intTypePromotion=1

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 17

Chia sẻ: Le Ba Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
66
lượt xem
6
download

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11 - Bài 17: Kiểu dữ liệu tệp và khai báo với tệp, giới thiệu vai trò kiểu tiệp, khai báo tệp văn bản, thao tác với tệp. Chúc các em học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 17

 1. Bµi 17 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11
 2. 1. Vai trß kiÓu tÖp D÷ liÖu kiÓu tÖp ®­îc l­u tr÷ l©u dµi ë bé nhí ngoµi (®Üa tõ, CD, ...) vµ kh«ng bÞ mÊt khi t¾t nguån ®iÖn. L­îng th«ng tin l­u tr÷ trªn tÖp cã thÓ rÊt lín vµ chØ phô thuéc vµo dung l­îng ®Üa.
 3. Cã hai lo¹i tÖp th­êng dïng: TÖp ®Þnh kiÓu TÖp v¨n b¶n Lµ tÖp mµ c¸c phÇn tö cã Gåm c¸c kÝ tù ®­îc ph©n cïng mét kiÓu. Sè l­îng phÇn chia thµnh mét hoÆc nhiÒu tö kh«ng x¸c ®Þnh tr­íc. dßng. D­íi ®©y ta c hØ xÐt c ¸c khai b ¸o v µ lµm v iÖc v íi tÖp v ¨n b ¶n.
 4. 2. Khai b¸o tÖp v¨n b¶n Var : Program vd1; TEXT; Uses crt; Var VÝ dô : tep1,tep2: TEXT; te p 1,te p 2 : Te xt;
 5. 3. Thao t¸c víi tÖp G¸n tªn tÖp Më tÖp ®Ó g hi Më tÖp ®Ó ®äc Ghi d÷ liÖu ra tÖp §äc d÷ liÖu tõ tÖp §ãng tÖp
 6. a. G¸n tªn tÖp ASSIGN(,); Tª n tÖp : Lµ b iÕn x©u ho Æc h»ng x©u. VÝ dô : ASSIGN(tep1, ‘DULIEU.DAT’); BiÕn te p 1 ®­îc g ¾n víi tÖp c ã tªn DULIEU.DAT ASSIGN(tep2, ‘D:\TP\BAITAP.INP’); BiÕn te p 2 ®­îc g ¾n víi tÖp c ã tªn BAITAP.INP tro ng th­ mô c TP ë æ ®Üa D.
 7. b. Më tÖp Thñ tôc më tÖp ®Ó ghi kÕt qu¶: Program vd1; REWRITE (); Uses crt; Var tep1,tep2: TEXT; BEGIN Clrscr; NÕu nh­ trª n æ D:\TP c h­a ASSIGN(tep2, ‘D:\TP\BAITAP.INP’); c ã tÖp BAITAP.INP, th× tÖp s Ï ®­îc t¹o rç ng . NÕu ®· c ã, REWRITE (te p 2); th× né i d ung c ò b Þ xo ¸ ®Ó c huÈn b Þ g hi d ÷ liÖu m íi.
 8. c . Ghi d÷ liÖu ra tÖp Thñ tô c g hi d÷ liÖu ra tÖp Program vd1; Uses crt; Var WRITE(, ); tep2: TEXT; a,b: integer; BEGIN WR ITELN (, ); ASSIGN(tep2, ‘D:\TP\BAITAP.INP’); REWRITE (te p 2);  Danh s ¸c h kÕt q u¶ g åm m é t a:=3; b:=5; hay nhiÒu p hÇn tö . PhÇn tö c ã WRITE (tep2,a,’ ‘,b); thÓ lµ b iÕn, h»ng x©u ho Æc Close(tep2); b iÓu thø c . Readln; END.
 9. Gi¸ trÞ hai biÕn a=3, b=5 ®­îc g hi ë tro ng tÖp BAITAP.INP.
 10. d. §äc d÷ liÖu tõ tÖp Thñ tô c më tÖp ®Ó ®äc d÷ Program vd2; liÖu Uses crt; Var R ES ET (); tep2: TEXT; x1,y1: integer; Thñ tô c ®äc d÷ liÖu tõ tÖp: BEGIN Clrscr; ASSIGN(tep2, ‘D:\TP\BAITAP.INP’); READ(, ); RES ET (te p 2); R EADLN (, ); WRITE (‘Hai s o d o la’ ,x1,y 1);  Danh s ¸c h b iÕn lµ m é t ho Æc Close(tep2); nhiÒu b iÕn ®¬n. Readln; END.
 11. e . Thñ tô c ®ãng tÖp CLOS E(< tªn biÕn tÖp>) Ghi d÷liÖu ra tÖp §äc d÷liÖu tõ tÖp Program vd1; Program vd2; Uses crt; Uses crt; Var Var tep2: TEXT; tep2: TEXT; a,b: integer; x1,y1: integer; BEGIN BEGIN Clrscr; Clrscr; ASSIGN(tep2, ‘D:\TP\BAITAP.INP’); ASSIGN(tep2, ‘D:\TP\BAITAP.INP’); REWRITE (tep2); RES ET (te p 2); a:=3; b:=5; READLN(te p 2, x1,y 1); WRITE (tep2,a,b); WRITE (‘Hai s o d o la’ ,x1,y 1); Close(tep2); Close(tep2); Readln; Readln; END. END.
 12. f. Mé t s è hµm c huÈn th­ê ng dïng tro ng xö lÝ tÖp v¨n b¶n EOF(); Cho gi¸ trÞ ®óng nÕu con trá ®ang chØ tíi cuèi tÖp. EOFLN(); Cho gi¸ trÞ ®óng nÕu con trá ®ang chØ tíi cuèi dßng.
 13. H·y nhí!  Khai b¸o tÖp v¨n b¶n: Var < Tªn biÕn tÖp>: Te xt;  G¸n tªn tÖp: AS S IGN();  Më tÖp: ­ §Ó ®äc : RES ET(); ­ §Ó g hi: REWRITE(< Tªn biÕn tÖp>);  §äc /g hi tÖp §äc : READ(, biÕn nhËn); Ghi: REWRITE(< Tªn biÕn tÖp>,biÕn ®­a ra);  §ãng tÖp CLOS E(< tªn biÕn tÖp>);
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2