantozơ . B. fructozơ và glucozơ . C. saccarozơ và glucozơ. D. fructozơ và mantozơ. Câu 22: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. B. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. D. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. Câu 23: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. B. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. C. C2H4, CH4, C2H2. D. Tinh bét, C2H4, C2H2. Câu 24: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NH3, anilin. B. NaOH, CH3-NH2. C. NaOH, NH3. D. NH3, CH3-NH2. Câu 25: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. stiren. B. toluen. C. propen. D. isopren. Câu 26: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 27: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. natri hiđroxit. B. amoniac. C. anilin. D. natri axetat. Câu 28: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 21,6 gam. B. 10,8 gam. C. 32,4 gam. D. 16,2 gam. Câu 29: Chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH là A. CH3 - CH2 - COO-CH3. B. CH3 - CH2 - CH2 - COOH. C. CH3-COO- CH2 - CH3. D. HCOO-CH2 - CH2 - CH3. Câu 30: Các ancol no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là A. ancol bậc 1 và ancol bậc 2. B. ancol bậc 2. C. ancol bậc 3. D. ancol bậc 1. Câu 31: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch KOH và dung dịch HCl. B. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . C. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. D. dung dịch KOH và CuO. Câu 32: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 8,928 gam. B. 12,5 gam C. 11,16 gam. D. 13,95 gam. 2
 3. Câu 33: Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch axit acrylic, ancol etylic, axit axetic đựng trong các lọ mất nhãn là A. quỳ tím, dung dịch Br2. B. quỳ tím, dung dịch Na2CO3. C. quỳ tím, Cu(OH)2. D. quỳ tím, dung dịch NaOH. Câu 34: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 5,25 gam. B. 4,56 gam. C. 5,56 gam. D. 4,25 gam. Câu 35: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (1), (2), (3). B. (2), (1), (3). C. (3), (1), (2). D. (2), (3), (1). Câu 36: Anken khi tác dụng với nước (xúc tác axit) cho duy nhất mét ancol là A. CH2 = C(CH3)2. B. CH2 = CH - CH3. C. CH2 = CH - CH2 - CH3. D. CH3 - CH = CH - CH3. Câu 37: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Hai ancol đó là A. C3H7OH và C4H9OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C4H9OH và C5H11OH. D. CH3OH và C2H5OH. Câu 38: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. CH3-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-COOH. C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. C6H5NH2. Câu 39: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 456 gam. B. 465 gam. C. 546 gam. D. 564 gam. Câu 40: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. tr¸ng g−¬ng. B. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. C. mµu víi ièt. D. víi dung dÞch NaCl. -----------------Hết----------------- 3
 4. Đề số 27 Đề thi môn: Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) Câu 1: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C2H2, C6H5-NO2. B. C2H2, C6H5-CH3. C. CH4, C6H5-NO2. D. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. Câu 2: Các ancol no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là A. ancol bậc 1. B. ancol bậc 1 và ancol bậc 2. C. ancol bậc 2. D. ancol bậc 3. Câu 3: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. B. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. C. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. Câu 4: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. C6H5NH2. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 5: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. C. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. D. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. Câu 6: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 7: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (2), (3), (1). B. (3), (1), (2). C. (1), (2), (3). D. (2), (1), (3). Câu 8: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. CH3CHO trong môi trường axit. B. CH3COOH trong môi trường axit. C. HCOOH trong môi trường axit. D. HCHO trong môi trường axit. Câu 9: Anken khi tác dụng với nước (xúc tác axit) cho duy nhất mét ancol là A. CH2 = C(CH3)2. B. CH2 = CH - CH3. C. CH3 - CH = CH - CH3. D. CH2 = CH - CH2 - CH3. Câu 10: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức anđehit. B. nhóm chức axit. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức xetôn. Câu 11: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). B. C3H7OH, CH3CHO. C. CH3COOH, C2H3COOH. D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. Câu 12: Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch axit acrylic, ancol etylic, axit axetic đựng trong các lọ mất nhãn là A. quỳ tím, dung dịch NaOH. B. quỳ tím, Cu(OH)2. C. quỳ tím, dung dịch Na2CO3. D. quỳ tím, dung dịch Br2. Câu 13: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NH3, anilin. B. NH3, CH3-NH2. C. NaOH, NH3. D. NaOH, CH3-NH2. Câu 14: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C2H4O2. B. C3H6O3. C. C5H10O5. D. C6H12O6. Câu 15: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. dung dÞch NaOH. B. qu× tÝm. C. natri kim lo¹i. D. dung dÞch HCl. 1
 5. Câu 16: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. CH5N. B. C3H7N. C. C2H5N. D. C2H7N. Câu 17: Hîp chất thơm không phản ứng với dung dịch NaOH là A. C6H5OH. B. C6H5NH3Cl. C. C6H5CH2OH. D. p-CH3C6H4OH. Câu 18: Hai chất đồng phân của nhau là A. fructozơ và glucozơ . B. saccarozơ và glucozơ. C. fructozơ và mantozơ. D. glucozơ và mantozơ . Câu 19: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. amoniac. B. natri hiđroxit. C. anilin. D. natri axetat. Câu 20: Chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH là A. CH3-COO- CH2 - CH3. B. CH3 - CH2 - COO-CH3. C. HCOO-CH2 - CH2 - CH3. D. CH3 - CH2 - CH2 - COOH. Câu 21: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. propen. B. toluen. C. stiren. D. isopren. Câu 22: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Hai ancol đó là A. C3H7OH và C4H9OH. B. C4H9OH và C5H11OH. C. CH3OH và C2H5OH. D. C2H5OH và C3H7OH. Câu 23: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 7,3 gam. B. 4,3 gam. C. 6,3 gam. D. 5,3 gam. Câu 24: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. B. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . C. dung dịch KOH và CuO. D. dung dịch KOH và dung dịch HCl. Câu 25: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2-CHO. B. CH3 - CH(NH2) - CH3. C. CH3 - CH2 - COOH. D. CH3 - CH2 - OH. Câu 26: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. H2N-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Câu 27: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. B. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. D. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. Câu 28: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 4,25 gam. B. 5,25 gam. C. 4,56 gam. D. 5,56 gam. Câu 29: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (2), (3). B. (1), (2). C. (2), (3). D. (1), (3). Câu 30: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 9,6 gam. B. 19,2 gam. C. 28,8 gam. D. 7,26 gam. Câu 31: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. B. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. 2
 6. C. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. D. protein luôn là chất hữu cơ no. Câu 32: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 12,5 gam B. 13,95 gam. C. 8,928 gam. D. 11,16 gam. Câu 33: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. glucozơ, ancol etylic. B. glucozơ, etyl axetat. C. ancol etylic, anđehit axetic. D. mantozơ, glucozơ. Câu 34: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 21,6 gam. B. 10,8 gam. C. 16,2 gam. D. 32,4 gam. Câu 35: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. mµu víi ièt. B. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. C. víi dung dÞch NaCl. D. tr¸ng g−¬ng. Câu 36: Để trung hòa 4,44 g một axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic) cần 60 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của axit đó là A. C3H7COOH. B. HCOOH. C. C2H5COOH. D. CH3COOH. Câu 37: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 456 gam. B. 465 gam. C. 546 gam. D. 564 gam. Câu 38: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1023. B. 6,02.1021. C. 6,02.1020. D. 6,02.1022. Câu 39: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. B. Tinh bét, C2H4, C2H2. C. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. D. C2H4, CH4, C2H2. Câu 40: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 2 chÊt. B. 4 chÊt. C. 5 chÊt. D. 3 chÊt. -----------------Hết----------------- 3
 7. Đề số 28 Đề thi môn: Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) Câu 1: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NH3, CH3-NH2. B. NH3, anilin. C. NaOH, CH3-NH2. D. NaOH, NH3. Câu 2: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 21,6 gam. B. 32,4 gam. C. 16,2 gam. D. 10,8 gam. Câu 3: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 4: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . B. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. C. dung dịch KOH và CuO. D. dung dịch KOH và dung dịch HCl. Câu 5: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 465 gam. B. 456 gam. C. 564 gam. D. 546 gam. Câu 6: Để trung hòa 4,44 g một axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic) cần 60 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của axit đó là A. CH3COOH. B. C3H7COOH. C. C2H5COOH. D. HCOOH. Câu 7: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 12,5 gam B. 11,16 gam. C. 8,928 gam. D. 13,95 gam. Câu 8: Chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH là A. CH3-COO- CH2 - CH3. B. CH3 - CH2 - CH2 - COOH. C. HCOO-CH2 - CH2 - CH3. D. CH3 - CH2 - COO-CH3. Câu 9: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. protein luôn là chất hữu cơ no. B. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. D. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. Câu 10: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (2), (3). B. (2), (3). C. (1), (2). D. (1), (3). Câu 11: Các ancol no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là A. ancol bậc 1 và ancol bậc 2. B. ancol bậc 3. C. ancol bậc 1. D. ancol bậc 2. Câu 12: Hîp chất thơm không phản ứng với dung dịch NaOH là A. C6H5NH3Cl. B. C6H5CH2OH. C. C6H5OH. D. p-CH3C6H4OH. Câu 13: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức xetôn. B. nhóm chức axit. C. nhóm chức anđehit. D. nhóm chức ancol. Câu 14: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. mµu víi ièt. B. tr¸ng g−¬ng. C. víi dung dÞch NaCl. D. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. Câu 15: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2 - COOH. B. CH3 - CH2 - OH. C. CH3 - CH2-CHO. D. CH3 - CH(NH2) - CH3. Câu 16: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. anilin. B. natri hiđroxit. C. amoniac. D. natri axetat. 1
 8. Câu 17: Hai chất đồng phân của nhau là A. glucozơ và mantozơ . B. saccarozơ và glucozơ. C. fructozơ và glucozơ . D. fructozơ và mantozơ. Câu 18: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 5,25 gam. B. 5,56 gam. C. 4,25 gam. D. 4,56 gam. Câu 19: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 28,8 gam. B. 19,2 gam. C. 7,26 gam. D. 9,6 gam. Câu 20: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. B. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. Câu 21: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Hai ancol đó là A. C3H7OH và C4H9OH. B. C4H9OH và C5H11OH. C. C2H5OH và C3H7OH. D. CH3OH và C2H5OH. Câu 22: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C2H2, C6H5-NO2. B. C2H2, C6H5-CH3. C. CH4, C6H5-NO2. D. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. Câu 23: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. C6H5NH2. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-COOH. Câu 24: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C3H7N. B. C2H7N. C. C2H5N. D. CH5N. Câu 25: Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch axit acrylic, ancol etylic, axit axetic đựng trong các lọ mất nhãn là A. quỳ tím, dung dịch NaOH. B. quỳ tím, dung dịch Na2CO3. C. quỳ tím, dung dịch Br2. D. quỳ tím, Cu(OH)2. Câu 26: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. toluen. B. propen. C. isopren. D. stiren. Câu 27: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. C. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. Câu 28: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. B. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. D. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. Câu 29: Anken khi tác dụng với nước (xúc tác axit) cho duy nhất mét ancol là A. CH2 = C(CH3)2. B. CH2 = CH - CH3. C. CH3 - CH = CH - CH3. D. CH2 = CH - CH2 - CH3. Câu 30: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (2), (1), (3). B. (3), (1), (2). C. (2), (3), (1). D. (1), (2), (3). Câu 31: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. dung dÞch NaOH. B. qu× tÝm. C. natri kim lo¹i. D. dung dÞch HCl. Câu 32: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. B. C2H4, CH4, C2H2. 2
 9. C. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. D. Tinh bét, C2H4, C2H2. Câu 33: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. HCHO trong môi trường axit. B. CH3COOH trong môi trường axit. C. CH3CHO trong môi trường axit. D. HCOOH trong môi trường axit. Câu 34: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1021. B. 6,02.1022. C. 6,02.1020. D. 6,02.1023. Câu 35: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. glucozơ, etyl axetat. B. ancol etylic, anđehit axetic. C. mantozơ, glucozơ. D. glucozơ, ancol etylic. Câu 36: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 4 chÊt. B. 3 chÊt. C. 2 chÊt. D. 5 chÊt. Câu 37: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-COOH. Câu 38: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C2H4O2. B. C5H10O5. C. C3H6O3. D. C6H12O6. Câu 39: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 4,3 gam. B. 5,3 gam. C. 6,3 gam. D. 7,3 gam. Câu 40: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H7OH, CH3CHO. B. CH3COOH, C2H3COOH. C. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. D. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). -----------------Hết----------------- 3
 10. Đề số 29 Đề thi môn: Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) Câu 1: Anken khi tác dụng với nước (xúc tác axit) cho duy nhất mét ancol là A. CH2 = CH - CH3. B. CH2 = CH - CH2 - CH3. C. CH3 - CH = CH - CH3. D. CH2 = C(CH3)2. Câu 2: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 5,3 gam. B. 6,3 gam. C. 7,3 gam. D. 4,3 gam. Câu 3: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. natri kim lo¹i. B. dung dÞch NaOH. C. qu× tÝm. D. dung dÞch HCl. Câu 4: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. (2), (3). B. (1), (2). C. (1), (3). D. (1), (2), (3). Câu 5: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. B. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. C. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. D. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. Câu 6: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C3H7N. B. CH5N. C. C2H7N. D. C2H5N. Câu 7: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C5H10O5. B. C3H6O3. C. C6H12O6. D. C2H4O2. Câu 8: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. H2N-CH2-COOH. B. C6H5NH2. C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 9: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. CH3CHO trong môi trường axit. B. HCHO trong môi trường axit. C. CH3COOH trong môi trường axit. D. HCOOH trong môi trường axit. Câu 10: Hai chất đồng phân của nhau là A. fructozơ và glucozơ . B. glucozơ và mantozơ . C. saccarozơ và glucozơ. D. fructozơ và mantozơ. Câu 11: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1023. B. 6,02.1021. C. 6,02.1020. D. 6,02.1022. Câu 12: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. C. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. Câu 13: Để trung hòa 4,44 g một axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic) cần 60 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của axit đó là A. C2H5COOH. B. C3H7COOH. C. CH3COOH. D. HCOOH. Câu 14: Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch axit acrylic, ancol etylic, axit axetic đựng trong các lọ mất nhãn là A. quỳ tím, Cu(OH)2. B. quỳ tím, dung dịch NaOH. C. quỳ tím, dung dịch Br2. D. quỳ tím, dung dịch Na2CO3. 1
 11. Câu 15: Chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH là A. CH3 - CH2 - CH2 - COOH. B. CH3-COO- CH2 - CH3. C. HCOO-CH2 - CH2 - CH3. D. CH3 - CH2 - COO-CH3. Câu 16: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 16,2 gam. B. 32,4 gam. C. 10,8 gam. D. 21,6 gam. Câu 17: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. B. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. C. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. D. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. Câu 18: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. B. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. C. C2H4, CH4, C2H2. D. Tinh bét, C2H4, C2H2. Câu 19: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H7OH, CH3CHO. B. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. C. CH3COOH, C2H3COOH. D. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). Câu 20: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. toluen. B. stiren. C. isopren. D. propen. Câu 21: Hîp chất thơm không phản ứng với dung dịch NaOH là A. C6H5CH2OH. B. p-CH3C6H4OH. C. C6H5OH. D. C6H5NH3Cl. Câu 22: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. B. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. D. protein luôn là chất hữu cơ no. Câu 23: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. natri axetat. B. natri hiđroxit. C. anilin. D. amoniac. Câu 24: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NaOH, NH3. B. NH3, CH3-NH2. C. NH3, anilin. D. NaOH, CH3-NH2. Câu 25: Các ancol no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là A. ancol bậc 1 và ancol bậc 2. B. ancol bậc 2. C. ancol bậc 3. D. ancol bậc 1. Câu 26: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. mµu víi ièt. B. víi dung dÞch NaCl. C. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. D. tr¸ng g−¬ng. Câu 27: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 3 chÊt. B. 2 chÊt. C. 5 chÊt. D. 4 chÊt. Câu 28: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (2), (1), (3). B. (3), (1), (2). C. (1), (2), (3). D. (2), (3), (1). Câu 29: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 465 gam. B. 564 gam. C. 546 gam. D. 456 gam. Câu 30: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. B. C2H2, C6H5-NO2. C. CH4, C6H5-NO2. D. C2H2, C6H5-CH3. Câu 31: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 4,25 gam. B. 4,56 gam. C. 5,56 gam. D. 5,25 gam. Câu 32: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ 2
 12. A. H2N-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 33: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. B. dung dịch KOH và dung dịch HCl. C. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . D. dung dịch KOH và CuO. Câu 34: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 12,5 gam B. 13,95 gam. C. 8,928 gam. D. 11,16 gam. Câu 35: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2 - OH. B. CH3 - CH2-CHO. C. CH3 - CH2 - COOH. D. CH3 - CH(NH2) - CH3. Câu 36: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 37: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức xetôn. B. nhóm chức anđehit. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức axit. Câu 38: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 28,8 gam. B. 9,6 gam. C. 7,26 gam. D. 19,2 gam. Câu 39: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Hai ancol đó là A. C3H7OH và C4H9OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C4H9OH và C5H11OH. D. CH3OH và C2H5OH. Câu 40: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. glucozơ, etyl axetat. B. ancol etylic, anđehit axetic. C. mantozơ, glucozơ. D. glucozơ, ancol etylic. -----------------Hết----------------- 3
 13. Đề số 30 Đề thi môn: Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) Câu 1: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 32,4 gam. B. 16,2 gam. C. 10,8 gam. D. 21,6 gam. Câu 2: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. mµu víi ièt. B. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. C. víi dung dÞch NaCl. D. tr¸ng g−¬ng. Câu 3: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (1), (2), (3). B. (3), (1), (2). C. (2), (3), (1). D. (2), (1), (3). Câu 4: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. amoniac. B. natri hiđroxit. C. anilin. D. natri axetat. Câu 5: Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch axit acrylic, ancol etylic, axit axetic đựng trong các lọ mất nhãn là A. quỳ tím, dung dịch Na2CO3. B. quỳ tím, Cu(OH)2. C. quỳ tím, dung dịch Br2. D. quỳ tím, dung dịch NaOH. Câu 6: Chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH là A. CH3 - CH2 - CH2 - COOH. B. CH3 - CH2 - COO-CH3. C. CH3-COO- CH2 - CH3. D. HCOO-CH2 - CH2 - CH3. Câu 7: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. CH3CHO trong môi trường axit. B. CH3COOH trong môi trường axit. C. HCHO trong môi trường axit. D. HCOOH trong môi trường axit. Câu 8: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 5,25 gam. B. 5,56 gam. C. 4,56 gam. D. 4,25 gam. Câu 9: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C5H10O5. B. C2H4O2. C. C6H12O6. D. C3H6O3. Câu 10: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1022. B. 6,02.1020. C. 6,02.1023. D. 6,02.1021. Câu 11: Hai chất đồng phân của nhau là A. saccarozơ và glucozơ. B. fructozơ và glucozơ . C. glucozơ và mantozơ . D. fructozơ và mantozơ. Câu 12: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . B. dung dịch KOH và CuO. C. dung dịch KOH và dung dịch HCl. D. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. Câu 13: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2 - OH. B. CH3 - CH2 - COOH. C. CH3 - CH(NH2) - CH3. D. CH3 - CH2-CHO. Câu 14: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. B. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. D. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. Câu 15: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. B. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. 1
 14. C. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. Câu 16: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 456 gam. B. 546 gam. C. 465 gam. D. 564 gam. Câu 17: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 18: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 8,928 gam. B. 12,5 gam C. 11,16 gam. D. 13,95 gam. Câu 19: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (2), (3). B. (1), (3). C. (2), (3). D. (1), (2). Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C2H2, C6H5-CH3. B. CH4, C6H5-NO2. C. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. D. C2H2, C6H5-NO2. Câu 21: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức axit. B. nhóm chức xetôn. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức anđehit. Câu 22: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 4 chÊt. B. 5 chÊt. C. 2 chÊt. D. 3 chÊt. Câu 23: Các ancol no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là A. ancol bậc 1. B. ancol bậc 1 và ancol bậc 2. C. ancol bậc 2. D. ancol bậc 3. Câu 24: Hîp chất thơm không phản ứng với dung dịch NaOH là A. p-CH3C6H4OH. B. C6H5CH2OH. C. C6H5NH3Cl. D. C6H5OH. Câu 25: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 26: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Hai ancol đó là A. C2H5OH và C3H7OH. B. CH3OH và C2H5OH. C. C4H9OH và C5H11OH. D. C3H7OH và C4H9OH. Câu 27: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. natri kim lo¹i. B. dung dÞch HCl. C. qu× tÝm. D. dung dÞch NaOH. Câu 28: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. B. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. C. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. Câu 29: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. B. protein luôn là chất hữu cơ no. C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. D. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. Câu 30: Anken khi tác dụng với nước (xúc tác axit) cho duy nhất mét ancol là A. CH3 - CH = CH - CH3. B. CH2 = CH - CH2 - CH3. C. CH2 = CH - CH3. D. CH2 = C(CH3)2. Câu 31: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. H2N-CH2-COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. C6H5NH2. D. H2N-CH2-CH2-COOH. 2
 15. Câu 32: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). B. CH3COOH, C2H3COOH. C. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. D. C3H7OH, CH3CHO. Câu 33: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C3H7N. B. C2H7N. C. C2H5N. D. CH5N. Câu 34: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 7,26 gam. B. 19,2 gam. C. 9,6 gam. D. 28,8 gam. Câu 35: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. mantozơ, glucozơ. B. glucozơ, ancol etylic. C. glucozơ, etyl axetat. D. ancol etylic, anđehit axetic. Câu 36: Để trung hòa 4,44 g một axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic) cần 60 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của axit đó là A. HCOOH. B. C3H7COOH. C. CH3COOH. D. C2H5COOH. Câu 37: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NH3, anilin. B. NH3, CH3-NH2. C. NaOH, CH3-NH2. D. NaOH, NH3. Câu 38: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. B. Tinh bét, C2H4, C2H2. C. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. D. C2H4, CH4, C2H2. Câu 39: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 4,3 gam. B. 5,3 gam. C. 7,3 gam. D. 6,3 gam. Câu 40: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. toluen. B. propen. C. stiren. D. isopren. -----------------Hết----------------- 3
 16. THPT PHAN CHÂU TRINH ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC – 12NC – BÀI SỐ 2 Họ và tên : .................................. Thời gian làm bài:45 phút; Lớp : ........................................ (33 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 811 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN Câu 1: Khi thủy phân 500g protein A thu 170g Alanin. Tính số mắt xích Alanin trong p/tử A biết A có M= 50000? A. 193 B. 190 C. 191 D. 192 Câu 2: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ A có ctpt C3H7O2N phản ứng với 100 ml dd NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được 11,7 gam chất rắn . Ctct rút gọn của A là A. CH2 = CHCOONH4 B. H2NCH2CH2COOH C. HCOOH3NCH = CH2 D. H2NCH2COOCH3 Câu 3: Để nhận biết dd các chất: lòng trắng trứng, xà phòng, glixerol,hồ tinh bột có thể tiến hành theo trình tự nào: A. Dùng vài giọt dd HNO3 đặc, đun nóng, dùng dd iốt B. Dùng dd iốt, dùng Cu(OH)2 C. Dùng vài giọt dd HNO3 loãng, Cu(OH)2, dd iốt D. Đun nóng, dùng natri kim loại, dùng Cu(OH)2 0 Câu 4: Cho phản ứng : C3H7O2N + NaOH t  X + CH3OH Công thức cấu tạo của X là A. CH3 – NH – COONa B. CH3 – COONH4 C. H2N – CH2 – COONa D. CH3 – CH2 – COONH2 Câu 5: Polime X có phân tử khối bằng 280000 u và hệ số polime hóa là 10000. X là A. PE B. Teflon . C. Polipropilen D. PVC Câu 6: Một amino axít có ctpt là C4H9NO2. Số đồng phân amino axit là A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 7: Amino axít Y chứa 1 nhóm -COOH và 2 nhóm -NH2. Cho 1 mol Y t/d với dd HCl và cô cạn thì thu được 205 gam muối khan. Công thức phân tử của Y là A. C4H10N2O2 B. C5H12N2O2 C. C6H14N2O2 D. C5H10N2O2 Câu 8: Khối lượng anilin cần dùng để tác dụng với nước Brom thu được 6,6 gam kết tủa trắng là A. 18,6g B. 6,81g C. 1,86g D. 8,61g Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng : A. Khi thay H trong hyđrocacbon bằng nhóm NH2 ta thu được amin. B. Amino axit là hợp chất hữu cơ có chứa 2 nhóm - NH2 và - COOH. C. Khi thay H trong phân tử NH3 bằng một gốc hyđrocácbon ta thu được amin. D. Khi thay H trong phân tử H2O bằng một gốc hyđrocácbon ta thu được ancol. Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 6,2g một amin no đơn chức cần dung 10,08 lit khí O2 (đktc). CTPT của amin đó là: A. C4H9NH2 B. C3H7NH2 C. C2H5NH2 D. CH3NH2 Câu 11: Cho : (I) Etanol ; (II) Vinyl axetat ; (III) Isopren ; (IV) 2 – phenyletan – 1 – ol Tập hợp nào có thể dùng để điều chế cao su buna – S bằng 3 phản ứng A. I + IV B. II + III C. I + III D. III + IV Câu 12: Thể tích nước brom 3% (d = 1,3g/ml) cần dung để tạo thành 4,4g tribormanilin là A. 164,1ml B. 146,1ml C. 49,23ml D. 16,41ml Câu 13: Khi đốt cháy hoàn toàn một đồng đẳng của Glixin thu được nH2O : nCO2 = 7:6 ( pứ cháy sinh ra N2 ).Chất đó có CTCT là:NH2-CH2-COOH (1) ;CH3-CH(NH2)COOH (2) ; NH2 -CH2-CH2-COOH (3) . A. 2 B. 1 C. 2 và 3 D. 3 Câu 14: 1 mol -aminoaxit X t/d vừa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287%. CTCT của X là A. H2N – CH2 – CH(NH2) –COOH. B. H2N – CH2 – CH2 –COOH. C. NH2 – CH2 – COOH. D. CH3 – CH(NH2) – COOH. Trang 1/3 - Mã đề thi 132
 17. Câu 15: Cho 3,8g hỗn hợp gồm hai amin đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với NaNO2/HCl thu 2,24 lit N2 ở đktc. CTPT của hai amin và % khối lượng của amin nhỏ là: A. CH3NH2, C2H5NH2 và 40,79 B. CH3NH2, C2H5NH2 và 50,00 C. C2H3NH2, C3H5NH2 và 40,79 D. CH3NH2, C2H5NH2 và 59,21 Câu 16: Capron thuộc loại A. Tơ axetat B. Tơ poliamit C. Tơ visco D. Tơ poli este Câu 17: Loại tơ nào dưới đây thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét A. Tơ nitron B. Tơ capron C. Tơ lapsan D. Tơnilon -6,6 Câu 18: Lấy 1,68.103 lít axetilen ( ở đkc) điều chế thành C2H4 (t,p) sau đó trùng hợp thành PE. Xác định khối lượng PE thu được. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn phản ứng là 60% A. 825 kg B. 800 kg C. 756 kg D. 868 kg Câu 19: Peptit có công thức cấu tạo nhu sau : H2N-CH-CO-NH-CH2-CO-NH-CH-COOH CH3 CH(CH3)2. Tên gọi đúng của peptít trên là : A. Ala-Gly-Val B. Ala-Ala-Val C. Gly-Val-Ala D. Gly – Ala – Gly Câu 20: Cho 0,15 mol chất A( CH6O3N2) tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu được chất khí là amin và dung dịch B. Cô cạn dd B thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 41,57g B. 14,75g C. 12,75g D. 17,45g Câu 21: Cho anilin tác dụng với NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp. Để điều chế được 14,05 gam Muối điazoni clorua) ( hiệu suất 100%) Tính lượng anilin và NaNO2 cần dùng vừa đủ là : A. 0,1mol và 0,1 mol B. 0,1mol và 0,3 mol C. 0,1mol và 0,2 mol D. 0,1mol và 0,4 mol Câu 22: X là 1 amino axit no chỉ chứa 1 nhóm NH2 và một nhóm -COOH. Cho 0,89 gam X pứ vừa đủ với HCl tạo ra 1,255 gam muối. CTCT của X là : A. CH3 – CH(NH2) – CH2 – COOH B. CH3 – CH(NH2) – COOH C. NH2-CH2-COOH D. C3H7 – CH(NH2) - COOH Câu 23: Để nhận biết dd các chất lòng trắng trứng, xà phòng, glixerol, hồ tinh bột ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau A. Dùng vài giọt HNO3 đặc, đun nóng, dùng dd iot. B. Dùng Cu(OH)2 đặc, dùng Cu(OH)2 C. Đun nóng, dùng natri kl, dùng Cu(OH)2 D. Dùng vài giọt HNO3 đặc, Cu(OH)2, dd iot. Câu 24: Một thuốc thử có thể nhận biết 3 chất hữu cơ : axit aminoaxetic, axit propionic, etylamin là A. CH3OH/HCl. B. HCl. C. NaOH. D. Quì tím. Câu 25: Tính chất nào dưới đây KHÔNG phải là tính chất của cao su tự nhiên A. Tính đàn hồi B. Không thấm khí và nước C. Không tan trong xăng và ben zen D. Không dẫn điện và nhiệt Câu 26: Thuỷ phân không hoàn toàn tetra peptit (X), ngoài các - amino axit còn thu đựoc di petit: Gly-Ala; Phe-Va; Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đây là đúng của X. A. Ala-Val-Phe-Gly B. Gly-Ala-Val-Phe C. Val-Phe-Gly-Ala D. Gly-Ala-Phe – Val Câu 27: Mô tả ứng dụng của polime nào dưới đây là không đúng? A. Poli(metyl metacrylat) làm kính máy bay, ôtô, răng giả.... B. Nhựa novolac dùng để sản xuất đồ dùng gia đình, vỏ máy bay dụng cụ điện C. PVC được dùng nhiều làm vật liệu điện, ống dẫn nước, vải che mưa .... D. PE được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu điện Câu 28: Phenol và Anilin có thể có cùng phản ứng với chất nào sau đây? A. HCl B. nước Brom C. NaOH D. Cu(OH)2 Câu 29: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2 B. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH C. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2 D. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3 Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn V lit hơi hh X (đktc) gåm 2 amin no đơn chức thu được 5,6 lÝt CO2 (đkc) và 7,2 g H2O. Giá trị của V là A. 1,12 lit B. 4,48 lit C. 3,36 lit D. 2,24 lit Câu 31: Có 4 hợp chất : metylamin (1), phenylamin (2), Đi phenylamin (3), Đimetylamin (4). Thứ tự tăng dần của bazo là A. (2) < (3) < (4) < (1) B. (3) < (2) < (1) < (4) C. (2) < (3) < (1) < (4) D. (4) < (1) < (2) < (3) Trang 2/3 - Mã đề thi 132
 18. Câu 32: Tơ lapsan thuộc loại A. Tơ axetat B. Tơviso C. Tơ poli este D. Tơ poliamit Câu 33: Người ta có thể phân biệt các đồ dùng làm bằng da thật và da nhân tạo (PVC) bằng cách nào sau đây? A. Đốt B. Ngâm trong dd HNO3 đặc C. Dùng dd AgNO3 D. Dùng Cu(OH)2 ----------------------------------------------- PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM-MÃ 132 ----------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C D 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 A B C D Trang 3/3 - Mã đề thi 132
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2