intTypePromotion=3

Bài 4: Các điều khiển liên kết dữ liệu

Chia sẻ: Ngoc Luyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
193
lượt xem
77
download

Bài 4: Các điều khiển liên kết dữ liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DataGrid là một điều khiển khá linh hoạt và hiệu quả trong việc hiển thị, định dạng và thao tác với dữ liệu. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thực hiện sắp xếp dữ liệu, thực hiện phân trang với sự hỗ trợ khá tốt của VS .Net trong quá trình thiết kế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 4: Các điều khiển liên kết dữ liệu

 1. Bài 4 CÁC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆU 1. Điều khiển DataGrid DataGrid là một điều khiển khá linh hoạt và hiệu quả trong việc hiển thị, định dạng và thao tác với dữ liệu.  Bên cạnh đó, chúng ta có thể thực hiện sắp xếp dữ liệu, thực hiện phân trang với sự hỗ trợ khá tốt của  VS .Net trong quá trình thiết kế. Các thao tác định dạng lưới Để thực hiện các thao tác định dạng, chúng ta chọn chức năng Property Builder… từ thực đơn ngữ cảnh. Trang General Trong trang này, có các mục chọn sau: + Show header: Qui định dòng tiêu đề trên có được phép hiển thị hay không. (mặc định là có hiển thị dòng  tiêu đề) +Show footer: Qui định dòng tiêu đề dưới có được phép hiển thị hay không. (mặc định là không hiển thị  dòng tiêu đề dưới) +Allow sorting: Có cho phép sắp xếp dữ liệu hay không. (mặc định là không cho phép sắp xếp) Các mục chọn trong Tab General Trang Columns (Quản lý thông tin các cột) Trang Columns quản lý thông tin các cột sẽ hiển thị trên lưới. Create columns automatically at runtime: Khi chọn chức năng này, DataGrid sẽ tự động phát sinh đầy đủ  các cột có trong nguồn dữ liệu. Nếu chúng ta muốn qui định các cột cần hiển thị, chúng ta không chọn  chức năng này. Column list: Qui định các cột được hiển thị trong lưới. + Bound Column: Cột có liên kết với nguồn dữ liệu. +Button Column: Cột dạng nút lệnh đã được thiết kế sẵn. Điều khiển DataGrid cung cấp cho chúng ta 3  loại cột dạng này: ­Select: Nút lệnh chọn dòng dữ liệu ­Edit, Cancel, Update: Các nút lệnh hỗ trợ chức năng cập nhật dữ liệu trực tiếp trên lưới. ­Delete: Nút lệnh xóa dòng dữ liệu Chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu kỹ hơn về các nút lệnh này trong phần Cập nhật dữ liệu trực tiếp trên lưới. +Hyperlink Column: Cột có liên kết dữ liệu dạng liên kết.
 2. +Template Column: Cột do người dùng tự thiết kế. Đây là loại cột có khả năng làm việc khá linh hoạt.  Trang Columns Ví dụ bạn cần hiển thị danh sách khách hàng. Tại cột Phái, bạn không muốn hiển thị Nam/Nữ, thay  vào đó, bạn muốn hiển thị điều khiển checkbox thay thế, nếu checkbox được chọn ­ thể hiện phái  Nam và ngược lại. Trong tình huống này, TemplateColumn là sự chọn lựa tốt dành cho bạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Template Column ở phần sau. BoundColumn properties: Qui định thông tin chi tiết cho các cột ­HeaderText, Footer Text: Thông tin tiêu đề trên/dưới của cột ­Header Image: Hình hiển thị trên tiêu đề cột (thay thế thông tin tiêu đề cột ­ Header Text).  ­Sort Expression: Biểu thức sắp xếp của cột. ­Visible: Qui định cột có được hiển thị hay không. ­DataField: Qui định tên field hay tên thuộc tính của đối tượng dữ liệu cần hiển thị. ­Data formatting expression: Biểu thức định dạng dữ liệu. Mẫu định dạng: {0:}. Ví dụ:
 3. +Định dạng số: {0:000.00}, {0:0.##} +Định dạng ngày giờ: {0:dd/MM/yyyy}, {0:hh/mm/ss tt} ­Read Only: Chọn giá trị này để cột chỉ được phép đọc, không cho phép cập nhật dữ liệu. Convert this column into a Template Column: Chuyển cột hiện hành thành cột dạng Template Column. Trang Paging (Quản lý phân trang) Trang này quản lý việc phân trang của DataGrid. + Allow paging: Có cho phép phân trang hay không. +Page size: Qui định số dòng của mỗi trang. +Show navigation buttons: Có hiển thị bộ nút để di chuyển từ trang này qua trang khác hay không. Giá trị  mặc định là True. +Possition: Qui định vị trí hiển thị của bộ nút di chuyển. Ở phía trên thanh tiêu đề, ở phía dưới hay cả hai. +Mode: Qui định hình thức hiển thị của bộ nút di chuyển. Hiển thị dạng số trang hay là các chuỗi ký tự đại  diện (Next page/Previous page button text). Trong trường hợp hiển thị dạng số, Numeric buttons qui định  số nút lệnh được hiển thị tối đa. Google hiển thị kết quả được phân trang theo dạng số Trang Format (Định dạng) Trang Format quản lý việc định dạng hiển thị trên điều khiển DataGrid. Các định dạng chung như: Màu  chữ, màu nền, Font chữ, kích cỡ, in đậm /in nghiêng/gạch dưới và canh lề.
 4. Trang Format + DataGrid: Qui định các định dạng chung cho lưới +Header: Định dạng cho dòng tiêu đề. +Footer: Định dạng cho dòng tiêu đề dưới. +Pager: Định dạng cho dòng chứa các nút lệnh phân trang. +Items ­Normal Items: Định dạng cho các dòng dữ liệu. ­Alternating Items: Định dạng hiển thị cho các dòng lẻ. ­Selected Items:Định dạng hiển thị cho dòng đang được chọn. ­Edit Mode Items: Định dạng hiển thị cho dòng đang ở trạng thái hiệu chỉnh dữ liệu. +Columns: Qui định độ rộng và các định dạng riêng cho từng cột. Trang Borders (Khung viền) Trang Borders quản lý việc kẻ khung viền cho lưới.
 5. Cell margin ­Cell padding: Qui định khoảng cách giữa nội dung trong ô với các đường viền của ô.                              Cell padding = 0              Cell padding = 3 ­Cell spacing: Qui định khoảng cách giữa các ô                 Cell spacing = 3 Ví dụ: Điều khiển DataGrid sau khi được định dạng Lưới khách hàng sau khi được định dạng Mã lệnh xử lý: Private Sub Page_Load(…) Handles MyBase.Load If Not IsPostBack Then Lien_ket_du_lieu() End If End Sub
 6. Xử lý sắp xếp Sắp xếp dữ liệu trên lưới là một công việc rất cần thiết đối với người sử dụng. Hãy thử tưởng tượng xem  trong trường hợp chúng ta có khá nhiều dữ liệu hiển thị trên màn hình (giả sử là danh sách nhân viên  chẳng hạn), thật khó để chọn ra các nhân viên có thâm niên làm việc lâu nhất hay các nhân viên có số giờ  tham gia đề án nhiều nhất…. Với chức năng sắp xếp trên lưới sẽ giúp cho người dùng dễ dàng chọn ra  các nhân viên thỏa mãn các yêu cầu trên. Để thực hiện được thao tác sắp xếp dữ liệu trên lưới, chúng ta cần phải thực hiện các công việc sau: Giá trị thuộc tính Allow sorting = True Nhập giá trị cho thuộc tính Sort expression của các cột cần sắp xếp. Xử   lý   sự   kiện  SortCommand(ByVal   source   As   Object,   ByVal  e  As  System.Web.UI.WebControls.  DataGridSortCommandEventArgs) Trong sự kiện trên, giá trị e.SortExpression cho biết thông tin của cột được chọn sắp xếp.  Ví dụ: Private Sub Page_Load(…) Handles MyBase.Load If Not IsPostBack Then dtgKhach_hang.DataSource = Doc_ds_khach_hang() dtgKhach_hang.DataBind() End If End Sub --------------------------------------------------------------------------- Private Sub dtgKhach_hang_SortCommand(…,e …)… dtgKhach_hang.DataSource = Doc_ds_khach_hang(e.SortExpression) dtgKhach_hang.DataBind() End Sub --------------------------------------------------------------------------- Public Function Doc_ds_khach_hang(Optional ByVal pChuoi_sap_xep As String = "") As DataTable Dim sKet_noi As String sKet_noi = "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=" & _ Server.MapPath("..\Data\QlBanSach.mdb") Dim cnKet_noi As New OleDbConnection(sKet_noi) Dim dsCSDL As New DataSet
 7. Dim sLenh_sql As String = "Select * From KHACH_HANG" sLenh_sql &= IIf(pChuoi_sap_xep = "", _ "", " Order by " & pChuoi_sap_xep) 'Mở và đóng kết nối ngay khi thực hiện xong cnKet_noi.Open() Dim daBo_doc_ghi As New OleDbDataAdapter(sLenh_sql, cnKet_noi) cnKet_noi.Close() daBo_doc_ghi.Fill(dsCSDL, "KHACH_HANG") Return dsCSDL.Tables("KHACH_HANG") End Function Sắp xếp khách hàng tăng dần theo tên Xử lý phân trang Phân trang dữ liệu không những giúp cho việc xem và tìm kiếm thông tin được dễ dàng mà còn giảm được  khối lượng dữ liệu cần được truyền tải từ Server về Client. Việc phân trang trong ASP.Net được thực hiện  khá dễ dàng, chỉ với một số thao tác đơn giản. Để thực hiện phân trang, chúng ta cần phải thực hiện các công việc sau: Qui định các thông số cần thiết cho việc phân trang (xem Quản lý phân trang ở phần Các thao tác định  dạng lưới).  Xử   lý   sự   kiện  PageIndexChanged(ByVal   source   As   Object,   ByVal  e  As   System.Web.UI.  WebControls.DataGridPageChangedEventArgs) Trong sự kiện trên, giá trị e.NewPageIndex cho biết trang được chọn để hiển thị dữ liệu. Định dạng phân trang Mã lệnh xử lý: Private Sub Page_Load(…) Handles MyBase.Load If Not IsPostBack Then
 8. Lien_ket_du_lieu() End If End Sub --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Private Sub dtgKhach_hang_PageIndexChanged(…, e …) … dtgKhach_hang.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex Lien_ket_du_lieu() End Sub Dữ liệu hiển thị được phân trang Cập nhật dữ liệu trực tiếp trên lưới Cập nhật dữ liệu trực tiếp trên lưới trong ASP.Net được hỗ trợ khá tốt về giao diện. Công việc còn lại của  chúng ta là thiết kế các nút lệnh như: Chọn, Sửa/Ghi ­ Không, Hủy, … và viết các lệnh cập nhật dữ liệu. Giai đoạn thiết kế Trong cửa sổ thuộc tính của lưới, chúng ta tạo bộ nút lệnh cần thiết hỗ trợ cho việc cập nhật dữ liệu. Ở ví  dụ này, chúng tôi tạo bộ nút (Select ­ chọn), (Edit, Update, Cancel ­ Sửa, Ghi, Không) và (Delete ­ Hủy) Đối với các nút lệnh trên, các bạn cần chú ý đến giá trị của thuộc tính Command name. Ứng với mỗi nút  lệnh có giá trị CommandName khác nhau, nhờ đó, ta viết lệnh xử lý với chức năng tương ứng được chọn. + Select: Command name = "Select" +Edit, Update/Cancel: Command name = "Edit", "Update"/"Cancel" +Delete: Command name = "Delete"
 9. Tạo bộ nút lệnh Thêm ­ Sửa/Ghi/Không ­ Hủy Tìm hiểu về thuộc tính Command Name Cũng cần bàn thêm một chút ở đây về thuộc tính Command Name. Như các bạn cũng biết, các nút lệnh ở  trên (Chọn, Thêm ­ Sửa / Ghi / Không ­ Hủy) là do VS.Net hỗ trợ, giá trị thuộc tính CommandName của  các nút lệnh trên là những giá trị mặc định được qui định sẵn.  Ứng với mỗi CommandName mặc định, sẽ có các sự kiện để ta thực hiện các xử lý tương ứng: ­Command name="Edit"           Sự kiện EditCommand ­Command name="Update"       Sự kiện UpdateCommand ­Command name="Cancel"        Sự kiện CancelCommand ­Command name="Delete"        Sự kiện DeleteCommand Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc tại sao không có sự kiện SelectCommand? Bốn sự kiện được liệt kê trên là  4 sự kiện dành riêng, tương ứng với giá trị của các Command name mặc định là Edit, Update, Cancel,  Delete. Đối với những CommandName có giá trị khác, chúng ta sẽ sử dụng sự kiện dành chung cho tất cả  các nút lệnh có thuộc tính CommandName (Button, Linkbutton, ImageButton) được đặt trên lưới ­ sự kiện  ItemCommand.  Tại sao vậy? Vì khi ta đặt các nút lệnh vào lưới (sử dụng cột Template column), chúng (các nút lệnh)  không   còn   sự   kiện  Click  nữa,   thay   vào   đó,   tất   cả   các   nút   lệnh   khi   được   nhấn   sẽ   gây   ra   sự   kiện  ItemCommand. Dựa vào giá trị e.CommandName (tham số trong sự kiện) để chúng ta xác định nút lệnh  nào đã được nhấn. Cũng cần lưu ý thêm ở đây là bất kỳ nút lệnh nào khi được nhấn đều gây ra sự kiện ItemCommand. Do  đó, đối với các nút lệnh có giá trị thuộc tính CommandName là Edit, Update, Cancel, Delete khi được nhấn  vẫn gây ra sự kiện ItemCommand trước khi gây ra các sự kiện dành riêng cho chúng.
 10. Giao diện lưới sau khi thêm bộ nút lệnh Giai đoạn xử lý + Xử lý chọn mẩu tin Chọn mẫu tin trên lưới Private Sub dtgKhach_hang_ItemCommand(…, e …) … If e.CommandName = "Select" Then dtgKhach_hang.SelectedIndex = e.Item.ItemIndex Lien_ket_du_lieu() End If End Sub +Xử lý sửa, ghi, không Muốn cập nhật dữ liệu, ta cần xác định khách hàng được cập nhật thông qua Mã khách hàng. Để lấy  Mã khách hàng: ­Gán thuộc tính DataKeyField của điều khiển lưới = "MKH" ­.DataKeys()  Trả về Mkh tại dòng  Chọn mẫu tin để cập nhật dữ liệu Private Sub Page_Load(…) … If Not IsPostBack Then dtgKhach_hang.DataKeyField = "MKH" Lien_ket_du_lieu()
 11. End If End Sub -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Private Sub dtgKhach_hang_EditCommand(…, e …) … dtgKhach_hang.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex Lien_ket_du_lieu() End Sub --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Private Sub dtgKhach_hang_UpdateCommand(…, e …) … 'Khai báo và khởi tạo biến kết nối: cnKet_noi 'Lấy dữ liệu mà người dùng vừa cập nhật Dim lHo_kh As TextBox = e.Item.Cells(0).Controls(0) Dim lTen_kh As TextBox = e.Item.Cells(1).Controls(0) Dim lPhai As CheckBox = e.Item.FindControl("chkPhai") Dim lMkh As Integer = dtgKhach_hang.DataKeys(e.Item.ItemIndex) 'Tạo đối tượng Command để cập nhật dữ liệu Dim cmdLenh As New OleDbCommand cmdLenh.Connection = cnKet_noi cmdLenh.CommandText = "Update KHACH_HANG " & _ "Set Ho_khach_hang=?, Ten_khach_hang=?, " & _ "Gioi_tinh=? Where MKH=?" 'Truyền tham số cho đối tượng Command cmdLenh.CommandType = CommandType.Text cmdLenh.Parameters.Add("Ho_kh", lHo_kh.Text) cmdLenh.Parameters.Add("Ten_kh", lTen_kh.Text) cmdLenh.Parameters.Add("Phai", lPhai.Checked) cmdLenh.Parameters.Add("Mkh", lMkh) 'Thi hành Command cnKet_noi.Open() cmdLenh.ExecuteNonQuery() cnKet_noi.Close() 'Tắt chế độ cập nhật dữ liệu dtgKhach_hang.EditItemIndex = -1 'Hiển thị dữ liệu mới cập nhật lên lưới Lien_ket_du_lieu() End Sub Private Sub dtgKhach_hang_CancelCommand(…, e …) … dtgKhach_hang.EditItemIndex = -1 Lien_ket_du_lieu() End Sub
 12. Hiệu chỉnh độ rộng của các Textbox khi dòng ở trạng thái sửa Bạn có thể bổ sung đoạn lệnh sau (trong sự kiện ItemDataBound) để hiệu chỉnh độ rộng các Textbox của  dòng ở trạng thái sửa. If e.Item.ItemType = ListItemType.EditItem Then CType(e.Item.Cells(0).Controls(0),TextBox).Width = New Unit(133) CType(e.Item.Cells(1).Controls(0), TextBox).Width = New Unit(63) End If Xử lý hủy mẫu tin Private Sub dtgKhach_hang_DeleteCommand(…, e …) … 'Thực hiện xóa dòng dữ liệu ở đây 'Xử lý tương tự như Update Command 'Hiển thị dữ liệu mới cập nhật lên lưới Lien_ket_du_lieu() End Sub Tùy biến các cột - Coding Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tùy biến các cột trên lưới, cụ thể hơn, chúng ta sẽ hiển  thị checkbox thay cho giá trị True/False của cột giới tính. Để thực hiện việc tùy biến các cột, chúng ta cần phải thực hiện 2 giai đoạn sau: + Giai đoạn 1: Thiết kế Trong giai đoạn này, chúng ta tùy biến cột theo một yêu cầu cụ thể. Thay vì phải hiển thị ô dữ liệu  bình thường (như họ khách hàng, tên khách hàng, …), chúng ta có thể sử dụng điều khiển Checkbox  để thay thế cho cột có giá trị luận lý, sử dụng điều khiển Image, Image button hay Hyperlink để hiển  thị hình ảnh thay cho chuỗi đường dẫn dẫn đến hình ảnh đó, … +Giai đoạn 2: Xử lý Sau khi thực hiện hoàn tất giai đoạn thiết kế, đây là lúc chúng ta phải viết các lệnh xử lý để hiển thị dữ  liệu theo yêu cầu của mình. Giai đoạn 1: Thiết kế Bước 1.Thêm mới cột Phái, kiểu Template Column. Nhập giá trị Header text, Sort expression cho cột này  (nếu cần)
 13. Bổ sung cột Phái kiểu Template Column Bước 2.Từ thực đơn ngữ cảnh, chọn Edit Template \ Column[X] –YYY (X: Số thứ tự của cột; Y: Chuỗi tiêu đề của cột) Chúng ta chọn cột cần hiệu chỉnh. Chọn chức năng hiệu chỉnh cột Phái Bước 3.Thêm điều khiển checkbox chkPhai, vào mục ItemTemplate Tùy biến cột Phái Bước 4.Chọn End Template Editing từ thực đơn ngữ cảnh sau khi thiết kế xong.
 14. Điều khiển lưới sau khi đã được tùy biến cột Phái Giai đoạn 2: Xử lý Khác với Bound column, cột kiểu Template column không tự động hiển thị dữ liệu. Mà làm sao hiển thị dữ  liệu được khi chính bản thân các điều khiển (mới được tạo khi thiết kế) không có qui định field cần được  hiển thị từ nguồn dữ liệu. Do đó, để hiển thị dữ liệu (theo ý đồ của chúng ta), ta phải viết lệnh các xử lý  trong sự kiện ItemDataBound Mã lệnh xử lý: (1)Private Sub dtgKhach_hang_ItemDataBound(…,e …) … (2) If e.Item.ItemIndex < 0 Then Exit Sub (3) Dim chkPhai As CheckBox (4) chkPhai = e.Item.FindControl("chkPhai") (5) chkPhai.Checked = e.Item.DataItem("Gioi_tinh") (6)End Sub Trước khi đi vào tìm hiểu các lệnh xử lý trong đoạn lệnh trên, chúng ta cũng nên tìm hiểu ý nghĩa sự kiện  ItemDataBound của DataGrid. Sự kiện ItemDataBound xảy ra ngay khi phương thức DataBind được gọi  (lẽ đương nhiên là ta phải gán nguồn dữ liệu cho lưới trước đó). Ứng với mỗi dòng dữ liệu sẽ xảy ra một sự  kiện ItemDataBound tương ứng. Phân tích xử lý trong đoạn lệnh trên: Dòng lệnh (2): Dòng lệnh này kiểm tra xem lần xảy ra sự kiện này có phải dành cho dòng dữ liệu hay  không. Tại sao cần phải kiểm tra điều kiện này? Bởi vì không chỉ ứng với mỗi dòng dữ liệu, mà còn có các  dòng Header, Footer và Pager, … cũng xảy ra trong sự kiện này. Để   biết   được   lần   xảy   ra   sự   kiện   dành   cho   dòng   nào,   chúng   ta   kiềm   tra   giá   trị   của   thuộc   tính  e.Item.ItemType. Thuộc tính này có các giá trị sau:  Các giá trị của thuộc tính ItemType ­AlternatingItem: Xảy ra ứng với dòng dữ liệu có chỉ số lẻ (dòng dữ liệu đầu tiên tính từ 0). ­EditItem: Ứng với dòng ở trạng thái hiệu chỉnh dữ liệu. ­Footer: Ứng với dòng tiêu đề dưới. ­Header: Ứng với dòng tiêu đề.
 15. ­Item: Xảy ra ứng với dòng dữ liệu có chỉ số chẳn. ­Pager: Ứng với dòng phân trang. ­SelectedItem: Ứng với dòng ở trạng thái đang được chọn. ­Seperator: Ứng với dòng phân cách Bên cạnh đó, nếu ta chỉ quan tâm đến lần xảy ra sự kiện này có phải là dòng dữ liệu hay không, ta có thể  sử dụng thuộc tính e.ItemIndex. ­e.Item.ItemIndex = 0: Đây là dòng dữ liệu. Giá trị của thuộc tính này cho biết chỉ số của dòng dữ liệu  hiện hành. Dòng lệnh (3,4): Nhiệm vụ chính ở 2 dòng lệnh này là chúng ta khai báo các điều khiển ứng với các điều  khiển được đặt vào lúc thiết kế. Sử dụng phương thức  e.Item.FindControl()  để lấy  điều khiển hiện có trong dòng đang xảy ra sự kiện. chkPhai = e.Item.FindControl("chkPhai") 'hay chkPhai =Ctype(e.Item.FindControl("chkPhai"),CheckBox) Dòng lệnh (5): Sau khi lấy được điều khiển ứng với dòng đang xảy ra sự kiện, tùy theo dữ liệu mà ta sẽ  hiển thị lên điều khiển giá trị tương ứng. Để lấy được dữ liệu của dòng hiện hành, ta sử dụng thuộc tính  e.Item.DataItem() chkPhai.Checked = e.Item.DataItem("Gioi_tinh") Kết quả hiển thị Tùy biến các cột - Design Đối với những xử lý phức tạp, sự kiện ItemDataBound sẽ là sự lựa chọn hàng đầu trong việc tùy 
 16. biến hiển thị dữ liệu. Tuy nhiên, đối với những xử lý đơn giản, chúng ta có thể thực hiện liên kết  dữ liệu trong quá trình thiết kế. Chọn Edit Template cột Phái, chọn điều khiển chkPhai. Chọn điều khiển chkPhai trong lúc thiết kế Trên cửa sổ thuộc tính, chọn (DataBindings) Chọn chức năng DataBidings Trên cửa sổ thuộc tính, chọn (DataBindings). Hộp thoại DataBindings của điều khiển chkPhai xuất hiện.
 17. Các thuộc tính có thể liên kết dữ liệu của điều khiển xuất hiện trong Danh sách bên trái hộp thoại. Chọn  thuộc tính cần liên kết, chọn loại liên kết là Custom binding expression, nhập chuỗi liên kết dữ liệu trong  điều khiển bên dưới theo cú pháp: Container.DataItem("Tên field") Ở ví dụ này, chúng ta thực hiện liên kết thuộc tính Checked của điều khiển chkPhai với field Gioi_tinh có  trong nguồn dữ liệu của lưới. Điều khiển DataList Như   điều  khiển  DataGrid,   điều   khiển  DataList   được   sử   dụng  để   hiển   thị   dữ   liệu.   Tuy   nhiên,   đối   với  DataList, chúng ta phải tự thiết kế hình thức hiển thị dữ liệu (giống như Template Column của DataGrid). Sử dụng DataList hiển thị thông tin sách Một số thuộc tính cần chú ý của DataList + RepeatDirection: Qui định hướng hiển thị dữ liệu ­Horizontal: Hiển thị dữ liệu theo chiều ngang RepeatDirection = Horizontal ­Vertical (mặc định): Hiển thị dữ liệu theo chiều đứng        RepeatDirection = Vertical +RepeatColumns: Qui định số cột hiển thị của DataList
 18. RepeatColumns = 3 Thiết   kế   hình  thức   hiển  thị   cho  DataList   cũng   tương  tự   như   thiết   kế   cho   cột   Template  Column  của  DataGrid. Chọn Edit Template | ItemTemplate từ thực đơn ngữ cảnh để thực hiện thiết kế hình thức hiển thị cho  DataList. Chọn chức năng thiết kế cho DataList Trong quá trình thực hành, để công việc thiết kế được dễ dàng, các bạn thực hiện thiết kế  ở bên ngoài điều khiển DataList. Sử dụng Table (thực đơn Insert  Table) để định vị trí hiển thị  của các điều khiển. Sau khi hoàn tất công việc thiết kế, chúng ta kéo kết quả đã thiết kế vào vị trí cần hiển thị trong  DataList. Ví dụ: Hiển thị thông tin sách với DataList
 19. Thiết kế thông tin sách với DataList Như cột Template Column của DataGrid, xử lý hiển thị dữ liệu cho DataList được  viết trong sự kiện  ItemDataBound. Xử lý nhấn của các Button đặt trong DataList được viết trong sự kiện ItemCommand. Private Sub Page_Load(…, e …) Handles MyBase.Load If Not IsPostBack Then Lien_ket_du_lieu() End If End Sub Public Sub Lien_ket_du_lieu() dtSach = Doc_danh_sach_Sach() dtlSach.DataSource = dtSach dtlSach.DataKeyField = "Ms" dtlSach.DataBind() End Sub ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Private Sub dtlSach_ItemDataBound(…, e …) … Dim lDong as Integer = e.Item.ItemIndex If lDong < 0 Then Exit Sub 'Hiển thị Tên sách Dim lnkTs As LinkButton lnkTs = e.Item.FindControl("lnkTen_sach") lnkTs.Text = e.Item.DataItem("Ten_sach") 'Hiển thị thông tin mô tả tóm tắt nội dung Dim lblMt As Label lblMt = e.Item.FindControl("lblMo_ta") lblMt.Text = Left(e.Item.DataItem("Mo_ta"), 200) & "..."
 20. 'Hiển thị hình ảnh minh họa Dim hplHinh As HyperLink hplHinh = e.Item.FindControl("hplHinh_mh") hplHinh.ImageUrl = "../Data_Pic/" & e.Item.DataItem("Hinh_minh_hoa") 'Hiển thị giá bán sách Dim lblGia As Label lblGia = e.Item.FindControl("lblGia_ban") lblGia.Text = e.Item.DataItem("Don_gia") End Sub Kết quả hiển thị thông tin sách trên trang Web Kết quả trên trang Web 3. Điều khiển Repeater Như 2 điều khiển DataList & DataGrid, điều khiển Repeater cũng được dùng để hiển thị dữ liệu. Tuy  nhiên, để hiển thị dữ liệu, chúng ta phải tự thiết kế hình thức hiển thị thông qua các tag HTML. Điều khiển  Repeater có các tag sau: +  (tùy chọn) Qui định hình thức hiển thị cho tiêu đề. (Chỉ xuất hiện 1 lần, phía trên của điều khiển) + (Bắt buộc phải có) Qui định hình thức hiển thị cho các mục dữ liệu trong điều khiển. + (tùy chọn) Qui định hình thức hiển thị cho các mục dữ liệu trong điều khiển. Nội dung được qui định trong cặp tag  này sẽ hiển thị xen kẽ với các nội dung trong cặp tag    + (tùy chọn) Qui định hình thức hiển thị giữa các dòng dữ liệu + (tùy chọn) Qui định hình thức hiển thị cho tiêu đề dưới. (Chỉ xuất hiện 1 lần, phía dưới của điều khiển)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản