intTypePromotion=1

Bài giảng Đánh giá hiệu quả làm việc

Chia sẻ: Cafe Sua | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:63

0
342
lượt xem
133
download

Bài giảng Đánh giá hiệu quả làm việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mọi Doanh nghiệp đều muốn biết nhân viên của mình đang làm việc và phát triển như thế nào để có cơ sở hoạch định nguồn nhân lực nhằm đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp trong tương lai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đánh giá hiệu quả làm việc

 1. ÑAÙNH GIAÙ HIỆU QỦA LAØM VIEÄC
 2. • Moïi DN ñeàu muoán bieát nhaân vieân cuûa mình ñang laøm vieäc vaø phaùt trieån nhö theá naøo ñeå coù cô sôû hoïach ñònh NNL nhaèm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa DN trong töông lai. • Nhaân vieân cuõng caàn coù nhöõng thoâng tin phaûn hoài veà coâng vieäc maø hoï ñang laøm, neáu toát caàn ñöôïc ghi nhaän ñeå taïo ñoäng löïc laøm vieäc toát hôn, vaø nhöõng vieäc laøm chöa toát cuõng caàn ñöôïc bieát ñeå kòp thôøi ñieàu
 3. NỘI DUNG A. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA LÀM VIỆC B. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦ A
 4. I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐGHQ LÀM VIỆC 1. Khái niệm ĐGHQ làm việc của nhân viên 2. Mục đích của ĐGHQ làm việc 3. Lợi ích của ĐGHQ làm việc 4. Những khó khăn trong quá trình đánh giá 5. Xu hướng mới về ĐGHQ làm việc
 5. 1. Khái niệm ĐGHQ làm việc a. Là đánh giá kết qủa làm việc hàng năm của nhân viên. Đây là việc mà phòng NS phải làm mỗi năm một lần vào cuối năm. b. Là định kỳ xem xét mức độ hoàn thành chỉ tiêu công việc được giao của nhân viên c. Là đánh giá năng lực, thái độ làm việc và phẩm chất cá nhân của nhân viên d. Là bất kỳ hoạt động nào nhằm đánh giá một cách hệ thống hiệu qủa công việc và năng lực của nhân viên bao gồm kết qủa công việc, phương pháp làm việc, những phẩm chất và kỹ năng có liên quan đến công việc.
 6. Bạn chọn câu nào?
 7. Vậ y “Baát kyø hoïat ñoäng naøo nhaèm ñaùnh giaù moät caùch heä thoáng hieäu quaû coâng vieäc vaø naêng löïc cuûa nhaân vieân bao goàm keát quaû coâng vieäc, phöông phaùp laøm vieäc, nhöõng phaåm chaát vaø kyõ naêng coù lieân quan ñeán coâng vieäc”.
 8. Việc ĐGHQ làm việc của NV là  trách nhiệm của  ?
 9. Tình huống Thành và Trí đều là công nhân lành  nghề của phân xưởng tiện. Thành  luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu  công việc và chất lượng sản phẩm  rất tốt. Trí cũng tạo ra những sản  phẩm chất lượng cao nhưng đôi  khi anh không hoàn thành chỉ tiêu  công việc
 10. Trí là người nhiết tình, anh luôn  sẵn sàng chỉ bảo cho những  công nhân mới, nhường cho họ  những máy tốt. Thành ít khi  quan tâm đến người khác, anh  chỉ chú tâm đến công việc của  mình và luôn giành cho mình  những máy tốt
 11. Bạn đánh giá ai làm việc  tốt hơn???
 12. Vậy căn cứ để ĐGHQ làm việc: •Kết qủa công việc •Năng lực chuyên môn •Thái độ làm việc •Phẩm chất cá nhân Tuy nhiên, những yếu tố này phải liên quan đến công việc
 13. Tuy nhiên, những yếu tố này phải liên quan đến công việc Ví dụ: Trong trường hợp anh Trí và anh Thành thì phẩm chất cá nhân nào liên quan đến công việc;
 14. Trong các hoạt động dưới đây, theo bạn,  hoạt động nào là ĐGHQ làm việc? • Giám đốc bán hàng nói với một nhân viên “Hùng  này, quý trước cậu không hoàn thành chỉ tiêu doanh  số đấy, cậu cần chủ động tìm kiếm khách hàng  hơn.” • Tổ trưởng ghi sổ chấm công cho nhân viên • Qủan đốc ghi lại sự việc một nhân viên bảo trì làm  việc suốt đêm để khắc phục sự cố • Giám đốc sx kiểm tra kỹ năng đứng máy của một  nhóm công nhân vừa qua lớp huấn luyện  * • Giám đốc dự án thảo luận với nhân viên về tiến độ  công việc  *
 15. 2.MUÏC ÑÍCH Ñaùnh giaù hieäu quaû laøm vieäc trong quaù khöù vaø caûi thieän hieäu quaû laøm vieäc trong töông lai Xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo vaø phaùt trieån cuûa nhaân vieân Ñaùnh giaù naêng löïc tieàm taøng vaø trieån voïng thaêng tieán cuûa nhaân vieân trong tương lai Ñaët muïc tieâu vaø xaây döïng keá
 16. Laøm cô sôû xaùc ñònh möùc löông, thưởng Taêng ñoäng löïc laøm vieäc cho nhaân vieân Nhaän ñöôïc phaûn hoài cuûa nhaân vieân veà phöông
 17. 3. Lợi ích của việc  đánh giá
 18. Tình huống 1 Hoàng là tổ trưởng tổ bảo trì gồm 8 thành viên  của 1 cty may. Hoàng thường xuyên bị phê  bình vì tổ của anh không hoàn thành nhiệm  vụ và gây khó khăn cho bộ phận sx. Hoàng  cảm thấy rất xấu hổ nhưng anh không biết  làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Anh đã  cố gắng làm việc tích cực nhưng một mình  anh không thể đảm đương được hết cv. Nhân  viên của anh vô trách nhiệm, họ thường chờ  cho đến khi máy hỏng mới chịu sửa, và khi  sửa thì chỉ làm qua quít cho xong việc.
 19. • Nhân viên của Hoàng thì cho rằng anh là người độc đoán, chỉ biết chỉ trích và phạt nhân viên, khi họ làm việc tốt anh không biết, nhưng khi họ không hoàn thành nhiệm vụ thì anh la mắng, trừng phạt và không cần biết những khó khăn họ gặp phải. Họ cũng cho rằng anh là người không biết cách tổ chức, phân công công việc phù hợp với năng lực của nhân viên. Họ cảm thấy chán nản.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2