intTypePromotion=3

Bài 4 : Báo cáo thu nhập

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
110
lượt xem
144
download

Bài 4 : Báo cáo thu nhập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thu nhập : Một số hạch toán doanh thu, chi phí và lợi nhuận ròng trong một khoảng thời gian nhất định ( kỳ kế toán). Câu chuyện còn lại là xác định doanh thu, chi phí và lợi nhuận dòng như thế nào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 4 : Báo cáo thu nhập

 1. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Bài 4 Báo cáo thu nhập Bài giảng được xây dựng trên cơ sở thừa kế bài giảng trong môn Các nguyên lý kế toán của thầy Bùi Văn và Nguyễn Tấn Bình ở các năm học trước. Huỳnh Thế Du 1 Nội dung trình bày 1. Những vấn đề chung về báo cáo thu nhập 2. Sự hình thành báo cáo thu nhập 3. Giải phẫu báo cáo thu nhập 2
 2. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Phần I: Những vấn đề chung về BCTN 1. Nhìn hoạt động kinh doanh qua bảng CĐKH và BCTN 2. Chu kỳ kinh doanh 3. Định nghĩa báo cáo thu nhập 4. Mục đích của báo cáo thu nhập 5. Các thông tin tối thiểu trên báo cáo thu nhập 6. Mẫu báo cáo thu nhập thường gặp 7. Báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán 3 Hoạt động kinh doanh Muïc tieâu vaø chieán löôïc Ngaén haïn Ngaén haïn • Phieáu nôï • Tieàn maët • Khoaûn phaûi traû • Khoaûn phaûi thu • Löông phaûi traû • Haøng trong kho Ñaàu tö Huy ñoäng voán • Thueá phaûi traû • Chöùng khoaùn ngaén haïn Daøi haïn Daøi haïn • Nôï (traùi phieáu) • Ñaát, nhaø xöôûng, thieát bò • Coå phieáu • Baèng saùng cheá. • Lôïi nhuaän giöõ laïi • Ñaàu tö chöùng khoaùn Taøi saûn Kinh doanh Nôï & voán chuû sôû höõu (Baûng caân ñoái) (Baûng caân ñoái) • Doanh soá baùn haøng • Giaù voán haøng baùn • Chi phí baùn haøng • Chi phí haønh chính Lôïi nhuaän roøng • Chi laõi vay 4 (Baùo caùo thu nhaäp) • Chi thueá thu nhaäp
 3. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Chu kỳ kinh doanh Hàng Mua hàng tồn kho Bán hàng Làm sao để biết kết quả Tiền kinh doanh? Khoản mặt phải thu Thu tiền 5 Báo cáo thu nhập? Báo cáo thu nhập: Một sự hạch toán doanh thu, chi phí và lợi nhuận ròng trong một khoảng thời gian nhất định (kỳ kế toán) Income statement: An accounting of sales, expenses, and net profit for a given period. Câu chuyện còn lại là xác định doanh thu, chí phí và lợi nhuận ròng như thế nào? 6
 4. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Mục đích của các báo cáo tài chính? Để trình bày về Tình hình tài chính Kết quả hoạt động tài chính Các luồng lưu chuyển tiền tệ 7 Thông tin tối thiểu trên BCTN Doanh thu Lãi lỗ từ các hoạt động thông thường Kết quả hoạt động Các khoản bất thường SXKD Lợi ích của cổ đông Chi phí tài chính thiểu số Lãi lỗ của các đơn vị Lỗ hoặc lãi ròng trong liên kết liên doanh kỳ Chi phí thuế 8
 5. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Mẫu báo cáo thu nhập thường gặp Khoản mục 2006* 2005 2004 Doanh thu tổng 6,662,923 5,659,290 4,226,843 Các khoản giảm trừ 43,820 20,506 Doanh thu thuần 6,619,103 5,638,784 4,226,843 Giá vốn bán hàng 5,012,632 4,379,796 3,166,393 Lợi nhuận gộp 1,606,471 1,258,988 1,060,450 Chi phí bán hàng 899,396 654,102 446,371 Chi phí quản lý doanh nghiệp 112,888 80,438 99,624 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 594,187 524,448 514,454 Thu nhập hoạt động tài chính 74,254 55,373 69,253 Chi phí hoạt động tài chính 40,002 19,988 51,861 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 34,252 35,385 17,393 Thu nhập bất thường 109,014 42,767 13,003 Chi phí bất thường 2,982 769 Lợi nhuận bất thường 106,032 42,767 12,234 Lợi nhuận trước thuế 734,471 602,600 544,081 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2,884 -2,884 26,410 9 Lợi nhuận thuần 731,587 605,484 517,671 Báo cáo thu nhập và Bảng CĐKT Tài sản = Trách nhiệm nợ + Vốn CSH Tài sản = T/n nợ + Vốn góp + Lợi nhuận giữ lại Tài sản = T/n nợ + Vốn góp + Lợi nhuận ròng – Cổ tức Tài sản = T/n nợ + Vốn góp + Dthu – Chi phí – Cổ tức 10
 6. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Phần II: Sự hình thành BCTN 1. Một báo cáo thu nhập giản đơn 2. Cấu hình của báo cáo thu nhập, một trường hợp phức tạp hơn 11 Công ty ABC Mua nguyên vật liệu trị giá 25 tỷ nhập vào kho Xuất hàng tồn kho trị giá 20 tỷ đồng đưa vào sản xuất Các chi phí sản xuất hết 4 tỷ đồng Sau khi sản xuất hoàn tất các thành phẩm được nhập kho Xuất hàng tồn kho giá trị 15 tỷ bán được 21 tỷ đồng Các khoản chiết khấu lại có giá trị 1 tỷ đồng Lợi nhuận Các chi phí khác hết 1 tỷ đồng, trong năm Khấu hao TSCĐ 1 tỷ đồng ‫‏‬ của doanh nghiệp? Chi phí lãi vay 1 tỷ đồng Thuế thu nhập doanh nghiệp 28% 12
 7. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Báo cáo thu nhập công ty ABC Đvt: triệu đồng Khoản mục 2006 Doanh thu tổng 21.000 Các khoản giảm trừ 1.000 Doanh thu thuần 20.000 Giá vốn bán hàng 15.000 Lợi nhuận gộp 5.000 Chi phí bán hàng 1.000 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.000 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 3.000 Chi phí hoạt động tài chính 1.000 Lợi nhuận trước thuế 1.000 Thuế thu nhập doanh nghiệp 280 Lợi nhuận thuần 720 13 Cấu hình của báo cáo thu nhập 1. THU NHẬP TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN Doanh thu 295 Giaù voán haøng baùn (165) Lôïi nhuaän goäp 130 Chi phí baùn haøng vaø haønh chaùnh (67) Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh 63 Doanh thu taøi chaùnh (laõi vay) 7 Chi phí taøi chaùnh (laõi vay) (22) Laõi (loã) do baùn thieát bò 3 Lôïi nhuaän tröôùc thueá töø hoaït ñoäng thöôøng xuyeân 51 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (17) Lôïi nhuaän töø nhöõng hoaït ñoäng thöôøng xuyeân 34 14
 8. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Cấu hình của báo cáo thu nhập (tt) 2. THU NHẬP, LÃI, LỖ TỪ BỘ PHẬN NGỪNG HOẠT ĐỘNG Laõi (loã) töø hoaït ñoäng cuûa boä phaän kinh doanh bò baùn ñi trong naêm (ñaõ ñieàu chænh thueá thu nhaäp) 2 Laõi do baùn boä phaän ngöøng kinh doanh (ñaõ ñieàu chænh thueá thu nhaäp) 40 Thu nhaäp töø boä phaän ngöøng hoaït ñoäng 42 • Tại sao phải báo cáo riêng cho bộ phận ngừng kinh doanh? • Tại sao phải điều chỉnh thuế? 15 Cấu hình của báo cáo thu nhập (tt) 3. LAÕI VAØ LOÃ BAÁT THÖÔØNG Laõi do thanh toaùn traùi phieáu ñaùo haïn 0 (ñaõ ñieàu chænh thueá) 4. ÑIEÀU CHÆNH DO THAY ÑOÅI PHÖÔNG PHAÙP KEÁ TOAÙN AÛnh höôûng thueá cuûa vieäc thay ñoåi 0 phöông phaùp keá toaùn THU NHAÄP ROØNG (1) + (2) + (3) + (4) 76 16
 9. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Cấu hình của báo cáo thu nhập (tt) 5. THU NHAÄP CUÛA MOÃI COÅ PHIEÁU Töø caùc hoaït ñoäng thöôøng xuyeân THÖÔØNG 3,0 Töø caùc boä phaän ñaõ ngöøng kinh 9 3.8 doanh Töø caùc khoaûn baát thöôøng 2 0 Do thay ñoåi phöông phaùp keá toaùn 0 THU NHAÄP ROØNG MOÃI COÅ PHIEÁU 6.9 1 • Cơ quan kiểm toán yêu cầu phải thể hiện thu nhập trên mỗi cổ phiếu thường • Không gồm cổ phiếu ưu đãi (preferred stock) và cổ phiếu ngân quỹ • Thu nhập căn bản: tính theo bình quân số cổ phiếu thường đang lưu hành • Thu nhập suy vi (!) : số cổ phiếu thường đang lưu hành cộng thêm số có thể phát sinh nếu các cổ đông thực hiện quyền chuyển đổi của mình 17 Phần III: Giải phẫu báo cáo thu nhập 1. Kỳ kế toán 2. Doanh thu và các khoản giảm trừ 3. Giá vốn hàng bán 4. Hàng tồn kho và chi phí hàng bán 5. Khấu hao và chi phí quản lý 6. Lãi vay và chi phí tài chính 18
 10. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Kỳ kế toán Cần phải có những khoảng thời gian có độ dài đồng nhất để đo lường kết quả kinh doanh Không nhất thiết phải trùng với chu kỳ kinh doanh Không nhất thiết phải trùng với niên lịch Thường tính theo năm tài khóa Có thể tính theo tháng hay quý 19 Thời điểm ghi nhận DT&CP Dự thu, dự chi? Thời điểm ghi nhận doanh thu: Đã giao hàng, hoặc đã hoàn thành toàn bộ hay hầu hết dịch vụ dự kiến phải thực hiện. Nhận được tiền, hoặc nhận được phiếu ghi nợ, hoặc một tài sản có giá trị xác định. Thời điểm ghi nhận chi phí: Chi phí gắn liền sản phẩm: ghi nhận vào thời điểm phát sinh doanh thu. Chi phí theo thời gian: ghi nhận theo thời kỳ công ty sử dụng ích lợi của tài sản đó. 20
 11. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Đo lường doanh thu Doanh thu gộp sau khi giảm trừ 1. Khoản dự kiến không thu được 2. Khoản chiết khấu do khách hàng thanh toán sớm ‫‏‬ 3. Khoản dự kiến hàng bị trả lại hoặc phải giảm giá 4. Hàng bán trả chậm quá một năm: phải tính doanh thu bằng hiện giá của dòng tiền dự kiến sẽ thu được. Còn lại là doanh thu thuần (doanh thu ròng)‫‏‬ 21 Doanh thu khác với thu Thu tiền khách hàng nợ không phải doanh thu: Tăng tiền mặt Giảm khoản phải thu Không tăng vốn CSH Thu phát hành cổ phần không phải doanh thu: Tăng tiền mặt và tăng vốn CSH Không phải kết quả của giao dịch với khách hàng 22
 12. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Chí phí khác với chi Chi tiền mua hàng nhập kho không phải chi phí: Giảm tiền mặt hoặc tăng khoản phải trả Tăng hàng trong kho Không giảm vốn CSH Chi trả cổ tức không phải là chi phí: Giảm tiền mặt và vốn CSH Không phải là giao dịch để tạo ra doanh thu Thuế thu nhập doanh nghiệp có phải là chi phí ??? 23 Giá vốn hàng bán Doanh nghiệp thương mại: Mua vào Bán ra Doanh nghiệp sản xuất 24
 13. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Giá vốn hàng bán bao gồm? BAO GỒM: VÙNG XÁM? KHÔNG GỒM Nguyên liệu • Bảo hiểm nhà • Lương giám đốc Nhiên liệu xưởng? hay bộ phận hành • Lương thủ kho và chính Lương công nhân sản xuất quản đốc? • Thuê văn phòng trực tiếp • Lưu kho và vận • Marketing Khấu hao nhà chuyển? • Đào tạo xưởng máy móc • Lãi vay Tiện ích cho nhà xưởng 25 Chi phí gắn liền với SP bán ra Đối với công ty thương mại: Giá vốn hàng tồn kho đầu kỳ + Giá vốn hàng mua thêm trong kỳ - Giá vốn hàng tồn kho cuối kỳ = Giá vốn hàng bán trong kỳ Đối với công ty sản xuất: Giá vốn thành phẩm tồn kho đầu kỳ + Giá vốn thành phẩm sản xuất ra trong kỳ - Giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ = Giá vốn hàng bán trong kỳ Vấn đề: xác định giá vốn thành phẩm sản xuất trong kỳ? 26
 14. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Xác định giá trị hàng tồn kho Bốn phương pháp cơ bản: Vào trước ra trước (FIFO) Không liên quan đến thứ tự Vào sau ra trước (LIFO) xuất nhập thực tế của hàng hóa Tính bình quân trọng số Tính từng đơn vị hàng Các phương pháp khác: NIFO; NINO 27 Chi phí gắn với thời gian: Lãi vay Lãi vay được tính vào chi phí trong kỳ, cho dù công ty không thực chi tiền mặt trong kỳ. Lãi vay làm tăng chi phí và giảm lợi nhuận chịu thuế, do đó lãi vay còn có tên là “lá chắn thuế” (taxshield) Việc tính lãi vay theo phát sinh, không theo tiền mặt có phải là hợp lý? 28
 15. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Chi phí gắn với thời gian:Khấu hao Khấu hao: phần giảm giá trị của tài sản cố định theo thời gian được chuyển thành chi phí trong quá trình tạo ra doanh thu . Khấu hao làm tăng chi phí và giảm lợi nhuận chịu thuế, do đó cũng tạo ra “lá chắn thuế” (taxshield) Khấu hao có phản ánh hao mòn thực hay giảm giá trị thực của tài sản? 29 Ghi nhận chi phí khấu hao Khấu hao là quá trình phân bổ khoản chi phí đầu tư thành chi phí hoạt động trong các kỳ. Khấu hao không phải là quá trình định giá lại tài sản. Có thể có ba loại vòng đời khác nhau: Vòng đời kinh tế Thời gian khấu hao theo qui định kế toán Thời gian khấu hao theo qui định của cơ quan thuế 30
 16. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Các phương pháp khấu hao Theo thực tế hao mòn hay theo đơn vị Theo đường thẳng Khấu Cân bằng giảm dần hao Cân bằng giảm dần kép gia Tổng của số thứ tự các năm tốc 31 Các chi phí khác Chi phí quảng cáo tiếp thị có được tính vào một năm? Chi phí đào tạo và tư vấn có nên tính vào một năm? Nếu tính vào một năm: có thể vi phạm quy ước về thời điểm tương xứng Nếu phân bổ cho các năm sau: có thể vi phạm quy ước về tính thận trọng 32
 17. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Một số phương pháp ghi nhận đặc biệt Ghi nhận doanh thu và chi phí Theo kế toán tiền mặt Theo phần trăm hoàn thành Vào thời điểm bàn giao Theo từng phần thanh toán nhận được Theo phương pháp thu hồi chi phí trước 33 Tóm tắt các nội dung trình bày 1. Những vấn đề chung về báo cáo thu nhập 2. Sự hình thành báo cáo thu nhập 3. Giải phẫu báo cáo thu nhập 34
 18. iên khoá 2007-2008 Bài giảng Câu hỏi? Xin cảm ơn! Huỳnh Thế Du
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản