intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 7 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

39
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 - Thông tin và quyết định quản lý. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Thông tin quản lý kinh tế, quyết định quản lý kinh tế, vai trò của thông tin đối với quyết định quản lý kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý quản lý kinh tế: Chương 7 - ĐH Thương Mại

U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 7: THÔNG<br /> TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH<br /> QUẢN LÝ<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> 3. Vai trò của thông tin đối với quyết<br /> định quản lý kinh tế<br /> <br /> U<br /> <br /> Nội dung<br /> Chƣơng 7<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> 2. Quyết định quản lý kinh tế<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> 1. Thông tin quản lý kinh tế<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> Yêu cầu đối với thông tin quản lý kinh tế<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> Hệ thống thông tin trong quản lý kinh tế<br /> <br /> D<br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> Vai trò của thông tin quản lý kinh tế<br /> <br /> 03<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> 02<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> Khái niệm, phân loại thông tin quản lý kinh tế<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> 01<br /> <br /> 04<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 1. Thông tin quản lý kinh tế<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> Phân loại<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> O Xét theo mối quan hệ<br /> <br /> D<br /> <br /> chủ thể và khách thể<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> O Xét theo nguồn gốc<br /> <br /> M<br /> <br /> của thông tin<br /> <br /> _T<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> O Xét theo thời gian<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> D<br /> U<br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> Khái niệm<br /> Là những tin tức, sự<br /> kiện liên quan đến hoạt<br /> động quản lý kinh tế ở<br /> cả tầm vĩ mô và vi mô<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Khái niệm, phân loại thông tin<br /> quản lý kinh tế<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> định của thông tin<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> O Xét theo mức độ ổn<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> Vai trò của<br /> thông tin<br /> trong công<br /> tác tổ chức<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> Vai trò của<br /> thông tin<br /> trong công<br /> tác kiểm tra<br /> <br /> Vai trò của<br /> thông tin<br /> trong việc lập<br /> kế hoạch và<br /> ra quyết định<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Vai trò của thông tin quản lý<br /> kinh tế<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Vai trò của<br /> thông tin<br /> trong công<br /> tác lãnh đạo<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2