intTypePromotion=1

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 5

Chia sẻ: Le Ba Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
139
lượt xem
24
download

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11 - Bài 5: Một số kiểu dữ liệu chuẩn - khai báo biến, giới thiệu với các em một số kiểu dữ liệu chuẩn trong Pascal: kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu ký tự, kiểu lôgic và các nội dung liên quan đến khai báo biến cùng phần bài tập ứng dụng. Chúc các em học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 5

  1. Bµi 5 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11
  2. H·y kÓ tªn nh÷ng - S è tù nhiªn tËp sè ® häc · - S è ng uyªn trong ch­¬ng - S è thùc tr× to¸n ë c¸c nh líp d­íi. Mçi ng«n ng÷ lËp tr× th­êng cung nh cÊp mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn cho biÕt: Ph¹m vi gi¸ trÞ.   Dung l­îng bé nhí cÇn thiÕt ®Ó l­u tr÷.  C¸c phÐp to¸n cã thÓ t¸c ®é ng lªn d÷ liÖu.
  3. I. Mét sè kiÓu d÷liÖu chuÈn trong Pascal 1. KiÓu nguyªn Tro ng Pas c al c ã c ¸c kiÓu d÷ liÖu ng uyªn s au: H·y nªu ph¹m vi x¸c ®Þnh cña sè nguyªn trong Bé nhí l-u tr÷ KiÓu Ph¹m vi gi¸ trÞ To¸n häc? Tõ -∞ ®Õn mé t gi¸ trÞ +∞ Byte Tõ 0 ®Õn 255 1 byte Tõ -2 15 ®Õn 2 15 - Inte g e r 2 byte 1 Wo rd Tõ 0 ®Õn 2 16 - 1 2 byte Tõ -2 31 ®Õn 2 31 - Lo ng int 4 byte 1
  4. 2. KiÓu thùc S è thùc tro ng Pas c al th-ê ng dïng c ¸c kiÓu s au: Bé nhí l-u tr÷ 1 KiÓu Ph¹m vi g i¸ trÞ g i¸ trÞ 0 ho Æc c ã g i¸ trÞ Re al tuyÖt ®è i tõ 10 -38 6 byte ®Õn 10 38 0 ho Æc c ã g i¸ trÞ Exte nde d tuyÖt ®è i tõ 10 -4932 10 byte ®Õn 10 4932
  5. 3. KiÓu kÝ Lµ c ¸c kÝ tù thué c bé m· AS CII. Tro ng tù Pas c al ®-îc kÝ hiÖu lµ Char VÝ d ô : ‘a’ cã m· ASCII lµ 97 ‘A’ cã m· ASCII lµ 65 • Cã tÊt c¶ 256 kÝ tù víi m· tõ 0 ® 255. Õn • BiÕn kiÓu kÝ tù dïng 1 byte bé nhí ® ghi gi¸ trÞ. Ó 4. KiÓu Cã g i¸ trÞ TRUE ho Æc FALS E. l«gic Tro ng Pas c al kÝ hiÖu lµ Bo o le an • Mçi gi¸ trÞ l«gic l­u tr÷trong 1 byte.  CÇn t×m hiÓu ®Æc tr­ng c ña c ¸c kiÓu d ÷ liÖu c huÈn ®­îc x¸c ®Þnh b ë i b é d Þc h v µ s ö d ô ng ®Ó khai b ¸o b iÕn c ho p hï hîp .
  6. II. Khai b¸o biÕn BµiMäi biÕn dïng ® TÝnh c hutr×nh ®Òu ph¶i khaihb¸o tªn vµ kiÓu  to¸n ® vÊn trong c h-¬ng vi (CV) vµ diÖn tÝc (S) c ña h×nh Æt Ò: d÷ liÖu c ña biÕn. MçicbiÕn ckÝnh nguyªn mé t bÊt k×. trßn ã b¸n hØ khai b¸o (R) lÇn. VAR : ; Tro ng ®ã:x ¸c H∙y   Lµm thÕ  nµo ®h   ®Þ n Ó - BiÕn R kiÓu tª n- Danh s ¸c h b iÕn lµ m é t ho Æc nhiÒu nguyªn. ®­îcCV, Sc ¸c h nhau b ë i. d Êu “ ch­¬ µ   k iÓ u  d ÷   v tr× ng nh sö -tªC¸ciÕn n b biÕn v iÕt kiÓu thùc dông ® liÖ- u  cd ÷­îc  th­ê ng  lµ m é t tro ng c ¸c kiÓu d ÷ liÖu c huÈn ho Æc kiÓu KiÓu ñ liÖu cc¸c a ¸c biÕn÷trªn? o ng ­ê i d ïng ®Þnh ng hÜa. b iÕ n   c Ç n   d ïn g   d liÖu d tro n g   VAR ­¬n g   Inte ge r; VÝ dô: ch R: tr×n h ? CV,S: Re al; − CÇn ®Æt tªn biÕn gîi nhí ý nghÜa c ña biÕn. − Kh«ng nªn ®Æt tªn biÕn qu¸ ng¾n hoÆc qu¸ dµi. − Khai b¸o biÕn c Çn l-u ý ®Õn ph¹m vi gi¸ trÞ c ña
  7. LuyÖn tËp Bµi to¸n 1: ? Tr¨m tr©u tr¨m c á BiÕn § Tr©u ®ø ng ¨n n¨m nguyªn Tr©u n»m ¨n b a Lô khô tr©u g iµ BiÕn thùc S Ba c o n m é t b ã. Hái s è tr©u ®ø ng , tr©u n»m , tr©u g iµ? BiÕn kÝ tù S Gäi s è tr©u ®ø ng , tr©u n»m, tr©u g iµ lÇn l-ît lµ x, y, z. BiÕn l«gic S H·y x¸c ®Þnh kiÓu c ña c ¸c biÕn x, y, z?
  8. Bµi to¸n 2: TÝnh diÖn tÝc h (S ) vµ ®é dµi ®-ê ng c hÐo (d) c ña h×nh c h÷ nhËt, biÕt c hiÒu dµi (a) vµ c hiÒu ré ng (b) lµ c ¸c s è ng uyªn nhá h¬n 100. Chän c ¸c h khai b¸o ®ó ng nhÊt? Var a,b,S ,d: Re al; Var a,b: Byte ; S : Wo rd; d: Re al; Var a,b,S : Inte g e r; Var a,b,S ,d: d: Re al; Inte g e r;
  9. H·y nhí!  C¸c kiÓu d÷liÖu chuÈn – KiÓu nguyªn. – KiÓu thùc. – KiÓu kÝ tù. – KiÓu l«gic.  Khai b¸o biÕn. Mäi biÕn dïng trong ch­¬ng VAR tr× ® ph¶i khai b¸o tªn vµ nh Òu KiÓu d÷ :< kiÓu d÷liÖu cña biÕn. liÖu>;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2