intTypePromotion=3

Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 9 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
31
lượt xem
9
download

Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 9 - TS. Lê Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 9 - Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên con người và sức khỏe cộng đồng. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Đánh giá rủi ro sức khỏe con người, các phương pháp đánh giá rủi ro, đánh giá rủi ro không ung thư, đánh giá rủi ro ung thư, quản lý rủi ro,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 9 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chöông 9<br /> ÑAÙNH GIAÙ AÛNH HÖÔÛNG CUÛA ÑOÄC CHAÁT<br /> LEÂN CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOÛE COÄNG<br /> ÑOÀNG<br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.HCM<br /> <br /> Giôùi thieäu<br /> Ñaùnh giaù ruûi ro laø quaù trình tìm hieåu cöôøng ñoä vaø khaû<br /> naêng gaây neân aûnh höôûng cuûa moät ñoäc chaát naøo ñoù<br /> Ñoái vôùi ñoäc chaát, phöông phaùp ñaùnh giaù ruûi ro taäp trung<br /> trung chuû yeáu ñeán:<br /> Caùc tai naïn moâi tröôøng<br /> Caùc taùc ñoäng cuûa ñoäc chaát trong moâi tröôøng leân con ngöôøi<br /> <br /> Moái töông quan giöõa 1 ñoäc chaát – 1 taùc haïi ñaàu cuoái<br /> ñöôïc söû duïng cho vieäc ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa ñoäc chaát<br /> leân heä sinh thaùi (bao goàm con ngöôøi).<br /> <br /> Giôùi thieäu<br /> Quaù trình ñaùnh giaù ruûi ro sinh thaùi bao goàm 3<br /> giai ñoaïn:<br /> 1. Thaønh laäp vaán ñeà<br /> 2. Phaân tích ruûi ro<br /> 3. Moâ taû ñaëc tính ruûi ro<br /> <br /> Laäp keá hoaïch: Coâng cuï<br /> ñaùnh giaù vaø quaûn lyù ruûi ro<br /> <br /> Ñieàu caàn thieát: Döõ lieäu yeâu caàu,<br /> quaù trình laëp laïi, keát quaû kieåm soaùt<br /> <br /> Moâ hình ñaùnh giaù ruûi ro<br /> sinh thaùi (theo US EPA)<br /> <br /> Thoâng tin coù saün<br /> Heä thoáng sinh<br /> thaùi coù nguy cô<br /> tieàm aån<br /> <br /> Caùc ñaëc tính<br /> cuûa nguoàn vaø<br /> phôi nhieãm<br /> Ñieåm cuoái<br /> ñaùnh giaù<br /> <br /> AÛnh höôûng<br /> sinh thaùi<br /> <br /> Keá hoaïch<br /> phaân tích<br /> <br /> THAØNH LAÄP<br /> VAÁN ÑEÀ<br /> Xaùc ñònh ñaëc tính phôi nhieãm<br /> <br /> Moâ hình<br /> khaùi nieäm<br /> <br /> Xaùc ñònh ñaëc tính aûnh höôûng sinh thaùi<br /> <br /> Ño löôøng ñaëc tính heä thoáng<br /> sinh thaùi vaø nôi tieáp nhaän<br /> <br /> Ño löôøng<br /> phôi nhieãm<br /> <br /> Phaân tích<br /> phôi nhieãm<br /> <br /> PHAÂN TÍCH<br /> <br /> Phaân tích phaûn öùng<br /> sinh thaùi<br /> <br /> Soá lieäu phôi<br /> nhieãm<br /> <br /> Ño löôøng<br /> phôi nhieãm<br /> <br /> Soá lieäu taùc ñoängphaûn öùng<br /> <br /> Ñaùnh giaù ruûi ro<br /> <br /> XAÙC ÑÒNH ÑAËC TÍNH<br /> RUÛI RO<br /> <br /> Moâ taû ruûi ro<br /> Thoâng baùo keát quaû ñeán<br /> nhaø quaûn lyù ruûi ro<br /> <br /> Quaûn lyù ruûi ro<br /> <br /> Giôùi thieäu<br /> Thaønh laäp vaán ñeà bao goàm:<br /> Phaùt trieån 1 moâ hình khaùi nieäm veà söï töông taùc<br /> ñoäc chaát – heä sinh thaùi<br /> Nhaän dieän ñieåm cuoái ñaùnh giaù ruûi ro<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản