Ảnh hưởng của các nguồn sơ khác nhau trong khẩu phần vỗ béo đến tăng trọng, hiệu quả sử dụng thức ăn của bò Sind tại Đắc lắk

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
71
lượt xem
13
download

Ảnh hưởng của các nguồn sơ khác nhau trong khẩu phần vỗ béo đến tăng trọng, hiệu quả sử dụng thức ăn của bò Sind tại Đắc lắk

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đắc lắk là tỉnh có nhiều tiềm năng để sản xuất bò thịt chất lượng cao. Tổng đàn bò của tỉnh hiện nay là khoảng 163.000 và sản lượng thịt xuất chuồng khoảng 6050 tấn. Diện tích trồng cây lượng thức có hạt là 177 nghìn ha (2004) và sản lượng đạt khoảng 680 nghìn tấn. Ảnh hưởng của các nguồn sơ khác nhau trong khẩu phần vỗ béo đến tăng trọng, hiệu quả sử dụng thức ăn của bò Sind tại Đắc lắk...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của các nguồn sơ khác nhau trong khẩu phần vỗ béo đến tăng trọng, hiệu quả sử dụng thức ăn của bò Sind tại Đắc lắk

  1. Vò ChÝ C−¬ng – ¶nh h−ëng cña c¸c nguån x¬ kh¸c nhau trong khÈu phÇn . . . nh hư ng c a các ngu n xơ khác nhau trong kh u ph n v béo n tăng tr ng, hi u qu s d ng th c ăn c a bò lai Sind t i c L k Vũ Chí Cương*, Ph m Kim Cương1, Ph m Th Hu 2 và Ph m Hùng Cư ng1 1 Bé m«n Nghiªn cøu bß, ViÖn Ch¨n nu«i; 2§¹i häc T©y Nguyªn * T¸c gi¶ ®Ó liªn hÖ: TS. Vò ChÝ C−¬ng, Phã ViÖn tr−ëng ViÖn Ch¨n nu«i T: 0912121506, Email: vccuong@netnam.vn Abstract Effects of different fiber sources in fattening rations on performance of lai Sind cattle in Daclack province One random block design experiment (four treatments, four replicates for each) on 16 lai Sind young bulls aging eighteen months old, weighing 190kg was conducted to examine the possible effects of different fiber sources in fattening rations on their performance. In treatment 1: spring rice straw occupied 27% of total DM of the ration, in treatment 2: spring rice straw occupied 14% and corn cob occupied 13% of total DM of the ration, in treatment 3: maize stover occupied 27% of total DM of the ration and in treatment 4: corn husk occupied 27% of total DM of the ration. It was found out that fiber source affected ADG, FCR of cattle. ADG (around 0,8kg/head/day) of cattle in treatments 1, 2 was higher than that (0,63-0,59kg/head/day) of cattle in treatments 3, 4. Therefore, FCR (8,19 - 8,59kg DM/kg gain) of cattle in treatments 1, 2 was lower than that (10,84 - 11,38kg DM/kg gain) of cattle in treatments 3 and 4. It was concluded that rice straw and combination of rice straw and corn cob were the best sources of fiber in fattening rations of cattle. Key words: lai Sind cattle, ADG, FCR, fattening rations. TV N k L k là t nh có nhi u ti m năng s n xu t bò th t ch t lư ng cao. T ng àn bò c a t nh hi n nay là kho ng 163.000 con và s n lư ng th t xu t chu ng kho ng 6050 t n. Di n tích tr ng cây lương th c có h t là 177 nghìn ha (2004) và s n lư ng t kho ng 680 nghìn t n. Như v y hàng năm ngành tr ng tr t có th cung c p m t kh i lư ng l n ph ph ph m nông nghi p như rơm, thân cây ngô sau thu b p vv… ây là ngu n th c ăn thô r t r ti n, có th dùng d tr làm th c ăn nuôi và v béo bò. Tuy nhiên, ph ph m nông nghi p nhìn chung là th c ăn có h m l−îng nitơ thÊp, h m l−îng cellulose, hàm lư ng lignin tương i cao, hydrat-carbon hoà tan th p nªn t l tiêu hoá th p, giá tr dinh dư ng th p (Preston and Leng 1987; Sundstol 1988a). s d ng chúng có hi u qu ngư i ta thư ng s d ng các lo i th c ăn giàu năng lư ng như tinh b t t các h t ngũ c c, r m t, các lo i khô d u… b sung vào kh u ph n cơ s là ph ph m tr ng tr t nâng cao kh năng lên men d c . K t qu nghiên c u s d ng m t s ph ph m cây ngô sau thu h t trong kh u ph n v béo v i hàm lư ng r m t cao c a Vũ Chí Cương và c ng s (2005) cho k t qu khá cao: bò v béo tăng tr ng t 700-880g/con/ngày. V i m c ích tìm ngu n th c ăn thô và s d ng chúng dùng ph i h p cùng v i các ph v béo bò nh m nâng cao năng su t và ch t lư ng th t bß, ph m công nông nghi p khác ng th i gióp ngư i chăn nu«i s d ng hi u qu ph ph m n«ng nghi p, gi m « nhi m m«i trư ng, chóng t«i tiÕn h nh ®Ò t i:'' Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña c¸c nguån x¬ kh¸c nhau trong khÈu phÇn vç bÐo ®Õn t¨ng träng, hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n cña bß lai Sind t¹i §¾c L¾k''.
  2. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 4 (Th¸ng 2-2007) VËt liÖu vµ PHƯƠNG PH¸p nghiªn cøu Thí nghi m ®−îc thi t k theo phương pháp kh i ng u nhiên hoàn ch nh (Rendom block design) trên 16 bê c lai Sind 18 tháng tu i, kh i lư ng trung bình 190kg nuôi v béo t i Công ty 719, Krông Bách, k L k t tháng 15/9-15/12/2005. Toàn b bê sau khi t y sán lá gan b ng thu c Fasinex (Th y s ) ư c nuôi chu n b 15 ngày làm quen v i kh u ph n ăn và phương th c nuôi dư ng sau ó bê ư c chia vào 4 block m i block 4 con theo nguyên t c ng u tu i và kh i lư ng. B n y u t thí nghi m là b n kh u ph n ư c phân b ng u nhiên vào các block theo nguyên t c m i block có 4 y u t thí nghi m Th c ăn v bÐo g m r m t, khô d u l c nghi n, rơm khô ch t nh , cây ngô ch t nh , b ngô ch t nh , lõi ngô nghi n, b t ngô, urê có thành ph n hóa h c nh− ë b ng 1. Các th c ăn này ư c ph i tr n theo t l như b ng 2 v béo bò. Trong th i gian thí nghi m bê ư c u ng nư c t do và ăn kh u ph n v béo hai l n/ngày v o 8 gi sáng và 4 gi chi u. Lư ng th c ăn thu nh n ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch cân kh i lư ng th c ăn cho ăn và th c ăn th a c a t ng cá th b ng cân i n t (sai s 0,01) h ng ng y. Thay i kh i lư ng bò ư c xác nh b ng cách cân kh i lư ng bê 2 tu n/l n b ng cân i n t RudWeight (Australia). B ng 1: Thành ph n hóa h c c a th c ăn thí nghi m (% ch t khô) Lo i th c ăn DM CP M Xơ NDF ADF Ash Thân cây ngô sau thu b p 91,14 5,24 1,40 30,24 77,52 41,09 6,90 Lõi ngô 96,01 3,17 1,13 34,16 86,78 44,53 2,25 B bp 89,40 3,1 1,05 33,56 75,83 42,35 9,57 Rơm chiêm 90,85 5,12 1,64 34,32 78,29 43,72 13,89 Khô d u l c 89,22 32,24 9,17 25,82 - - 5,65 B t ngô 87,70 9,12 5,7 2,5 14,83 4,75 1,61 R m t ư ng 70,50 2,60 0,38 - - - 5,73 Ghi chó: DM: chÊt kh«; Ash: Kho¸ng tæng sè B ng 2: Thành ph n th c ăn v béo (% ch t khô) Thành ph n KP1 KP2 KP3 KP4 B bp 27 Cây ngô 27 Rơm chiêm 27 14 Lõi ngô 13 Ngô nghi n 18 18 18 18 Khô d u l c 15 15 15 15 Rmt 38 38 38 38 Urê 2 2 2 2 Thành ph n dinh dư ng Năng lư ng trao i (MJME/kg ch t khô) 9,47 9,52 9,63 9,57 Protein thô (%/kg ch t khô) 160,7 159,3 161,0 157,8 Giá thành (VN /kg) 1851 1843 1836 1837 Ghi chú: KP: kh u ph n
  3. Vò ChÝ C−¬ng – ¶nh h−ëng cña c¸c nguån x¬ kh¸c nhau trong khÈu phÇn . . . Các s li u v tăng tr ng và lư ng th c ăn ăn vào c a bò các lô ư c x lý ANOVA m t nhân t (ANOVA one-way unstacked) b ng chương trình MINITAB 14 (M ) so sánh sai khác gi a các lô. K T QU VÀ TH O LU N Thay i kh i lư ng và tăng tr ng c a bò v béo Tăng tr ng c a bò v béo ư c trình bày b ng 3 và th 1. K t qu cho th y kh i lư ng bò các lô khi b t u thí nghi m là tương i ng u t 190kg. Kh i lư ng bò k t thúc thí nghi m c a c a bò KP1, KP2, KP3 và KP4 tương ng l n lư t là 256; 261; 243; và 239kg. Nhìn chung tăng tr ng bò thí nghi m có xu hư ng t cao nh t tháng th 1 ti p n là tháng th 2 và th p nh t tháng th 3. B ng 3: Kh i lư ng và tăng tr ng c a bò các lô thí nghi m (Mean ± SD) Ch tiêu theo KP1 KP2 KP3 KP4 dõi P. u kỳ (kg) 189,8 ± 8,8 191,0 ± 10,7 191,0 ± 11,9 190 ± 13,6 P. 28 ngày (kg) 215,3 ± 12,4 217,8 ± 11,4 214,3 ± 12,4 212,0 ± 9,6 ADG tháng 1 0,911 ± 0,2 9 0,955 ± 0,11 0,830 ± 0,09 0,786 ± 0,15 (kg/con/ngày) 238,3ab ± 12,1 242,5a ± 11,8 230,3ab ± 11,4 227,5b ± 7,9 P. 56 ngày (kg) ADG tháng 2 0,821a ± 0,03 0,88a ± 0,05 0,571b ± 0,08 0,554b ± 0,06 (kg/con/ngày) 256,5a ± 13,1 261,5a ± 11,6 243,5bc ± 11,9 239,0c ± 7,0 P. 84 ngày (kg) ADG tháng 3 0,679a ± 0,03 0,473b ± 0,08 0,441b ± 0,07 0,652a ± 0,06 (kg/con/ngày) ADG c kỳ 0,795a ± 0,11 0,839a ± 0,06 0,625b ± 0,04 0,583b ± 0,09 (kg/con/ngày) Ghi chú: (ADG): tăng tr ng bình quân/ngày; (P): kh i lư ng; các s mũ có ch cái khác nhau thì sai khác ý nghĩa th ng kê (P
  4. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 4 (Th¸ng 2-2007) Kh i lư ng lúc k t thúc thí nghi m và tăng tr ng c kỳ c a bò ăn kh u ph n 1 và 2 sai khác rõ có ý nghĩa th ng kê (P
  5. Vò ChÝ C−¬ng – ¶nh h−ëng cña c¸c nguån x¬ kh¸c nhau trong khÈu phÇn . . . Ch t khô ăn vào c a bò trong thí nghi m này dao ng t 6,64-6,87kg/con/ngày. Theo Kearl (1982) bò 200-300kg, tăng tr ng 0,75kg/con/ngày c n 5,4-7,4kg ch t khô/con/ngày. Theo Preston và Willis (1967) bò tơ (200kg) lư ng ch t khô thu nh n x p x t 2,8-3% kh i lư ng cơ th c a chúng. Như v y, ngon mi ng c a c 4 kh u ph n ăn là ch p nh n ư c và bò các lô thí nghi m có kh năng ăn h t m t lư ng ch t khô c n thi t t tăng tr ng trên 0,5kg/con/ngày. Tiêu t n ch t khô/kg tăng tr ng c a bò ăn KP1; KP2; KP3 và KP4 l n lư t là 8,59; 8,19; 10,84 và 11,38kg ch t khô/kg tăng tr ng. Tr trư ng h p kh u ph n 3 và 4, k t qu thu ư c các nhóm bò ăn KP1 và KP2 n m trong kho ng tiêu chu n c a ARC (1980); NRC (1984); INRA (1989); Rajan (1990); Perry (1990) và AFRC (1993): kho ng 7,1 - 8,8kg ch t khô/kg tăng tr ng. Hi u qu s d ng th c ăn bò trong thí nghi m này là 9,18-12,82 g tăng tr ng/MJ năng lư ng trao i g n tương ương v i hi u qu s d ng th c ăn (11,45- 12,58g tăng tr ng/MJ năng lư ng trao i) tính toán t tiêu chu n ăn c a Kearl (1982); NRC (1984); Rajan (1990) và AFRC (1993). Sơ b tính toán hi u qu kinh t v béo. D a trên cơ s giá th c ăn, bò mua và bán t i th i i m b t u và k t thúc thí nghi m, chúng tôi sơ b ti n hành tính toán hi u qu v béo. K t qu ư c trình bày b ng 5. B ng 5: Hi u qu kinh t c a v béo bò Ch tiêu KP1 KP2 KP3 KP4 Giá thành TĂ ( /kg) 1851 1843 1836 1837 Giá mua bò ( ng/kg) 18.000 18.000 18.000 18.000 Giá bán bò ( ng/kg) 21000 21000 21000 21000 * Chi Mua bò ( ng) 3416400 3438000 3438000 3420000 Mua th c ăn ( ng) 1061955 1063558 1045638 1024605 T ng chi ( ng) 4478355 4501558 4483638 4444605 * Thu Bán bò ( ng) 5575500 5491500 5113500 5019000 T ng ti n lãi ( ng) 1097145 989942 629862 574395 Ti n lãi /con/tháng ( ng) 274286.3 247485.5 157465.5 143598.8 K t qu b ng 5 cho th y tuỳ theo kh u ph n v béo s ti n thu ư c t 143.000 - 274.286 ng/con/tháng. T i Trung Qu c khi v béo bò trên qui mô l n b ng h t bông và rơm lúa mì x lý urê, h ch toán sau 3 tháng lãi t 200.000-600.000 /con (Dolberg và Finlayson, 1995).
  6. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 4 (Th¸ng 2-2007) K T LU N VÀ Ò NGH K t lu n Có th s d ng rơm cùng lõi b p, cây ngô sau thu b p và b b p (27% ch t khô trong kh u ph n) như là ngu n xơ trong các kh u ph n nuôi v béo bò có hàm lư ng r m t cao. Rơm, rơm v i lõi b p ngô và là ngu n xơ t t hơn thân cây ngô già, b b p trong kh u ph n v béo bò th t. V i kh u ph n có hàm lư ng r m t cao hơn chi m 38% ch t khô c a kh u ph n, ngu n xơ là rơm (27% ch t khô c a kh u ph n) ho c rơm (14% ch t khô c a kh u ph n), lõi ngô (13% ch t khô c a kh u ph n) có ME x p x 9,5 MJ/kg ch t khô, protein thô x p x 16% trong ch t khô bò lai Sind v béo có th tăng tr ng kho ng 800g/con/ngày, tiêu t n th c ăn cho 1kg tăng tr ng kho ng 8-9kg ch t khô th c ăn/kg tăng tr ng. V béo bò lai Sind b ng các kh u ph n trên có th thu ư c t 143,593-274,286 ng/con/tháng ngh Áp d ng kh u ph n 1 và kh u ph n 2 vào s n xu t. TÀI LI U THAM KH O AFRC.(1993). Energy and Protein Requirements for Ruminants. University Press, Cambridge ARC. (1984). The Nutrient Requirements for Ruminant Livestock. Suppl 1. Commonwealth Agricultural Bureau, Slough. Bui Van Chinh, Le Viet Ly, Nguyen Huu Tao, Pham Van Thin and Preston, T.R. (1992). Ammoniated rice straw or untreated straw supplemented with molasses-urea block for growing Sindhi × Local cattle in Vietnam. Livestock Research for Rural Development. Vol 4, Num 3, 12/1992. Dolberg, F. and Finlayson, P. (1995). Treated straw for beef production in China. Wld. Anim. Rev. No 82, pp14-24. INRA (1989). Ruminant Nutrition recommended allowance and Feed Tables, INRA, Paris, 1989 Kearl. L. C. (1982). Nutrient Requirements of Ruminants in Developing Countries. International Feedtuffs Institute. Utah Agricultural Experiment Station. Utah State University, Logan. Lê Vi t Ly, Vũ Văn N i, Vũ Chí Cương, Ph m Kim Cương, Nguy n Qu c t. (1995). Nuôi bê lai hư ng th t b ng th c ăn b sung t ngu n ph ph m nông nghi p t i mi n Trung. K t qu nghiên c u khoa h c k thu t chăn nuôi 1994-1995. Nhà xu t b n Nông nghi p 1996, trang 135-140. NRC (1984). The nutrient requirements of beef cattle,. Washington DC. Perry, T.W, (1990). Dietary nutrient allowance for beef cattle. Feedstuffs- Reference issue, 62, 31: 46-56. Preston, T.R. and Leng, R.A. (1987). Matching ruminant production systems with available resources in tropics and subtropics. PENAMBUL Book Ltd. Armidale. NSW. Australia Preston, T.R., Willis, M.B. and Elias, A. (1967). Intensive Beef Production from Sugar Cane. Rajan, S. K. (1990). Nutritional Value of Animal Feeds and Feeding of Animals, ICAR, New Dehli Sundstol, F. (1988a). Improvement of poor quality forages and roughages. In Orskov, E.R. (ed) Feed Science. Flseviser Science Publishers B.V.Amsterdam.
  7. Vò ChÝ C−¬ng – ¶nh h−ëng cña c¸c nguån x¬ kh¸c nhau trong khÈu phÇn . . . Victor J. Clarke, Lê Bá L ch, Kim Tuyên. (1996). K t qu chuy n giao k thu t v béo bò b ng kh u ph n cao năng lư ng d a trên n n b t s n v i 3% urea. Trang 41-48. Báo cáo khoa h c chăn nuôi thú y 1996 - 1997. Ph n chăn nuôi gia súc. Hà n i, 1997. Vũ Chí Cương, Nguy n Xuân Hoà, Ph m Hùng Cư ng, Paulo Salgado và Lưu Th Thi (2003). Thành ph n hoá h c, t l tiêu hoá và giá tr dinh dư ng c a m t s lo i th c ăn ch y u dùng cho bò Vũ Chí Cương, Ph m Kim Cương, Nguy n Thành Trung, Ph m Hùng Cư ng, Nguy n Thi n Trư ng Giang, Lưu Th Thi (2005). nh hư ng các m c lõi ngô trong kh u ph n có hàm lư ng r m t cao n t l phân gi I ch t khô inssaco bông gòng, môi trư ng d c và tăng tr ng bò lai Sind v béo. T p chí Nông nghi p và phát tri n nông thôn, s 18 năm 2005 (Kỳ 2 tháng 9/2005), s xu t b n ISSN 0866-7020; trang 43-46. Vũ Văn N i, Ph m Kim Cương và inh Văn Tuy n (1999). S d ng ph ph ph m và ngu n th c ăn s n có t i a phương v béo bò. Báo cáo khoa h c chăn nuôi thú y, Hu 28-30/6/1999) trang 25-29.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản