intTypePromotion=3

Bài giảng Quản lý môi trường - ĐH Lâm nghiệp

Chia sẻ: Gió Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:159

0
41
lượt xem
11
download

Bài giảng Quản lý môi trường - ĐH Lâm nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản lý môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung và quản lý môi trường, công cụ pháp lý bảo vệ môi trường, các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường, các công cụ khác trong quản lý môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý môi trường - ĐH Lâm nghiệp

 1. Trường Đại học Lâm nghiệp Khoa Quản lý Tài nguyên Rừng và Môi trường Bộ môn Quản lý môi trường 5/22/13
 2. 1. Khái niệm chung về quản lý môi trường 1.1. Khái niệm về quản lý môi trường 2 5/22/13
 3. Khái niệm QLMT "Quản lý môi trường là một hoạt động trong lĩnh vực quản lý xã hội, có tác động điều chỉnh hoạt động của con người dựa trên sự tiếp cận có hệ thống và các kỹ năng điều phối thông tin đối với các vấn đề môi trường có liên quan tới con người, xuất phát từ quan điểm định lượng và hướng tới Phát triển bền vững và sử dụng hợp lý tài nguyên" (Lưu Đức Hải – Cẩm Nang Quản lý MT) 3 5/22/13
 4. Khái niệm QLMT   Quản lý môi trường là các biện pháp kiểm soát hoặc điều chỉnh các mối tương tác giữa con người và môi trường, nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phúc lợi của con người và chất lượng của môi trường. (Environmental Land Use Planning and Management, John Randolph) 4 5/22/13
 5. 1.2. Nguyên tắc quản lý môi trường Hướng tới sự phát triển bền vững Kết hợp đa mục tiêu Quan điểm tiếp cận hệ thống, Nguyên đa biện pháp và công cụ tắc QLMT Phòng chống tai biến, suy thoái môi trường Người gây ô nhiễm phải trả tiền 5 5/22/13
 6. -  Hướng tới sự phát triển bền vững  Đảm bảo "cân bằng giữa sự phát triển KT – XH và BVMT" -  Kết hợp các mục tiêu Quốc tế - Quốc gia - vùng lãnh thổ và cộng đồng dân cư trong QLMT  tham gia và tuân thủ các công ước, nghị định quốc tế về MT  ban hành các văn bản quốc gia về luật pháp, tiêu chuẩn, quy định về MT, tham gia các chương trình hành động, các đề tài hợp tác quốc tế và khu vực về MT 6 5/22/13
 7. - QLMT xuất phát từ quan điểm tiếp cận hệ thống và cần được thực hiện bằng nhiều biện pháp và công cụ tổng hợp đa dạng và thích hợp. - Môi trường là một hệ thống hở gồm nhiều thành phần có quan hệ tác động, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. - Các biện pháp và công cụ QLMT rất đa dạng: luật pháp, chính sách, khoa học, kinh tế, công nghệ . . . Mỗi một loại có phạm vi và hiệu quả khác nhau. 7 5/22/13
 8. - Phòng chống tai biến, suy thoái môi trường cần được ưu tiên hơn việc phải xử lý hồi phục môi trường. PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH Phòng ngừa là giải pháp ít tốn kém hơn xử lý và khắc phục ô nhiễm môi trường. 8 5/22/13
 9. - Người gây ô nhiễm phải trả tiền  hình thành và áp dụng: thuế, phí, lệ phí MT và các quy định xử phạt hành chính đối với các vi phạm về QLMT, như: phí rác thải, thuế cácbon, thuế SO2, . . .  Phối hợp với nguyên tắc người sử dụng phải trả tiền. Người nào sử dụng các thành phần MT thì phải trả tiền cho việc sử dụng và các tác động tiêu cực đến MT, như: thuế tài nguyên, phỉ sử dụng nước sạch… 9 5/22/13
 10. 2. Quản lý Nhà nước về môi trường 2.1. Mục tiêu Quản lý Nhà nước về môi trường Mục tiêu tổng quát của quản lý môi trường: GIỮ ĐƯỢC SỰ CÂN BẰNG GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 10 5/22/13
 11. Theo Chỉ thị 36 CT/TW của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đã chỉ rõ: “Bảo vệ môi trường là một vấn đề sống còn của đất nước và nhân loại; là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo ở mỗi nước, với cuộc sống đấu tranh vì hòa bình và sự tiến bộ của xã hội trên phạm vi toàn thế giới” 11 5/22/13
 12. Mục tiêu cụ thể của công tác quản lý môi trường: Theo Chỉ thị 36 CT/TW của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, một số mục tiêu cụ thể của công tác Quản lý Môi trường Việt Nam hiện nay là: i) Khắc phục và phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường phát sinh trong các hoạt động sống của con người. ii) Hoàn thiện hệ thống văn bảng pháp luật về bảo vệ môi trường, ban hành các chính sách về phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường, nghiêm chỉnh thi hành luật bảo vệ môi trường 12 5/22/13
 13. Mục tiêu cụ thể QLMT – Chị thỉ 36 CT/TW iii) Tăng cường công tác Quản lý Nhà nước về MT từ Trung ương đến địa phương, nghiên cứu, đào tạo cán bộ về môi trường iv) Phát triển đất nước theo các nguyên tắc phát triển bền vững được hội nghị Rio-1992 thông qua. Các khía cạnh của phát triển bền vững bao gồm: phát triển bền vững kinh tế, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không tạo ra ô nhiễm, suy thoái chất lượng môi trường sống, nâng cao sự văn minh và công bằng xã hội. v) Xây dựng các công cụ hữu hiệu về quản lý môi trường quốc gia, các vùng lãnh thổ. Các công cụ phải thích hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương và cộng đồng dân cư. 13 5/22/13
 14. 2.2. Các nội dung quản lý Nhà nước về môi trường Các hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường của Việt nam được quy định trong Điều 6, Luật bảo vệ môi trường Nội dung công tác quản lý Nhà nước về môi trường ở Việt nam được quy định trong Điều 37, Luật bảo vệ môi trường 14 5/22/13
 15. Các nội dung quản lý bảo vệ môi trường ở Việt Nam – Điều 37, luật bảo vệ môi trường: + Ban hành và tổ chức việc thực hiện các văn bản pháp quy về BVMT, hệ thống tiêu chuẩn môi trường + Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách BVMT; kế hoạch phòng chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố MT + Xây dựng, quản lý các công trình BVMT và các công trình có liên quan đến BVMT + Tổ chưc, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc, định kỳ đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến môi trường 15 5/22/13
 16. + Thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường + Cấp và thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường + Giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về BVMT + Đào tạo cán bộ chuyên sâu về Khoa học và QLMT + Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực BVMT + Thiết lập quan hệ quốc tế trong lĩnh vực BVMT. 16 5/22/13
 17. Điều 6, luật bảo vệ môi trường Việt Nam liệt kê những hoạt động được khuyến khích 1. Tuyên truyền, giáo dục và vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học. 2. Bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 3. Giảm thiểu, thu gom, tái chế và tái sử dụng chất thải. 4. Phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ôzôn. 17 5/22/13
 18. Những hoạt động được khuyến khích – Điều 6 LBVMT: 5. Đăng ký cơ sở đạt tiêu chuẩn môi trường, sản phẩm thân thiện với môi trường. 6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ xử lý, tái chế chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường. 7. Đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất thiết bị, dụng cụ bảo vệ môi trường; sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường; cung cấp dịch vụ bảo vệ môi trường. 8. Bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa; lai tạo, nhập nội các nguồn gen có giá trị kinh tế và có lợi cho môi trường. 18 5/22/13
 19. Những hoạt động được khuyến khích: 9. Xây dựng thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thân thiện với môi trường. 10. Phát triển các hình thức tự quản và tổ chức hoạt động dịch vụ giữ gìn vệ sinh môi trường của cộng đồng dân cư. 11. Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến môi trường. 12. Đóng góp kiến thức, công sức, tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường 19 5/22/13
 20. 2.3. Tổ chức công tác quản lý môi trường   UBND Tỉnh Bộ Khoa học - Công nghệ và MT Các bộ khác Các Sở khác Sở KHCN & MT Cục MT Các vụ # Vụ KHCN &MT Các vụ # Phòng MT Các phòng C/năng Phòng MT Sơ đồ tổ chức công tác QLNN về MT Việt Nam trước Bộ máy quản lý Nhà nước về Môi trường và TNTN ở Việt Nam 20 5/22/13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản