Bài giảng : Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 3

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
132
lượt xem
43
download

Bài giảng : Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Màng não Màng cứng : - Liềm não(faux du cerveau) - Lều tiểu não - lều và diâphm tuyến yên • Khoang ngoài màng cứng : - Khoang ảo - Giữa vòm sọ và màng cứng • Khoang d- ới màng cứng: - Giữa màng cứng và màng nhện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng : Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 3

  1. HÖ thèng m¹ch m¸u §éng m¹ch n·o T- thÕ nghiªng 1.Xiph«ng 2.§M n·o sau 3.§M n·o tr- íc 4.§M quanh thÓ trai 5.§M viÒn thÓ trai 6.Nh¸nh vá n·o lªn 19
  2. HÖ thèng m¹ch m¸u §éng m¹ch sèng nÒn 1.§M sèng 2.§M tuû sèng tr- íc 3.§M tiÓu n·o sau d- íi 4.§M th©n nÒn 5.§M tiÓu n·o tr- íc d- íi 6.C¸c nh¸nh xiªn c©u n·o 7.§M n·o sau. 20
  3. HÖ thèng m¹ch m¸u §éng m¹ch n·o 1.§m sèng; 2.§M tiÓu n·o sau d- íi(PICA); 3.§M th©n nÒn 4.§M tiÓu n·o tr- íc d- íi, 5.§M tiÓu n·o trªn; 6. §M n·o sau 21
  4. HÖ thèng m¹ch m¸u §éng m¹ch n·o 1.§m sèng; 2.§M tiÓu n·o sau d- íi(PICA); 3.§M th©n nÒn 4.§M tiÓu n·o tr- íc d- íi, 5.§M tiÓu n·o trªn; 6. §M n·o sau 22
  5. HÖ thèng m¹ch m¸u §a gi¸c Willis 1.§M c¶nh trong 2.§o¹n A1 §M n·o tr- íc 3.§M th«ng tr- íc 4.§M th«ng sau 5.§o¹n P1 §M n·o sau 6.§M th©n nÒn 7.§M n·o gi÷a 8.§M sèng 9.Giao thoa thÞ gi¸c 23
  6. SCANNER IRM 3 Dïng tia x 3 Kh«ng dïng tia X 3 C¾t ngang víi t¸i t¹o däc 3 NhiÒu h- íng 3 §é nh¹y cao 3 nghiªn cøu x- ¬ng tèt 3 ThÊy m¹ch m¸u (ARM) 3 CÇn thuèc c¶n quang ®Ó thÊy èng tuû, m¹ch 3 Thuèc ¸i tõ 3 Gi¸ rÎ 3 §¾t h¬n 24
  7. IRM ¦u thÕ - Kh«ng bøc x¹ i on - - H×nh ¶nh nhiÒu mÆt ph¼ng -§é nh¹y víi tæ chøc . CT -Xung : T1 : Cêu tróc T2 : h×nh gièng ’Myªlo’ Tæ chøc ++ -Thuèc Gadolinium : Ph¸t hiÖn tæn th- ¬ng nhu m« -Angio-IRM hay ARM +++ BÊt lîi - Ng- êi mang m¸y t¹o nhÞp -Clip m¹ch m¸u 25
  8. C¸c líp c¾t üAxial §- êng lç tai hèc m¾t (OM) ¯ OM : 0° Plan neuro-oculaire (PNO) neuro- ¯ OM : - 15° ücoronal OM : +80° üsagittal 26
  9. S¬ ®å c¸c líp c¾t ngang+MP tr¸n 27

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản