Bài giảng Hệ thống chiếu sáng tín hiệu

Chia sẻ: Phong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

1
186
lượt xem
112
download

Bài giảng Hệ thống chiếu sáng tín hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống chiếu sáng có nhiệm vụ : Chiếu sáng một phần đường khi xe chuyển động trong đêm tối , báo hiệu sự có mặt của xe trên đường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống chiếu sáng tín hiệu

 1. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc Lêi nãi ®Çu Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 1
 2. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc Môc lôC Trang Lêi nãi ®Çu………………………………………………………… 1 phÇn 1 : cÊu t¹o vµ mét sè s¬ ®å m¹ch 1.1: NhiÖm vô, yªu cÇu, ph©n lo¹i………………………………….. 3 1.2: HÖ thèng chiÕu s¸ng…………………………………………… 3 1.2.1: HÖ thèng ®Ìn pha…………………………………………… 3 1.2.2: §Ìn Halogen………………………………………………… 6 1.2.3 C¸c lo¹i ®Ìn trong hÑ thèng…………………………………. 7 1.3: Mét sè m¹ch ®iÖn trong hÖ thèng chiÕu s¸ng tÝn hiÖu ………… 8 1.4: Cßi ®iÖn…………………………………………………………. 12 1.4.1: CÊu t¹o cßi ®iÖn ……………………………………………… 12 1.4.2: Mét sè m¹ch cßi………………….. phÇn 2: KiÓm tra, th¸o l¾p, kiÓm nghiÖm…………………………. 15 2.1: Côm ®Ìn pha 2.2: Côm ®Ìn s­¬ng mï……………………………………………… 23 2.3: Côm ®Ìn hËu……………………………………………………. 29 2.4: Côm ®Ìn biÓn sè………………………………………………… 32 2.5: C«ng t¾c chÕ ®é ®Ìn pha………………………………………... 34 2.6: KiÓm tra………………………………………………………… 35 Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 2
 3. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc hÖ thèng chiÕu s¸ng tÝn hiÖu phÇn 1 cÊu t¹o vµ mét sè s¬ ®å m¹ch 1.1. NhiÖm vô, yªu cÇu, ph©n lo¹i 1.1.1. NhiÖm vô HÖ thèng chiÕu tÝn hiÖu cã nhiÖm vô: - ChiÕu s¸ng mét phÇn ®­êng khi xe chuyÓn ®éng trong ®ªm tèi. - B¸o hiÖu sù cã mÆt cña xe trªn ®­êng: kÝch th­íc, khu«n khæ xe, biÓn sè, . . . cho c¸c ph­¬ng tiÖn tham gia giao th«ng trªn ®­êng biÕt. - ChiÕu s¸ng c¸c bé phËn trong xe khi cÇn thiÕt: ChiÕu s¸ng ®éng c¬, buång l¸i, khoang hµnh kh¸ch, khoang hµnh lý, . . . 1.1.2. Yªu cÇu - §èi víi hÖ thèng chiÕu s¸ng: - C­êng ®é ¸nh s¸ng ph¶i lín. - Kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ng­îc chiÒu. Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 3
 4. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc - §èi víi hÖ thèng chiÕu s¸ng tÝn hiÖu: §¶m b¶o gióp ng­êi tham gia giao th«ng nhËn biÕt dÔ dµng khi hÖ thèng ho¹t ®éng. 1.2. HÖ thèng chiÕu s¸ng 1.2.1. HÖ thèng ®Ìn pha 1.2.1.1. NhiÖm vô HÖ thèng ®Ìn pha cã nhiÖm vô chiÕu s¸ng mét phÇn ®­êng khi xe chuyÓn ®éng trong ®ªm tèi. 1.2.1.2. Yªu cÇu: HÖ thèng ph¶i ®¶m b¶o cho ng­êi l¸i xe nh×n râ mÆt ®­êng trong mét kho¶ng c¸ch ®ñ xa khi xe ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc cao, nh­ng tia s¸ng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng lµm chãi m¾t ng­êi tham gia giao th«ng ng­îc chiÒu. 1.2.1.3. CÊu t¹o ®Ìn pha: TÝnh chÊt chiÕu s¸ng cña hÖ thèng ®Ìn pha phô thuéc vµo kÕt cÊu c¸c thµnh phÇn quang häc vµ kÕt cÊu cña bãng ®Ìn (h×nh 1.1: Giíi thiÖu cÊu t¹o ®Ìn pha ). Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 4
 5. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc H×nh 1.1: CÊu t¹o ®Ìn pha 1. Cho¸ ph¶n chiÕu 6. VÝt ®iÒu chØnh 2. §Öm 7. Vá hÖ thèng quang häc 3. Bãng ®Ìn 8. Vá ®Ìn 4. §ui ®Ìn 9. VÝt ®iÒu chØnh 5. Vßng nÑp 10. KÝnh khuÕch t¸n 1. Vá ®Ìn (8): DËp b»ng thÐp, trong vá ®Ìn b¾t hÖ thèng quang häc gåm cã bé ph¶n chiÕu, kÝnh khuÕch t¸n vµ bãng ®Ìn, . . . 2. Cho¸ ®Ìn (pha ph¶n chiÕu): §­îc chÕ t¹o cã d¸ng nh­ mét h×nh parapol, lµm b»ng vËt liÖu cã hÖ sè ph¶n x¹ cao ( 0,6 ÷ 0,9) nh­ g­¬ng thuû tinh, hoÆc b»ng l¸ thÐp dËp ®­îc lµm bãng råi m¹ cr«m hoÆc b¹c (®èi víi pha ph¶n chiÕu ®­îc m¹ cr«m bÒ mÆt lµm viÖc cã ®é cøng cao nh­ng hÖ sè ph¶n chiÕu thÊp, nÕu ®­îc m¹ b»ng nh«m hoÆc b¹c th× bÒ mÆt lµm viÖc dÔ bÞ cµo x­íc nh­ng hÖ sè ph¶n chiÕu cao). ¸nh s¸ng tõ bãng ®Ìn ®­îc tËp trung vµ ph¶n x¹ qua bÒ mÆt kÝnh khuÕch t¸n thµnh tõng chïm tia cã gãc chiÕu nhá nªn c­êng ®é s¸ng t¹i vïng trung t©m cã thÓ ®¹t tíi 25000 ÷ 70000 cd (cedela) ®é räi tíi 200 lux trong kho¶ng c¸ch 140 ÷ 180 mÐt. D©y tãc bãng ®Ìn chiÕu xa ®­îc ®Æt ®óng tiªu cù cña cho¸ ®Ìn nªn tia s¸ng sau khi ph¶n x¹ lµ mét chïm tia song song víi trôc quang häc. D©y tãc chiÕu gÇn ®­îc ®Æt tr­íc vÞ trÝ tiªu cù cña cho¸ ®Ìn (hoÆc bªn trªn trôc quang häc) nªn tia s¸ng sau khi ph¶n x¹ sÏ t¹o thµnh mét gãc víi trôc quang häc h­íng xuèng d­íi soi s¸ng phÇn ®­êng gÇn (h×nh 5.2. §­êng ®i cña tia s¸ng do cho¸ ®Ìn ph¶n chiÕu). Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 5
 6. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc a. b. H×nh 1.2 §­êng ®i cña tia s¸ng sau khi ph¶n x qua kÝnh khuÕch t¸n a. D©y tãc n»m ®óng vÞ trÝ b. D©y tãc n»m trªn vÞ trÝ tiªu tiªu cù cù 3. KÝnh khuÕch t¸n: KÝnh khuÕch cã t¸c dông ph©n bè l¹i chïm tia s¸ng sau khi ph¶n x¹ cho phï hîp víi yªu cÇu chiÕu s¸ng, kÝnh khuÕch t¸n bao gåm nh÷ng thÊu kÝnh vµ l¨ng kÝnh thuû tinh silicat hoÆc thuû tinh h÷u c¬ bè trÝ trªn mét mÆt cong (h×nh 5.3) hÖ sè th«ng qua vµ hÖ sè ph¶n x¹ cña bÒ mÆt bé phËn khuÕch t¸n b»ng: 0,74 ÷ 0,83 vµ 0,9 ÷ 0,14 chïm tia s¸ng tõ bé phËn ph¶n x¹ tíi sau khi ®i qua kÝnh khuÕch t¸n sÏ ®­îc khuÕch t¸n ra ngoµi víi gãc lín h¬n. Qua c¸c thÊu kÝnh vµ l¨ng kÝnh chïm tia s¸ng ®­îc ph©n bè trong c¸c mÆt ph¼ng víi gãc nghiªng tõ 18 ÷ 200 so víi trôc quang häc nhê ®ã ng­êi l¸i nh×n râ ®­êng h¬n. 13. VÝt ®iÒu chØnh (3 chiÕc). 12. VÝt ®Ó b¾t vµnh ®ai. H×nh 1.3: CÊu t¹o kÝnh khuÕch t¸n Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 6
 7. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc 4. Bãng ®Ìn: §Ó ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu c­êng ®é ¸nh s¸ng lín nh­ng kh«ng lµm chãi m¾t ng­êi tham gia giao th«ng ng­îc chiÒu. Bãng ®Ìn pha ®­îc chÕ t¹o víi c«ng suÊt kh¸c nhau, mét sîi ®Ó chiÕu xa khi xe chuyÓn ®éng víi vËn tèc cao trªn ®­êng kh«ng cã c¸c ph­¬ng tiÖn ®i ng­îc chiÒu (kho¶ng ®­êng phÝa tr­íc xe ®­îc chiÕu s¸ng khi bãng nµy lµm viÖc lµ 180 ÷ 250 mÐt). Sîi tãc nµy n»m ®óng vÞ trÝ tiªu ®iÓm cña cho¸ ®Ìn. Mét sîi kh¸c ®Ó chiÕu s¸ng gÇn khi xe ho¹t ®éng trªn ®­êng cã c¸c ph­¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ng­îc chiÒu, sîi tãc nµy ®Æt cao h¬n tiªu ®iÓm cña pha ph¶n chiÕu vµ nhá h¬n c«ng xuÊt sîi tãc ®Ìn pha. Trªn xe du lÞch hiÖn nay cßn sö dông hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®Ìn pha tù ®éng. HÖ thèng nµy cã c¶m biÕn vÒ c­êng ®é ¸nh s¸ng xung quanh xe, c¸c m¹ch ®iÖn tö vµ r¬le ®Ó ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®Ìn pha mét c¸ch tù ®éng. C¶m biÕn vÒ ¸nh s¸ng ®­îc ®Æt phÝa tr­íc xe, tÝn hiÖu cña ¸nh s¸ng ®­îc göi vÒ bé xö lý trung t©m (ECU). C¸c tÝn hiÖu ra tõ bé xö lý sÏ ®iÒu khiÓn tù ®éng t¾t më ®Ìn pha thay ®æi chÕ ®é chiÕu s¸ng cña ®Ìn khi cÇn thiÕt. ViÖc ®iÒu chØnh ®Ìn pha trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã ý nghÜa an toµn, ¸nh s¸ng cña ®Ìn ®­îc ®iÒu chØnh sao cho chiÕu s¸ng tèt nhÊt vµ kh«ng lµm lo¸ m¾t ng­êi tham gia giao th«ng ng­îc chiÒu. 1.2.2. §Ìn Halogen Bãng Halogen ®­îc chÕ t¹o b»ng mét lo¹i thuû tinh ®Æc biÖt trong ®ã cã sîi tãc tungsten. Trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, khi hót kh«ng khÝ ra khái bãng ng­êi ta cho vµo mét l­îng khÝ Halogen. KhÝ Halogen cã t¸c dông: Khi tãc bãng ®Ìn ®­îc ®èt ch¸y ë nhiÖt ®é cao, c¸c phÇn tö cña sîi tãc tungsten bÞ bèc h¬i b¸m vµo mÆt kÝnh g©y mê kÝnh vµ gi¶m tuæi thä sîi tãc. Nh­ng nhê cã khÝ Halogen c¸c phÇn tö sîi tãc sÏ liªn kÕt víi khÝ Halogen, chÊt liªn kÕt nµy sÏ quay l¹i sîi ®èt ë vïng nhiÖt ®é cao vµ liªn kÕt nµy bÞ ph¸ vì (c¸c phÇn tö sÏ b¸m trë l¹i sîi tãc). T¹o nªn mét qu¸ tr×nh khÐp kÝn vµ bÒ mÆt cho¸ ®Ìn kh«ng bÞ mê ®i, tuæi thä cña d©y tãc ®­îc n©ng cao (h×nh 5.4: CÊu t¹o ®Ìn Halogen). Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 7
 8. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc H×nh1.4: CÊu t¹o ®Ìn Halogen 1. Sîi ®Ìn cèt 2. Sîi ®Ìn pha 3. TÊm ch¾n 1.2.3. C¸c lo¹i ®Ìn trong hÖ thèng 1.2.3.1. §Ìn soi t×m §Ó chiÕu s¸ng c¸c vËt ë hai bªn ®­êng nh­ sè nhµ, c¸c biÓn chØ ®­êng, ng­êi ta dïng ®Ìn soi t×m. §Ìn ®­îc l¾p trªn mét cöa gÇn ng­êi l¸i vµ cã thÓ quay ng­îc. Lo¹i ®Ìn nµy kh«ng cã kÝnh khuÕch t¸n vµ dïng lo¹i d©y tãc cã c«ng suÊt nhá, nhê ®ã mµ chØ ph¸t ra nh÷ng tia s¸ng hÑp, th­êng c¸c ®Ìn soi t×m ®­îc sö dông rÊt h¹n chÕ. 1.2.3.2. §Ìn hËu: CÊu t¹o cña ®Ìn hËu gåm vá ®Ìn, bãng ®Ìn v¸ch ng¨n, vßng nÑp, kÝnh kh«ng mµu, kÝnh mµu ®á. §Ìn hËu ®­îc bè trÝ chung víi ®Ìn tÝn hiÖu ®Ó chiÕu s¸ng biÓn sè (h×nh5.5: CÊu t¹o ®Ìn hËu). Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 8
 9. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc H×nh 1.5: CÊu t¹o ®Ìn hËu 1. Vßng nÑp 2. KÝnh mµu ®á 3. KÝnh kh«ng mÇu 4. Vá ®Ìn 5. Bãng Bãng ®Ìn hËu th­êng lµ lo¹i bãng cã hai tiÕp ®iÓm, lo¹i hai tiÕp ®iÓm cã tÊm ch¾n hoÆc mét tiÕp ®iÓm. 1.2.3.3. §Ìn kÝch th­íc C¸c ®Ìn nµy ®Ó b¸o giíi h¹n khu«n khæ xe khi xe chuyÓn ®éng hoÆc dõng trong ®ªm tèi. 1.3. Mét sè m¹ch ®iÖn trong hÖ thèng chiÕu s¸ng tÝn hiÖu 1.3.1. M¹ch ®Ìn pha – cèt 1.3.1.1. M¹ch ®Ìn pha cèt kh«ng cã r¬le S¬ ®å m¹ch: Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 9
 10. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc S¬ ®å m¹ch ®iÖn ®Ìn pha cèt kh«ng cã r¬le cÊu t¹o gåm cã: Mét ¾c quy 12 V (G2), kho¸ ®iÖn S2, c«ng t¾c S18, c«ng t¾c chuyÓn pha cèt S19, c«ng t¾c S20 c«ng t¾c ®Ìn xin v­ît. Hai ®Ìn pha cèt E15 vµ E16, c¸c cÇu ch× F20, F21, F22, F23 vµ ®Ìn b¸o pha H12. 1.3.1.2. M¹ch ®Ìn pha cèt cã r¬ le. a. Sơ đồ mạch Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 10
 11. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc S¬ ®å m¹ch ®Ìn pha cèt cã r¬le gåm c¸c bé phËn chÝnh: Nguån lµ mét ¾c quy 12 V (hoÆc mét m¸y ®iÖn). C«ng t¾c ®Ìn pha cèt S18 vµ c«ng t¾c chuyÓn ®æi pha cèt S19. Ngoµi ra m¹ch cßn cã thªm 1 r¬le K15 dïng ®Ó ®ãng ng¾t m¹ch ®Ìn pha cèt. Bèn cÇu ch× cña 2 ®Ìn pha cèt E15 vµ E16 cïng víi ®Ìn b¸o pha H12. 1.3.2 M¹ch ®Ìn b¸o rÏ S¬ ®å m¹ch. Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 11
 12. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc S¬ ®å m¹ch cña ®Ìn b¸o rÏ gåm cã: Nguån 1 chiÒu (lµ 1 ¾c quy 12V hay m¸y ph¸t ®iÖn), mét c«ng t¾c kho¸ ®iÖn S2 vµ c«ng t¾c ®Ìn c¶nh b¸o S14, c«ng t¾c ®Ìn b¸o rÏ S15, r¬le G vµ bèn bãng xi nhan xin ®­êng víi hai bãng xin rÏ ph¶i R1, R2 cïng ®Ìn b¸o rÏ ph¶i H5b, hai bãng xin rÏ tr¸i L1, L2 cïng ®Ìn b¸o rÏ tr¸i H5a. 1.4. Cßi ®iÖn 5.4.1. CÊu t¹o cña cßi ®iÖn (h×nh 5.9) 1. N¾p 2. KhuÕch t¸n 3. Mµng 4. Gi¸ ®ì kiÓu lß xo 5. Cuén d©y cña nam ch©m ®iÖn 6. PhÇn øng 7. Lâi 10. Th©n 11. TiÕp ®iÓm H×nh 1.9: CÊu t¹o cßi ®iÖn Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 12
 13. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc 1.4.3. Mét sè m¹ch cßi 1.4.3.1. M¹ch cßi ®¬n M¹ch cßi ®¬n cã mét ¾c quy 12 V (G2), kho¸ ®iÖn S2 vµ mét cÇu ch× cã t¸c dông b¶o vÖ m¹ch ®iÖn khi dßng qu¸ t¶i. Mét cßi B3 vµ nót bÊm cßi S13. S¬ ®å m¹ch: Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 13
 14. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc 1.4.3.2. M¹ch cßi kÐp. a. S¬ ®å nguyªn lý: H×nh1.11: M¹ch cßi kÐp B3. Cßi ®¬n F11. CÇu ch× cßi ®¬n S12. C«ng t¾c Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 14
 15. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc B4. Cßi kÐp G2. ¾c qui S2. Kho¸ ®iÖn F10. CÇu ch× cßi kÐp S13. Nót bÊm cßi K3. R¬le cßi S¬ ®å nguyªn lý cña cßi kÐp cã mét ¾c quy G2, kho¸ ®iÖn S2, cÇu ch× F10 cña m¹ch cßi kÐp B4, cÇu ch× F11 cña m¹ch cßi ®¬n B3. C«ng t¾c S12 c«ng t¾c chuyÓn ®æi ho¹t ®éng cña hai m¹ch cßi B4 vµ B3, r¬le ®iÖn tõ K3 cã t¸c dông ®ãng m¹ch cßi B4 khi nã ho¹t ®éng. Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 15
 16. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc PhÇn 2 kiÓm tra, th¸o l¾p vµ kiÓm nghiÖm 2.1.côm ®Ìn pha 2.1.1.kiÓm tra trªn xe 2.1.1.1kiÓm tra côm ®Ìn pha(ho¹t ®éng cña bé chÊp hµnh ®iÒu khiÓn c©n b»ng ®Ìn pha) (a)ng¾t gi¾c nèi bé chÊp hµnh ®iÒu khiÓn c©n b»ng ®Ìn pha. (b)nèi cùc d­¬ng cña ¾c quy víi cùc 1 cña c«ng t¾c ®iÒu khiÓn c©n b»ng ®Ìn pha vµ cùc ©m ¾c quy vµ cùc cña c«ng t¾c ®ã. (c) nèi cùc d­¬ng cña ¾c quy víi cùc 3 bé chÊp hµnh ®iÒu khiÓn c©n b»ng ®Ìn pha vµ cùc ©m ¾c quy víi cùc 1 bé chÊp hµnh ®iÒu khiÓn c©n b»ng ®Ìn pha. (d) nèi cùc 4 cña c«ng t¾c c©n b»ng møc ®Ìn pha vµ cùc 2 cña bé chÊp hµnh ®iÒu khiÓn møc ®Ìn pha phÝa bªn tr¸i (e) nèi cùc 5 cña c«ng t¾c c©n b¨ng møc ®Ìn pha vµ cùc 2 cña bé chÊp hµnh ®iÒu khiÓn møc ®Ìn pha phÝa bªn ph¶i. (f) kiÓm tra ho¹t ®äng bé chÊp hµnh ®iÒu khiÓn c©n b»ng ®Ìn pha khi vËn hµnh c«ng t¾c c©n b»ng ®Ìn pha. ok: c¸c bé chÊp hµnh ®iÒu khiÓn c©n b»ng ®Ìn pha kh«ng ho¹t ®éng nÕu kÕt qu¶ kh«ng nh­ tiªu chuÈn h·y thay thÕ côm ®Ìn pha Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 16
 17. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc 2.1.2 th¸o côm ®Ìn pha(kiÓu th©n xe hÑp) (a) d¸n b¨ng dÝnh b¶o vÖ lªn vÞ trÝ ®­îc chØ ra nh­ trong h×nh vÏ . (b) th¸o 2 vÝt vµ nh¶ khíp chèt. (c) kÐo theo h­íng mòi tªn , nh¶ khíp 2 vÊu vµ t¸ch côm ®Ìn pha ra. (d) ng¾t gi¾c nèi vµ th¸o côm ®Ìn pha. 2.1.3. th¸o côm ®Ìn pha ( kiÓu th©n xe réng) (a) th¸o 2 vÝt vµ nh¶ khíp chèt. (b) kÐo theo h­íng mòi tªn nh¶ khíp 2 vÊu vµ t¸ch côm ®Ìn pha ra. (c) ng¾t c¸c gi¾c nèi vµ th¸o côm ®Ìn pha. 2.1.3 th¸o rêi (a)th¸o n¾p bãng ®Ìn pha (b) nh¶ khãa vßng h·m nh­ ®­îc chØ ra Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 17
 18. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc trªn h×nh vÏ ®Ó th¸o bãng ®Ìn pha. (c) th¸o bãng ®Ìn xinhan phÝa tr­íc _ quay theo chiÒu mòi tªn vµ th¸o c¶ côm gåm ®ui ®Ìn vµ bãng ®Ìn xinnhan tr­íc _ th¸o bãng ®Ìn xinhan tr­íc ra khái ®ui ®Ìn (d) th¸o bãng ®Ìn b¸o kho¶ng c¸ch _quay theo chiÒu mòi tªn vµ th¸o c¶ côm gåm ®ui ®Ìn vµ bãng ®Ìn b¸o kho¶ng c¸ch _ th¸o bãng ®Ìn b¸o kho¶ng c¸ch ra khái ®ui ®Ìn (e) th¸o m«t¬ c©n b»ng ®Ìn pha _ vÆn m«t¬ c©n b»ng ®Ìn pha nh­ trªn h×nh vÏ vµ nh¶ chèt _quay m«t¬ c©n b»ng ®Ìn pha ®Ð giãng th¼ng c¸c phÇn lâm víi bé ®Ìn pha. _ vÆn vÝt ®iÒu chØnh ®é tô nh­ trªn h×nh vÏ Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 18
 19. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc Vµ th¸o m«t¬ ®iÒu khiÓn c©n b»ng ®Ìn pha 2.1.3. ®iÒu chØnh (a) chuÈn bÞ xe ®Ó ®iÒu chØnh ®é tô ®Ìn pha _ ch¾c ch¾n r»ng vïng th©n xe xung quanh ®Ìn pha kh«ng bÞ háng hoÆc bÞ biÕn d¹ng _®æ nhiªn liÖu vµo b×nh ®óng møc quy ®Þnh _®æ n­íc lµm m¸t ®óng møc quy ®Þnh _ b¬m lèp ®Õn ¸p suÊt tiªu chuÈn _mét ng­êi cã träng l­îng trung b×nh ngåi trªn ghÕ cña ng­êi l¸i. (b) chuÈn bÞ ®iÒu chØnh ®é tô ®Ìn pha (dïng mét mµn h×nh) _®Ó xe ë vÞ trÝ ®ñ tèi ®Ó quan s¸t râ ®­êng giíi h¹n. ®­êng giíi h¹n lµ mét ®­êng dÔ nhËn biÕt,d­íi ¸nh s¸ng chiÕu tõ c¸c ®Ìn pha cã thÓ quan s¸t ®­îc vµ phÝa trªn kh«ng thÓ _ ®Æt xe vu«ng gãc víi t­êng _ t¹o mét kho¶ng c¸ch 25m tõ mét bøc t­êng ®Õn xe (t©m bãng ®Ìn pha) _ xe ®ç trªn mÆt ph¼ng _nhón xe lªn vµ xuèng ®Ó æn ®Þnh hÖ thèng treo chó ý : kho¶ng c¸ch 25m gi÷a xe ( t©m bãng ®Ìn pha ) vµ t­êng lµ cÇn thiÕt cho viÖc ®iÒu chØnh ®é tô chÝnh x¸c. nÕu kh«ng ®ñ th× ch¾c ch¾n ph¶i cã kho¶ng c¸ch chÝnh x¸c 3m ®Î kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh . vïng môc tiªu sÏ thay ®æi theo kho¶ng c¸ch , v× vËy h·y tu©n thñ theo h­íng dÉn trong h×nh minh ho¹. ChuÈn bÞ mét tê giÊy tr¾ng cã kÝch th­íc cao 2m réng 4m ®Ó lµm mµn h×nh. H·y vÏ mét ®­êng th¼ng ®øng ®i qua t©m mµn h×nh (®­êng v) _®Æt mµn h×nh nh­ trong h×nh vÏ bªn d­íi, ®Ó mµn h×nh vu«ng gãc víi mÆt ®Êt,giãng th¼ng ®­êng v trªn mµn h×nh víi t©m xe Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 19
 20. Khoa C¬ KhÝ §éng Lùc _ vÏ c¸c ®­êng chuÈn(®­êng h, c¸c ®­êng v bªn tr¸i vµ bªn ph¶i) trªn mµn h×nh nh­ trªn h×nh vÏ . l­u ý: _ c¸c ®­êng chuÈn cña viÖc kiÓm tra ®Ìn cèt vµ kiÓm tra ®Ìn chÕ ®é pha lµ kh¸c nhau. _ ch¾c ch¾n c¸c dÊu t©m bãng ®Ìn pha mï trªn mµn h×nh.nÕu dÊu t©m kh«ng thÓ nh×n thÊy trªn ®Ìn pha , h·y dïng t©m cña bãng ®Ìn pha hoÆc dÊu ®· ®­îc ®¸nh dÊu tªn cña nhµ chÕ t¹o trªn ®Ìn pha nh­ dÊu t©m . (1) ®­êng h (®é cao ®Ìn pha): vÏ mét ®­êng th¼ng n»m ngang däc theo mµn h×nh sao cho nã ®i qua ®iÓm t©m ®¸nh dÊu . ®­êng h ph¶i ë cïng ®é cao cña t©m bãng ®Ìn pha cña c¸c ®Ìn cèt . (2) ®­êng v bªn tr¸i ®­êng v bªn ph¶i (vÞ trÝ ®¸nh dÊu t©m bªn tr¸i vµ bªn tay ph¶i): vÏ hai ®­êng th¼ng ®øng sao cho chóng c¾t ®­êng h t¹i c¸c ®iÓm ®¸nh dÊu t©m( Tài liệu chia sẻ trên diễn đàn www.oto-hui.com 20
Đồng bộ tài khoản