intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5

Chia sẻ: Gdfb Gdfb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
191
lượt xem
25
download

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Chương 5 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp nằm trong Hệ thống thông tin quản lý nhằm trình bày về một số khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin và các giai đoạn thực hiện hệ thống thông tin quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5

 1. Chương V Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp
 2. -Những khái niệm cơ bản . • 1_Một số khái niệm cơ bản về CNTT • Máy tính • Chương trình • Làm việc theo chương trình • Phần mềm • Mạng • 2_Các giai đoạn thực hiện hệ thống thông tin quản lý • 2
 3. • Máy tính : • Máy tính là thiết bị xử lý thông tin theo nguyên lý làm việc theo chương trình. • Xử lý thông tin là việc chế biến dữ liệu ở đầu vào và thành thông tin ở đầu ra 3
 4. • Chương trình : • Chương trình là một chuổi liên tiếp các tác vụ mà máy tính phải thực hiện và có thể thực hiện được để xử lý những dữ liệu đầu vào thành thông tin ở đầu ra . 4
 5. Làm việc theo chương trình Xem ví duï : Coù toá thôï ; moätoá thôïbaä 3 vaø t toá thôïbaä 5; nhöõg coâg nhaâ 2 p t p c moä p c n n n naø chuyeâ laø hai loaï saû phaå A & B treâ moä loaï maù. Ngaø thöù y n m i n m n t i y y chaü hoïlaø chi tieáA; ngaø thöù hoïlaø chi tieá B. n m t y leû m t Naêg suaá lao ñoäg ( SAÛ PHAÅ /ngaø) cuû caù nhoù thôï trong vieä n t n N M y a c m c sx hai loaï sp treâ nhö sau : i n Loaï saû i n phaåm A B Loaï thôï i Baä 3 c 7 5 Baä 5 c 9 8 Sau moätuaà ( 6 ngaø ) laø vieä toåg soá c loaï saû phaå laø ra nhö sau t n y m c n caù i n m m : 138 saû phaå A vaø108 saû phaå B n m n m 5
 6. Toåtröôûg baù caù : " Tuaà roàtoåñaõhoaø thaøh nhieä vuïtheo keáhoaïch n o o n i n n m ñeàra ; tinh thaà laø vieä vaønaêg suaáñaû baû toá. n m c n t m o t Quaû ñoá baá vaø maù 2 con soá: 138 vaø108 vaøcho maù thöïc hieä n c m o y y n chöông trình tieá nhaä vaøthaå tra baù caù; sau ñoùhoûlaïi toåtröôûg : p n m o o i n " Nhö vaä toåchæcoù4 coâg nhaâ baä 3 vaø2 coâg nhaâ baä 5 ñi laø tuaà roà y n n c n n c m n i ?" ( Quaû ñoá bieá toånaø coù5 coâg nhaâ baä 3 vaø2 coâg nhaâ baä 5 ) n c t y n n c n n c Luù naø toåtröôûg môùthuùnhaä : tuaà roàtrong toåcoù1 coâg nhaâ baä c y n i n n i n n c 3 nghæoá caûtuaà . m n 6
 7. Quản đốc đã có sẳn trong máy tính một chương trình kiểm tra tiếp nhận báo cáo của tổ • Bước 1 : 138/3 ( biết sản phẩm A sx trong 1 ngày ) = 46 ( nếu phép chia không hết cho 3 thì QĐ biết ngay là có vấn đề gì đó cần hỏi thêm ) • Bước 2 : 108 /3 (biết sản phẩm B sx trong 1 ngày ) = 36 ( nếu phép chia không hết cho 3 thì QĐ biết ngay là có vấn đề gì đó cần hỏi thêm ) • Bước 3 : tính định thức 7 9 kết quả là 56 - 45 = 11 • 5 8 • Bước 4 : Lấy kết quả định thức 46 9 chia cho 11 = 2 ( in kết quả cn bậc 5) • 36 8 nếu không chia hết cho 11 là có vấn đề cần hỏi thêm . • Bước 5 : Lấy kết quả định thức 46 7 chia cho 11 = 4 ( in kết quả cn bậc 3) • 36 5 nếu không chia hết cho 11 là có vấn đề cần hỏi thêm . 7
 8. • THUẬT TOÁN • Gọi x là số công nhân bậc 3; y là số công nhân bậc 5 • Trong tuần có 3 ngày thứ chẵn ( thứ 2; 4; 6 ) &có 3 ngày thứ lẻ ( thứ 3; 5; 7 ) • Số sản phẩm A làm được : 3(x.7 +y.9) = 138 • Số sản phẩm B làm được : 3(x.5 +y.8) = 108 • Hệ phương trình là : • 7x+9y = 46 • 5x+8y =108 • giải ra theo định thức có được x= 4 và y =2 8
 9. • Như vậy : "chương trình thẩm định sơ bộ báo cáo đã có sẵn trong máy tính và Quản Đốc chỉ cần ghi 2 động tác : nhập vào 2 số : 138 và 108 ; sau đó cho chạy chương trình xử lý gồm 5 bước như trên là có ngay thông tin để xem xét giải quyết vấn đề thẩm định báo cáo của tổ trưởng tổ đó . 9
 10. • Phần mềm : • Phần mềm bao gồm các chương trình tính toán do các chuyên gia lập trình tạo nên và cài sẵn trong máy để thực hiện các bài toán mà tính chất tính toán có thể rất phức tạp . • thí dụ như : chương trình thẩm định sơ bộ báo cáo, chương trình tính và in hoá đơn bán hàng; • chương trình lập dự toán cho một công trình xây dựng; • chương trình kế toán tính giá thành sản phẩm ….. 10
 11. • Mạng • Mạng máy tính là một số máy tính được nối với nhau qua các đường cáp để có thể truyền dữ liệu; thông tin từ máy này qua máy khác . 1. Mạng cục bộ ( diện hẹp) LAN- ( Local Area Network ) 2. Mạng diện rộng ( WAN )- Wide Area Network 3. Mạng Internet - Mạng toàn cầu 11
 12. M aï g cuï boä dieä heï ) LAN- ( Local Area Network ) n c ( n p Moã maï g LAN coù t maù chuû Server) vaø t soá y tính caù n - ñöôï i n moä y ( moä maù nhaâ c goï laø c traï laø vieä - Work Station ). Caù maù tính ñöôï noá vaù maï g i caù m m c c y c i o n nhôø t taá cart maï g ( Network Interface Cart ) Cart maï g ñöa döõlieä töø moä m n n u caù traï laø vieä ra maï g vaø nhaä döõ u töø ng vaø caù traï laø vieä c m m c n thu n lieä maï o c m m c . Moã maï g LAN caà coùmoä heäñieà haøh Maï g - caù heäñieà haøh maï g i n n t u n n c u n n thoâg duï g hieä nay laø n n n Novel Netware; Lantastic. Maù tính y Maù tính y caù n nhaâ CSDL caù n nhaâ S E R V Maù tính y Network E Maù in y caù n nhaâ Interface Cart R 12
 13. Maù tính y Maù tính y caùnhaâ n CSDL caùnhaâ n S E R V Maù tính y Network E Maù in y caùnhaâ n Interface Cart R 13
 14. Maïng dieä roäg ( WAN )- Wide Area Network - phaïm vi cuû noùcoùtheå n n a trong moäquoá gia hay nhieà quoá gia ; trong luïc ñòa t c u c SER Maïng LAN VER WAN Maïng LAN 14
 15. Maïng Internet - Maïng toaø caà - Phaïm vi traû roäg khaé caù luïc ñòa treâ traù n u i n p c n i ñaá t Haøoä ni TP HCM London Paris Maïng Internet Tokyo Newyork 15
 16. 2-Các giai đoạn thực hiện hệ thống thông tin quản lý – Giai đoạn 1 : những năm 50 - 60 thực hiện các nghiệp vụ quản lý bằng thủ công ( vì chưa có máy tính ) – Giai đoạn 2 :Những năm 60 - 70 có lẽ công việc kế toán là loại công việc đầu tiên dùng chương trình kế toán trên máy để lập sổ sách kế toán . KTV nhập các dữ liệu từ các sấp hoá đơn; phiếu thu; chi … sau đó chạy chương trình kế toán ; làm các báo cáo kế toán tháng cho giám đốc – Giai đoạn 3 :Những năm 70 - 80 lúc này mỗi nhân viên đều có máy tính để làm việc; hết ngày mỗi người chạy ngay chương trình báo cáo phần việc trong ngày của mình để giám đốc hoặc những người có trách nhiệm hỏi là có ngay số liệu để báo cáo . nhưng giai đoạn này các máy tính trong cơ quan; xí nghiệp chưa có nối mạng với nhau . 16
 17. • Giai đoạn 4 :Những năm 80 - 90 các máy tính được nối mạng với nhau ( LAN - Local Area Network - hoặc WAN - Wide Area Network -) do vậy số liệu cũa một nghiệp vụ nào đó được nhập vào máy một lần và mọi đúc kết ; cập nhật ở các khâu sẽ có ngay tức thời ( thời gian thực ). • Giai đoạn 5 : Từ giữa thập kỷ 90 đến nay các doanh nghiệp đã có nối mạng toàn cầu ; các giao dịch như : đặt hàng; quảng cáo; bán hàng; thanh toán … đều trên mạng . • Nếu nói rằng Doanh nghiệp đã tổ chức hệ thống thông tin trên máy tính ( hầu hết các khâu quản lý đã sử dụng máy tính làm công cụ trợ giúp quan trọng )- giai đoạn 3 - thì nước ta chậm độ 30 năm . 17
 18. • Internet • Internet ra đời từ khi công nghệ đã khắc phục hai khó khăn lớn nhất là : • -Tương thích hoá ( thống nhất hoá ) công nghệ nền tảng thực thi nguyên lý làm việc của các mạng máy tính • -Khắc phục khoảng cách truyền tin cho nhau giữa các máy tính đã được nối với nhau ( cục bộ, diên rộng và toàn cầu ). • Internet là môi trường kết nối máy tính; các mạng máy tính toàn cầu cho phép cung cấp cho người sử dụng rất nhiều dịch vụ phong phú trong việc trao đổi thông tin bất kể người đó đang sử dụng máy tính nào; đang ở đâu … nếu máy đó có nối mạng toàn cầu 18
 19. • Một số dịch vụ quan trọng mà Internet cung cấp như : 1. Thư điện tử ( E-mail ) 2. Tra cứu thông tin trên các kho tàng thông tin trên Internet ( Các WEBSITE) 3. Tự xây dựng các WEBSITE riêng cho mình ( Đối với doanh nghiệp đây là dịch vụ rất quan trọng hỗ trợ cho loại hình thương mại mới của thời đại Internet đó là Thương mại- điện tử(- E-commerce - Electronic commerce) 19
 20. • Thương mại điện tử • Là một hoạt động mua bán thông qua một khoa học về điện tử trong môi trường điện chứ không phải môi trường thực vật lý - đó là việc mua bán qua mạng Internet. – Mua bán hàng qua mạng ( B2C năm 1999 ở Mỹ 20 tỷ USD dự đoán 2004 đạt 184 tỷ USD B2B năm 1999 ở Mỹ 150 tỷ USD dự báo 2003 đạt 200 tỷ USD ) – Tiếp thị qua mạng Internet – Quảng cáo qua mạng ( trên WEBSITE; qua việc 20 gữi E-mail )
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2