intTypePromotion=3

Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại: Chương 4 – ĐH Thương Mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
31
lượt xem
3
download

Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại: Chương 4 – ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 - Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, hệ thống tổ chức bộ máy quản lý chuyên ngành theo các lĩnh vực thương mại, công tác cán bộ trong quản lý nhà nước về thương mại, quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại: Chương 4 – ĐH Thương Mại

TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> Công tác<br /> cán bộ<br /> trong<br /> QLNN về<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> U<br /> <br /> Hệ thống tổ<br /> chức bộ máy<br /> QL chuyên<br /> ngành theo<br /> các lĩnh vực<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> Các cơ<br /> quan<br /> QLNN về<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC<br /> VỀ THƢƠNG MẠI<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 4:<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Là phân chia phạm vi về chức<br /> năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà<br /> mỗi cơ quan, mỗi cấp trong hệ<br /> thống các cơ quan QLNN về TM<br /> phải đảm nhận thực hiện.<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> TM<br /> _T<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Phân cấp QLNN về TM<br /> <br /> 68<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> Phòng Công Thƣơng<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> (Mô hình: HỆ THỐNG TỔ CHỨC<br /> QUẢN LÝ THƢƠNG MẠI)<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> Sở Công thƣơng<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> UBND Xã/Phƣờng/Thị trấn<br /> <br /> _T<br /> <br /> Bộ Công thương, các Bộ,<br /> cơ quan ngang Bộ liên quan<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> D<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> D<br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> UBND Huyện/Quận/<br /> Thị xã/Thành phố(trực thuộc tỉnh)<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> UBND Tỉnh/Thành phố<br /> (trực thuộc TW)<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Chính Phủ<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> Bộ máy quản lý<br /> thị trƣờng<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Đối với lĩnh vực<br /> TM dịch vụ<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> Đối với lĩnh<br /> vực TM hàng hóa<br /> <br /> D<br /> <br /> 4.2.3<br /> <br /> 4.2.2<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.2.1<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý<br /> chuyên ngành theo các lĩnh vực<br /> thương mại<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Đào tạo và sử dụng cán bộ trong bộ máy<br /> tổ chức QLNN về TM<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> Vai trò của công tác cán bộ trong bộ<br /> máy tổ chức QLNN về TM<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.3.2<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> TM<br /> _T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 4.3.1<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.3. Công tác cán bộ trong QLNN về TM<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản