intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 6: Phục hồi tài nguyên thiên nhiên

Chia sẻ: Vi Đinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
163
lượt xem
35
download

Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 6: Phục hồi tài nguyên thiên nhiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 6: Phục hồi tài nguyên thiên nhiên nhằm giới thiệu đến bạn đọc về các quá trình sinh học không chỉ làm giảm hoặc xử lý ô nhiễm ,và còn có khả năng phục hồi tài nguyên (kim loại, dầu...), kim loại và dầu đều là những nguồn tài nguyên không phục hồi được,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 6: Phục hồi tài nguyên thiên nhiên

 1. CHÖÔNG 6 Phuïc hoài taøi nguyeân thieân nhieân TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh
 2. Giôùi thieäu ™ Caùc quaù trình sinh hoïc khoâng chæ laøm giaûm hoaëc xöû lyù oâ nhieãm maø coøn coù khaû naêng phuïc hoài taøi nguyeân (kim loaïi, daàu…) ™ Kim loaïi vaø daàu ñeàu laø nhöõng nguoàn taøi nguyeân khoâng phuïc hoài ñöôïc ™ Vi sinh vaät ñaõ ñöôïc söû duïng ng ñeå phuïc hoài ñoàng ng, uranium vaø vaøng ng ™ Söû duïng ng vi sinh vaät coù theå phuïc hoài ñeán 50% daàu moû
 3. Khai thaùc daàu ™ Daàu thoâ toàn taïi ôû nhieàu daïng ng khaùc nhau trong caùc beå chöùa döôùi loøng ng ñaát ™ Daàu thoâ ñöôïc hình thaønhnh töø söï phaân huûy kî khí caùc vaät lieäu sinh hoïc döôùi nhieät ñoä vaø aùp suaát trong trong thôøi gian daøi ™ Thaønh nh phaàn chuû yeáu cuûa daàu laø caùc hydrocarbon maïch ch thaúng ng, nhaùnh nh, voøng ng, voøng ng thôm…
 4. Hoãn hôïp nöôùc vaø daàu ñöôïc bôm leân maët ñaát Taàng seùt OÁng ñuïc loå Taàng caùt Khai thaùc daàu Taàng seùt Taàng ñaù voâi
 5. Cracking daàu moû
 6. Thu hoài daàu taêng cöôøng ng ™ Thu hoài daàu ôû nhöõng gieáng ng daàu ñaõ ñöôïc khai thaùc ™ Duøng ng caùc hoaït chaát beà maët hoaëc hôi nöôùc ñeå laøm giaûm ñoä nhôùt cuûa daàu ™ Daàu ñöôïc thu hoài ñöôïc taùch ch nöôùc hoaëc caùc hoaït chaát beà maët
 7. Phuïc hoài daàu taêng cöôøng ng
 8. Phuïc hoài daàu taêng cöôøng ng
 9. Thu hoài daàu baèng ng hôi nöôùc
 10. Thu hoài daàu taêng cöôøng ng baèng ng vi sinh vaät ™ Phöông phaùp naøy lieân quan ñeán vieäc boå sung caùc polymer sinh hoïc vaøo trong gieáng ng daàu ñeå laøm taêng ñoä nhôùt cuûa nöôùc ™ Caùc polymer sinh hoïc coù theå saûn xuaát ngay trong gieáng ng daàu baèng ng vieäc boå sung caùc vi sinh vaät vaøo trong gieáng ng daàu. ™ Tuy nhieân, ñieàu kieän khaéc nghieät cuûa gieáng ng daàu laø caûn trôû lôùn ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa VSV ™ Giaù caû cho vieäc söû duïng ng phöông phaùp naøy cuõng coøn khaù ñaét
 11. Thu hoài kim loaïi baèng ng caùc PP sinh hoïc ™ Vieäc söû duïng ng caùc vaät lieäu sinh hoïc ñeå thu hoài hoaëc taùch ch kim loaïi ñaõ ñöôïc öùng ng duïng ng nhieàu ™ Moät soá VSV coù khaû naêng hoøa tan kim loaïi töø caùc hôïp chaát khoâng tan (sulphide) ™ Phöông phaùp naøy coøn ñöôïc goïi laø loïc sinh hoïc kim loaïi
 12. Thu hoài kim loaïi töø chaát thaûi khai thaùc quaëng ng ™ Caùc nghieân cöùu veà vi khuaån oxi hoùa saét vaø sulphur (1920 – 1930) ñaët neàn taûng ng cho vieäc thu hoài kim loaïi baèng ng PP sinh hoïc. ™ Vieäc hoøa tan caùc hôïp chaát chöùa kim loaïi khoâng tan laø cô cheá chuû yeáu cuûa quaù trình naøy ™ Caùc loaøi VSV thöôøng ng ñöôïc bieát ñeán laø: ™ Thiobacillus ferrooxidans, T. thiooxidans ™ Leptospirillum ferrooxidans
 13. Hoøa tan quaëng bôûi vi sinh vaät
 14. H2SO4 T. ferrooxidans FeS S T. ferrooxidans O2 FeSO4 CuSO4 Tan T. ferrooxidans L. ferrooxidans Khoâng H2O Fe2(SO4)3 CuFeS2 tan Caùc phaûn öùng lieân quan ñeán söï hoøa tan ñoàng töø caùc quaëng coù chöùa saét
 15. Caùc coâng trình thu hoài kim loaïi
 16. Keát luaän ™ Vi sinh vaät ñöôïc saûn xuaát ñeå söû duïng ng trong thu hoài daàu ™ VSV cuõng coù theå ñöôïc söû duïng ng ñeå taêng cöôøng ng thu hoài daàu baèng ng caùch ch taêng sinh VSV ngay trong gieáng ng daàu. ™ VSV coù theå hoøa moät soá kim loaïi töø moû caùc haøm löôïng ng quaëng ng thaáp ™ Ngaøy nay quaù trình hoøa tan sinh hoïc ñöôïc söû duïng ng ñoái vôùi ñoàng ng vaø ngaøy caøng ng taêng trong taùch ch chieát uranium vaø vaøng ng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2