intTypePromotion=1

Bài giảng Bài 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính

Chia sẻ: Pham Xuan Hung Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:56

0
96
lượt xem
8
download

Bài giảng Bài 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguồn gốc của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, quan hệ giữa tài chính với giá cả, tiền lương, tín dụng là những nội dung chính trong bài giảng bài 1 "Những vấn đề cơ bản về tài chính". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính

 1. BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH 1. NGUỒN GỐC CỦA TÀI CHÍNH • LÝ LUẬN • THỰC TIỄN 1. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH • TÀI CHÍNH LÀ GÌ? • HỆ THỐNG QUAN HỆ KINH TẾ THUỘC PHẠM TRÙ TC • CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TC 1. CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH 3.1 CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI a. PHÂN PHỐI LẦN ĐẦU b. PHÂN PHỐI LẠI (TÁI PHÂN PHỐI) c. Ý NGHĨA TÁI PHÂN PHỐI 3.2 CHỨC NĂNG GIÁM ĐỐC • GIÁM ĐỐC TRƯỚC • GIÁM ĐỐC TRONG KHI THỰC HIỆN • GIÁM ĐỐC SAU KHI THỰC HIỆN 1. QUAN HỆ GIỮA TC VỚI GIÁ CẢ, TIỀN LƯƠNG, TÍN DỤNG
 2. 1.1. NGUỒN GỐC CỦA TÀI CHÍNH 1.1.1. VỀ MẶT LÝ LUẬN • Tài chính xuất hiện từ khi nào? • Thuế là hình thức (công cụ) đầu tiên biểu hiện quan hệ TC. • Nhà nước là nguyên nhân trực tiếp • KT hàng hoá là nguyên nhân sâu xa • TC là một phạm trù kinh tế-lịch sử 1.1.2. VỀ MẶT THỰC TIỄN • Tài chính là công cụ để thực hiện chức năng của nhà nước; • Tài chính là công cụ để điều tiết vĩ mô nền KT; • Tài chính là công cụ để điều chỉnh các hoạt động KT
 3. 1.2. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH 1.2.1. Khái niệm: • TC là hệ thống (tổng thể) các quan hệ kinh tế gắn liền với việc phân phối TSPXH và TNQD thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ tập trung (NSNN) và không tập trung(TC của các DN, HGĐ, cá thể, các tổ chức khác…) trong nền KTQD để thực hiện các mục tiêu KT- XH của nhà nước. • Bản chất của TC là các quan hệ XH được thực hiện thông qua TTệ để hình thành các quỹ tiền tệ tập trung và không tập trung và sử dụng các quỹ tiền tệ đó nhằm thoả mãn nhu cầu PP và PP lại TSPXH của nền KTQD theo các nguyên tắc được PL qui định và bảo hộ • Đặc điểm của quan hệ TC - QH TC là quan hệ XH được thực hiện thông qua tiền tệ - QHTC dựa trên cơ sở luật pháp, được PL qui định và bảo hộ
 4. 1.2. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH 1.2.2. Hệ thống quan hệ KTế a. Quan hệ giữa Nhà nước với các TCKT; b. Quan hệ giữa các TCKT với nhau; c. Quan hệ giữa các TCKT với các thành viên thuộc tổ chức đó; d. Quan hệ giữa Nhà nước với các cơ quan chức năng của Nhà nước; e. Quan hệ giữa Nhà nước với các tầng lớp dân cư
 5. 1.2. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến TC – Phương thức sản xuất; – Các qui luật KTế; – Bản chất, chức năng của Nhà nước.
 6. 1.3. CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH 1.3.1. Chức năng phân phối • KQ hoạt động KTế quyết định đến quá trình phân phối, hình thức phân phối của TC là phân phối dưới hình thái giá trị và cơ sở để thực hiện phân phối là các quan hệ KT-XH; a. Phân phối lần đầu: Là PP phần thu nhập cơ bản giữa những người làm việc trong lĩnh vực SXVC
 7. 1.3. CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH 1.3.1. Chức năng phân phối b. Phân phối lại (tái phân phối) Là việc tiếp tục PP những phần thu nhập cơ bản đã được hình thành trong PP lần đầu để đáp ứng nhu cầu TD và tích lũy trong toàn XH c. Ý nghĩa của tái PP - Bảo đảm được các nhu cầu của các hoạt động trong lĩnh vực phi SXVC; - Điều hoà thu nhập giữa các vùng, các ngành kinh tế; - Động viên phần đóng góp của tất cả các thành phần KT vào NSNN
 8. 1.3. CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH 1.3.2. Chức năng giám đốc • Giám đốc TC là sự giám sát các hoạt động KT thông qua sự vận động của vốn tiền tệ bắt đầu từ khâu sáng tạo ra SPQD đến nơi có nhu cầu nhằm đảm bảo cho các quỹ tiền tệ được phân phối và sử dụng một cách tối ưu. • Đối tượng của giám đốc TC: QHPP • Phạm vi của giám đốc TC:
 9. 1.4. QUAN HỆ GIỮA TC VỚI GIÁ CẢ, TIỀN LƯƠNG, TÍN DỤNG. 1.4.1 Mối quan hệ TC-giá cả 1.4.2 Mối quan hệ TC-tiền lương 1.4.3 Mối quan hệ TC-TD
 10. BÀI 2: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2.1. BẢN CHẤT & VAI TRÒ CỦA NSNN 2.1.1 Bản chất NSNN • Xét về nội dung vật chất: NSNN là quỹ tiền tệ lớn nhất tập trung trong tay Nhà nước; • Xét về kế hoạch hoá: NSNN là kế hoạch tài chính cơ bản cuả Nhà nước; • Xét về mặt pháp lý: NSNN là đạo luật kinh tế của Nhà nước.
 11. 2.1.2 Vai trò NSNN • Động viên, khai thác và điều phối các hoạt động TC-TT trong nền KTQD; • Thực hiện các nhiệm vụ KT-XH; • Đảm bảo an sinh phúc lợi XH; • Xác lập cơ cấu đầu tư; • Điều tiết vĩ mô nền kinh tế…
 12. 2.2 PHÂN CẤP VÀ QUẢN LÝ NSNN 2.2.1 Phân cấp quản lý NSNN Là sự phân định quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền trong việc quản lý NS của mình theo luật định 2.2.2 Phân cấp NSNN VN có bao nhiêu cấp chính quyền có bấy nhiêu cấp NS
 13. HỆ THỐNG NSNN NSNN NSTW NSĐP NSĐP NS TỈNH, TP THUỘC TW NS QUẬN, HUYỆN, TX, TP THUỘC TỈNH NS XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 14. 2.3. NỘI DUNG NSNN 2.3.1 THU NSNN 1. Thuế, phí, lệ phí (chiếm 90% trong tổng thu) 2. Thu từ các hoạt động kinh tế của Nhà nước • Bán TS của NN trong quá trình CPH • Bán TS của NN đã cho các chủ thể khác thuê • Thuế vốn • Bán tài nguyên thiên nhiên 3. Thu từ các khoản vay nợ • Vay trong nước: công trái, trái phiếu… • Vay nước ngoài: các quốc gia khác, IMF, WB, ADB… 4. Thu từ các khoản viện trợ • Viện trợ hoàn lại • Viện trợ không hoàn lại
 15. 2.3. NỘI DUNG NSNN 2.3.2 CHI NSNN 1.CHI THƯỜNG XUYÊN 1.1 Chi sự nghiệp 1.1.1 Chi sự nghiệp KTế • Lương và các khoản phụ cấp • Mua sắm NVL, sửa chữa các phương tiện 1.1.2 Chi sự nghiệp VHXH • KHCN • GD - ĐT • Y tế • VH, nghệ thuật, thể thao • Sự nghiệp xã hội
 16. 1.2 Chi quản lý nhà nước 1.2 Chi quản lý nhà nước • Hoạt động của HĐND các cấp, QH • Hệ thống cơ quan XD và bảo vệ PL • Các cơ quan quản lý: Chính phủ, các bộ và cơ quan ngang Bộ • Hoạt động của các cơ quan Đảng các cấp • Hoạt động của các tổ chức chính trị…
 17. 1.3 CHI ANQP, TRẬT TỰ XÃ HỘI • MUA SẮM VŨ KHÍ VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO QUÂN ĐỘI • XD CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ HUẤN LUYỆN QUÂN ĐỘI • QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC TÙ NHÂN • PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
 18. 2. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Là những khoản chi mang tính tích lũy, có ảnh hưởng trực tiếp đến tăng năng suất XH và đối với các quan hệ cân đối lớn trong nền KTế. Được cấp phát chủ yếu từ NSTW. Bao gồm: • Chi đầu tư XDCB • Chi ĐT và hỗ trợ các DNNN • Chi cho quỹ hỗ trợ ĐTquốc gia • Chi dự trữ nhà nước
 19. 3. CHI TRẢ NỢ VAY 2.1 Trả nợ trong nước 2.2 Trả nợ nước ngoài
 20. BÀI 3: ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TỆ 1. LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA TIỀN TỆ • SƠ LƯỢC LỊCH SỬ • SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIỀN TỆ 1. HỆ THỐNG TIỀN TỆ HIỆN NAY • CÁC LOẠI TIỀN TỆ • HỆ THỐNG TIỀN TỆ HIỆN NAY • TIỀN TRONG TƯƠNG LAI 1. CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TIỀN TỆ • PHƯƠNG TIỆN TRAO ĐỔI • PHƯƠNG TIỆN BẢO TỒN GIÁ TRỊ • ĐƠN VỊ TÍNH TOÁN • PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN • CÔNG CỤ ĐỂ ĐIỀU TIẾT KINH TẾ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2