intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 2: Xử lý nước thải sinh học bằng công nghệ sinh học

Chia sẻ: Vi Đinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

313
lượt xem
62
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung "Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 2: Xử lý nước thải sinh học bằng công nghệ sinh học" tập trung vào những kiến thức cơ bản như sự ô nhiễm, vòng tuần hoàn của nước thải, chất thải, các thông số của mẫu nước thải sinh hoạt điển hình, chức năng của các hệ thống xử lý nước thải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 2: Xử lý nước thải sinh học bằng công nghệ sinh học

 1. CHÖÔNG 2 Xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït baèng CNSH TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh
 2. Giôùi thieäu ™Nöôùc thaûi laø nguoàn goác gaây neân oâ nhieãm soâng hoà vaø bieån ™Nöôùc thaûi gaây neân caùc loaïi dòch beänh lan truyeàn trong moâi tröôøng nöôùc ™Xöû lyù nöôùc thaûi laø vieäc aùp duïng caùc quaù trình Sinh - Hoùa - Lyù nhaèm laøm giaûm caùc chaát gaây oâ nhieãm coù trong nöôùc ™Vieäc xöû lyù nöôùc thaûi thöôøng lieân keát vôùi vieäc cung caáp nöôùc saïch
 3. Söï oâ nhieãm ™ Söï gia taêng caùc chaát gaây oâ nhieãm trong nöôùc ñaëc bieät laø caùc chaát höõu cô khoù phaân huûy. ™ Chaát gaây oâ nhieãm thöôøng ng toàn taïi ôû daïng ng raén vaø loûng ng. ™ Nguoàn gaây oâ nhieãm xuaát phaùt töø quaù trình sinh hoaït, saûn xuaát, caùc beänh nh vieän ™ Trong nöôùc coù moät löôïng ng lôùn vi sinh tham gia xöû lyù chaát thaûi, tuy nhieân coù raát nhieàu vi sinh vaät gaây beänh nh ™ Caùc quaù trình sinh hoïc xaûy ra trong nöôùc thaûi ñoùng ng vai troø quan troïng ng trong vieäc phaân huûy chaát thaûi. ™ Söï maát caân baèngng trong chuoãi sinh thaùi moâi tröôøngng nöôùc seõ gaây neân hieän töôïng ng oâ nhieãm
 4. Voøng ng tuaàn hoaøn nöôùc vaø nöôùc thaûi Ngöôøi söû duïng Khu xöû lyù nöôùc caáp Khu xöû lyù nöôùc thaûi Caùc soâng, hoà, nöôùc ngaàm… Nöôùc saïch Nöôùc saïch Nöôùc chöa clo hoùa ñaõ clo hoùa baån
 5. Chaát thaûi ™ Chaát höõu cô hoøa tan, chaát raén lô löõng, vi sinh vaät (maàm beänh nh) vaø moät soá caùc thaønh nh phaàn khaùc ™ Noàng ng ñoä chaât thaûi bieán ñoäng ng theo töøng ng ngaøy vaø theo muøa ™ Trong nöôùc thaûi ñieån hình, 75% SS vaø 40% chaát hoøa tan laø höõu cô. ™ Chaát voâ cô laø sodium, Ca, Mg, Cl, SO42-, PO43-, CO3-, NO3-, NH4+ vaø moät ít kim loaïi naëng ng. ™ BOD5 töø 200 – 600 mg/l.
 6. Caùc thoâng soá cuûa maãu nöôùc thaûi sinh hoaït ñieån hình Thaønh phaàn Noàng ñoä (mg/l) Toång chaát raén 300 – 1200 Chaát raén lô löõng 100 – 350 Toång carbon höõu cô 80 – 290 BOD5 110 – 400 COD 250 – 1000 Toång nitrogen 20 – 85 Ammonia (NH4+) 12 – 50 Nitrite (NO2-) 0 Nitrate (NO3-) 0 Toång phosphorus 4 - 15
 7. Chöùc naêng cuûa caùc heä thoáng ng xöû lyù nöôùc thaûi  Chöùc naêng chính cuûa caùc heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït laø laøm giaûm thaønh phaàn höõu cô toái ña ñeå ñoå ra soâng vaø nöôùc ven bôø maø khoâng gaây neân söï oâ nhieãm döôõng chaát  Heä thoáng xöû lyù loaïi chaát höõu cô lô löõng, giaûm thaønh phaàn gaây beänh, loaïi nitrate, kim loaïi naëng vaø caùc hoùa chaát nhaân taïo.
 8. Chöùc naêng cuûa caùc heä thoáng ng xöû lyù nöôùc thaûi  Chaát löôïng nöôùc ñaõ ñöôïc xöû lyù ñi vaøo nguoàn tieáp nhaän phuï thuoäc vaøo theå tích, tình traïng nguoàn tieáp nhaän vaø khaû naêng pha loaõng nöôùc thaûi cuûa noù, thöôøng thì 20mg/l BOD5 : 30 mg/l SS vaø pha loaõng 8 laàn.  Vôùi löôïng nöôùc thaûi raát lôùn haøng ngaøy ñoøi hoûi moät quy moâ raát lôùn cho vieäc xöû lyù nhöng ñoái vôùi coâng ngheä sinh hoïc thì vaán ñeà ñoù seõ ñöôïc giaûi quyeát moät caùch hieäu quaû.
 9. Sô ñoà quy hoaïch ch heä thoáng ng XLNT sinh hoaït Nöôùc thaûi töø cuïm daân cö Xöû lyù taäp trung Xöû lyù taïi choã Thu gom Thu gom Thu gom luaân Xöû lyù chuyeån vaø chöùa vaø xöû lyù Xöû lyù Beå töï hoaïi Heä thoáng Xöû lyù maàm xöû lyù beänh Töôùi tieâu Chaát dinh hoaëc thaûi ra döôõng, vi nguoàn tieáp sinh laøm nhaän phaân boùn
 10. Quy trình xöû lyù nöôùc thaûi
 11. Caùc giai ñoaïn xöû lyù nöôùc thaûi Tieàn xöû Xöû lyù sô Xöû lyù caáp Xöû lyù caáp lyù caáp II III Nöôùc thaûi Laéng sô Oxy hoùa Laéng thöù caáp sinh hoïc caáp Song chaén Ao hieáu khí Ao sinh hoïc raùc Loïc sinh hoïc Chlore hoùa Ñeäm caùt Buøn hoaït tính Loïc caùt Buøn sô Buøn caáp Thaûi / Söû duïng Phaân huûy kî khí
 12. Caùc giai ñoaïn xöû lyù nöôùc thaûi ¾Xöû lyù caáp 1: cho pheùp laéng töø 1.5 – 2.5 giôø ñeå loaïi SS vaø laøm giaûm BOD5 töø 40 – 60%. ¾Xöû lyù caáp 2: nöôùc thaûi töø XLC1 chöùa 40-50% chaát raén lô löõng. Trong giai ñoaïn naøy caùc quaù trình sinh hoïc dieãn ra ñeå loaïi thaûi chaát höõu cô ¾Quaù trình kî khí vaø hieáu khí, xöû lyù hieáu khí thöôøng nhanh vaø ñöôïc öùng duïng nhieàu. ¾Quaù trình xöû lyù kî khí hoaëc hieáu khí thöôøng ñöôïc söû duïng nhö ao sinh hoïc, loïc nhoû gioït, buøn hoaït tính, beå tieáp xuùc sinh hoïc quay vaø phaân huûy kî khí. ¾Xöû lyù caáp 3: loaïi thaûi phosphate, nitrate vaø vi sinh vaät nhaèm laøm cho nöôùc coù theå uoáng ñöôïc vaø ngaên caûn phuù döôõng. ¾Keát tuûa hoùa hoïc, khuû truøng baèng chlorine, loïc qua caùt vaø söû duïng ao laéng.
 13. Moâ hình moâ taû caùc giai ñoaïn xöû lyù nöôùc thaûi XL caáp 1 XL caáp 2 XL caáp 3
 14. Hoà sinh hoïc ¾Thöôøng aùp duïng cho nhöõng vuøng coù nhieàu aùnh saùng ¾Ao tuøy nghi thöôøng noâng (1-2.5 m) vaø caùc quaù trình sinh hoïc dieãn ra nhö ôû hình (laøm saïch nöôùc thaûi baèng vi taûo vaø vi sinh vaät). ¾Ao hieáu khí noâng hôn ao tuøy nghi, thöôøng 1 m ñeå aùnh saùng coù theå chieáu xuyeân ñeán ñaùy ñöôïc. ¾Ao sinh hoïc toác ñoä cao nhaèm baûo ñaûm quaù trình ñoàng hoùa cuûa taûo dieãn ra maïnh taêng sinh khoái taûo.
 15. Quaù trình laøm saïch nöôùc thaûi baèng taûo vaø vi sinh vaät theo W. J. Oswald (1977) Saûn phaåm phuï ñöôïc söû duïng OÂ nhieãm höõu cô Carbon Oxygen Sinh khoái taûo Nitrogen phosphore Vi khuaån Vi taûo C68H95O27N4 C106H181O45N16P Nöôùc thaûi ñöôïc xöû lyù Sinh khoái vi Thöùc aên ñoàng khuaån hoùa tröïc tieáp Böùc xaï maët trôøi CO2, NH4+, PO43- CO2 trong khoâng khí
 16. ¾Ao laéng coù keát caáu gioáng vôùi ao tuøy nghi nhöng ñöôïc söû duïng ôû giai ñoaïn 3 vôùi thôøi gian löu nöôùc laâu hôn töø 7 – 15 ngaøy cho pheùp chaát raén coù theå ñöôïc laéng tröôùc khi nöôùc ñöôïc thaûi ra ngoaøi. ¾Ao kî khí chuû yeáu ñöôïc söû duïng ñeå xöû lyù nöôùc thaûi tröôùc khi ñi vaøo ao tuøy nghi. Caùc ao thích hôïp cho giaù trò BOD cao 300 mg/l. 9Caùc ñieàu kieän kî khí ñöôïc duy trì baèng caùch taêng ñoä saâu cuûa ao töø 1 – 7m vaø taêng taûi löôïng BOD. Thôøi giai löu nöôùc töø 2 – 160 ngaøyvôùi khaû naêng loaïi thaûi BOD töø 70 – 80% 9Ao kî khí khoâng gioáng caùc ao khaùc ñöôïc söû duïng trong xöû lyù caáp I cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït vaø nöôùc thaûi coâng nghieäp.
 17. Nöôùc thaûi (BOD treân 300 mg/l) Thöù töï caùc ao duøng Ao kî khí Giai ñoaïn sô caáp lyù nöôùc thaûi BOD giaûm 50-70% trong 1- 5 ngaøy Ao tuøy nghi Giai ñoaïn II 20-40 ngaøy ng cho xöû Ao laéng Giai ñoaïn III 1-7 ngaøy Nöôùc ñaàu ra (BOD < 25mg/l)
 18. Ao kî khí
 19. Caùc daïng ng ao hieáu khí
 20. So saùnh nh hieäu quaû xöû lyù nöôùc thaûi tröôùc vaø sau khi aùp duïng ng Ao hieáu khí
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=313

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2