intTypePromotion=1

BÀI GIẢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Chia sẻ: Nguyen Tien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

0
109
lượt xem
15
download

BÀI GIẢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.1. Dự án đầu tư 1.1.1. Định nghĩa Dự án đầu tư là tổng thể các giải pháp sử dụng các nguồn tài nguyên hữu hạn hiện có để tạo ra những lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư và cho xã hội. Theo qui định của Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005: Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. 1.1.2. Đặc điểm Có tính cụ thể và mục tiêu xác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

 1. BỘ MÔN: ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Th.S.: Nguyễn Thị Việt Hoa §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 1
 2. CHƯƠNG 2: DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1. Một số lý luận cơ bản về dự án đầu tư 2. Nội dung dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 3. Phân tích tài chính dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 4. Phân tích kinh tế, xã hội dự án đầu tư trực tiếp n ước ngoài §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 2
 3. 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1. Dự án đầu tư 1.1.1. Định nghĩa Dự án đầu tư là tổng thể các giải pháp sử dụng các nguồn tài nguyên hữu hạn hiện có để tạo ra những lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư và cho xã hội. Theo qui định của Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005: Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. 1.1.2. Đặc điểm  Có tính cụ thể và mục tiêu xác định  Tạo nên một thực thể mới  Có sự tác động tích cực của con người  Có độ bất định và rủi ro  Có giới hạn về thời gian và các nguồn lực §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 3
 4. 1.1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ (TIẾP) 1.1.3. Yêu cầu đối với một dự án đầu tư  Tính khoa học và tính hệ thống  Tính hợp pháp  Tính thực tiễn  Tính chuẩn mực  Tính phỏng định §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 4
 5. 1.1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ (TIẾP) 1.1.4. Phân loại dự án  Căn cứ vào người khởi xướng: Dự án cá nhân, Dự án tập thể, Dự án quốc gia, Dự án quốc tế.  Căn cứ vào nguồn vốn: Dự án sử dụng vốn trong nước, dự án có vốn nước ngoài, …  Căn cứ vào tính chất hoạt động: Dự án sản xuất, Dự án dịch vụ thương mại, Dự án cơ sở hạ tầng, Dự án dịch vụ xã hội.  Căn cứ vào địa chỉ khách hàng của dự án: xuất khẩu hay tiêu thụ nội địa, …  Căn cứ vào thời gian hoạt động của dự án  Căn cứ vào qui mô của dự án  Căn cứ vào phân cấp quản lý Nhà nước  Căn cứ vào mức độ chi tiết của dự án: Dự án tiền khả thi, Dự án khả thi §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 5
 6. 1.2. DỰ ÁN FDI 1.2.1. Khái niệm Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài là loại dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Luật qui định rõ nội dung và hình thức đầu tư của loại dự án này. 1.2.2. Đặc điểm Có nguồn vốn từ các nước khác nhau; Công nghệ quản lý khác nhau bởi hình thành từ nhiều nguồn khác nhau; Chịu sự điều chỉnh của Luật Đầu tư nước ngoài và các văn bản pháp luật có liên quan. §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 6
 7. 1.3. CHU TRÌNH DỰ ÁN Chu trình của một dự án là trình tự các bước nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho trước theo trật tự thời gian xác định. Ý tưởng Chuẩn bị Thẩm Triển khai, Đánh giá Kết thúc dự án & lập DA định thực hiện §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 7
 8. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI 2.1. Chủ đầu tư 2.2. Doanh nghiệp xin thành lập  Tên  Hình thức đầu tư  Thời gian hoạt động  Mục tiêu hoạt động chính  Vốn đầu tư  Tổng vốn đầu tư: Vốn cố định + Vốn lưu động  Nguồn vốn: Vốn góp (vốn pháp định) + Vốn vay §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 8
 9. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.3. Sản phẩm, dịch vụ và thị trường  Mô tả sản phẩm, dịch vụ: Tên, ký mã hiệu, thông số kỹ thuật chủ yếu, tiêu chuẩn chất lượng;  Nghiên cứu lựa chọn thị trường:  Dự kiến vùng thị trường;  Đánh giá nhu cầu hiện tại của vùng thị trường;  Dự báo nhu cầu tương lai của vùng thị trường;  Phân tích đối thủ cạnh tranh;  Phân tích khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường;  Nghiên cứu các biện pháp thúc đẩy bán hàng. §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 9
 10. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.4. Qui mô sản phẩm và dự kiến thị trư/ờng tiêu th ụ  Dự kiến sản xuất:  Cơ cấu sản phẩm  Lịch trình sản xuất  Số lượng sản phẩm sản xuất hàng năm  Thị trường tiêu thụ  Thị trường nội địa  Xuất khẩu  Định giá bán sản phẩm §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 10
 11. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.4. Qui mô sản phẩm và dự kiến thị trường tiêu thụ Bảng: Dự kiến doanh thu sản phẩm Tªn s¶n phÈm N¨m thø 1 N¨m ... N¨m s¶n xuÊt æ ®Þ n nh (®¬n vÞtÝ nh) Sè Gi¸ ­ í c Thµnh Sè l­î ng Gi¸ ­ í c Thµnh l­î ng tÝnh tiÒn tÝnh tiÒn 1. 2. ... Tæ doanh thu ng §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 11
 12. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.5. Công nghệ, máy móc thiết bị và môi trường Bảng: Danh mục máy móc thiết bị Tªn thiÕ bÞt XuÊt xø § Æ tÝ kü thuËt Sè l­ î ng ¦ í c gi¸ Gi¸ trÞ c nh I. ThiÕ bÞs¶n xuÊt t II. ThiÕ bÞphô trî t III. ThiÕ bÞ vËn t chuyÓ n IV. ThiÕ bÞv¨n phßng t §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 12
 13. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.6. Các nhu cầu cho sản xuất Nguyên liệu và bán thành phẩm Danh môc (chñng lo¹i) N¨m thø nhÊt N¨m thø ... N¨m æn Sè l­ î ng ¦ í c gi¸ Gi¸ trÞ ®Þ nh I. NhËp khÈu 1. 2. ... II. Mua t¹i ViÖ Nam t Nhiên liệu, năng lượng, nước và các dịch vụ Tªn gäi Nguån N¨m thø 1 N¨m thø ... N¨m SX (chñng lo¹i) cung cÊp Khèi l­ î ng Gi¸ trÞ æ ®Þ n nh §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 13
 14. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) Nhu cầu lao động Lo¹i lao ®éng Ng­ êi ViÖ Nam t Ng­ êi n­ í c ngoµi Céng I. C¸n bé qu¶n lý II. Nh© viªn kü thuËt vµ n gi¸m s¸t III. C«ng nh© lµnh nghÒ n IV. C«ng nh© gi¶n ®¬n n V. Nh© viªn v¨n phßng n Tæ ng §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 14
 15. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.7. Mặt bằng, địa điểm và xây dựng, kiến trúc Bảng: Các hạng mục xây dựng Tªn h¹ ng môc § ¬n vÞ Quy m« § ¬n gi¸ Thµnh tiÒn I. C¸c h¹ng môc x© mí i y 1. 2. II. C¸c h¹ng môc söa ch÷a, c¶i t¹o Céng §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 15
 16. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.8. Tổ chức quản lý, lao động và tiền lương Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp Quĩ lương hàng năm N¨ m 1 2 ... æ ® nh n Þ I. Nh© viªn n­ í c ngoµi (ë c¸ c bé phË n n) 1. 2. ... Tæ quü l­ ¬ng cho nh© viªn n­ í c ngoµi ng n II. Nh© viªn ng­ êi ViÖ Nam (ë c¸ c bé phË n t n) 1. 2. ... Tæ quü l­ ¬ng cho nh© viªn ng­ êi ViÖ Nam ng n t III. Tæ quü l­ ¬ng (I+II) ng Tuyển dụng và đào tạo §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 16
 17. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.9. Tiến độ thực hiện dự án  Hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghi ệp  Thuê địa điểm  Khởi công xây dựng  Lắp đặt thiết bị  Vận hành thử  Sản xuất chính thức §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 17
 18. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.10. Cơ cấu vốn đầu tư theo năm thực hiện  Vốn lưu động Thµnh phÇn N¨ m thø 1 N¨ m ... N¨m SX æ ® nh n Þ 1. Vèn s¶n xuÊ t - Nguyªn liÖ vµ b¸ n thµnh phÈ nhË u m p khÈu - Nguyªn liÖ vµ b¸ n thµnh phÈ néi ® a u m Þ - L­ ¬ng vµ b¶o hiÓ x· héi m - Chi phÝ® n, n­ í c, nhiªn liÖ iÖ u - Phô tï ng thay thÕ 2. Vèn l­ u th«ng - Nguyªn liÖ tån kho u - B¸ n thµnh phÈ tån kho m - Thµnh phÈ tån kho m - Hµng b¸ n chÞ u 3. Vèn b»ng tiÒ mÆn t Tæ vèn l­ u ® ng éng §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 18
 19. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.10. Cơ cấu vốn đầu tư theo năm thực hiện Nhu cầu vốn lưu động Phân biệt giữa tài sản và chi phí Thµnh phÇn N¨ m thø 1 N¨ m ... N¨ m SX æ ® nh n Þ 1. Tồn kho - Nguyªn liÖ u - B¸ n thµnh phÈ m - Thành phÈ m - C¸ c hµng tån kho kh¸ c 2. Ph¶i thu 3. Ph¶i tr¶ (­) Nhu cÇ vèn l­ u ® u éng §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 19
 20. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.10. Cơ cấu vốn đầu tư theo năm thực hiện  Vốn cố định Thµnh phÇ n N¨ m thø 1 N¨ m ... N¨ m SX æ ® nh n Þ I. Chi phÝchuÈ bÞ® u t­ n Ç II. Chi phÝ ® n bï , gi¶i phãng mÆ Ò t b»ng, san nÒ vµ gi¸ trÞ gãp vèn n b»ng quyÒ sö dông ® t cña bªn n Ê ViÖ Nam (nÕ cã) t u III. Gi¸ trÞnhµ cöa vµ kÕ cÊ h¹ tÇ t u ng s½ cã n IV. Chi phÝ x© dùng mí i hoÆ c¶i y c/vµ t¹o nhµ x­ ëng, kÕ cÊ h¹ tÇ t u ng V. Chi phÝm¸ y mãc, thiÕ bÞdông cô t VI. Gãp vèn b»ng chuyÓ giao c«ng n nghÖ hoÆ mua c«ng nghÖ tr¶ gän c (nÕ cã) u VII. Chi phÝ® t¹ o ban ® u µo Ç VIII. Chi phÝkh¸ c Tæ vèn cè ® nh ng Þ §Çu t­ n­íc ng o µi, trang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2