intTypePromotion=1

Bài giảng Hiệu quả và kết quả tham vấn

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
52
lượt xem
2
download

Bài giảng Hiệu quả và kết quả tham vấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hiệu quả và kết quả tham vấn sau đây nêu lên mục đích của tham vấn; tham vấn để có cơ sở xem xét quyết định vấn đề; tham vấn thúc đẩy sự hợp tác, phối hợp trong hệ thống chính trị, hệ thống chính quyền ở địa phương; tham vấn làm rõ trách nhiệm và góp phần nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan, được nhân dân đồng tình ủng hộ; tham vấn nhân dân là cần thiết, cần tiếp tục nhân rộng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hiệu quả và kết quả tham vấn

 1. Hiệu quả  và kết quả tham  v ấn
 2. Mục đích của tham vấn Là để thực hiện giám sát tính khả thi  của một NQ do HĐND đã ban hành từ năm  2007 về Chương trình phát triển nhà ở  và tham vấn để chuẩn bị cho việc ban hành  một chính sách mới về chương trình giảm  nghèo của tỉnh; tham vấn nhằm đảm bảo  việc ban hành nghị quyết của HĐND thực  hiện đúng theo Luật định (Luật ban hành  văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và  UBND); 
 3.  Mục đích của tham vấn (tt)  Đồng thời, tạo cơ hội cho người dân  bày tỏ nguyện vọng và đóng góp ý kiến về  một chính sách có liên quan; tham vấn còn  giúp Thường trực, các Ban và đại biểu  HĐND tỉnh thu nhận thêm nhiều thông tin  cần thiết… phục vụ cho việc xây dựng và  quyết định điều chỉnh, bổ sung hay ban  hành chính sách đảm bảo tính khả thi, sát  thực tiễn và phù hợp với lòng dân . 
 4. Tham vấn để có cơ sở xem xét  quyết định vấn đề  Qua các hoạt động tham vấn từ đi  “thực địa khảo sát” đến tổ chức “Hội  nghị nơi cư trú”; Thường trực, các Ban  HĐND, đại biểu HĐND tiếp nhận được  những thông tin rất thật, cần thiết và bổ  ích; khai thác được những kinh nghiệm  thực tế trong dân gian; thị sát trực tiếp  vấn đề; bước đầu làm cơ sở cho việc  đánh giá tình hình thực hiện… 
 5. Tham vấn để có cơ sở xem xét  quyết định vấn đề (tt)     Tổ chức “Hội nghị lấy ý kiến CBCC các cấp” được  nghe nhiều ý kiến phát biểu từ cấp chính quyền, đến các tổ  chức đoàn thể, các CBCC…; từ đó, soi rọi, so sánh lại với  thực tế đã khảo sát, kết nối với chủ trương, chính sách của  Đảng và pháp luật nhà nước đã và đang tổ chức thực hiện;  cho chúng ta một số nhận định về kết quả, sự cần thiết của  chính sách tham vấn liên quan; đồng thời có dịp cho cán bộ  công chức, các tổ chức Nhà nước nhìn nhận, xem xét cách  điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và thấy  trách nhiệm của mình để hiểu dân, gần dân hơn. Với các  đối tượng này, ta khai thác sâu về các giải pháp thực hiện. 
 6. Tham vấn để có cơ sở xem xét  quyết định vấn đề (tt) Tại “Hội nghị nhóm trọng tâm”; các vấn đề được  xâu chuổi, phân tích trên mọi khía cạnh một cách toàn diện,  đồng bộ; những vấn đề mấu chốt được làm rõ hơn và các  giải pháp được xem xét, phân tích, củng cố, hình thành.  Trên cơ sở này, Thường trực và các Ban HĐND chắt lọc  vấn đề tiếp tục làm rõ tại “Hội nghị các bên liên quan” ;  chủ yếu là làm việc với UBND – cơ quan có trách nhiệm  cao nhất, cùng các bên liên quan kiểm chứng lại những  thông tin cần thiết; UBND tỉnh phải báo cáo giải trình làm rõ  những vấn đề còn ý kiến khác nhau đặt ra xung quanh nội  dung tham vấn. 
 7. Tham vấn để có cơ sở xem xét  quyết định vấn đề (tt)  Kết  quả  tham  vấn  là  cơ  sở  để  Thường  trực, các Ban HĐND yêu cầu UBND trình HĐND  tỉnh xem xét sửa đổi bổ sung Nghị quyết 85  về  chương trình nhà ở; đi tới ban hành nghị quyết  mới  thay  nghị  quyết  cũ;  đồng  thời  ban  hành  Nghị  quyết  chuyên  đề  về  “Một  số  nhiệm  vụ,  giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chương trình  giảm  nghèo  trên  địa  bàn”.  Đồng  Tháp  xác  định  Hội  nghị  các  bên  liên  quan  là  đỉnh  điểm  của toàn bộ quá trình tham vấn. 
 8. Tham vấn để có cơ sở xem xét quyết  định vấn đề (tt) Việc sử dụng phương tiện thông tin  phục vụ cho hoạt động tham vấn là rất cần  thiết; nhằm mục đích phổ biến tuyên truyền  sâu rộng nội dung tham vấn, mục đích ý  nghĩa, kết quả của tham vấn; thu thập thêm  nhiều nguồn thông tin khác nhau, có thêm cơ  sở kiểm chứng, so sánh…  phục vụ cho việc  xem xét, quyết định chính sách. 
 9. Tham vấn thúc đẩy sự hợp tác, phối hợp trong hệ  thống chính trị , hệ thống chính quyền ở địa  phương:  Nội dung chọn tham vấn gắn với nhiệm  vụ phát triển kinh tế ­ xã hội của địa phương;  đây cũng là chủ trương của Đảng và nhà nước,  có phạm vi điều chỉnh rộng… nên việc tổ chức  lấy ý kiến đối tượng chịu ảnh hưởng là thực  hiện đúng theo luật định. Đồng Tháp xem đó là  nhiệm vụ, là một hoạt động cần thiết nhằm  tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước  với nhân dân; 
 10. Tham vấn thúc đẩy sự hợp tác, phối hợp trong hệ  thống chính trị, hệ thống chính quyền ở địa phương  (tt) Khi Thường trực HĐND tỉnh đề xuất thí điểm  tham vấn thì nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất  cao từ nhiều phía: Đảng đoàn HĐND đồng ý về  mặt chủ trương và thường xuyên theo dõi lãnh  đạo; Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ  với UBND tỉnh trong việc hướng dẫn địa phương tổ  chức các cuộc tham vấn tại cơ sở, xây dựng văn  bản báo cáo theo yêu cầu, tham dự các cuộc tham  vấn để kịp thời giải quyết các vấn đề cử tri đặt  ra… Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể;  Thường trực HĐND các cấp tích cực hưởng ứng và  cùng đồng hành tham gia… 
 11. Tham vấn thúc đẩy sự hợp tác, phối hợp trong hệ  thống chính trị, hệ thống chính quyền ở địa  phương (tt) Do vậy, kế hoạch triển khai thực hiện tham vấn  được xây dựng chi tiết, cụ thể đến từng hoạt động (từ  địa điểm, thời gian, đối tượng, hình thức tổ chức) và  được thống nhất thực hiện từ tỉnh đến huyện, xã, đến  các  thành  viên  liên  quan.  Ban  Chỉ  đạo,  Ban  Điều  hành  bám  sát  các  Nhóm  công  tác  và  địa  bàn  tham  vấn;  kịp  thời  điều  chỉnh  những  vướng  mắc  phát  sinh…  nên  các  hoạt  động  tham  vấn  được  thực  hiện  đảm  bảo  đạt  mục  đích,  yêu  cầu  đề  ra:  đúng  quy  trình,  đảm  bảo  về  mặt  nội  dung,  đúng  công  cụ  lựa  chọn; địa điểm, đối tượng tham vấn….
 12. Tham vấn làm rõ trách nhiệm và góp phần nâng cao  trách nhiệm của các bên liên quan, được nhân dân  đồng tình ủng hộ: Tham vấn nhân dân thực sự giải quyết được mối  quan hệ 2 chiều: tạo cơ hội cho người dân bày tỏ  nguyện vọng và được đóng góp ý kiến về một chính  sách có liên quan; người dân thấy mình được tôn  trọng, được hỏi ý kiến, được chia sẽ và thấy trách  nhiệm rõ hơn. Đối với Nhà nước có dịp nhìn nhận  xem xét cách điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện  nhiệm vụ và thấy trách nhiệm của mình để hiểu dân,  gần dân hơn; đồng thời tạo điều kiện cho Thường  trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh thu nhận thêm  những thông tin cần thiết… phục vụ cho việc thẩm  tra, xem xét, quyết định những chính sách sát thực  tiễn, có tính khả thi cao .
 13. Tham vấn làm rõ trách nhiệm và góp phần nâng cao  trách nhiệm của các bên liên quan, được nhân dân  đồng tình ủng hộ (tt) Đi tham vấn ở cơ sở về các nội dung trên,  được nghe nhiều nơi, nhiều người nói cụm từ   “vượt lên chính mình” rất mừng. Đi tiếp xúc cử tri,  chúng tôi mạnh dạn báo cáo trước cử tri 2 nghị  quyêt về nghèo và về nhà mà HĐND tỉnh vừa ban  hành là có sự tham gia của người dân vào việc  hoạch định chính sách; tâm tư nguyện vọng hợp  lý của cử tri đã được ghi nhận thể hiện vào nội  dung của Nghị quyết. 
 14. Tham vấn làm rõ trách nhiệm và góp phần nâng cao  trách nhiệm của các bên liên quan, được nhân dân  đồng tình ủng hộ (tt) Một chuyên gia của Dự án đã nói rằng: Hai nội  dung Đồng Tháp chọn tham vấn đều hướng vào dân,  vì dân, cùng nhân dân đi tới mục đích “An khang thịnh  vượng” và ‘An cư lạc nghiệp”, nên tạo được sự đồng  thuận rất cao của các cấp, các ngành, được sự ủng hộ  của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, được lòng  dân… Kết quả 2 nghị quyết mới được ban hành kịp  thời, đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà  nước, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, tổ chức  thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với lòng dân.
 15. Tham vấn góp phần tăng cường năng lực,  làm mới thêm hoạt động của HĐND ­ Trước hết, tham vấn về một chính sách liên  quan đảm bảo việc ban hành Nghị quyết của  HĐND thực hiện đúng theo Luật định. ­ Thông qua các hoạt động tham vấn ý kiến  nhân dân, giúp Thường trực HĐND, các Ban  HĐND, đại biểu HĐND có điều kiện thực hiện các  hoạt động giám sát sâu theo chuyên đề, hiểu và  nắm chắc vấn đề hơn; nâng cao chất lượng giám  sát; đồng thời đổi mới hoạt động giám sát của  HĐND theo hướng phát huy vai trò giám sát của cử  tri trong thực hiện các chính sách. 
 16. Tham vấn góp phần tăng cường năng lực, làm  mới thêm hoạt động của HĐND (tt) ­ Qua họat động tham vấn giúp Cán bộ  Văn phòng nâng cao tính khái quát, tổng hợp  vấn đề, công tác chuẩn bị và phối hợp tổ  chức thực hiện nhiệm vụ; xây dựng kế  hoạch khoa học, hợp lý, cụ thể, lường trước  được một số khó khăn vướng mắc … chủ  động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch  nhằm đạt mục đích đề ra; xây dựng phong  cách làm việc khoa học, năng động, sáng  tạo.
 17. Tham vấn nhân dân là cần thiết, cần tiếp tục  nhân rộng Qua phân tích về hiệu quả và kết quả đạt  được trên; cần khẳng định đây là hoạt động  cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng và  đổi mới hoạt động của HĐND. Năm 2010,  Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục  chọn 2 chuyên đề nằm trong chương trình  xây dựng nghị quyết và giám sát để tổ chức  tham vấn; một số huyện, thị trong tỉnh cũng  có hướng tổ chức thực hiện thí điểm một số  chính sách liên quan trên địa bàn. 
 18.  Tham vấn nhân dân là cần thiết, cần tiếp  tục nhân rộng (tt) Do vậy, Đồng Tháp đề nghị Dự án  tiếp tục nhân rộng họat động này để  thực hiện rộng rãi hơn. Thời gian,  nhân lực, công sức, tài chính bỏ ra  cho tham vấn năm 2009 là phù hợp,  cần thiết. Năm 2010, nếu được tiếp  cận dự án sớm thì sẽ chủ động hơn  trong thực hiện. 
 19. Tham vấn nhân dân  là những biểu hiện gần  dân, sâu sát và tôn trọng nhân dân Hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân vừa qua của  Đồng Tháp, theo phát biểu của đồng chí Chủ tịch  HĐND tỉnh tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ  13 thì “Việc tham vấn ý kiến của nhân dân trong  quá trình chuẩn bị nghị quyết về xoá nghèo và  chương trình xây dựng nhà ở nông thôn là một  trong những biểu hiện gần dân, sâu sát nhân dân,  tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đó  chính là Hội đồng nhân dân đã làm nên nghị quyết  thực tiễn của lòng dân, vì nhân dân và nhân dân rất  đồng tình”./. 
 20. Xin cám ơn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2