Bài giảng Hệ thống điện: Phụ tải - TS. Trương Việt Anh

Chia sẻ: Phạm Tới | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
115
lượt xem
50
download

Bài giảng Hệ thống điện: Phụ tải - TS. Trương Việt Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống điện: Phụ tải có nội dung trình bày khái niệm phân loại và các đặc trưng của phụ tải. Cuốn bài giảng có thêm phần bài tập để củng cố thêm kiến thức. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống điện: Phụ tải - TS. Trương Việt Anh

 1. PHUÏ TAÛI ÑIEÄN TRÌNH BAØY TS. TRÖÔNG VIEÄT ANH
 2. PHUÏ TAÛI ÑIEÄN LAØ GÌ ?
 3. PHUÏ TAÛI ÑIEÄN LAØ GÌ ? Laø nhöõng nôi tieâu thuï ñieän Bieán  ñoåi  ñieän  naêng  thaønh  naêng  löôïng  khaùc,  phuï vuï nhu caàu con ngöôøi Coù tính töông ñoái: nguoàn – taûi   Caùc  thieát  bò  tieâu  thuï  ñieän  trong  gia  ñình,  trong  xí  nghieäp  Caùc nhaø maùy saûn xuaát  Caùc traïm bieán aùp
 4. PHUÏ TAÛI ÑIEÄN LAØ GÌ ? Đường dây truyền tải cao áp Trạm truyền tải Trạ phân phối m Nhà máy điện Máy biến áp Máy biến áp treo Đường dây phân phối
 5. TÍNH CHAÁT PHUÏ TAÛI Thay ñoåi theo thôøi gian vaø tính taäp quaùn  Ñoà thò phuï taûi  Ñoà thò phuï taûi ngaøy, tuaàn, thaùng, naêm Phaân loaïi theo cung caáp ñieän – tính kinh teá   Do ngöôøi cung caáp ñieän phaân caáp  Chia thaønh 3 loaïi : hoä loaïi 1, 2, 3 Phaân loaïi theo tính chaát tieâu thuï ñieän  Phuï taûi chieáu saùng  Phuï taûi coâng nghieäp naëng, coâng nghieäp nheï  Phuï taûi sinh hoaït  Phuï taûi noâng nghieäp  Phuï taûi kinh doanh
 6. PHAÂN LOAÏI THEO CCÑ Phaân loaïi hoä tieâu thuï phuï thuoäc vaøo taàm quan troïng  cuûa phuï taûi trong xaõ hoäi  Chính trò, quaân söï, an ninh quoác phoøng  Aûnh höôûng lôùn ñeán kinh teá quoác daân vaø xaõ hoäi  Y teá, coâng nghieäp luyeän caùn theùp, thuyû tinh Phaân loaïi hoä tieâu thuï ñeå coù caùc phöông aùn cung caáp  ñieän hôïp lyù Coù 3 phaân caáp  Loaïi 1: Cöïc kyø quan troïng, 2 nguoàn, nguoàn döï phoøng  Loaïi 2: Aûnh höôûng lôùn ñeán kinh teá khi maát ñieän  Loaïi 3: Caùc hoä coøn laïi
 7. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI ÑIEÅN HÌNH P 100% Q Giôø Sinh hoaït ñoâ thò
 8. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI ÑIEÅN HÌNH 100% P Q Giôø Sinh hoaït coâng nghieäp nheï, noâng thoân
 9. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI ÑIEÅN HÌNH 100% P Q Giôø Coâng nghieäp naëng
 10. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI ÑIEÅN HÌNH 100% P Q Giôø Thöông maïi dòch vuï
 11. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI ÑIEÅN HÌNH 100% P Q Giôø Chieáu saùng coâng nghieäp
 12. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI ÑIEÅN HÌNH P 100% Q=0 Giôø Chieáu saùng coâng coäng
 13. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI TUAÀN 100% S TUAÀN
 14. ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI TUAÀN 100% S TUAÀN
 15. DÖÏ BAÙO PHUÏ TAÛI Muïc ñích döï baùo phuï taûi  Phuï taûi taêng tröôûng khoâng ngöøng theo thôøi gian  Laø 1 phaàn quan troïng cuûa quy hoaïch vaø thieát keá heä thoáng ñieän Phaân loaïi döï baùo theo thôøi gian  Ngaén haïn: theo töøng giôø  Trung haïn; 1­2 naêm, 2­ 10 naêm  Daøi haïn: 15­20 naêm Phöông phaùp döï baùo  Theo saûn phaåm coù haøm löôïng ñieän naêng trong giaù thaønh  Heä soá vöôït tröôùc (gia toác ngaønh)  Khaû naêng cuûa neàn kinh teá (1.0 – 2GDP)  Ñoái chieáu vôùi caùc nöôùc coù hoaøn caûnh töông töï   Ngoaïi suy theo thôøi gian  Chuyeân gia
 16. NHU CAÀU PHUÏ TAÛI Xaùc  ñònh  nhu  caàu  phuï  taûi  laø  nhieäm  vuï  quan  troïng  nhaát  trong  baøi toaùn thieát keá vaø vaän haønh heä thoáng ñieän Nhu caàu phuï taûi phuï thuoäc vaøo nieàu yeáu toá  Thôøi gian döï baùo  Trình ñoä neàn kinh teá, xaõ hoäi, chính trò  Taäp quaùn con ngöôøi  Yeáu toá moâi tröôøng Caùc thoâng soá caàn thieát khi xaùc ñònh nhu caàu phuï taûi  Ñòa ñieåm – khu vöïc, vuøng  Naêng löôïng tieâu thuï  Coâng suaát cöïc ñaïi  Ñoà thò thi taûi
 17. CAÙC ÑL ÑAËC TRÖNG CUÛA ÑTPT COÂNG SUAÁT TRUNG BÌNH n A i =1 Pi Ti P Ptb = = n 100% t Ti Q i =1 Giôø
 18. CAÙC ÑL ÑAËC TRÖNG CUÛA ÑTPT HEÄ SOÁ ÑIEÀN KÍN ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI n Ptb A Pi Ti k dk = = = i =1 Pmax Pmax Pmax t Pmax t 100% Giôø
 19. CAÙC ÑL ÑAËC TRÖNG CUÛA ÑTPT HEÄ SOÁ SÖÛ DUÏNG COÂNG SUAÁT ÑAËT n Ptb A Pi Ti k sd = = = i =1 Pdat Pdm t Pdm t Pmax ≤ Pdat => ksd ≤ kdk
 20. CAÙC ÑL ÑAËC TRÖNG CUÛA ÑTPT Thôøi gian söû duïng coâng suaát cöïc ñaïi Tmax A Pmax Tmax = A � Tmax = = k dk .t Pmax Pmax 100% T =8760 h =1 naêm Tmax caøng lôùn caøng toát Tmax Giôø

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản