intTypePromotion=3

Bài giảng học về môi trường

Chia sẻ: Lanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
46
lượt xem
9
download

Bài giảng học về môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm gần đây, người ta có cái nhìn toàn diện hơn về mối quan hệ giữa con người và môi trường: Con người sống trong môi trường không phải chỉ tồn tại như một sinh vật mà con người là một sinh vật biết tư duy, nhận thức được môi trường và biết tác động ngược lại các yếu tố môi trường để cùng tồn tại và phát triển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học về môi trường

 1. • Trong những năm gần đây, người ta có cái nhìn toàn diện hơn về  mối quan hệ giữa con người và môi trường: – Con người sống trong môi trường không phải chỉ tồn tại như một sinh vật  mà con người là một sinh vật biết tư duy, nhận thức được môi trường và  biết tác động ngược lại các yếu tố môi trường để cùng tồn tại và phát  triển. – Mối quan hệ giữa con người và môi trường là mối quan hệ tương tác (tác  động qua lại), trong đó bao gồm cả những tương tác giữa các cá thể  người, các cộng đồng con người. – Con người sống trong môi trường không phải chỉ như một sinh vật, một  bộ phận sinh học trong môi trường mà còn là một cá thể trong cộng  đồng xã hội con người. Con người ở đây vừa có ý nghĩa sinh học vừa có  ý nghĩa xã hội học.  – Chính vì vậy, những vấn đề về môi trường không thể giải quyết bằng  các biện pháp lý­hóa­sinh, kỹ thuật học, mà còn phải được xem xét và  giải quyết dưới các góc độ khác nhau như kinh tế học, pháp luật, địa lý  kinh tế­xã hội …
 2. nh÷ vÊn ® c¬b¶n vÒ m«i tr­êng ng Ò hiÖn nay trªn ThÕ giíi
 3. I. m«i tr­êng M«i tr­ê ng xung quanh chóng ta :
 4. KHÁI NIỆM: • “Môi trường là tập hợp (aggregate) các vật thể (things), hoàn cảnh (conditions) và ảnh hưởng (influences) bao quanh một đối tượng nào đó” (The Random House College Dictionary­USA). • Môi trường là khoảng không gian nhất định có chứa các yếu tố khác nhau, tác động qua lại với nhau để cùng tồn tại và phát triển.
 5. KHÁI NIỆM: • Môi trường là tập hợp các yếu tố vật lý, hóa học, sinh  học, kinh tế­xã hội bao quanh và tác động tới đời sống  và sự phát triển của một cá thể hoặc một cộng đồng  người (UNEP­Chương trình môi trường của Liên hiệp  quốc, 1980). • Môi trường là tất cả các hoàn cảnh bên ngoài tác động  lên một cơ thể sinh vật hoặc một cơ thể nhất định đang  sống; là mọi vật bên ngoài một cơ thể nhất định (G.Tyler  Miler, Environmental Science, USA, 1988). • Môi trường là hoàn cảnh vật lý, hóa học, sinh học bao  quanh các sinh vật (Encyclopedia of Environmental  Science. USA, 1992). • Môi trường là tất cả các hoàn cảnh hoặc điều kiện bao  quanh một hay một nhóm sinh vật hoặc môi trường là  tổng hợp các điều kiện xã hội hay văn hóa ảnh hưởng tới  cá thể hoặc cộng đồng.
 6. Định nghĩa: • Theo Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam, "Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên (bao gồm thạch quyển, thủy quyển và khí quyển) và yếu tố vật chất nhân tạo (như đồng ruộng, vườn tược, công viên, thành phố, các công trình văn hóa, các nhà máy sản xuất công nghiệp …), quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên".
 7. M«i tr­ê ng gåm… • Th¹ch quyÓn: vá lôc ® dµy 15–18km Þa vá ® d­¬ dµy 3 -17km. ¹i ng • Thuû quyÓn: ChiÕm 71% diÖn tÝch T§, DiÖn tÝch kho¶ng 361 triÖu km2 90%tæng l­îng lµ n­íc mÆn • Sinh quyÓn: Lµ toµn bé c¸c d¹ng sèng tån t¹i bªn trong , bªn trªn vµ phÝa trªn tr¸i ®Êt. • KhÝ quyÓn: Lµ líp kh«ng khÝ bao trïm quanh Tr¸i ® bao gåm h¬ n­íc, CO2, O2, Nit¬vµ H2... Êt, i
 8. M«i tr­ê ng g åm…
 9. 2. Chøc n¨ng cña M«i tr­ê ng Trung b× mçi con ng­êi 1 ngµy cÇn: nh 4m3 kh«ng khÝ s ¹c h ®Ó thë , 2,5 lÝt n­íc uè ng , 250 lÝt c ho S H (1500, 2000) 2000 ­ 2400 c alo l­¬ng thùc thùc phÈm Mé t kh«ng g ian c ho s inh ho ¹t, lµm viÖc ...
 10. Chøc n¨ng 1: MT lµ kh«ng gian sinh sèng
 11. Chøc n¨ng 2: MT lµ n¬ chøa ® i ùng c¸c nguån tµi nguyªn
 12. Chøc n¨ng 3: MT lµ n¬ chøa ® i ùng c¸c chÊt phÕ th¶i …. N­íc ph¸t triÓn: mçi ng­êi th¶i ra kho¶ng 2,8kg/ngµy C¸c n­íc ® ang ph¸t triÓn: mçi ng­êi th¶i ra kho¶ng 1kg/ngµy
 13. Chøc n¨ng 4: MT lµ n¬ l­u tr÷vµ cung cÊp c¸c th«ng tin… i  Cung cÊp sù ghi chÐp vµ l­u tr÷lÞch sö ® chÊt, Þa lÞch sö tiÕn ho¸,lÞch sö v¨n ho¸ …  Cung cÊp c¸c chØ thÞ kh«ng gian mang tÝnh chÊt b¸o ® éng sím c¸c nguy hiÓm …  L­u tr÷vµ cung cÊp cho con ng­êi sù ® d¹ng sinh a häc, c¶nh quan, v¨n ho¸, t«n gi¸o, kinh tÕ…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản