intTypePromotion=1
ADSENSE

Bác sĩ tốt nhất là chính mình part 8

Chia sẻ: Afasg Agq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

107
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bác sĩ tốt nhất là chính mình part 8', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bác sĩ tốt nhất là chính mình part 8

 1. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 c !” “Không sao, ñ ng n n lòng, hãy c g ng luy n, càng luy n càng th y thơm, càng chân thành càng th y thơm.” Sau m t h i lâu, ngư i th y d y l i h i: “Các b n ñã c m th y thơm hay chưa?” Khá nhi u ngư i nói có th y! Có ngư i nghĩ, th t l , t i sao mình không th y, m i ngư i ñ u nói th y, t i sao mình không th y, hay là mũi c a mình có v n ñ . Th r i ông ta cũng ng i th y, , hình như cũng có m t chút thơm. Luy n xong, ngư i th y d y l i h i: “Có th y thơm hay chưa?” M i ngư i ñ u nói: “Thơm!” nh hư ng ñó lan truy n ngày càng l n, b n mu n nói không thơm cũng không ñư c, m i ngư i ñ u ñ ng ý, b n ph n ñ i, như th ch ng khác nào b n ch ng t v i m i ngư i b n là ngư i b b nh! Tác d ng c a ám th qu là vô cùng l n. Ám th là m t hi n tư ng tâm lý thông thư ng, trong chúng ta có kho ng 1/3 s ngư i d ch u tác ñ ng m nh c a ám th tâm lý. Ng m Thiên An Môn c u “ngư i b nh ung thư gan” vùng ðông B c có m t ngư i b ñau gan, ñi khám siêu B, bác sĩ kh ng ñ nh, “Ôi chao, ung thư giai ño n cu i, ñã chuy n di r i.” Ông ngư i b nh v a nghe, nh t th i m t bi n s c tr ng b ch, khi v khoác áo vào ch ñư c m t n a ngư i, toàn thân vã m hôi, ngư i như không còn chút s c l c gì, ñi lo ng cho ng trên ñư ng, không bi t có v nhà ñư c không, trong lòng nghĩ, con m i 8 tu i, v v n còn tr , th mà mình ñã ch t, con cái ph i s ng th nào? V ph i s ng th nào? Ngày hôm sau ng d y ông ta c m th y càng ñau hơn, ñ n phòng khám b nh c a ñơn v khám, bác sĩ nói, ôi thôi, s anh th t t , t i sao m i 38 tu i mà ñã b ung thư, chúng tôi cũng l c b t tòng tâm. Nhưng tôi có m t l i mu n nói, anh suy nghĩ nhé, thông thư ng anh thích ăn th gì, hãy t n d ng quãng th i gian còn l i ñ thư ng th c, thích chơi gì, hãy c chơi cho th a thích, b i dù sao cũng không còn s ng ñư c bao lâu n a. Nghe xong câu nói này, sau khi v a v ñ n nhà, anh ta n m giư ng 40 ngày, sút 20 cân, ngư i ch còn da b c xương. Ch t ch công ñoàn bi t chuy n, mang quà ñ n nói r ng, tôi thay m t lãnh ñ o ñ n thăm anh, anh nghĩ xem, anh có yêu c u gì thì c nói, chúng tôi nh t ñ nh s h t s c giúp ñ anh. Ông ta v a nghe ñã khóc rưng r c, nói, mong ư c c ñ i tôi H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 141
 2. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 là ñư c ng m Thiên An Môn, nhưng t trư c ñ n gi tôi chưa t ng ñư c ñi ñ n Thiên An Môn, n u có th ñư c ng m Thiên An Môn r i ch t, tôi ch t cũng không ân h n. Ch t ch công ñoàn v a nghĩ, tư tư ng c a anh còn r t ti n b , ñư c r i, tôi s cung c p chi phí cho anh. Ông ta nói, nhưng mà ngư i tôi gi ch còn da b c xương, không d y ñư c kh i giư ng, làm sao mà ñi ñư c? Không v n ñ gì, tôi s tìm 4 ngư i thanh niên ñ anh ñi, ñưa anh lên tàu ñi ng m Thiên An Môn. Sau khi ñư c ñi ng m Thiên An Môn, có ngư i nói, anh hãy ñ n B c Kinh th xem sao, B c Kinh có B nh Vi n hi n ñ i v i nh ng bác sĩ gi i, th xem có còn cách c u ch a không. M t ngư i khác nói, ung thư gan th i kỳ cu i B c Kinh, cũng ch ng sao, hãy c ñi th xem. cùng l m là ch t, n u có ch t M t ngư i khác nói, dù th nào cũng ph i ñi, hãy ñi th xem. Khi ñi t i b nh vi n, th t may m n là hôm ñó các chuyên gia ñi khám b nh, ñích thân m t giáo sư khám siêu B cho. Khám xong, bác sĩ nói, anh yên tâm, anh không có b nh. Ngư i b nh không tin, gì cơ? Ngày nao tôi cũng ñau mu n ch t, t i sao không có b nh? Bác sĩ nói, tôi cho anh bi t nhé, s khi p s gây ph n ng x u như v y ñ y. Tôi ñã t ng g p r t nhi u, r t nhi u ngư i không có b nh, bu i sáng v a chu n ñoán b ung thư, bu i chi u ñã g n ch t, tinh th n ki t qu . B nh ung thư c a anh là lành tính, nhi u ngư i bình thư ng ñ u có, anh yên tâm, c ñ i tôi khám siêu B, chu n ñoán c a tôi là r t chính xác, không tin tôi có th b o ñ m cho anh, tôi dám ñ ng ra ch u trách nhi m. V y là ñã rõ! M y chàng trai kia nghe v a vui l i v a bu n. Vui vì sao, h ñ n B c Kinh l n này, không u ng công, ñã c u ñư c m t m ng ngư i! Bu n vì sao, h c m th y th t xui x o, t ðông B c vư t qua hàng ngàn d m ñ ñưa ngư i b nh ñ n B c Kinh, v y mà cu i cùng l i không có b nh gì. Dù sao thì ghánh n ng cũng ñã ñư c gi m nh , không có b nh, anh t mình ñi l y nhé. Sau khi tr v , th gì ông ta cũng mu n ăn, th gì cũng mu n u ng, có th ng d dàng. Th t s chàng trai này không có b nh gì, ch là vì quá lo l ng, d n ñ n tinh th n ki t qu . Cũng may là ñ u óc anh ta còn t nh táo, mu n ñ n Thiên An Môn, n u không ñ n Thiên An Môn, có th anh ta ñã s m t giã cõi ñ i! H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 142
 3. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ngư i xưa nói: m t l i nói t t 3 ñông không quên, m t l i nói x u 6 ñông còn nh . B n nói m t l i t t, có th xua tan cái l nh giá c a mùa ñông; b n nói m t l i x u, nóng ñ m hôi v n th y l nh, ñi u này không ph i là nói quá. Có m t l n trong b nh vi n c a chúng tôi x y ra m t s c , bác sĩ nói có 3 câu, 24 gi sau ngư i b nh qua ñ i, b n bi t vì sao không? Ngư i b nh ñang trong tr ng thái tâm lý vô cùng th t v ng, l i như b m t ch u nư c l nh d i vào. Bu i sáng 11 gi khám b nh, 4 gi chi u thì vào khoa c p c u, 2 gi ñêm thì qua ñ i. Có th nói, s tác ñ ng c a l i nói là vô cùng, vô cùng l n. B c th y ngành y Hippocrate t ng nói, có 3 th b o b i trong y h c: th nh t là l i nói, th hai là thu c, th ba là dao ph u thu t. L i nói và dao ph u thu t c a bác sĩ có nh ng ñi m gi ng nhau, v a có th c u ngư i, cũng có th gi t ngư i. Ngư i b nh ung thư th i kỳ cu i, lên b c nh n gi i quán quân Nư c Pháp có m t cô gái, 26 tu i, b ung thư t cung, 2 tháng sau di căn xu ng bu ng tr ng bên ph i, th là bu ng tr ng bên ph i b c t b ; 2 tháng sau n a thì di căn qua bu ng tr ng bên trái, th là l n th 3 ph i c t b ; sau 1 tháng n a, l i di căn xu ng ru t k t, l i ph i c t b ru t k t, h u môn tr thành l u. T ng c ng cô ta ñã tr i qua 8 l n ph u thu t, 6 l n hóa li u, ñ u b c t h t tóc. M i l n ph u thu t như th ñ u có nh hư ng r t không t t ñ i v i s c kh e. Trong ba năm ñi u tr t i b nh vi n, ph i ch u ñ ng bao ñau kh mà tình tr ng không kh quan gì. Khi tr v nhà cô gái ch mu n ch t, mu n nh y l u t t , t i sao l i ph i ch t? Có m t ngư i b n ñ n thăm, ngư i b n mu n khuyên nh cô nên h i, trong cu c s ng c a b n ch ng l không có gì khi n b n t ng th y vui sao? Câu h i này ñã khi n cô ph i suy nghĩ, chuy n vui à? Ba năm trư c, m t l n ñi lư t ván trên bi n ñã ñ l i trong tôi n tư ng r t sâu ñ m. Hôm ñó, b u tr i cao xanh, ánh n ng m t tr i m áp, h i âu t ng ñàn bay lư n trên b u tr i, tôi như c m th y mình như ñư c hòa vào cùng m t th v i t nhiên bao la, ñó là m t bu i H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 143
 4. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 chi u mà tôi không bao gi quên. Ngư i b n nói: ñư c r i, v y thay vì n m ñó ch ch t, thà r ng chúng ta ra bãi bi n lư t ván s hay hơn. Th là cô gái cùng b n ra bãi bi n, nhưng v a bư c xu ng nư c thì ñã té ngã. B b nh ñã ba năm, thân th cô ñã quá y u ñu i. Cô gái t nh v i mình, mình nh t ñ nh ph i ñ ng d y, th là t ñó cô b t ñ u ăn nhi u hơn, b t ñ u t p luy n, hơn hai tháng sau, cô ñã có th ñi ñư c. Qua hai tháng n a, cô b t ñ u lư t ván ñư c, t ñó m i ngày cô ñ u ra bi n ñ lư t ván. ñó cô cũng ñã g p ñư c m t chàng trai b nh bao và r t quan tâm ñ n cô, sau m t th i gian g n gũi h ñã tr thành ngư i yêu c a nhau. H cùng nhau luy n t p bên b bi n su t hai năm ròng. Trong th i gian này b nh vi n không ng ng g i gi y báo ñ n, nói cô c n ph i ñ n b nh vi n ki m tra l i, cô gái thì ch ng m y may ñ ý ñ n chuy n này. Cô nghĩ, ñi n u không là m thì cũng là hóa li u, mình s không bao gi thèm ñ n b nh vi n n a. Sau ñó ngư i yêu c a cô khuyên cô, th i gian dài như th , em cũng nên ñi ki m tra th xem. ð n b nh vi n ki m tra, các bác sĩ th t lên kinh ng c, không hi u n i, ñúng là kỳ tích, ch s hóa nghi m t t c ñ u bình thư ng, thân th cô t trư c ñ n gi chưa bao gi có hi n tư ng t t như th này! Sau ñó tr v cô gái l i thư ng xuyên ñ n bãi bi n t p lư t ván, hai năm sau, cô ñăng ký thi gi i lư t ván th gi i dành cho n , cô ñã giành ñư c danh hi u quán quân. Khi ñ ng trên b c nh n gi i, ôm chi c cúp vào lòng, v m t cô ñ y r ng ng i. R t ít ngư i bi t ñư c r ng, cô gái này ñã t ng là m t ngư i b b nh ung thư giai ño n cu i, tr i qua 6 l n hóa li u, 12 l n ph u thu t. Có r t nhi u ngư i b m c ph i nh ng căn b nh nghiêm tr ng, nhưng nh vào tâm thái m nh kh e, h ñã chi n th ng b nh t t, có th th y nh ng nh hư ng c a nhân t tâm lý ñ i v i con ngư i là vô cùng l n. Ba th ñúng m c, tâm lý thăng b ng Làm th nào ñ có th duy trì m t tâm lý thăng b ng? C n ghi nh ba ñi u, g i là ba ñi u “ñúng m c”: ñ i x ñúng m c v i b n thân, ñ i x ñúng m c v i m i ngư i, ñ i x ñúng m c v i xã h i. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 144
 5. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Trong nh ng ñi u này, khó nh t v n là ñ i x ñúng m c v i b n thân. Vi c xác ñ nh m c tiêu cho cu c ñ i c a mình ph i chính xác, ph i bi t mình có kh năng gì, có th ñi ñ n ñâu. Có ngư i t ñánh giá b n thân mình quá cao, có ngư i thì quá th p, có ngư i thì xác ñ nh không ñúng hư ng mà mình nên ñi, t t c nh ng ñi u này ñ u không ñư c, c n ph i bi t hi u mình. Có nh ng ngư i làm vi c này thì r t t t, nhưng làm vi c khác thì không ñư c. Có ngư i v n làm nghiên c u khoa h c t t, nhưng không có kh năng làm cán b lãnh ñ o, như th n u làm thì s th t b i. S trư ng c a m i ngư i không gi ng nhau, vì th mà vi c xác ñ nh ñúng ñ n s trư ng c a mình là r t quan tr ng, làm nh ng vi c mà mình mu n làm và có th làm t t thì cu c s ng m i th y l c quan, vui v . R t nhi u ngư i không bi t ñ t mình ñúng v trí mà b th t b i, t i sao? Do vi t v . V n v trí c a b n ch là ngư i ñ ng th hai, v trí th hai là thích h p cho b n, nhưng b n không th a mãn, b n c ñòi tranh v trí th nh t, như th không ñư c, b n xác ñ nh sai v trí c a mình, nh t ñ nh là không ñư c. Con ngư i quý ch bi t mình, “k bi t ngư i là trí, k bi t mình là sáng”, sáng thì khó ñ t hơn trí. Ngoài ra, c n cư x ñúng m c v i m i ngư i, trong lòng luôn có tình yêu, bi t quan tâm, quý tr ng m i ngư i. C n ñ i x ñúng ñ n v i xã h i. T c là c n toàn tâm c ng hi n cho xã h i, h t lòng vì cu c s ng. V s nghi p cũng c n có chí c u ti n, trong cu c s ng c n có tâm lý bình n. Con ngư i c n luôn có t m lòng c m kích ñ i v i xã h i. M t ngư i b t k làm vi c nhi u th nào, nh ng gì anh ta ñem ñ n cho xã h i không th b ng xã h i ñem ñ n cho anh ta. Vì th , b n c n ph i bi t ơn xã h i, bi t yêu t qu c, yêu xã h i, yêu t p th . Nh ng th như lương th c, qu n áo… c a b n ñ u do xã h i mà có, không có xã h i, tuy t ñ i không có h nh phúc cho b n. Cư x ñúng m c v i b n thân, yêu m n m i ngư i, c m ơn xã h i, ch c n làm ñư c nh ng ñi u này, v cơ b n s nghi p c a b n s thu n bu n xuôi gió, áp l c tâm lý cũng s ñư c gi m b t, vi c gì cũng có th gi i quy t d dàng. Tâm thái lương thi n, ba ñi u vui H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 145
 6. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Chúng ta cũng c n duy trì cho mình ba lo i tâm thái chính tr c, vui v , ho c gi g i là “ba ñi u vui”. Th nh t, giúp ngư i là vui; th hai, bi t ñ là vui; th ba, t tin t vui. M t là, giúp ngư i là vui. Giúp ngư i ñ vui là chi c chìa khóa vàng giúp chi n th ng s cô ñ c. Ngày nay, ngư i ta thư ng c m th y cô ñ c, tu i trung thanh niên cô ñ c, tu i già cô ñ c, thương nhân cô ñ c, thành ph n tri th c cô ñ c. Có m t phú thương, làm ăn buôn bán phát tri n kh p nơi, nhưng trong lòng luôn c m th y cô ñ c, vì v y mà m c r t nhi u th b nh, nhi u l n tìm ñ n danh y, ch a tr trăm cách mà không có hi u qu . Cu i cùng chúng tôi làm m t m o nh , khuyên ông ta hãy thư ng xuyên m i ngư i lái xe taxi ñi ăn ñêm. Ngư i lái xe taxi và ông ta cùng nhau nói chuy n huyên thuyên, như cá g p nư c, hai ngư i cùng th y vui v ; ông ta cũng thư ng l y vi c giúp ngư i làm phúc ñ vui, s cô ñ c th ng kh không ch a mà kh i. Hai là, bi t ñ là vui. T c ng có câu: nhìn lên không b ng ai, nhìn xu ng không ai b ng mình. Mình có công vi c, có nhà c a, có ngư i yêu, không có gì là không b ng ngư i khác. Vi c so sánh là vô cùng, h nh phúc v n không có tiêu chu n nh t ñ nh, h nh phúc là m t lo i c m giác tùy theo cách c m nh n c a m i ngư i. Ba là, trong ngh ch c nh v n l c quan vui v , không ñ ngã lòng. ðây cũng có ý nói, trong nh ng lúc cu c ñ i không ñư c may m n, cũng c n có m t chút tinh th n AQ, c n ph i vui v , l c quan. G p xui x o làm sao mà có th vui v ñư c? T xưa ñ n nay, th gi i ñ u như th , gió nư c v n chuy n luân phiên, con ngư i cũng có bu n vui tan h p, trăng có khuy t có tròn, ñây chính là nói, “con ngư i s ng trên ñ i ba mươi năm Hà ðông, ba mươi năm Hà Tây”. Bây gi ñã thay ñ i thành “Mư i năm Hà ðông, mư i năm Hà Tây”. G n ñây l i ñ i thành “Ba năm Hà ðông, ba năm Hà Tây”, b i vì th gi i ngày nay thay ñ i r t nhanh, th m chí khi chúng ta còn chưa rõ chuy n x y ra như th nào thì nó ñã thay ñ i r i. Ngư i xưa nói “Trong h a có phúc, trong phúc có h a”. Không có ai là mãi mãi may m n, cũng không có ai là mãi mãi xui x o. ð i văn hào Balzac t ng nói “Khó khăn là ngư i th y c a cu c ñ i”. B n hôm nay g p xui x o, H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 146
 7. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 nhưng mà cu c s ng thì v n còn phía trư c, ánh sáng v n phía trư c b n, vì th b n c n ph i l c quan, c x ñúng m c v i b n thân mình. Lý B ch cũng ñã nói, “Tr i sinh ra tôi t h u d ng”. S th c, nh nh ng “phong ba bão táp” mà ñã t o ra bi t bao nhiêu nhân tài! Tr em c a th gi i ngày nay quá h nh phúc, ñi u này chưa h n là hay, cái thi u sót l n nh t ñó là chúng không ñư c tr i qua quá trình rèn luy n, mài dũa, tương lai c n thi t ph i d y thêm bài h c này. N u không tr i qua khó khăn, như th ñ a tr s không th bi t ñư c h nh phúc là gì. Chúng nh n th y m i th ñ u có, nhưng v n không ñ h nh phúc, v n c m th y khó c m nh n ñư c h nh phúc. Tr i qua quá trình rèn luy n gian khó, chúng s c m nh n ñư c h nh phúc ngay c khi ñư c u ng m t gi t nư c, ñư c ng m ánh m t tr i, chúng s c m nh n ñư c công s c c a cha m . Không ph i tr i qua quá trình rèn luy n, chúng s c m th y ăn th này không ngon, ăn th kia không ngon, chúng không bi t ơn và hi u thu n v i cha m . M t ngày nào ñó khi r i xa gia ñình, chúng không còn nh gia ñình là gì, m yêu cha yêu là gì, chúng v t b h t. M t con ngư i mu n trư ng thành, không th không tr i qua quá trình rèn luy n, ñây là bài h c t t y u c a trư ng ñ i. Chúng ta nói chuy n gi cho tâm lý thăng b ng, nh ng ngư i cao tu i thì d hi u, thanh niên thì khó, t i sao? Nh ng ngư i cao tu i ñã tr i qua quá trình rèn luy n, tr i qua nh ng khó khăn, m t mát, có th n m b t v n ñ tương ñ i d . ð o lý này, ngư i không ñ n m t ñ tu i nh t ñ nh, r t khó hi u th u ñư c. H a phúc luôn t n t i ñan xen l n nhau, gian kh là kho báu c a cu c ñ i, vì th , m i ngư i c n luôn gi ñư c tâm thái l c quan, tin vào tương lai. PH N 4: ðÁP ÁN TOÀN DI N CHO S C KH E TU I TRUNG NIÊN H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 147
 8. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 “Có tri th c, v n c n ph i m i ngày ng ñ o và hành ñ o, như th m i có th ñ t ñ n trí tu ”. NAM GI I: N M V NG M U CH T S C KH E TU I TRUNG NIÊN Ngư i ñàn ông 40 tu i, ñi u khi n h lưu tâm nh t là danh l i, là công vi c, th h ít chú ý ñ n nh t là s c kh e. ð i ñ n khi thành công, lúc ñó m i nh n th y, s c kh e c a mình ñã quá sa sút. Nam nhân là “kh nhân” Có hai câu trong m t bài hát h i r ng: “M t ngư i ñàn ông c n ñi quãng ñư ng bao xa, m i có th ñư c g i là ñàn ông; m t ngư i ñàn ông c n bao nhiêu l n ng ng ñ u, m i có th hi u th u ñư c tr i xanh; h i b n, ñáp án ñang phiêu diêu trong ng n gió.” Ngư i ñàn ông v n cũng ch là ngư i bình thư ng, nhưng l i ñư c gán cho nhãn hi u “k m nh”, nam nhân th t là ñã tr thành “kh nhân”, không bi t ñi m d ng, nam nhân s mãi mãi là “kh nhân”. T quan ñi m c a di truy n h c, 99,9% gien c a ngư i ñàn ông và ph n là gi ng nhau, s khác bi t gi a nam và n là r t h n ch , h ñ u có Th t tình l c d c. Nhưng ñàn ông th t là kh , h ph i ch u áp l c l n, b m c b nh nhi u; tim ph i d hư, ch t s m. Th ng kê cho th y: khi Trung Qu c m i thành l p, tu i th trung bình c a nam gi i cao hơn n gi i 3 tu i, nhưng hi n nay tu i th trung bình c a nam gi i th p hơn n gi i 4 tu i. Ch v n v n có hơn 50 năm, tu i th nam gi i ñã gi m ñi 7 năm, tình tr ng có th còn tăng thêm n a. nư c Nga hi n nay, tu i th c a nam gi i th p hơn n gi i 13 năm, c a nam gi i là 59, n là 72. Ưu th c a nam gi i có ñư c do ñ c ñi m lao ñ ng c a con ngư i t th i c ñ i, khi ñó h ñư c xem là k m nh, nhưng th i ñ i ngày nay là th i ñ i c a xã h i thông tin l y năng l c ho t ñ ng trí óc là chính, ưu th c a nam gi i H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 148
 9. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 ñã không còn ñư c như trư c. Th nhưng truy n th ng văn hóa và xã h i l i c gi thói quen duy trì v th “k m nh” c a nam gi i t th i xưa, nam gi i c n ph i m nh, c n ph i nhanh, c n ph i xu t s c; nam gi i c n ph i bi t tranh giành háo th ng, không ch u khu t ph c; nam gi i không ñư c khóc, có ñau kh cũng không ñư c kêu ca…. K t qu là nam gi i “có nư c m t nhưng không ñư c khóc, có tâm s không mu n nói, có b nh không mu n ñi khám, có gia ñình không mu n v ”, không như th không g i là nam gi i, không g i là k m nh. Cu c s ng v n muôn màu muôn v , có chua cay m n ñ ng, ai cũng có nh ng lúc th y t i thân. Nhưng n thì v a khóc, ngư i g p ngư i yêu, n càng khóc càng l v y u ñu i, ñáng yêu; nhưng nam gi i v a khóc, ngư i th y không chê cư i thì cũng th y vư ng m t, không có ngư i ñàn ông nào khóc mà ñáng yêu. Th hai, n gi i mu n nói là nói, ph n r t thích nói nhi u, ba ngư i ph n h p l i thành cái ch , h có th l i nh i trên tr i dư i ñ t, còn nam gi i mà l i nh i là không có tri n v ng. Th ba, ph n có b nh thì l p t c ñi khám, nam gi i có b nh thì thư ng gi u gi m, h ph i ư n ng c ra, ph i c s c ch u ñ ng, ñ n khi không còn ch u ñư c n a thì ñã mu n r i. Cái khó c a nam gi i, gi ng như bài hát “ðàn ông khóc không ph i là t i” mà Lưu ð c Hoa hát: “Ngày ngày ñêm ñêm không tr n gi c, tôi ñã m t nh c quá ñ ….. nh ng áp l c vô hình khi n tôi quá m t m i chán chư ng.” Nh ng ñi u như th này là không th k h t ñư c, quan ni m truy n th ng “nam cương n nhu” khi n vi c thành công ñ ch ng t v i n gi i tr thành áp l c r t l n. H luôn hy v ng ngư i ch ng có th khi n h “n mày n m t”, nhưng nhi u khi l i là h a vô ñơn chí. Nhi u nghiên c u ñã ch ra: khi ngư i v có thu nh p và ñ a vi cao hơn ngư i ch ng, h nh phúc c a ngư i ch ng s gi m xu ng, t l b nh ñ ng m ch vành ch t y u càng gia tăng. Cái kh c a nam gi i th c ra không ph i do nam gi i t o nên, cũng không ph i là do n gi i t o nên, mà là do nh ng quan ni m l i th i c a truy n th ng t o nên. M t chuyên gia c a Nga ñã ch ra: “Theo nghiên c u v gi i tính trong khoa h c xã h i, xã h i ñã có nh ng ng d ng khác trư c, ngư i ta ñã nh n th y H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 149
 10. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 y u t gien nh hư ng ñ n hai gi i là như nhau.” Xem ra, quan ni m bình ñ ng nam n trong xã h i ngày nay, th t là m t bư c chuy n mình vĩ ñ i. Xem nam gi i không ph i là phái m nh, n gi i không ph i là phái y u, nam gi i không còn là v ng hào quang, n gi i thoát kh i gông cùm, nam n th i nay bình ñ ng, nam nhân ph i ñư c gi i phóng, n u không s ch là “kh nhân”. 40 tu i là m u ch t s c kh e c a nam gi i Mu n s ng kh e m nh ñ n 100 tu i, quan tr ng nh t là v a bư c qua (1) 60 tu i v n ph i kh e, t c là mùa xuân ñ u tiên v nhà vui v i ru ng vư n. Mùa xuân ñ u tiên kh e, k t sau 60 tu i tr ñi, mùa xuân th hai s t t ñ p. B i vì sau khi ngh hưu, áp l c công vi c s gi m b t, th i gian r nh r i s nhi u hơn, v n s ng thu ñư c ñã phong phú, kinh nghi m ñã thành th c, s d dàng s ng m t cu c s ng nh nhàng b ng ph ng, ñi trên con ñư ng bình an t i 80 tu i, sau 80 tu i ch c n bi t chú ý quan tâm chăm sóc t t cho mình, ñ ng t gây t n thương cho mình, như th có th 20 năm sau cũng không thay ñ i, s ng bình an ñ n 100 tu i, không b nh t t ñau kh , không ghen ghét ñ k ñ n cu i ñ i. Nhưng mà n u trư c 60 tu i ñã m c b nh, nh ng b nh như ti u ñư ng, ñ ng m ch vành, cao huy t áp, và nh ng b nh mãn tính khác, khi ngh hưu, thân th ñã b “h ng” r i, như th nh ng năm tháng ngh hưu s ph i ch u kh i, tinh th n s b hành h , b y tám mươi tu i, toàn thân ñã b dày vò. Vì th , m u ch t mùa xuân ñ u tiên c a cu c ñ i. chính là Như th , trư c 60 tu i thì th i ñi m nào là quan tr ng nh t? ðó chính là th i ñi m 20 năm trư c ñó, là th i kỳ mà kh năng nhi m các lo i b nh t t khá cao. V n ñ này có s khác bi t nh t ñ nh gi a nam và n , nam thì trong kho ng t 30 ñ n 50, n t 40 ñ n 60. Nam t 30 tu i tr v sau, là th i kỳ mà t c ñ xơ v a ñ ng m ch x y ra nhanh, là th i kỳ s c kh e d b t n h i, kh năng phát các b nh mãn tính cao. Trong kho ng th i gian t 30 ~ 50 tu i, th i kỳ 40 tu i là quan tr ng nh t. (1) Mùa xuân ñ u tiên: ñây ý tác gi ch năm ñ u tiên sau khi ngh hưu. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 150
 11. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Theo k t qu ñi u tra hơn 50 ngàn ngư i cho th y, t l nh ng ngư i b giai ño n kho ng trư c 40 tu i tăng d n, v i nam gi i m c các b nh mãn tính là 9,9%, t kho ng 40 ~ 44 tu i là cao nh t, lên ñ n 20,9%, t l ngư i b th a cân cũng gia tăng, như v y có th nói, th i ñi m 40 tu i chính là th i ñi m chuy n giai ño n. Quan tr ng nh t là v m t th ch t, kh năng làm vi c c a tim, ph i, não, d dày suy gi m. Vào th i ñi m 40 tu i, lúc này ngư i ñàn ông ph i ñ m nhi m trong trách n ng n , ch u nhi u áp l c l n, m i trách nhi m b a vây ngư i ñàn ông, nào là quan h giao t , ch c v , thành tích công vi c, con ñư ng quan trư ng, v con, cha m già… m i th ñ u quan tr ng như nhau. Ngư i ñàn ông 40 tu i, nóng lòng v i con ñư ng danh l i, th quan tr ng nh t v i h là công vi c, ít lo l ng quan tâm ñ n s c kh e, b i vì h xem nh s c kh e. ð i ñ n khi công thành danh to i, lúc này m i chú ý ñ n, nhưng s c kh e thì ñã không còn n a. S c kh e là m t s n ph m ngh thu t, khi ñã h ng thì s a l i r t khó; cu c ñ i là con ñư ng m t chi u, gi ng như dòng su i ch y theo m t hư ng. Trên ñ i có hàng ngàn lo i thu c, hàng v n lo i thu c, nhưng không có thu c c h a h i h n. B n tr ng i l n ñ i v i tu i th ngư i ñàn ông Tu i th c a nam gi i th p hơn n gi i, t i sao? ði u này không gi i thích ñư c n u nhìn t góc ñ y h c. Cu i cùng các nhà xã h i h c thông qua ñi u tra xã h i ñã có câu tr l i. Có b n lý do khi n tu i th nam th p hơn n : nam gi i có nư c m t mà không th rơi, nam gi i có tâm s mà không th nói, nam gi i có b nh mà không mu n ñi khám, nam gi i có gia ñình mà không mu n v nhà. ði u th nh t, nam gi i có nư c m t mà không d rơi. Gi t nư c m t c a ph n khi n ngư i ta m i lòng, gi t nư c m t c a nam gi i ch gây ph n c m. Ph n khó ch u có th khóc, h càng khóc càng khi n ngư i ta m i lòng. Nam gi i v a khóc ñã khi n ngư i ta th y khó ưa, vì th nam gi i không mu n khóc. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 151
 12. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Cu c ñ i m i ngư i lúc nào cũng có nh ng ñi u không v a ý, nh ng lúc như th khi n ngư i ta c m th y m t mát, bu n t i, t ñó mà sinh ra nh ng ph n ng tình c m, khóc là m t trong nh ng b n năng c a con ngư i, là m t trong nh ng cách ñ con ngư i bi u ñ t th gi i n i tâm c a mình chân th t nh t. Nhưng mà xã h i ngày nay ngư i ta l i tư c m t quy n ñư c khóc c a ngư i ñàn ông, khi n ngư i ñàn ông b m t ñi m t trong nh ng cách th c ñ bi u ñ t th gi i n i tâm, cho dù trong lòng h r t bu n t i, h cũng bu c ph i ngăn nh ng gi t nư c m t l i. ðâu ng r ng, ñi u này làm cho ngư i ñàn ông không có cách nào ñ gi i thoát n i bu n, t ñó t o nên gánh n ng v tâm lý, nh hư ng không t t ñ n s c kh e. tháng dài ngày r ng, t nhiên s ði u th hai, ñàn ông có tâm s mà không mu n nói. B i vì ñ duy trì hình tư ng c a mình và ñ ñ u tranh giành th ng l i, ngư i ñàn ông trong quan h giao t thư ng ph i c nh giác cao ñ , h khó m lòng mình, s nh ng khuy t ñi m và như c ñi m c a mình b l ra, vì th mà h tr lên cô ñ c, khép kín. Có n i kh cũng không dám nói. Có m t ngư i b nh, 40 tu i phát tài, m công ty nhà ñ t, vô cùng giàu có, nhưng ngư i v a g y v a nh . Anh ta nói v i tôi: “Giáo sư H ng, ông ñ ng xem thư ng tôi v a g y v a nh , tôi ñ c bi t r t kiên cư ng. Tôi ph i ch u kh , ch u m t, ch u oa c, bao nhiêu là th ! Nhưng v ngoài tôi dư ng như v n không có chuy n gì x y ra. Tôi v n thư ng nói v i v tôi, em yên tâm, chuy n gì anh cũng không ñ em ph i lo, tr i có s p thì anh ñ cho.” Hi n nay anh ta b xơ c ng cơ tim, tôi h i anh ta có còn ñ n i n a không, anh ta tr l i, dù gì cũng ph i lo. ði u th ba, ñàn ông có b nh không mu n ñi khám. Theo s li u c a C c th ng kê (Trung Qu c), cùng m t lo i b nh, t l ñàn ông ñi b nh vi n th p hơn ph n 40%. ðàn ông có b nh cũng xem như không, h c c g ng ch u ñ ng, ñ n khi nào không ch u n i n a m i ñi b nh vi n, khi ñi m i phát hi n ñã quá mu n. Có m t ngư i ñàn ông giàu có, ch m t công ty, ñ t nhiên ông ta c m th y ñau ng c. Cho ñ n khi ñã r t ñau, ông ta v n không nói, c g ng ch u ñ ng, ñ n khi ch u không n i, ông ta l y tay ép vào ng c, cu i cùng càng ngày càng ñau, ñau ñ n th huy t ra, m t bi n s c tr ng b ch. Vài ngư i trông th y v i ñưa ông vào b nh vi n. V a ño ñi n tâm ñ , phát hi n b xơ c ng cơ tim, chích m t H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 152
 13. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 mũi thu c h t 15.000 nhân dân t , nhưng ñã quá mu n, ông ta ñã không th qua kh i ñư c n a. ði u th tư, ñàn ông có gia ñình không mu n v . ð i v i r t nhi u ngư i ñàn ông trong xã h i hi n ñ i mà nói, chi u tan s mà l p t c tr v nhà dư ng như là m t bi u hi n không th , ña s h ñ u mu n sau khi ñi làm v ñư c vui v bên ngoài m t chút, cùng nhau bên chén rư u huyên thuyên cho ñ n khuya m i v . Có 4 nguyên nhân khi n tu i th c a nam gi i th p hơn n gi i: nam gi i có nư c m t mà không th rơi, nam gi i có tâm s mà không th nói, nam gi i có b nh mà không mu n ñi khám, nam gi i có gia ñình mà không mu n v nhà. Phân lo i ñàn ông Trên xã h i có ngư i trêu ñùa, chia ñàn ông thành 7 d ng. M t d ng ñàn ông s 1 có ti n nh t, trăm tri u, ngàn tri u, ch c ngàn tri u ñ u có ñ . Ti n quá nhi u, dương dương t ñ c, quên h t t t c , ñi ñâu cũng có nhà, có kim c tàng ki u, ôm vài ba m nhân. ðây là d ng ñàn ông s 1, huy hoàng nh t. D ng ñàn ông s 2 phong lưu nh t, h không có nhi u ti n như d ng ñàn ông s 1, nhưng cũng có, bên c nh h luôn có tình nhân, ngày nào ñ i v i h cũng là ngày l tình nhân. Hai d ng ñàn ông này nhìn bên ngoài th y huy hoàng, phong lưu, kỳ th c h ñang làm cho trái tim mình b t n thương, sơ v phát hi n, vì th tim h thư ng xuyên ñ p quá nhanh, tâm tr ng thư ng không t t. D ng ñàn ông s 3 kém hơn m t chút, cũng có chút ti n, khi c n ph n ñ n nhà g i ñ u, r a chân, h u rư u cũng có. Nhưng khi xe c nh sát v a t i, tim ñã mu n nh y ra ngoài, huy t áp cũng vì th tăng cao. D ng ñàn ông s 4 v a tan s là l p t c v nhà, v nhà là vào b p, ch nh t cùng ñi ch v i v , tâm thái thăng b ng, ñư c ph n g i là “ngư i ch ng m u m c”. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 153
 14. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 D ng ñàn ông s 5 sau khi v nhà th y trong nhà không có “bà xã”, l p t c ra ngoài tìm b n ngao du, vì th khi v nhà l m lét nhìn v , v v a trông th y là n i cáu. D ng ñàn ông s 6 khi v a v t i nhà là nhìn th y “bà xã” và “ngư i tình”, do ngư i v ch khi ch ng ñi v ng l p t c d n tình nhân v , anh ta v a trông th y là n i tr n lôi ñình. D ng ñàn ông s 7 thì “con gái ñã l n, ông ta càng nhìn càng th y gi ng v ”. Như v y thì tâm thái ông ta làm th nào có th cân b ng ñư c? Ngư i ñàn ông t t m i có trái tim nhân ái. ðàn ông cũng có th i kỳ mãn kinh Thông thư ng, chúng ta ch chú ý ñ n v n ñ b o v s c kh e ph n th i kỳ mãn kinh, ñ i v i nam gi i thì quá trình thay ñ i sinh lý này không ñư c chú ý ñ n. Nghiên c u khoa h c ñã ch ng minh, nam gi i b t ñ u t kho ng 30 tu i, cơ năng h th ng sinh d c c a cơ th cũng ñã b t ñ u thoái hóa d n, kích thích t sinh d c t t suy gi m. Khi gi m ñ n m t m c ñ nh t ñ nh, tính tình cũng thư ng hay g t g ng, h m h ng, m t m i, tr ng thái tính d c gi m sút, ñây chính là th i kỳ mãn kinh c a nam gi i. Sau khi nam gi i bư c vào th i kỳ mãn kinh, tr ng thái s c kh e cơ th cũng không ñư c như trư c, s c ghi nh kém ñi, hi u qu công vi c suy gi m, ăn u ng dinh dư ng không cân b ng d n ñ n béo phì, lư ng m dư th a quá nhi u d n ñ n h p huy t qu n, b nh cao huy t áp ngày càng n ng thêm. Ngư i ñàn ông bư c vào th i kỳ mãn kinh cũng là th i kỳ mà h ph i ñ m nhi m nhi u tr ng trách n ng n , áp l c công vi c l n, h thư ng vì ph n ñ u cho s nghi p mà quên c tính m ng: trong nhà thì bao nhiêu ngư i c n chăm sóc; con cái c n ñi h c, v ch ñ i công vi c, b n thân cũng có lúc ph i t m gác m i vi c l i… ð ng th i, ngư i ñàn ông lúc này cũng hay có tâm lý ña nghi, nghi v không chung th y v i mình, nghi ngư i xung quanh ñang có âm mưu v i mình, tr ng thái tâm lý vì th mà thư ng không tho i mái. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 154
 15. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Th i kỳ mãn kinh c a nam gi i tr i qua nh nhàng, vì th ngư i ta thư ng không ñ ý ñ n. H i ch ng c a ñàn ông tu i 40 M , trong hơn 200 tri u ngư i, m i năm Theo th ng kê di truy n h c có ít nh t 250 ngàn ngư i ch t do tim ñ t t , trong ñó có ñ n 1/4 s ngư i r t chú ý ñ n nh ng tai h a ti m n ñ i v i s c kh e c a tim. Vì th , ngư i ñàn ông trong nh ng tháng ngày dài ph i gánh trên vai quá nhi u tr ng trách ñ n n i m t lúc nào ñó c m th y chóng m t, ñau ng c, khó th , tim ñ p nhanh, ñây chính là tín hi u cho th y cơ tim không còn kh e như trư c n a. Do cơ th v n ñ ng liên t c trong th i gian dài d n ñ n tim không ñư c ngh ngơi, năng l c bơm máu c a tim càng m nh, hàm lư ng ô-xi máu cung c p cho cơ th càng cao, s v n hành c a não và các cơ quan khác càng t t. ð i v i ñàn ông ñ tu i ngoài 40 mà nói, ch có tim kh e, nh ñó c i thi n ñư c quá trình v n chuy n ô-xi máu trong huy t qu n, như th m i có hy v ng gi i quy t ñư c v n ñ thi u ô-xi máu, t ñó mà tr c ti p c i thi n tình hình s c kh e c a cơ th . Ngư i ñàn ông trong nh ng tháng ngày dài ph i gánh trên vai quá nhi u tr ng trách ñ n n i m t lúc nào ñó c m th y chóng m t, ñau ng c, khó th , tim ñ p nhanh, ñây chính là tín hi u cho th y cơ tim không còn kh e như trư c n a. Hành trang lên ñư ng c a ñàn ông: ph n và sách “ðàn ông b n mươi, th p di n mai ph c”, áp l c l n như th , ñ m ñương tr ng trách n ng như th , ph i làm th nào? Duy nh t ch có m t con ñư ng là ph n và sách. T i sao l i nói như th ? Sách là gì? Sách là ngu n g c c a tri th c, là th c ăn c a tinh th n, sách là kim ch nam c a cu c ñ i, là chi c c u thang c a s ti n b . N u m t ngư i chăm ch ñ c sách, sách s tr thành ngư i b n tri k c a ngư i ñó. Nói c th , sách giúp ngư i ta hi u rõ ràng hơn v th gi i, ch H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 155
 16. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 cho ngư i ta cách suy nghĩ ñúng ñ n; có suy nghĩ ñúng ñ n, s có hành ñ ng ñúng ñ n; có hành ñ ng ñúng ñ n, t s có ti n ñ . M t quy n sách có th thay ñ i v n m nh c a m t con ngư i. Trong sách nói v i chúng ta, cu c ñ i v n có m n có ng t có chua cay, không ngư i nào mãi thu n bu m xuôi gió, nhưng ch c n có trái tim nhân ái, không ghen ghét ñ k , không mang tâm báo thù, khó khăn gian kh ñ u s tr thành vui v , l c quan. Nhà so n k ch n i ti ng Chekhov ngư i Nga ñã nói r t hay: “N u như que diêm trong túi b n b ng nhiên b c cháy thì b n nên vui m ng, nh ñó mà b n còn th y ñư c tr i xanh: may mà trong túi b n không ph i là thu c n . N u như ngón tay b n b chích m t nhát, th thì b n nên vui m ng, may mà v t chích này không ph i vào m t. N u như n a ñêm có có m t k nghèo khó ñ n tìm b n, th thì b n nên vui m ng, may mà không ph i là c nh sát ñ n. N u như b n có m t chi c răng b ñau, th thì b n nên vui m ng, vì may mà không ph i là c hàm răng. B n à, xin b n hãy nghĩ k nh ng ñi u tôi nói nhé, trong cu c s ng b n ñ ng bao gi ñ m t s l c quan!” S th c, nh ng gì thu c v b n thì nó s là c a b n, nó s mãi thu c v b n. N u nó không thu c v b n, b n không vi c gì ph i khó ch u, vì nó không ph i là c a b n, b n c tranh giành v mình, r i nó cũng s m t ñi. M t quy n sách quý, cũng gi ng như m t chi c chìa khóa t t, nó có th thay ñ i v n m nh c a b n, nó khi n b n nhìn th y rõ ràng con ñư ng mà b n ñang ñi. K t c u ch Hán th t khéo léo, ch n (女) thêm ch t (子) thành ch h o (好), nghĩa là m t nam m t n k t h p cùng nhau, m i s ñ u t t ñ p. Ngư i ta thư ng nói: nam n s ng cùng nhau, cu c s ng s b t m t m i. Gia ñình chính là m nh ñ t tươi t t cho s c kh e thân th . Gia ñình là nơi nuôi dư ng và gi gìn s c kh e tâm h n, s c kh e tâm lý, s c kh e sinh lý vô cùng quan tr ng. Khi b n g p ph i nh ng chuy n không vui, b n cáu gi n, mu n th l ra, nhưng cũng l i không mu n, vì có th làm t n thương ngư i khác, t n thương mình, nhưng th c vi c th l ra s giúp b n hi u v n ñ sâu s c hơn, giúp b n c m nh n ñư c cu c s ng rõ ràng hơn. Trong gia ñình có ngư i nghe b n chia s , có ngư i an i b n, có ngư i ñ ng viên b n, có th giúp b n gi i t a ñư c n i lòng. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 156
 17. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Có gia ñình, b nh t t cũng s gi m b t; có m t gia ñình hài hòa, b nh t t s càng khó nhi m vào b n hơn. Gia ñình r t có l i ñ i v i s c kh e, nó có th mang ñ n h nh phúc và tu i th là ñi u ch c ch n. Nư c Thái có m t công chúa, là chuyên gia nghiên c u v các v n ñ c a ph n , bà có m t câu nói r t tinh t : ñàn ông mu n có ñư c h nh phúc, không c n gì, ch c n có m t ngư i v ñ yêu thương là ñ . M t gia ñình êm m và h nh phúc v i m t ngư i ph n t t là món quà quý giá nh t mà thư ng ñ trao t ng ngư i ñàn ông. Tr v nhà gi ng như là v c ñ o, nhưng không ph i là c ñ o trên sa m c. Gia ñình là nơi nuôi dư ng và gi gìn s c kh e tâm h n, s c kh e tâm lý, s c kh e sinh lý vô cùng quan tr ng. Ngư i ñàn ông ph i ăn như th nào ñ có ñư c s c kh e Ngư i ñàn ông bư c vào tu i trung niên ph i ăn u ng như th nào cho t t, ăn u ng th nào ñ có th r i xa b nh t t? Nên tránh xa nh ng ñ bi n tươi s ng. ð bi n tươi s ng h t nư ng r i ch n ñã tr thành món ăn th i thư ng ngày nay, nào là cá lô, cá ng a, h i s n tươi s ng, r n, cua… ñã tr thành nh ng ñ c s n ñ ñãi khách, ñãi b n bè. Nhưng do trong nh ng món này có t l ký sinh trùng và vi khu n tương ñ i cao, thêm vào ñó là là do ham thích mùi v tương s ng d n ñ n vi c n u nư ng qua loa. Khi chúng ta thư ng th c nh ng món ăn tươi s ng ñ y thơm ngon và h p d n, ñâu ng r ng nh ng b nh nguy hi m cũng theo ñó mà vào. Nh ng ngư i làm công vi c văn phòng ho c thư ng xuyên làm vi c v i máy vi tính d n ñ n th l c d suy gi m, vi-ta-min A có th giúp ngăn ng a tri u tr ng này. M i tu n nên ăn 3 c cà r t, như th có th cung c p ñ y ñ lư ng vi- ta-min A thư ng xuyên. Nh ng ngư i làm vi c trong văn phòng thư ng xuyên d n ñ n ít có cơ h i ti p xúc v i ánh n ng m t tr i, d n ñ n thi u vi-ta-min D và khi n ch t xương b x p, nên ăn nhi u cá bi n, gan gà… và nh ng th c v t ch a hàm lư ng vi-ta-min D. U ng rư u có l i nhưng cũng có h i. M i ngày dùng kho ng 20 ~ 30 gam rư u nho, có th gi m ñư c 75% kh năng m c b nh v tim, còn u ng rư u H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 157
 18. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 bia quá ñà s làm gia tăng t c ñ xơ c ng cơ tim, gia tăng hàm lư ng chì trong máu. Ăn nhi u th c ăn t th c v t giúp tính khí ôn hòa hơn. Ch t can-xi có công d ng an ñ nh tinh th n, ñ phòng nh ng hành vi quá khích phát sinh khi nóng n y. Nh ng ngư i có tính khí thô b o nên tăng cư ng u ng s a bò, s a chua, phô mai (pho-mát), canh xương… tăng hàm lư ng can-xi giúp khí ch t ôn hòa hơn. ð i v i nh ng ngư i thư ng ch u áp l c l n v tâm lý, nên tăng cư ng b sung vi-ta-min C. Nh ng lúc công vi c quá kh n trương d n ñ n áp l c tinh th n nên ăn t 3 ~ 5 qu táo chua ñ ñ s c ng phó v i hoàn c nh công vi c. Nh ng lúc cơ th m t m i không nên ăn nhi u tr ng, cá, th t, b i khi cơ th m t m i lư ng a-xít trong cơ th tích t l i, mà các lo i th c ăn t th t có tính a-xít, khi n gia tăng c m giác m t m i; ngư c l i, rau xanh còn tươi, ch ph m th y s n, ñ ăn có ch a ch t ki m… có th giúp sinh l c cơ th h i ph c, n u như có ñi u ki n, có th t m r a nư c m, khi n tinh th n ph n ch n, gi m b t m t m i. ð i v i ngư i có thói quen hút thu c, m i ngày nên ăn nhi u cà r t, h ng, rau xanh, và các lo i trái cây, ho c b xung vi-ta-min A, vi-ta-min C và mu i vô cơ trong b a sáng, như th s giúp ngăn ng a nh ng nguy hi m do b nh huy t qu n tim, ung thư ph i và nh ng b nh v khí qu n, ñương nhiên cai thu c là có l i cho s c kh e nh t. Thói quen ăn u ng quy t ñ nh s c kh e. T p th d c là r t quan tr ng ða s ñàn ông thư ng vi n c lý do công vi c b n r n mà không ch u t p th d c, không ch u v n ñ ng. Trong th i gian dài làm vi c, n u không ph i là ng i chăm chăm vào nh ng văn ki n thì cũng là ng i chăm chú và ch c máy vi tính t i c mư i ti ng ñ ng h , b n ñ n n i khi ng ng ñ u lên nhìn th ch ng th y gì n a, như v y s d n ñ n xương x p và nhi u th b nh t t khác. Làm vi c ñ u óc quá kh n trương s khi n vi c ñi u ti t d ch ch t l ng cơ th c a dây th n kinh tr lên th t thư ng, cholesterol máu cao. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 158
 19. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 M t s nghiên c u v nh ng nhân viên công s Washington, M cho th y, ñàn ông nên ch y b th d c hàng ngày, ho c gi có th tham gia chơi các môn th thao, như th không ch giúp xương ch c kh e, tiêu hao nhi t lư ng, còn giúp mi n nhi m ñ i v i trư ng h p tim b ñ t t , m i tu n ít nh t nên tham gia v n ñ ng th l c 5 l n, như th s tránh ñư c nguy cơ b ñ t t . ði u này ñ c bi t có l i ñ i v i ngư i b nh tim. Tuy nhiên nên v n ñ ng m t cách có quy lu t, không nên tùy theo c m h ng. T p th d c, th thao là r t quan tr ng ñ i v i s c kh e ðàn ông nên chú ý b o v b não M t nghiên c u c a các nhà khoa h c M cho th y, ñàn ông nên chú ý hơn ñ i v i vi c b o v b não c a h . B i vì t c ñ suy thoái não c a ñàn ông nhanh hơn ph n , t c ñ tiêu vong t bào não c a ñàn ông l n g p hai l n ph n . Quá trình tiêu vong t bào não ñương nhiên có liên quan ñ n năng l c suy lu n, năng l c ho t ñ ng trí não, vì th t l ñàn ông b ch ng ñãng trí tu i trung lão niên cao hơn ph n nhi u. R t nhi u ngư i ñàn ông không chú ý ñ n vi c s d ng b não cho khoa h c, thư ng xuyên làm vi c ñ n khuya, vi c s d ng b não quá ñ trong th i gian dài như th làm tăng thêm quá trình tiêu vong c a t bào não, khi n năng l c ghi nh gi m sút, vi c ñi u ti t cơ th b r i lo n. Ăn cá bi n nhi u giúp b não. Các lo i cá có hàm lư ng a-xít béo không no phong phú, có tác d ng r t t t ñ i v i s c kh e c a não. Ngoài ra, ăn nhi u hành, t i, không ch giúp gi m huy t áp, còn có công d ng r t t t ñ i v i b o v b não. ðàn ông nên chú ý hơn ñ i v i vi c b o v b não. B i vì t c ñ tiêu vong t bào não c a ñàn ông l n g p 2 l n ph n . ðàn ông không nên gi kín lòng mình H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 159
 20. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ngư i ñàn ông ngày nay quá m t m i, trong nhà là “tr c t”, cơ quan c n ph i th hi n ñư c năng l c v i m i ngư i, xã h i c nh tranh k ch li t, th t không ph i là ñi u d dàng. Làm sao có th s ng tho i mái ñư c? C n ph i duy trì tâm thái cân b ng. Ngư i ñàn ông luôn mu n th hi n mình là “k m nh”, s ngư i khác nói mình nhu như c, ñây cũng là nguyên nhân làm gia tăng áp l c cho mình, ñi u này nh hư ng r t không t t ñ i v i s c kh e. C n ph i bi t th a nh n mình là ngư i bình phàm, như th ch ng có gì ph i m t m t, t n h i ñ n s tôn nghiêm c a mình. So v i s “m t m t”, s c kh e còn quan tr ng hơn nhi u. Ngư i ñàn ông cũng c n ph i h c cách “nói chuy n phi m”, g p ph i khó khăn cũng nên chia s v i b n bè, v i v , không nên ñ n i bu n ti m n trong lòng., càng không nên ñi tìm nh ng l c thú ñ hy v ng gi i t a n i bu n, hay l i d ng rư u ñ quên ñi, như th , ch làm tăng nguy cơ b ung thư, b b nh tim và nhi u th b nh t t khác. C n bi t cư x t t v i b n thân, chú ý b o v s c kh e cho mình, cơ th th y khó ch u nên k p th i ñi b nh vi n ki m tra, nh t ñ nh không nên l ng tránh theo cách t an i mình. Ngư i có th chia s , giúp ngư i ñàn ông vơi b t nh ng áp l c trong cu c s ng thông thư ng là ngư i v c a h . Quan h gia ñình hài hòa, êm m, tinh th n s s ng khoái, s ñ s c ñ i phó ñư c v i m i khó khăn, ti n v phía trư c. Thay ñ i thói quen x u, nh p vai th c hi n t t b n ph n c a mình Ngư i ñàn ông khi qua 40 tu i, nh ng nguy hi m v s c kh e nhi u hơn ph n . ð m i ngày có m t kh i ñ u thu n l i, hãy th thay ñ i m t s thói quen. Không ch y xe, không ng i xe, hãy ñi b ñ n cơ quan; b ra m t hai ti ng ñ ng h ñ n b nh vi n làm hóa nghi m; chuy n b a ăn trưa nhi u th t thành nhi u rau; khi công vi c m t m i, hãy b chút th i gian v n ñ ng thân th ; thay vì tiêu phí th i gian ng i quán u ng rư u khi tan s , hãy tr v nhà cùng ăn cơm v i v ; thư ng xuyên giúp v r a rau, làm cơm; b t t p trung vào màn hình H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 160
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2