intTypePromotion=1

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 22

Chia sẻ: Le Ba Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

0
74
lượt xem
4
download

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11 - Bài 22: Thư viện chương trình con chuẩn, giới thiệu một số chương trình con chuẩn của pascal, một số thủ tục, hàm trong thư viện Graph. Chúc các em học tập có hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 22

  1. Bµi 22 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11
  2. Mê i c ¸c b ¹n c ïng xe m c ¸c c h­¬ng tr×nh s au:
  3. 1. Mét sè th­ viÖn ch­¬ tr× con chuÈn cña Pascal (UNIT) ng nh a Unit CRT c hø a c ¸c thñ tô c liªn quan ®Õn mµn h×nh, bµn phÝm. VÝ d ô : - Thñ tô c CLRS CR; - Thñ tô c Te xtCo lo r(c o lo r); - Thñ tô c Te xtBac kGro und(c o lo r). b Unit Graph c hø a c ¸c thñ tô c liªn quan ®Õn c hÕ ®é ®å ho ¹ c ña c ¸c lo ¹i mµn h×nh kh¸c nhau, c ho phÐp thùc hiÖn c ¸c thao t¸c ®å ho ¹ c ¬ b¶n. - Ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ®å ho ¹ n»m tro ng c ¸c tÖp *.BGI - To ¹ ®é mµn h×nh ®å ho ¹ ®-îc ®¸nh tõ 0, c é t tÝnh tõ tr¸i qua ph¶i, dßng ®-îc tÝnh tõ trªn xuè ng d-íi. - §Ó thùc hiÖn c ¸c c hø c n¨ng ®å ho ¹ c Çn s ö dô ng c ¸c thñ tô c , hµm tro ng th- viÖn GRAPH.
  4. Thñ tôc♠ ý nghÜa Initgraph(drive,mode,path) Khëi ®éng chÕ ®é ®å ho¹. Putpixel(x,y:integer,color: word) VÏ ®iÓm t¹i to¹ ®é x,y cã mµu color. Line(x1,y1,x2,y2: integer) VÏ ®o¹n th¼ng cã to¹ ®é hai ®Çu mót lµ (x1,y1),(x2,y2). Circle(x,y:integer,r:word) VÏ ®­êng trßn t©m (x,y) b¸n kÝnh r. Ellipse(x,y:integer,gd,gc,Rx,Ry:word) VÏ cung elip t©m t¹i ®iÓm(x,y), b¸n kÝnh c¸c trôc Rx,Ry tõ gãc ®Çu(gd) ®Õn gãc cuèi(gc). Rectangle(x1,y1,x2,y2:integer) VÏ h×nh ch÷ nhËt cã to¹ ®é ®Ønh trªn bªn tr¸i (x1,y1) vµ ®Ønh d­íi bªn ph¶i (x2,y2).
  5. c Unit S ys te m: Chø a c ¸c hµm s ¬ c Êp vµ thñ tô c vµo /ra. d Unit Do s : Chø a c ¸c thñ tô c c ho phÐp thùc hiÖn trùc tiÕp c ¸c lÖnh t¹o th- mô c , thiÕt lËp ng µy g iê ... e Unit Print: Chø a c ¸c thñ tô c lµm viÖc víi m¸y in. 2. Sö dông UNIT trong pascal Khai b¸o USES unit1,unit2,...,unitN; USES unit1,unit2,...,unitN; VÝ dô : US ES Crt,Do s ,Graph;
  6. H·y nhí!  Mé t s è th- viªn c huÈn : - UNIT Crt; - UNIT Graph; - UNIT Sys te m; - UNIT Dos ; - UNIT Print;  Khai b¸o s ö dô ng th- viÖn USES unit1,unit2,...,unitN; USES unit1,unit2,...,unitN;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2