Ba nguyên tắc để tăng cường sự gắn kết của nhân viên

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
17
download

Ba nguyên tắc để tăng cường sự gắn kết của nhân viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn muốn nhân viên của mình đơn giản chỉ là những người làm thuê hay là một thành viên tích cực luôn góp phần thắp lửa cho công ty bạn? Dĩ nhiên lựa chọn thứ nhất là lý tưởng, nhưng nó phụ thuộc vào ứng xử của nhà quản lý. “Cháu chỉ đến để ngồi đó!”. Đấy là cách mà đứa cháu gái 15 tuổi của tôi miêu tả về công việc làm thêm mùa hè vẫn dang dở của mình – làm tiếp tân tại studio ảnh nghệ thuật của cha cô bé. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ba nguyên tắc để tăng cường sự gắn kết của nhân viên

  1. Ba nguyên t c tăng cư ng s g n k t c a nhân viên B n mu n nhân viên c a mình ơn gi n ch là nh ng ngư i làm thuê hay là m t thành viên tích c c luôn góp ph n th p l a cho công ty b n? Dĩ nhiên l a ch n th nh t là lý tư ng, nhưng nó ph thu c vào ng x c a nhà qu n lý. “Cháu ch n ng i ó!”. y là cách mà a cháu gái 15 tu i c a tôi miêu t v công vi c làm thêm mùa hè v n dang d c a mình – làm ti p tân t i studio nh ngh thu t c a cha cô bé. Ngư i l n s m m cư i thông c m v i l i nói c a cô bé 15 tu i này. Nhưng b n s không hài lòng n u như nó ư c th t ra t m t trong các nhân viên c a mình. Tuy nhiên, nhi u nhân viên cũng thư ng xuyên c m th y gi ng như cháu gái tôi. ó là do h không h có ý ni m nào v vi c t i sao h l i làm i u mà h ang làm. Các nhà qu n lý có bao gi nghĩ n vi c b th i gian gi i thích cho nhân viên v công vi c và vai trò c a h ? Ngu n: gmsa.ac.uk S thi u hi u bi t này không xu t phát t các nhân viên ó. Nó xu t phát t chính s thi u hi u bi t c a các nhà qu n lý.
  2. Không ai m t th i gian gi i thích r ng công vi c c a m t cá nhân s giúp s c h tr cho công vi c c a nhóm, c a phòng ban và c a toàn doanh nghi p như th nào. Tuy nhiên, n u nhân viên c a b n hi u càng nhi u v công ty mà h ang làm vi c, thì h càng có nhi u kh năng tuân theo t m nhìn và s m nh c a doanh nghi p. Chúng tôi g i ó là s cam k t. Trong m t nghiên c u toàn c u vào năm 2006 c a công ty Accenture[1], kh o sát hơn 4000 nhân viên v môi trư ng làm vi c, g n 60 ngư i trong s nh ng ngư i ư c h i yêu c u hai i u. ó là: s th thách trong công vi c và s công nh n thành công. ây là ba xu t th c hi n ư c nh ng i u trên. 1. Hãy gi i thích b c tranh t ng th . Các nhà lãnh o c p cao thư ng gi kín nh ng thông tin liên quan t i các ho t ng mà công ty h ang th c hi n, cũng như các cách th c h th c hi n s có nh hư ng như th nào n cu c s ng c a các nhóm l i ích: khách hàng, nhân viên và các c ông. H u h t các nhân viên không bi t gì v các thông tin này tr khi h b th i gian c v t t c các cam k t truy n thông c a công ty. Nhưng th m chí ngay c khi h Hãy nhân viên c a b n th hi n vai trò tích c c trong công ty làm như v y, m i vi c v n chưa Ngu n: reapthebenefitsonline.com rõ ràng. Vì th ngư i qu n lý ph i gi i thích cho nhân viên rõ v nh ng ho t ng mà công ty ang th c hi n và cách mà nó s có nh hư ng n cu c s ng c a m i ngư i như th nào.
  3. 2. Hãy thư ng xuyên giao ti p v i nhân viên. Hãy duy trì nhân viên trong chu trình c a m i th ang di n ra. Hãy dành th i gian th o lu n xem cái gì úng cũng như cái gì c n ph i thay i ho c c i t trong công ty. Hãy khuy n khích nhân viên ưa ra các xu t c i thi n v n ó. T o ra chu trình c a các thông tin ph n h i m i ngư i có th th y nh ng xu t c a h ã ư c th c hi n như th nào. Công vi c c a ngư i qu n lý không òi h i ph i th c hi n m i xu t c a nhân viên. Nhưng vi c ngư i qu n lý cho m i ngư i bi t thông tin v tình hình th c t c a nh ng xu t c a h là m t vi c c bi t quan tr ng. 3. Hãy ánh d u các m c hoàn thành. Khi b n ã hoàn thành m t m c tiêu nào ó, hãy ánh d u nó l i. i u này c bi t quan tr ng sau m t kho ng th i gian khó khăn và lâu dài, c bi t là i v i nh ng s n ph m m i, d ch v m i ho c th m chí là quá trình chuy n giao t ch c. B ng cách t ra các m c hoàn thành và ghi nh n nó, b n có th t o ra c m giác tích c c cho nhân viên v ti n trình công vi c ang di n ra. S cam k t c a nhân viên là i u r t quan tr ng i v i thành công c a doanh nghi p Ngu n: rike.com
  4. S cam k t là i u r t quan tr ng i v i thành công c a doanh nghi p. Nó không ch giúp b n th c hi n công vi c trôi ch y hơn, mà nó còn tr thành th m nh c a b n trong nh ng th i kì khó khăn. Khi b n c n có s giúp s c c bi t nào ó k p th i h n cu i c a công vi c, hay khi b n ph i làm vi c v i m t ngu n l c h n h p, các nhân viên t n tâm s có xu hư ng nhi t tình chung s c hơn và bi n m i th thành hành ng. Hãy dành th i gian th o lu n nh ng nguyên do và v n c a công vi c. i u này s giúp nh v v trí c a b n và nhóm c a b n thành công c trong th i kỳ thu n l i l n th i kỳ khó khăn. B n ang làm gì công ty tăng cư ng s g n k t c a nhân viên? - Trích chuyên m c “Conversation Starter” c a John Baldoni[2] trên trang Harvard Business Online - Ý ki n c gi Harvard Business Online Ý ki n c a Darin Phillips Anh ã nêu ra ba lu n i m c c kỳ n tư ng, John! S cam k t c a nhân viên là m t i l p c a nh ng lý do nhân viên ph n b i hay r i b công ty. Ông ch kém c i là lý do s m t nh ng nhân viên này làm i u ó. Lu n i m th tư tôi thích ư c b sung thêm vào danh sách c a anh là: Hãy m b o r ng anh ã cung c p cho nhân viên nh ng công vi c th thách có liên quan n s thích c a h . c bi t, n u như nhân viên mu n phát tri n ki n th c và k năng c a h . Khi nhân viên t n m t bư c ngo t nào ó trên con ư ng phát tri n c a h , b n l i có thêm lý do công nh n thành tích c a h và ăn m ng! • HBV-TVN ngh ghi rõ “B n quy n @Harvard Business School Publishing”, ho c “B n quy n ti ng Vi t @Công ty ph n m m và truy n thông VASC” khi trích d n l i thông tin này trên các tài li u in n và photocopy, và ghi rõ “Trích t trang Harvard’S-TVN” khi xu t b n tr c tuy n.
  5. [1] ư c thành l p năm 1989, có tr s t i Hamilton, Bermuda. ây là m t công ty chuyên v lĩnh v c tư v n qu n lý, cung c p các d ch v k thu t v thi t b máy tính và ph n m m qu n lý trên toàn c u n m trong danh sách top 500 công ty do T p chí Foturna bình ch n. V i hơn 178.000 nhân viên làm vi c 49 qu c gia, doanh thu c a công ty năm 2007 là 19.7 t USD. [2] John Baldoni là m t nhà tư v n/ngư i hư ng d n và ngư i di n thuy t cũng như là tác gi c a sáu cu n sách cùng ch
Đồng bộ tài khoản