intTypePromotion=3

Bài giảng Học phần Quản lý sự thay đổi

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:140

0
219
lượt xem
84
download

Bài giảng Học phần Quản lý sự thay đổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Học phần Quản lý sự thay đổi giúp sinh viên nắm được những vấn đề cốt lõi nhất về lý luận quản lý sự thay đổi, phát biểu đúng khái niệm: thay đổi; các mức độ của thay đổi; mối quan hệ giữa thay đổi và phát triển, chỉ ra đúng những nguyên nhân gây ra sự thay đổi, nhận diện được các loại thay đổi trong tổ chức, 11 bước thực hiện quản lý thay đổi, 12 yêu cầu; 8 yếu tố để thực hiện thay đổi thành công, những yếu tố duy trì sự thay đổi và 13 điều cần tránh trong quản lý sự thay đổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Học phần Quản lý sự thay đổi

 1. Please purchase a personal license.
 2. M C TIÊU C A H C PH N Giúp ngư i h c sau khi tham gia h c ph n - H c ư c nh ng v n c t lõi nh t v lý lu n qu n lý s thay i, phát bi u úng khái ni m: thay i, các m c c a thay i, m i quan h gi a thay i và phát tri n; Ch ra úng nh ng nguyên nhân gây ra s thay i, nh n di n ư c các lo i thay i trong t ch c, 04 c trưng c a thay i, chi n lư c qu n lý s thay i, 11 bư c th c hi n qu n lý s thay i; 12 yêu c u, 8 y u t th c hi n thay i thành công, nh ng y u t duy trì s thay i và 13 i u c n tránh trong qu n lý s thay i. - Ngư i h c hi u sâu s c và th c hành v nh ng n i dung cơ b n trong qu n lý s thay i như: kĩ năng ch n l a s thay i, kĩ năng xác nh m c tiêu thay i, kĩ năng ho ch nh s thay i và kĩ năng t ch c th c hi n s thay i; hình thành ư c nh ng k năng v n d ng tri th c qu n lý s thay i cho vi c qu n lý giáo d c và qu n lý nhà trư ng trong b i c nh i m i qu n lý giáo d c và xây d ng ư c chi n lư c cơ b n qu n lý s thay i. - Ch ng ón nh n s thay i và có tinh th n quy t tâm, tin tư ng th c hi n s thay i áp ng yêu c u phát tri n
 3. N I DUNGH C PH N Chương 1: S thay i và qu n lý s thay i trong t ch c (10 ti t) 1.1. Nh n di n s thay i trong t ch c 1.2. Khái ni m thay i, c trưng và các m c c a thay i trong t ch c 1.3. Phân lo i các ki u thay i 1.4. Qu n lý s thay i trong t ch c: Vai trò và nguyên t c
 4. N I DUNGH C PH N Chương 2: Quá trình qu n lý s thay i (20 ti t) 2.1. Xây d ng k ho ch thay i 2.2. Th c hi n k ho ch thay i: 2.3. ánh giá và c ng c s thay i 2.4. Các rào c n thư ng g p trong qu n lý s thay i và cách vư t qua
 5. N I DUNG H C PH N(tt) Chương 3: Nh ng y u t thúc y s thay i (15 ti t) 3.1. Thông tin và công ngh cho qu n lý s thay i 3.2. Các y u t cơ b n quy t nh s thành công c a qu n lý s thay i 3.2. M t s bài h c kinh nghi m trong lãnh o, qu n lý s thay i
 6. CÁC HO T NG H C T P CHÍNH Ho t ng 1: Tìm hi u v s thay i nói chung và s thay i trong giáo d c nói riêng; xác nh c trưng c a s thay i Ho t ng 2: Xác nh m c c a s thay i Ho t ng 3: Nh n di n s thay i trong t ch c Ho t ng 4: Xác nh các bư c c a quá trình thay i Ho t ng 5: Xây d ng qui trình qu n lý s thay i Ho t ng 6: Xác nh các vi c c n làm qu n lý s thay i thành công Ho t ng 7: Phân tích tình hu ng và tìm hi u các nguyên nhân d n n thành công hay th t b i trong qu n lý s thay i
 7. Ho t ng 1:Tìm hi u v s thay i nói chung và s thay i trong giáo d c nói riêng qua m t s hình nh; xác nh c trưng c a s thay i Xem m t s hình nh v s thay i Phát bi u các suy nghĩ cá nhân v s thay i Xác nh các c trưng c a s thay i
 8. Xem m t s Hình nh và suy ng m v s thay i Bana xưa Bana nay Văn mi u xưa Văn mi u nay
 9. Xem ti p m t s hình nh v s thay i… Thành Hà n i xưa Thành Hà n i nay
 10. 5 phát minh công ngh làm thay i th gi i Công ngh GPS (công ngh nh v ) Máy nghe nh c Sony Walkman Máy chơi game c m tay Playstation M ng xã h i Text messages
 11. Chúng ta nghĩ gì v s thay i c a giáo d c? Như th nào? T i sao?.... L p h c xưa L p h c nay
 12. ??? Trư ng h c thành ph Trư ng h c vùng xa
 13. V PP d y h c… D y h c xưa D y- h c nay…
 14. ???
 15. Công ngh thông tin …..và cách d y h c Mô hình 1: Xây d ng h th ng h tr công tác gi ng d y qua các ph n m m d y h c cho t ng mônh c. Mô hình 2: Xây d ng h th ng gi ng d y h c t p qua ài truy n hình, ài phát thanh và các M ng máy tính c c b . Mô hình 3: Mô hình ào t o t xa trên cơ s c a M ng di n r ng Internet, Intranet.
 16. B i c nh xã h i thay i th nào? Con ngư i thay i Kinh t thay i Chính tr - pháp lý thay i Môi trư ng thay i Quan h , cơ ch qu n lý thay i Khoa h c công ngh thay i…
 17. Xã h i thay i- giáo d c thay i? M c ích giáo d c? N i dung giáo d c? Phương pháp giáo d c? Hình th c giáo d c? Chính sách GD? GV. NV, HS ?.... Qu n lý giáo d c thay i?
 18. Xã h i thay i- giáo d c thay i? H c sinh? Giáo viên? Nhân viên? Cán b qu n lý? Vai trò giáo viên? H c sinh? Vai trò ngư i qu n lý? Phương pháp d y h c? Giáo d c? Cơ s v t ch t trư ng l p? Tài chính cho GD? Ch t lư ng giáo d c? Cách th c qu n lý? …
 19. 1.1.4. Thay i và phát tri n. Gi a “thay i” và “phát tri n” có m i quan h bi n ch ng, h u cơ: trong t ch c “thay i” là nh m “phát tri n”, ng th i “phát tri n” l i d n t i nh ng “thay i”. Do ó có th coi “thay i” là m c tiêu c a “phát tri n”, còn “phát tri n” là ng l c c a “thay i”. Tuy nhiên, không ph i m i “thay i” u d n t i “phát tri n”, nhưng m i s “phát tri n” u d n t i “thay i”.
 20. 1.1.4. Thay i và phát tri n. Thay i chính là: cơ h i phát tri n t ch c, phát tri n năng l c lãnh o, qu n lý phát tri n các nhân viên trong t ch c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản