intTypePromotion=3

Bài giảng Chương 2: Cách tính sản lượng quốc gia

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
20
lượt xem
1
download

Bài giảng Chương 2: Cách tính sản lượng quốc gia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày một số vấn đề cơ bản về các quan điểm sản xuất, hệ thống tài khoản quốc gia và các loại giá được sử dụng, các phương pháp tính sản lượng quốc gia, tổng sản phẩm quốc nội, các mô hình kinh tế, các chỉ tiêu trong hệ thống SNA, các đồng nhất thức vĩ mô căn bản trong nền kinh tế đơn giản và nền kinh tế mở.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 2: Cách tính sản lượng quốc gia

CHÖÔNG 2:CAÙCH<br /> <br /> TÍNH SAÛN<br /> LÖÔÏNG QUOÁC GIA<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> I.Moät soá vaán ñeà cô baûn<br /> II. Caùc phöông phaùp tính saûn löôïng quoác<br /> gia<br /> III. Caùc chæ tieâu trong heä thoáng taøi khoaûn<br /> quoác gia<br /> IV. Caùc ñoàng nhaát thöùc vó moâ caên baûn<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 2<br /> <br /> Cán cân tiết kiệm - đầu tư 1995-2011<br /> <br /> Tèc ®é t¨ng GDP vµ CPI giai ®o¹n 1995-2011<br /> 50.0<br /> <br /> 25<br /> 40.0<br /> <br /> 19.89<br /> <br /> 32.8<br /> <br /> 20.00<br /> <br /> 20<br /> <br /> 21.4<br /> <br /> %/n¨m<br /> <br /> 15<br /> <br /> 10<br /> <br /> 12.7<br /> 4.5<br /> 9.54 9.34<br /> <br /> 12.63<br /> <br /> 5.76<br /> 3.6<br /> <br /> 5<br /> <br /> 9.5<br /> <br /> 8.15 9.2<br /> <br /> 6.89<br /> <br /> 7.08<br /> <br /> 6.79<br /> 4.77<br /> <br /> 7.34 7.79<br /> <br /> 8.44<br /> <br /> 8.23<br /> <br /> 6.18<br /> <br /> 8.4<br /> <br /> 4.0<br /> <br /> 6.52<br /> <br /> 6.6<br /> <br /> 6.78<br /> <br /> 4.0<br /> <br /> 0.0<br /> <br /> 5.32<br /> <br /> <br /> <br /> 1.7<br /> <br /> 29.8 30.3<br /> <br /> 1.6<br /> -0.3<br /> <br /> -1.9<br /> <br /> -10.0<br /> <br /> -10.5<br /> <br /> -6.9<br /> <br /> -4.6<br /> <br /> -4.9<br /> <br /> -3.4<br /> <br /> -1.1<br /> <br /> -9.8<br /> <br /> -11.9<br /> <br /> -8.0<br /> <br /> -9.0<br /> <br /> -8.1<br /> <br /> -13.5<br /> <br /> -20.0<br /> <br /> Tổng tiết kiệm trong nước<br /> Tổng đầu tư<br /> Cán cân tiết kiệm - đầu tư (%GDP)<br /> <br /> CPI (%/n¨m)<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 3<br /> <br /> I.Moät soá vaán ñeà cô baûn<br /> <br /> <br /> <br /> 29.0 30.1<br /> <br /> 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br /> <br /> -5<br /> <br /> <br /> <br /> 33.3<br /> <br /> 13.6<br /> <br /> 0.1<br /> -0.6<br /> 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> 36.5<br /> <br /> 10.0<br /> <br /> 0.8<br /> <br /> Tèc ®é t¨ng GDP (%n¨m)<br /> <br /> 30.6 32.0 34.5<br /> <br /> 19.1<br /> <br /> 6.00<br /> <br /> 3.0<br /> 0<br /> <br /> 17.6<br /> <br /> 20.0<br /> <br /> 11.75<br /> <br /> 8.46<br /> <br /> 31.3<br /> <br /> 26.5 27.0<br /> <br /> 30.0<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.Caùc quan ñieåm veà saûn xuaát:<br /> <br /> 1.Caùc quan ñieåm veà saûn xuaát:<br /> 2. Heä thoáng taøi khoaûn quoác gia(SNA)<br /> 3.Caùc loaïi giaù ñöôïc söû duïng<br /> <br /> <br /> <br /> Quan ñieåm hieän nay:<br /> <br /> <br /> SX laø taïo ra nhöõng saûn phaåm vaø dòch<br /> vuï coù ích cho xaõ hoäi<br /> <br /> → Laø cô sôû hình thaønh caùch tính<br /> <br /> saûn löôïng quoác gia theo heä thoáng<br /> taøi khoaûn quoác gia(SNA- System of<br /> National Accounts)<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 5<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. Heä thoáng taøi khoaûn quoác<br /> gia(SNA):<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2. Heä thoáng taøi khoaûn quoác<br /> gia(SNA):<br /> <br /> Toång saûn phaåm quoác noäi : GDP(Gross Domestic Product)<br /> Toång saûn phaåm quoác gia :GNP(Gross National Product hay<br /> Toång thu nhaäp quoác gia –GNI - Gross National Income)<br /> Saûn phaåm quoác noäi roøng:NDP( Net Domestic Product<br /> Saûn phaåm quoác gia roøng: NNP – Net National Product<br /> Thu nhaäp quoác gia: NI- National Income<br /> Thu nhaäp caù nhaân: PI- Personal Income<br /> Thu nhaäp (caù nhaân) khaû duïng: DI- Disposable Personal<br /> Income<br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> •<br /> <br /> VD: GDPmp<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Theo laõnh thoå: GDP, NDP<br />  Theo quyeàn sôû höõu: GNP, NNP,NI, PI,<br /> DI.<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Chi phí các yếu tố sản<br /> xuất(fc- Factor Cost)<br />  Hay giaù saûn xuaát- Laø giaù<br /> maø ngöôùi baùn thöïc nhaän ,<br /> khoâng coù thueá VAT<br />  Chi phí caùc YTSX → chæ<br /> tieâu theo chi phí yeáu toá<br /> VD:<br /> GDPfc = GDPmp – Ti<br /> (Ti: thueá giaùn thu)<br /> <br /> Giá hiện hành<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Là giá của năm sản xuất<br /> Giá hiện hành → chỉ tiêu<br /> GDP danh nghĩa: GDPN<br /> ( Nominal GDP):<br /> <br /> 9<br /> <br /> VD: GDPN =∑qit.pit<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> t<br /> <br /> I<br /> <br /> d<br /> <br /> N<br /> t<br /> <br /> <br /> <br /> *100<br /> <br /> R<br /> <br /> <br /> <br /> Chæ soá giaù laø chæ soá phaûn aùnh söï thay ñoåi cuûa<br /> giaùhaøng hoaù vaø dòch vuï cuûa moät naêm naøo ñoù<br /> so vôùi naêm goác<br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> <br /> <br /> Là giá của năm được<br /> chọn làm gốc<br />  Giá cố định→ chỉ tiêu<br /> GDP thực: GDP R<br /> ( Real GDP)<br /> VD: GDPR =∑qit.pi0<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 10<br /> <br /> II. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÍNH<br /> SAÛN LÖÔÏNG QUOÁC GIA<br /> <br /> Chæ soá ñieàu chænh laïm phaùt theo GDP-Chæ<br /> soá giaûm phaùt) Id:<br /> <br /> GDP<br /> GDP<br /> <br /> 8<br /> <br /> Giá cố định<br /> <br /> <br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> t<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 3.Caùc loaïi giaù ñöôïc söû duïng:<br /> <br /> 3.Caùc loaïi giaù ñöôïc söû duïng<br /> <br /> <br /> Phaân thaønh 2 nhoùm:<br /> <br /> <br /> 7<br /> <br /> 3.Caùc loaïi giaù ñöôïc söû duïng:<br /> Giá thị trường (mp- market<br /> Price<br />  Laø giaù maø ngöôøi mua traû,<br /> bao goàm thueá VAT<br />  Giaù thò tröôøng: → chæ tieâu<br /> theo giaù thò tröôøng<br /> <br /> <br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.Moät soá khaùi nieäm<br /> 2.Caùc moâ hình kinh teá<br /> 3.Sô ñoà chu chuyeån kinh teá<br /> 4.Caùc phöông phaùp tính saûn löôïng<br /> quoác gia<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.Toång saûn phaåm quoác noäi(GDP):<br /> <br /> 1.Moät soá khaùi nieäm<br /> <br /> <br /> <br /> Toång saûn phaåm quoác noäi(GDP):<br /> Laø giaù trò baèng tieàn cuûa toaøn boä haøng<br /> hoaù vaø dòch vuï cuoái cuøng<br /> <br /> <br /> <br /> Trong GDP goàm 2 boä phaän:<br /> Phaàn do coâng daân moät nöôùc taïo ra treân<br /> laõnh thoå nöôùc mình(A)<br />  Phaàn do coâng daân nöôùc ngoaøi taïo ra<br /> treân laõnh thoå nöôùc A = Thu nhaäp töø yeáu<br /> toá nhaäp khaåu chuyeån ra(OFFI)<br /> <br /> <br /> ñöôïc saûn xuaát ra treân laõnh thoå moät nöôùc<br />  trong moät thôøi kyø nhaát ñònh<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> thöôøng laø moät naêm.<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> <br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.Toång saûn phaåm quoác noäi(GDP):<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Saûn phaåm trung gian: laø yeáu toá ñaàu vaøo, tham gia<br /> moät laàn vaøo quaù trình saûn xuaát & chuyeån heát giaù trò<br /> vaøo giaù trò SP môùi<br /> Saûn phaåm cuoái cuøng: laø SP ñöôïc ngöôøi söû duïng cuoái<br /> cuøng trong neàn kinh teá mua:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> haøng tieâu duøng cuûa HGÑ<br /> haøng ñaàu tö cuûa DN<br /> haøng hoaù xuaát khaåu<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 15<br /> <br /> b. Ñaàu tö (I):<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 14<br /> <br /> a. Tieâu duøng caù nhaân(C):<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chi tieâu veà haøng hoaù vaø dòch vuï cuûa caùc hoä<br /> gia ñình nhaèm thoaû maõn nhu caàu caù nhaân<br /> <br /> C goàm 3 phaàn:<br />  Tieâu duøng haøng thieát yeáu:löôngthöïc,quaàn aùo...<br />  Tieâu duøng haøng laâu beàn:TV, tuû laïnh, oâ toâ..<br />  Dòch vuï:tieàn thueâ nhaø,hoïc phí,du lòch…<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> <br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 16<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> Ñaàu tö nhaèm 2 muïc ñích:<br /> Thay theá, buø ñaép nhöõng MMTB ñaõ hao<br /> moøn → Khaáu hao(De)<br />  Môû roäng quy moâ, taêng khaû naêng saûn<br /> xuaát → Ñaàu tö roøng (môùi)(IN)<br /> <br /> I = De + IN<br /> <br /> <br /> Ñaàu tö coá ñònh vaøo kinh doanh: Mua saém MMTB<br /> môùi, xaây döïng nhaø xöôûng..<br /> Ñaàu tö coá ñònh vaøo nhaø ôû: xaây döïng môùi nhaø ôû cuûa<br /> HGÑ vaø cuûa caùc toå chöùc phi kinh teá<br /> Ñaàu tö vaøo haøng toàn kho: nguyeân vaät lieäu, baùn<br /> thaønh phaåm &ø thaønh phaåm<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> b. Ñaàu tö(I):<br /> <br /> Laø caùc nguoàn boå sung vaøo tröõ löôïng voán<br /> cuûa moät quoác gia, bao goàm:<br /> <br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> 1.Moät soá khaùi nieäm:<br /> <br /> Löu yù: GDP chæ bao goàm SP cuoái cuøng, khoâng<br /> tính SP trung gian.<br /> <br /> <br /> (nöôùc A nhaäp khaåu caùc YTSX:voán,lao<br /> ñoäng…)<br /> <br /> 17<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 18<br /> <br /> 3<br /> <br /> d. Chi chuyeån nhöôïng(Tr):<br /> <br /> c.Chi mua haøng hoaù vaø dòch vuï cuûa chính<br /> phuû(G)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bao goàm chi tieâu cho haønh chaùnh,<br /> giaùo duïc, y teá, quoác phoøng, cô sôû haï<br /> taàng…<br /> G chia laøm 2 phaàn:<br /> <br /> <br /> <br /> Laø khoaûn tieàn chính phuû thanh toaùn<br /> cho caùc caù nhaân<br /> <br /> <br /> maø khoâng caàn coù haøng hoaù vaø dòch vuï<br /> ñoái öùng, goàm:<br /> <br /> <br /> Tieâu duøng cuûa chính phuû(Cg)<br />  Ñaàu tö cuûa chính phuû(Ig)<br /> <br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 19<br /> <br /> e. Thueá(Tx)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thueá giaùn thu(Ti): thueá VAT, thueá tieâu<br /> thuï ñaëc bieät, thueá söû duïng taøi nguyeân,<br /> thueá xuaát nhaäp khaåu, thueá tröôùc baï..<br />  Thueá tröïc thu(Td): thueá thu nhaäp caù<br /> nhaân, thueá thu nhaäp doanh nghieäp, thueá<br /> thöøa keá taøi saûn<br /> <br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 21<br /> <br /> Xuaát khaåu(X):gía trị löôïng haøng hoaù<br /> saûn xuaát trong nöôùc, ñöôïc xuaát baùn ra<br /> nöôùc ngoaøi<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 20<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Toång thueá thu: Tx = Ti + Td<br /> Thueá roøng:<br /> T =Tx – Tr<br /> Tình traïng ngaân saùch: B = T- G<br /> T> G → B> 0 Ngaân saùch thaëng dö<br />  T< G → B< 0 Ngaân saùch thaâm huït<br />  T = G → B= 0 Ngaân saùch caân baèng<br /> <br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 22<br /> <br /> h.Nhaäp khaåu(M)<br /> <br /> g.Xuaát khaåu(X):<br /> <br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> e. Thueá(Tx)<br /> <br /> Thueá(Tx): goàm 2 loaïi:<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> trôï caáp thaát nghieäp<br /> trôï caáp cho ngöôøi giaø vaø ngöôøi taøn taät<br /> trôï caáp hoïc boång…<br /> <br /> 23<br /> <br /> <br /> <br /> Nhaäp khaåu(M):giaù trị haøng hoaù<br /> saûn xuaát ôû nöôùc ngoaøi,ñöôïc nhaäp<br /> vaøo vaø tieâu thuï trong nöôùc<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 24<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.Caùc moâ hình kinh teá:<br /> <br /> <br /> 2.Caùc moâ hình kinh teá:<br /> <br /> Moâ hình laø söï ñôn giaûn hoaù hieän<br /> thöïc coù chuû ñònh, nhaèm ñaït ñöôïc<br /> muïc tieâu naøo ñoù.<br /> <br /> Caùc nhaø kinh teá ñöa ra 3 moâ<br /> hình:<br />  Neàn kinh teá ñôn giaûn: Khoâng coù<br /> chính phuû, khoâng ngoaïi thöông.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chæ coù 2 khu vöïc:<br /> <br /> <br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 25<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> 2.Caùc moâ hình kinh teá:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 26<br /> <br /> Neàn kinh teá môû:coù 4 khu vöïc:<br /> Hoä gia ñình<br />  Doanh nghieäp<br />  Chính phuû<br />  Nöôùc ngoaøi<br /> <br /> <br /> Hoä gia ñình<br />  Doanh nghieäp<br />  Chính phuû<br /> <br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 2.Caùc moâ hình kinh teá:<br /> <br /> Neàn kinh teá ñoùng: (coù chính phuû,<br /> khoâng coù ngoaïi thöông) coù 3 khu vöïc:<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Hoä gia ñình<br /> Doanh nghieäp<br /> <br /> 27<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 28<br /> <br /> Giaû ñònh:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3. Sô ñoà chu chuyeån kinh teá:<br /> a. Neàn kinh teá ñôn giaûn:<br /> C=10.000<br /> <br /> Khoûan roø ræ( Leakage):<br /> laø löôïng tieàn maø hoä gia ñình nhaän ñöôïc,<br /> nhöng khoâng trôû laïi DN<br /> Khoûan bôm vaøo (Injection):<br /> laø löôïng tieàn maø DN nhaän ñöôïc, maø<br /> khoâng baét nguoàn töø caùc hoä gia ñình<br /> <br /> Coù 1YTSX: LÑ<br /> 1SF:Baùnh mì<br /> S =0<br /> Khoâng coù haøng toàn<br /> kho: Ysx= Ybaùn ra<br /> <br /> DOANH NGHIEÄP<br /> Y = 10.000<br /> <br /> HOÄ GIA ÑÌNH<br /> DI = 10.000<br /> W + ∏ = 10.000<br /> <br /> Toång giaù trò saûn löôïng= toång thu nhaäp töø caùc YTSX=toång<br /> chi tieâu cho hh&dv =10.000<br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 29<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 30<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản