Bài giảng Hẹp động mạch phổi

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
250
lượt xem
79
download

Bài giảng Hẹp động mạch phổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

10% các bệnh tim bẩm sinh: - Có thể chẩn đoán trước sanh ở thể nặng - Diễn biến thay đổi thùy theo mức độ + Vừa: có thể chịu đựng được + Nặng: mất bù. Tùy thuộc mốc thời gian tăng trưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hẹp động mạch phổi

 1. HEÏP ÑOÄNG MAÏCH PHOÅI BS. ÑAØO HÖÕU TRUNG
 2. HEÏP ÑOÄNG MAÏCH PHOÅI • 10% caùc beänh tim baåm • Nguyeân nhaân sinh – Theå “gia ñình” - Hieám – Coù theå chaån ñoaùn tröôùc – Hoäi chöùng Noonan- sanh ôû theå naëng Leopard-Williams – Dieãn bieán thay ñoåi tuøy Beurens-Rubeùole baåm theo möùc ñoä sinh • Vöøa: coù theå chòu ñöïng – Nguyeân nhaân töø ngoaøi ñöôïc (eùp voøng van ñoäng • Naëng: maát buø maïch phoåi do VMT-U • Tuøy thuoäc moác thôøi Carcinoide) gian taêng tröôûng 2
 3. TL : Heart disease in Infants, Children and Adolescents.Adam ,Moss & al. Baltimore, Williams & Wilkins Co, 1968, p. 16 3
 4. ANATOMY A B C •A : A graphic representation of the proliferation •B : and then hollowing out of the tubercles •C : giving rise to the completed valve 4
 5. 5
 6. THEÅ GIAÛI PHAÃU I/ HEÏP TAÏI VAN Dính meùp van +/- maøng sô (hình voøm) Daøy van : (nhaày: myxomatous) daïng nhaày: mucoid loaïn saûn (Noonan) Taêng sinh bôø meùp (Commissural ridges) +/- maøng (atresia) 6
 7. THEÅ GIAÛI PHAÃU II/ HEÏP TREÂN VAN Nhaùnh gaàn - nhaùnh xa Type: I/ Moät choã - trung taâm II/ Nôi phaân chia III/ IV/ Nhieàu choã - ngoaïi vi - trung taâm Lieân quan loaïn saûn maïch maùu heä thoáng (Rubeole - Marfan - Williams Beurens - Alagille) Erler Danlos 7
 8. THEÅ GIAÛI PHAÃU III/ HEÏP DÖÔÙI VAN Tai pheãu (Infundibulum) Giöõa thaát phaûi (Medio ventricular - TP 2 buoàng) 8
 9. TYPE I (SINGLE, CENTRAL STENOSIS) 9
 10. TYPE II (BIFURCATION STENOSIS) 10
 11. TYPE III (MULTIPLE, PERIPHERAL STENOSIS) 11
 12. TYPE IV (CENTRAL + PERIPHERAL STENOSIS) TL : Classification of pulmonary artery stenosis. Modified from Gay BB Jr et al : AJR 1963 ; 90 : 599) 12
 13. GIAÛI PHAÃU - SINH LYÙ BEÄNH 1. Heïp van ÑMP Dính meùp van Sigma + Daøy + Loaïn saûn van (baát ñoäng) 20 % keøm thieåu saûn voøng van -> heïp teo truïc pheãu - thaân ÑMP Theå heïp naëng - taêng sinh (daøy) vuøng pheãu daõn sau heïp (phaûn öùng - toån thöông doøng phuït) 13
 14. GIAÛI PHAÃU - SINH LYÙ BEÄNH 2. Heïp treân van ÑMP Thöôøng phoái hôïp heïp nhaùnh gaàn - xa Lieân quan caáu truùc phoâi thai hoïc. ÑMP P = T ÑMP - P - cung thöù 6 (phaàn gaàn), heä sau mang (phaàn xa) ÑMP - T - heä sau mang Baát thöôøng noái - maøng - heïp daïng oáng (type) Lieân quan loaïn saûn maïch maùu heä thoáng (Moâ Rubeùole) Lieân keát - ñaøn hoài - beänh thai nhi (Marfan - Erlers Danlos) Hoäi chöùng phöùc taïp ña dò taät (Williams Beurens - 14
 15. GIAÛI PHAÃU - SINH LYÙ BEÄNH 3. Heïp döôùi van ÑMP Cô caáu gaây heïp laø moâ xô + sôïi cô ngay trong loøng TP: - Tai pheãu - Taêng sinh Daûi thaønh - Daûi vaùch taïi giöõa TP (meùdio ventriculaire) - Daûi ñieàu hoaø (TP 2 buoàng) Baát thích öùng thaát phaûi 15
 16. LAÂM SAØNG Tuøy theo möùc ñoä heïp. Coù theå coù hay khoâng coù trieäu chöùng Theå tieán trieån naëng - Baát thích öùng TP - Tím - Suy tim AÂTTT daïng phuït - click phuït - T2 taùch ñoâi Maát P2 - thay ñoåi tuøy theo ñoä heïp nheï, vöøa, naëng... 16
 17. THEÅ LAÂM SAØNG Theå nheï Theå naëng ôû treû sô sinh Theå keøm Shunt Theå khoâng ñieån hình Theå heïp döôùi van Theå heïp treân van vaø caùc nhaùnh 17
 18. CAÄN LAÂM SAØNG ECG: Truïc leänh phaûi R/S > 1 V1 RV1 cao (30 mm # 100 mmHg) rsR’ V1T (-) ôû V1 -> V4 Xquang TP: Cung ÑMP daõn. Phì ñaïi TP. Tuaàn hoaøn phoåi giaûm. Sieâu aâm: Xaùc ñònh chaån ñoaùn vaø ñaùnh giaù möùc ñoä heïp Hieäu soá aùp löïc TP/ÑMP... Tình traïng TP 18
 19. SIEÂU AÂM TIM Muïc ñích sieâu aâm (chung cho hình aûnh hoïc TP) 1. Ñònh vò nôi taéc ngheõn 2. Kích thöôùc caùc buoàng, beà daøy taâm thaát 3. Xaùc ñònh gradient aùp löïc giöõa Nhó-Thaát-ÑMP 4. Xaùc ñònh söï hôïp löu ÑMP hoaëc coù / khoâng thaân ÑMP . Kích thöôùc ÑMP - P - T 5. Toån thöông phoái hôïp - Tuaàn hoaøn phuï 19
 20. SIEÂU AÂM TIM Maët caét höõu ích * Caïnh öùc truïc ngang – Hình theå laù van = ”doming”. Daõn sau heïp. Maët caét döôùi söôøn: Thaønh phaàn TP. Dieän tích TP. * Doppler pulseù = doø nôi bò heïp lieân tuïc = Gd TP/ÑMP * Treân hoõm öùc : ÑMP – P – T Toån thöông phoái hôïp – Theå laâm saøng – Theå keøm shunt Theo doõi sau moå 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản