Bai giảng các sơ đồ vô cơ

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
82
lượt xem
32
download

Bai giảng các sơ đồ vô cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bai giảng các sơ đồ vô cơ', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bai giảng các sơ đồ vô cơ

 1. Caùch trình baøy: ch Vieát laïi sô ñoà cuï theå Caàn nhôù: - Moãi muõi teân : 1 phaûn öùng ng - Moãi kyù hieäu chöa bieát : 1chaát hoaù hoïc Vieát caùc phaûm öùng
 2. Caùc ví duï Caâu I: +HCl A ↑ 2 CO2 +H2O NH3 to,xt,P A A1 +NaOH A3↑ Bieát A chöùa C,H,O,N coù: mC:mH:mO:mN=3:1:4:7 vaø MA
 3. Caâu II: Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà: A+HCl → B+D+E B+O2 → P+H2O B+P→D+? E+Cl2 → G G + NaOH → I + J I→to H+K H+CO → to M+L M+HCl → G+……... Bieát A laø quaëng trong ñoù coù 46,67% Fe, coøn laïi laø S
 4. Gôïi yù: FeS2+ 2HCl → H2S + S + FeCl2 H2S+O2 → SO2+H2O H2S + SO2 → S + H2O FeCl2+Cl2 → FeCl3 FeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl to Fe O +3H O 2Fe(OH)3 → 2 3 2 Fe O +CO → to Fe O + 2 3 3 4 Fe3O4+HCl → FeCl3+…H2O + Cl2↑
 5. Caâu III: Hoaøn thaønh phaûn öùng theo sô ñoà sau: FeS2+H2SO4(l) → X + Y + Z X + O2 →to A A + Y → X + H2O Z + Cl2 → D + P B+KOH → E + F to E →I+J E+H → to L + ? 2 L+HCl → D+……...
 6. Gôïi yù: FeS2+H2SO4(l) → S + H2S + FeSO4 S + O2 →to SO 2 SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O 3FeSO4 + 3 Cl2 → FeCl3 + Fe2(SO4)3 2 Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3 + 3K2SO4 2Fe(OH) → to Fe O + 3H O 3 2 3 2 to 3Fe2O3+ H2 →2Fe3O4 + H2O Fe3O4+8HCl →2FeCl3+ FeCl2 + 4H2O
 7. Caâu IV: Hoaøn thaønh sô ñoà : +H2 SO4 (l) Khí A X +H2O Khí B ddB +HCl D +NaOH to Khí B to +HNO3 F + G + H2O E Bieát khí A duøng naïp cho bình chöõa löûa.
 8. Giaûi gôïi yù: +H2 SO4 (l) CO2 (NH4)2CO3 +H2O NH3 ddNH3 +HCl NH4Cl +NaOH to N2 + O2 + H2O to NH4NO3 +HNO3 NH3
 9. Caâu V: Hoaøn thaønh phaûn öùng theo sô ñoà sau: +ddNa2CO3 to +F Fe +A FeCl3 D↓ E Fe3O4 +B FeCl3 FeCl2 FeCl2 Bieát moãi muõi teân moät phaûn öùng
 10. Gôïi yù: +Cl2 +ddNa2CO3 Fe FeCl3 Fe(OH)3↓ to Fe2O3 +Cu Fe3O4 FeCl2 phaûn öùng: FeCl3 FeCl2 2FeCl3+3Na2CO3+3H2O=2Fe(OH)3↓+6NaCl+3CO2 Fe3O4 + 8HCl + Fe = 4FeCl2 + 4H2O Fe3O4 + 8HCl + Cl2 = 3FeCl3 + 3H2O
 11. Caâu VI : Hoaøn thaønh phaûn öùng: A+O → to B 2 B+D→E+F+G E + NaOH → I↓ + ? F + KOH → J↓ + ? I + O2 + G → J E + Cl2 → H + F F + Ba(NO3)2 → M↓ + L Bieát M : Khoâng tan trong axit maïnh
 12. Giaûi: to Fe O Fe + O2 → 3 4 Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2sO4 Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4 Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe(OH)3 ↓ 3FeSO4 + Cl2 → FeCl2 + Fe2(SO4)3 Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → BaSO4↓ + Fe(NO3)3
 13. Caâu VII : hoaøn thaønh sô ñoà sau : X+A +D E Fe +F +? G E +I X+B t+K o J + ? L↑ (muøi tröùng thoái)+ ? X + D G+…..… Bieát A,B ñieàu ñôn chaát,moãi muõi teân 1 phaûn öùng
 14. Giaûi +HCl Fe3O4 + H2 FeCl2 +Cl2 +Fe FeCl FeCl3 2 Fe +S +HCl FeCl + H S↑ FeS 2 2 Fe3O4 + C to +O2 Fe3O4+HCl FeCl +FeCl +H O 3 2 2
 15. Caâu VIII : Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà sau: KClO3 →to A + B ñpnc B → D + E↑ D + H2O → dd F to E+F→?
 16. Giaûi to O + KCl KClO3 → 2 ñpnc 2KCl 2K + Cl2↑ K + H2O → ddKOH Cl2 +2KOH →to KClO + KCl + H O 2 Caàn nhôù : tocao KClO3 + KCl + H2O Cl2 +KOH tothöôøng KClO + KCl +H2O
 17. Caâu IX: Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng X+Y→A+B+D A + KMnO4 + Y → B + G +H + D MnO2 + Y → G + D + E↑ Bieát E coù maøu vaøng
 18. Giaûi: Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O 5FeCl2+ KMnO4+ 8HCl → 5FeCl3+ MnCl2 + KCl+ 4H2O MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2↑
 19. Caâu X: +B +G I↓ + B + L FeCl3 Khí A +D FeCl +E 3 J↓ + B + M +E M ñpnc A↑ Bieát I: maøu vaøng; J: maøu tím ñen vaø coù aùnh kim. Ñoát E cho ngoïn löûa maøu tím

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản