intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 8: Cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
38
lượt xem
1
download

Bài giảng Chương 8: Cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 8 "Cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiệu quả trong trao đổi, đường hợp đồng, cân bằng cạnh tranh, công bằng và hiệu quả, đường giới hạn khả năng thỏa dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 8: Cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế

CHƯƠNG 8<br /> Cân bằng tổng quát và<br /> hiệu quả kinh tế<br /> Tài liệu đọc:<br /> Robert Pindyck – Chương 16<br /> 1<br /> <br /> Hai thò tröôøng phuï thuoäc laãn nhau:<br /> Veù xem phim vaø baêng video cho thueâ<br /> Giaù<br /> <br /> Giaû söû chính phuû ñaùnh $1 thueá<br /> leân moãi veù xem phim<br /> <br /> S*M<br /> <br /> Giaù<br /> <br /> Phaân tích caân baèng toång quaùt:<br /> Giaù veù xem phim taêng seõ laøm taêng<br /> caàu ñoái vôùi baêng video.<br /> <br /> SV<br /> <br /> SM<br /> $3,50<br /> <br /> $6,45<br /> <br /> $3,00<br /> <br /> D’V<br /> <br /> $6,00<br /> <br /> DM<br /> Q’M<br /> <br /> QM<br /> <br /> Löôïng veù<br /> xem phim<br /> <br /> DV<br /> QV Q’V<br /> <br /> Löôïng baêng video<br /> 2<br /> <br /> Hai thò tröôøng phuï thuoäc laãn nhau:<br /> Veù xem phim vaø baêng video cho thueâ<br /> Giaù<br /> <br /> Giaù baêng video taêng<br /> laøm taêng caàu ñoái vôùi phim<br /> <br /> Giaù<br /> <br /> Taùc ñoäng phaûn hoài<br /> tieáp tuïc<br /> <br /> SM<br /> <br /> SV<br /> <br /> S*M<br /> $6,82<br /> $6,75<br /> <br /> $3,58<br /> $3,50<br /> <br /> $6,45<br /> <br /> $3,00<br /> <br /> D*M<br /> <br /> $6,00<br /> <br /> D*V<br /> D’V<br /> <br /> D’M<br /> <br /> DM<br /> Q’M Q”M Q*M QM<br /> <br /> Löôïng veù<br /> xem phim<br /> <br /> DV<br /> QV Q’V Q*Löôïng baêng video<br /> V<br /> 3<br /> <br /> Hieäu quaû trong trao ñoåi<br /> • Trao ñoåi laøm hieäu quaû taêng leân cho ñeán khi khoâng ai coù<br /> theå ñöôïc lôïi hôn maø khoâng laøm cho ngöôøi khaùc bò thieät ñi.<br /> • Nhöõng öu ñieåm cuûa trao ñoåi<br /> –<br /> <br /> Trao ñoåi giöõa hai beân laøm lôïi cho caû hai<br /> <br /> <br /> Giaû ñònh<br /> <br /> <br /> Hai ngöôøi tieâu duøng (quoác gia)<br /> <br /> <br /> <br /> Hai moùn haøng<br /> <br /> <br /> <br /> Caû hai ngöôøi bieát sôû thích cuûa nhau<br /> <br /> <br /> <br /> Trao ñoåi haøng hoùa khoâng toán phí giao dòch<br /> 4<br /> <br /> Hieäu quaû trong trao ñoåi<br /> Thöïc phaåm cuûa Karen<br /> <br /> 10F<br /> <br /> 0K<br /> <br /> 6C<br /> Taïi A: Caùc MRS khoâng baèng nhau.<br /> Moïi phoái hôïp trong vuøng saäm maøu ñeàu ñöôïc öa thích hôn A<br /> <br /> D<br /> <br /> Quaàn aùo cuûa<br /> James<br /> <br /> Quaàn aùo cuûa<br /> Karen<br /> <br /> C<br /> <br /> UJ3<br /> <br /> B<br /> <br /> Lôïi ích cuûa<br /> trao ñoåi<br /> <br /> A<br /> <br /> UJ2<br /> UJ1<br /> <br /> UK3 UK2<br /> 0J<br /> <br /> 6C<br /> <br /> UK1<br /> 10F<br /> <br /> Thöïc phaåm cuûa James<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2