intTypePromotion=1

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 19

Chia sẻ: Le Ba Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
68
lượt xem
4
download

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11 - Bài 19: Chương trình con và phân loại, giới thiệu về chương trình con, phân loại chương trình con, cấu trúc chương trình con. Chúc các em học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 19

  1. Bµi 19 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11
  2. 1. Ch­¬ tr× con (ctc) ng nh §Ó viÕt ch­¬ tr× gi¶i c¸c bµi to¸n lín, phøc t¹p ng­êi lËp tr× cã ng nh nh thÓ chia thµnh nhiÒu bµi to¸n nhá, mçi bµi to¸n lµ mét d·y lÖnh m« t¶ mét sè thao t¸c nhÊt ®Þnh (gäi lµ ctc). Sau ® ghÐp nèi c¸c ch­¬ ã ng tr× con thµnh ch­¬ tr× chÝnh. nh ng nh ViÖc A Nhãm tr­ëng ViÖc B
  3. 2. Ph© lo¹i ch­¬ tr× con n ng nh Ch­¬ ngtr× nhcon Ch­¬ tr× con ng nh Hµm (Func tio n) Hµm (Func tio n) Thñ tô cc (Pro cceedure )) Thñ tô (Pro dure Lµ cch­¬ng tr×nh cco n Lµ h­¬ng tr×nh o n Lµ cch­¬ng tr×nh cco n Lµ h­¬ng tr×nh o n thùc hiÖn mé tt ssèè thao thùc hiÖn mé thao thùc hiÖn mé tt ssèè thao thùc hiÖn mé thao t¸c nµo ®ã, vµ tr¶ vÒ t¸c nµo ®ã, vµ tr¶ vÒ t¸c nµo ®ã, vµ kh«ng tr¶ t¸c nµo ®ã, vµ kh«ng tr¶ mé tt g i¸ trÞ qua tªn mé g i¸ trÞ qua tªn vÒ g i¸ trÞ nµo qua tªn vÒ g i¸ trÞ nµo qua tªn ccña nã. ña nã. ccña nã. ña nã. VÏ vµ ®­a ra mµn h×nh 5 TÝnh tæng luü thõa h×nh ch÷ nhËt cã kÝch th­ S = an + bm + cp + dq íc kh¸c nhau.
  4. 3. CÊu tróc cña ch­¬ tr× con ng nh < PhÇn th©n> < PhÇn th©n> Hµm (Func tio n) Thñ tô c (Pro c e dure ) Function ds tham sè> :kiÓu cña [(< )] Procedure < thñ tôc>[(< tham sè> tªn ds )]; hµm; [] [] Begin Begin [< c¸c lÖnh> D·y ] [< c¸c lÖnh> D·y ] End; tªnhµm :=gi¸trÞ; End;
  5. 4. Mét sè vÝ dô Bµi to¸n 1: LËp ch­¬ngtr×nhtèi gi¶n ph©n ng nh Bµi to¸n 1: LËp ch­¬ tr× tèi gi¶n ph© n sè sè VÝ dô: nhËp 6/10 = ra 3/5 > * INPUT : NhËp ph© sè a/b; n * OUTPUT : Ph© sè c/d - Trong ® c =a/¦CLN(a,b); n ã: d =b/¦CLN(a,b);  ViÕt ch­¬ tr× con thùc hiÖn t× ¦CLN(a,b) vµ gäi nã khi tÝnh c,d ng nh m trong ch­¬ tr× chÝnh. ng nh
  6. Nhap vao tu so va mau so: 6 10 Pro g ram tg ps ; Phan so toi gian= 3/5 Us e s c rt; Var tu,mau,c ,d : inte g e r; Func tio n UCLN( a,b :inte g e r) : inte g e r; Be g in While a b do if a>b the n a := a­b e ls e b:=b­a; USCLN= a; 2; UCLN := 2; USCLN= e nd; BEGIN BEGIN Write (‘ Nhap vao tu soo vµ mau s o :’); re adln(tu,mau); Write(‘Nhap vao tu s va mau so:’); Readln(tu,mau); C :=6 div UCLN(tu,mau) ; d := mau div div C := tu div UCLN(6,10) d :=10 UCLN(tu,mau); UCLN(6,10); Write ln(‘ Phan s o to i g ian = ’, 3, ‘ / ’, 5); c, d); Re adln; END.
  7. • C¸c CTC th­ê ng ®­îc ®Æt s au phÇn khai b¸o c ña c h­ ¬ng tr×nh c hÝnh. • CTC c hØ ®­îc thùc hiÖn khi c ã lê i g äi nã. • Lîi Ýc h c ña viÖc s ö dô ng c h­¬ng tr×nh c o n:  Hç trî v iÖc thùc hiÖn c ¸c c h­¬ng tr×nh lín.  Tr¸nh ®­îc v iÖc p h¶i v iÕt lÆp ®i lÆp l¹i c ïng m é t d ·y lÖnh nµo ®ã.  ThuËn tiÖn c ho v iÖc p h¸t triÓn v µ n©ng c Êp c h­¬ng tr×nh.
  8. H·y nhí!  Ch­¬ng tr×nh c o n lµ mé t d·y lÖnh g i¶i quyÕt mé t bµi to ¸n c o n c ô thÓ.  Ph©n lo ¹i c h­¬ng tr×nh c o n: + Hµm + Thñ tô c  CÊu tró c c h­¬ng tr×nh g åm: < PhÇn th©n> < PhÇn th©n>
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2