intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chương 6: Giới thiệu tóm lược về nhà máy điện hạt nhân

Chia sẻ: TTK | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

88
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6: Giới thiệu tóm lược về nhà máy điện hạt nhân trình bày các nội dung chính sau: Thông tin về Điện hạt nhân, các công nghệ lò phản ứng: nước áp lực, nước sôi, Candu, tải nhiệt bằng khí và lò tái sinh, một số vấn đề về an toàn hạt nhân, Nhà máy ĐHN đầu tiên của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 6: Giới thiệu tóm lược về nhà máy điện hạt nhân

Chương 6<br /> GIỚI THIỆU TÓM LƯỢC VỀ<br /> NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN<br /> <br /> 1<br /> <br /> Noäi dung<br /> 1. Thông tin về Điện hạt nhân<br /> 2. Các coâng ngheä lò phaûn öùng: nöôùc aùp löïc, nöôùc soâi, Candu, taûi nhieät<br /> baèng khí vaø loø taùi sinh<br /> 3. Moät soá vaán ñeà veà an toaøn haït nhaân<br /> 4. Nhà máy ĐHN đầu tiên của Vieät Nam<br /> <br /> 2<br /> <br /> th«ng tin vÒ ®iÖn h¹t nh©n (1)<br /> + HiÖn nay cã 32 n­íc cã nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n víi tæng sè 435<br /> tæ m¸y ®ang vËn hµnh vµ 63 tæ m¸y ®ang x©y dùng trong 15 nước.<br /> + Tæng ®iÖn h¹t nh©n kho¶ng 368.000 MWe, chiÕm 14% l­îng<br /> ®iÖn thÕ giíi.<br /> + C¸c n­íc cã nhiÒu tæ m¸y ®iÖn h¹t nh©n gåm:<br /> - Hoa kú:<br /> 104<br /> - Ph¸p:<br /> 58<br /> - NhËt B¶n :<br /> 48 (2 tổ máy ở Sendai sắp đưa vào vận hành)<br /> - Nga:<br /> 33 vận hành, 10 đang xây dựng<br /> - Hµn Quèc: 23 vận hành, 5 đang xây dựng<br /> - Ấ ®é:<br /> n<br /> 20 vận hành, 5 đang xây dựng<br /> - Anh:<br /> 19<br /> - Canada:<br /> 18<br /> - Trung Quố 22 vận hành, 26 đang xây dựng<br /> c<br /> - Ukraine:<br /> 15<br /> - §øc:<br /> 9<br /> 3<br /> <br /> th«ng tin vÒ ®iÖn h¹t nh©n (2)<br /> <br /> 4<br /> <br /> th«ng tin vÒ ®iÖn h¹t nh©n (3)<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2