intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường: Chương 1 - TS Lê Quốc Tuấn

Chia sẻ: Vi Đinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
156
lượt xem
28
download

Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường: Chương 1 - TS Lê Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường: Chương 1 - TS Lê Quốc Tuấn trình bày những nội dung về công nghệ sinh học môi trường, lược sử công nghệ sinh học, những lý do khiến công nghệ sinh học phát triển, công nghệ sinh học hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường: Chương 1 - TS Lê Quốc Tuấn

 1. CHÖÔNG 1 CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh
 2. Giôùi thieäu Coâng ngheä sinh hoïc laø vieäc öùng duïng caùc caù theå, heä thoáng hoaëc quaù trình sinh hoïc vaøo vieäc saûn xuaát vaø phuïc vuï ñôøi soáng.
 3. Coâng ngheä sinh hoïc moâi tröôøng ng laø “nhöõng öùng ng duïng ng cuï theå cuûa coâng ngheä sinh hoïc trong vieäc giải quyeát caùc vaán ñeà moâi tröôøng ng, bao goàm xöû lyù chaát thaûi, kieåm soaùt oâ nhieãm, saûn xuaát saïch ch hôn…”
 4. Löôïc söû coâng ngheä sinh hoïc ™ Coâng ngheä sinh hoïc ñaõ ñöôïc öùngng duïng ng thôøi coå ñaïi ™ ÖÙng ng duïng ng trong laøm röôïu, laøm baùnh nh myø, laøm bô, laøm yogurt ™ Saûn xuaát röôïu, aceton vaø cheá taïo cao su ™ ÖÙng ng duïng ng trong y hoïc, thôøi Louis Pasteur. Saûn xuaát penicillin, chaát khaùng ng sinh ™ Saûn xuaát ñöôøng ng, boät ngoït
 5. Nhöõng lyù do khieán coâng ngheä sinh hoïc phaùt trieån ¾ Giaù caû cuûa daàu, khí ñoát vaø caû methanol taêng nhanh hôn mong ñôïi. ¾ Caùc loaïi thöïc phaåm nhö caù, ñaäu naønh nh, thòt coù söï caïnh nh tranh gay gaét. ¾ Söï khan hieám löông thöïc dieãn ra do vieäc ñaàu cô vaø phaân phoái ñoäc quyeàn. ¾ Cuoäc “caùchch maïng ng xanh”, söï phaùt trieån cuûa caùc gioáng ng caây troàng ng cho naêng suaát cao.
 6. Coâng ngheä sinh hoïc hieän nay 9 Thöïc vaät chuyeån gene coù nhöõng ñaëc tính môùi nhö khaùng ng thuoác dieät coû (caây boâng) hoaëc phaân huûy tinh boät (amylase) cuûa Saccharomyces cerevisiae. 9 Thay theá nhöõng gen coù saün ñeå taïo neân nhöõng caây coù ñaëc tính môùi, naêng xuaát cao, choáng ng chòu toát. 9 Nhaän thöùc cuûa coäng ng ñoàng ng ñoái vôùi coâng ngheä sinh hoïc.
 7. Moái töông quan giöõa coâng ngheä sinh hoïc vaø caùc ngaønh khaùc (Houwink, 1989)
 8. Coâng ngheä sinh hoïc moâi tröôøng ng ™ Coâng ngheä sinh hoïc moâi tröôøng ng laø öùng ng duïng ng coâng ngheä sinh hoïc cho caùc vaán ñeà moâi tröôøng ng. ™ CNSH moâi tröôøng ng coù theå kieåm soaùt nhöõng ruûi ro, tai naïn vaø ñöa ra nhöõng phöông phaùp xöû lyù oâ nhieãm. ™ Söï chuù yù cuûa ngöôøi daân veà khí nhaø kính, söï noùng ng leân cuûa traùi ñaát taùc ñoäng ng ñeán khí haäu toaøn caàu vaø möïc nöôùc bieån taêng leân.
 9. Luaät vaø phaùp cheá „ Hieán chöông hoäi nghò veà moâi tröôøng ng taïi Rio, Kyoto coù nhöõng ñònh höôùng ng cho nhöõng hoaït ñoäng ng töông lai. „ Tieáp caän thoâng tin moâi tröôøng ng. „ Luaät moâi tröôøng ng ñöôïc aùp duïng ng roäng ng raõi. „ Thu phí moâi tröôøng ng „ Kieåm soaùt oâ nhieãm „ Ngaên caûn hoaëc laøm giaûm söï phaùt thaûi caùc chaát gaây oâ ng coâng ngheä coù saün nhöng tieát kieäm chi phí nhieãm baèng „ Söï phaùt trieån coâng nghieäp neân xem xeùt yù kieán cuûa caùc chuyeân gia vaø coängng ñoàng ng ñeå traùnh nh höôûng nh gaây aûnh ng ñeán moâi tröôøng ng
 10. OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG
 11. OÂ nhieãm coâng nghieäp Chaát gaây oâ nhieãm ñeán töø nhieàu nguoàn ôû nhieàu daïng ng khaùc nhau Chaát gaây oâ nhieãm ôû noàng ng ñoä cao hieän dieän trong caùc cöûa soâng, soâng vaø hoà. Kim loaïi khoâng ñöôïc laøm giaûm bôûi caùc heä thoáng ng sinh hoïc nhöng coù theå ñöôïc tích luõy trong cô theå vi sinh vaät.
 12. OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG N G Ñ A ÁT
 13. OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG NG NÖÔÙ C
 14. Caùc yeáu toá coù theå phaân huûy chaát thaûi Chaát thaûi höõu cô nhö chaát thaûi cheá bieán thöïc phaåm coù theå ñöôïc phaân huûy hoaëc xöû lyù gioáng ng nhö ñoái vôùi chaát thaûi sinh hoaït. Nhieàu chaát thaûi toång ng hôïp coù theå bò phaân huûy bôûi caùc quaù trình sinh hoïc nhöng phaûi maát raát nhieàu thôøi gian. Chuùng ng coù theå ñöôïc tích luõy trong caùc moâ môû cuûa sinh vaät. Naám vaø vi khuaån ñöôïc phaân laäp coù theå phaân giaûi caùc loaïi hôïp chaát nhöng raát chaäm, vaø chuùng ng cuõng gaây raát nhieàu khoù khaên cho vi sinh vaät ñeå xöû lyù.
 15. Moät soá coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi öùng ng duïng ng CNSH
 16. Maët caét coâng ngheä
 17. Heä thoáng ng xöû lyù nöôùc thaûi
 18. OÂ nhieãm khoâng khí
 19. Ñònh nghóa Chaát gaây oâ nhieãm khoâng khí laø chaát coù trong khoâng khí coù theå gaây ñoäc leân con ngöôøi vaø moâi tröôøng „ Chaát gaây oâ nhieãm khoâng khí coù theå ôû daïng ng haït raén, daïng ng gioït loûng ng, hoaëc daïng ng khí. Chuùng ng coù theå laø caùc hôïp chaát töï nhieân hoaëc do con ngöôøi taïo ra.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2