intTypePromotion=1

Bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong công ty

Chia sẻ: Mai Anh Mai Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
45
lượt xem
3
download

Bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong công ty" trình bày các mục cần thiết trong bảng đánh giá như công việc hiện tại đang thực hiện, cấp quản lý trực tiếp đánh giá. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong công ty

  1. KC24 GROUP ­ Trụ sở:   ­ Điện thoại:        ­ Fax:  ­ Website:      ­ Email: Công ty :   BM.08.18 BANG ĐANH GIA NHÂN VIÊN ­ CÔNG NHÂN ̉ ́ ́ TRONG CÔNG TY  ̣ Ho tên:  ................................................ Chưc vu:  ́ ̣ . ............................... Lương khởi điêm: …...................... ̉ ̣ ̣ Bô phân:  ............................................. ̣ Ngay nhân viêc:  ̀ ̣ .................. Lương hiên tai: …… ̣ ̣ ...............…….. ̀ ̣ ̣ Trinh đô hoc vân : ́ ................................................................ Băng câp cao nhât :  ̀ ́ ́ ........................................................ Thâm niên Công tac :  ́ ........................................................... ̣ ́ Vi tri chuyên môn : ........................................................ ̉ ́ ực tiêp :  Câp Quan ly tr ́ ́ ...................................................................................................................................................... A. CÔNG VIÊC HIÊN TAI ĐANG TH ̣ ̣ ̣ ỰC HIÊN (Xêp theo th ̣ ́ ư t ́ ự ưu tiên) STT CÔNG VIÊC CHINH ̣ ́ CÔNG VIÊC PHU ̣ ̣ 1 2 3 4 5 6 7 8 B. CÂP QUAN LY TR ́ ̉ ́ ỰC TIÊP ĐANH GIA ( Điêm sô tôi đa la 10 điêm ) ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̉ STT ĐÔI V ́ ƠI CÔNG VIÊC ́ ̣ PHÂN ĐANH GIA ̀ ́ ́ ĐIÊM SỐ ̉   1 Tinh ph ́ ưc tap ́ ̣ ................................................................................................................... ...................................................................................................................   ́ ượng công viêc (sô  Khôi l ̣ ́ 2 ................................................................................................................... giờ lam viêc trong ngay) ̀ ̣ ̀ ...................................................................................................................   3 ̣ ̣ Tinh sang tao, linh đông ́ ́ ................................................................................................................... ...................................................................................................................   4 ́ ợp, tô ch Tinh phôi h ́ ̉ ức ................................................................................................................... ...................................................................................................................   5 ̣ Tinh thân trach nhiêm ̀ ́ ................................................................................................................... ...................................................................................................................
  2. KC24 GROUP ­ Trụ sở:   ­ Điện thoại:        ­ Fax:  ­ Website:      ­ Email:   6 ̉ ̣ Tinh ky luât ́ ................................................................................................................... ...................................................................................................................   7 ̉ ̣ ược Kêt qua đat đ ́ ................................................................................................................... ...................................................................................................................   8 ̣ ̉ Kinh nghiêm giai quyêt ́ ................................................................................................................... ...................................................................................................................   9 ̉ Ky năng chuyên môn ................................................................................................................... ...................................................................................................................   10 ̉ ̉ Kha năng quan ly điêu hanh ́ ̀ ̀ ................................................................................................................... ...................................................................................................................       TÔNG ĐIÊM TÔI ĐA: 100 ̉ ̉ ́ XÊP LOAI :  ́ ̣ ....................................           GHI CHÚ :   XÊP LOAI ́ ̣  :  XUÂT SĂC  : 81 ́ ́ ̉  X  100 điêm T.BINH  ̀ ̉ : 51  X  60 điêm ̉ GIOI  ̉ : 71  X   80 điêm  YÊU  ́ ̉ : X  50 điêm KHA ́ ̉ : 61  X  70 điêm  C. PHÂN NHÂN XET, ĐANH GIA VA ĐÊ XUÂT CUA CÂP QUAN LY  ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ́ 1.  Đanh gia chung: ́ ́   MĂT TICH C ̣ ́ ỰC MĂT HAN CHẾ ̣ ̣ TRIÊN VONG ̉ ̣ ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ........................................................... ................................................. ........................................................... ................................................. ........................................................... ................................................. ........................................................... ................................................. ................................................. 2.  Đê xuât: ̀ ́  .............................................................................................................................................
  3. KC24 GROUP ­ Trụ sở:   ­ Điện thoại:        ­ Fax:  ­ Website:      ­ Email: NGAY ̀ ............................................................................................................................................. CHƯ KY ̃ ́ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. D. Y KIÊN NHÂN VIÊN Đ ́ ́ ƯỢC ĐANH GIA ́ ́ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. NGAY ̀ CHƯ KY ̃ ́ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................    ............................................................................................................................................. E. Y KIÊN PHONG NHÂN S ́ ́ ̀ Ự ............................................................................................................................................... NGAY ̀ ............................................................................................................................................... CHƯ KY ̃ ́ ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................     ...............................................................................................................................................    ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... F. XET DUYÊT CUA BAN TÔNG GIAM ĐÔC ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ............................................................................................................................................... CHƯ KY ̃ ́ NGAY ̀ ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................     ...............................................................................................................................................     ...............................................................................................................................................    ...............................................................................................................................................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2