intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 5

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:67

0
102
lượt xem
36
download

Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Quan trắc, phân tích và báo cáo hiện trạng môi trường thuộc bài giảng Quản lý môi trường, trình bày các nội dung chính sau: Quan trắc và phân tích môi trường; Báo cáo hiện trạng môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 5

 1. CHƯƠNG V: QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO               HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG
 2. QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI  TRƯỜNG Những thông tin môi trường chính xác,  đáng tin cậy, có hệ  thống  và  cập  nhật  là  những  luận  cứ  khoa  học  rất  quan  trọng  của  quá  trình  xây  dựng  một  cách  đúng  đắn  và  có  hiệu  quả  các  chiến  lược,  chính  sách,  cũng  như  kế  hoạch  hành động phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.  Những  thông  tin  môi  trường  thường  được  trình  bày  một  cách có hệ thống, cùng với các phân tích đánh giá trong các  báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm.  Vì vậy tiến hành quan trắc môi trường và lập báo cáo hiện  trạng môi trường của mỗi địa phương hay toàn quốc gia là 
 3. Các nội dung chính: 1) QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG  2) LẬP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG
 4. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 1. Đối tượng và mục đích của quan trắc, phân tích MT Quan  trắc  môi  trường  là  các  biện  pháp  khoa  học,  công nghệ  và tổ chức, bảo  đảm kiểm soát một cách hệ thống các trạng  thái và khuynh hướng phát triển các quá trình tự nhiên hoặc  nhân tạo với nhiều quy mô và nhiều loại đối tượng. Quan  trắc  môi  trường  còn  là  các  biện  pháp  tổng  hợp  để  kiểm  soát  đối  tượng  ô  nhiễm;  bao  gồm  việc  đo  đạc,  ghi  nhận và kiểm soát thường xuyên liên tục các hiện tượng tự  nhiên  và  nhân  tạo  (các  loại  hình  và  nguồn  gốc  các  chất  ô  nhiễm  trong  môi  trường  cũng  như  công  tác  quản  lý  môi  trường và kế hoạch sử dụng tài nguyên).
 5. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 1. Đối tượng và mục đích của quan trắc, phân tích MT Như  vậy,  Quan  trắc  và  phân  tích  môi  trường  là  quá  trình  quan trắc và đo đạc thường xuyên với mục tiêu đã được xác  định đối với một hoặc nhiều chỉ tiêu về tính chất vật lý, hóa  học và sinh học của các thành phần môi trường, theo một kế  hoạch lập sẵn về thời gian, không gian, phương pháp và quy  trình  đo lường,  để cung cấp các thông tin cơ bản, có  độ tin  cậy, độ chính xác cao và có thể làm căn cứ để đánh giá diễn  biến chất lượng của môi trường, cũng như  để so sánh trạng  thái môi trường nơi này với nơi kia.
 6. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 1. Đối tượng và mục đích của quan trắc, phân tích MT Thành  phần  môi  trường  là  không  khí,  nước,  đất,  âm  thanh,  ánh sáng,  đất, …., các hệ sinh thái, các khu dân cư, khu bảo  tồn  thiên  nhiên,  …,  di  tích  lịch  sử  và  các  hình  thái  vật  chất  khác. Mục  đích của quan trắc và phân tích môi trường là quan trắc  và  theo  dõi  sự  biến  đổi  về  chất  lượng  môi  trường  theo  thời  gian và không gian, nhằm đánh giá động thái của môi trường. Đối  tượng  quan  trắc  trực  tiếp  của  hệ  thống  trạm  quan  trắc  môi  trường  gồm  thành  phần  môi  trường  có  tính  biến  đổi  rõ  rệt  theo  thời  gian,  không  gian  như:  không  khí,  khí  quyển; 
 7. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 2. Quan trắc và phân tích môi trường trên thê giới và hệ  thống kiểm soát môi trường toàn cầu Quan trắc và phân tích môi trường không khí Hệ thống trạm nền Quan trắc và phân tích ô nhiễm không khí  toàn cầu có hai loại: Trạm kiểm sóat môi trường nền cơ bản được đặt ở những nơi  có  không  khí  trong  sạch,  trên  núi  cao  của  thế  giới  và  ngoài  hải  đảo.  Đo  đạc  các  tham  số  khí  hậu,  tại  các  trạm  này  còn  tiến  hành  đo  đạc  CO2  thành  phần  hóa  học  nước  mưa,  bức  xạ,  N02,  CO,  ôzôn  tổng  số  và  ôzôn  bề mặt, phóng  xạ  và soi  khí. 
 8. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 2. Quan trắc và phân tích môi trường trên thê giới và hệ  thống kiểm soát môi trường toàn cầu Quan trắc và phân tích môi trường không khí Hệ  thống  Quan  trắc  và  phân  tích  môi  trường  quốc  gia  được  thiết kế phù hợp với điều kiện của từng nước. Loại trạm này  được quy họach theo ô vuông với diện tích 50x50km2.  Trạm  Quan  trắc  và  phân  tích  môi  trường  thành  phố  được  tổ  chức với nhiều điểm đo khác nhau.  Các thông số cần kiểm soát  là: bụi lơ lửng, SO2, NOx, CO và  thành  phần  hóa  học  chủ  yếu  của  khí  quyển.  Chương  trình 
 9. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 2. Quan trắc và phân tích môi trường trên thê giới và hệ  thống kiểm soát môi trường toàn cầu Quan trắc và phân tích môi trường nước Cac hoat  động quan trắc va phân tich môi trường  nước diên ra  ́ ̣ ̀ ́ ̃ ngoai hiên trường va phân tich trong phong thi nghiêm.  ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ Đê  thu  thâp  được  thông  tin  cần  phai  tiến  hanh  hoat  đông  ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ gồm:  lâp kế hoach, thiết kế chương trinh, thiết kế mang lưới, lấy  ̣ ̣ ̀ ̣ mâu, phân tich trong phong thi nghiêm va xử ly số liêu. ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ Muc tiêu hoat đông la  ̣ ̣ ̣ ̀
 10. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 2. Quan trắc và phân tích môi trường trên thê giới và hệ  thống kiểm soát môi trường toàn cầu Hệ thống Quan trắc và phân tích môi trường toàn cầu Hệ thống Quan trắc và phân tích môi trường  toàn cầu GEMS  được thiết lập từ năm 1974 theo sáng kiến của UNEP, nhằm  khuyên khích và phối hợp quốc tế  để kiểm soát ô nhiễm môi  trường toàn cầu. Mạng  lưới  GEMS  theo  dõi  những  biến  đổi  trong  thành  phần  khí  quyển  và  hệ  thống  khí  hậu,  ô  nhiễm  nước  ngọt,  nước  biển và  đại dương, ô nhiễm không khí, thực phẩm, phá hủy  rừng,  suy  giảm  tầng  ôzôn,  mưa  axit,  sự  hình  thành  chất  khí 
 11. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 2. Quan trắc và phân tích môi trường trên thê giới và hệ  thống kiểm soát môi trường toàn cầu Hệ thống Quan trắc và phân tích lắng đọng axít vùng Đông Á  Lắng  đọng  axít  là  vấn  đề  nhiễm  bẩn  môi  trường  nghiêm  trọng  nhất,  không  chỉ  vì  mức  độ  ảnh  hưởng  tới  cuộc  sống  của con người và các hệ sinh thái, mà còn vì quy mô tác động  của chúng  đã vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát của mỗi quốc  gia. Lắng  đọng  axit  đã  gây ra  hậu  quả  nghiêm trọng  đối với các  hệ  sinh  thái  dưới  nước  và  trên  cạn.  Hiện  tượng  lắng  đọng  axit thường gắn liền với các hoạt  động  đại công nghiệp phát 
 12. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 3. Hệ thống quan trắc và phân tích môi trường ở VN (QT&PTMT) la môt hoat đông quan trong cua công tac quan ly  ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ́ nha  nước  về  bao  vê  môi  trường  thể  hiện  tai  cac  Điều  94  –  ̀ ̉ ̣ ̣ ́ 105 cua Luât BVMT năm 2005 "Tô chức, xây dựng, quan ly hê  ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ thống quan trắc,  đinh ky  đanh gia hiên trang môi trường, dự  ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ bao diên biến môi trường." ́ ̃ Từ  năm  1994,  Bô  KHCN&MT  (nay  la  Bô  Tai  nguyên  &  Môi  ̣ ̀ ̣ ̀ trường)  đa  từng  bước  xây  dựng  Mang  lưới  cac  tram  ̃ ̣ ́ ̣ QT&PTMT quốc gia. Ngoai  Mang  lưới  QT&PTMT  Quốc  gia,  hang  chuc  đia  phương  ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ trong nước cung bắt đầu xây dựng va bước đầu đưa vao hoat  ̃ ̀ ̀ ̣
 13. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 3. Hệ thống quan trắc và phân tích môi trường ở VN Các nguyên tắc về xây dựng mạng lưới QT&PTMT QT&PTMT  quốc  gia  ở  nước  ta  tuân  thủ  các  nguyên  tắc  sau  đây: • Mạng lưới QT&PTMT quốc gia được quản lý thống nhất trên  phạm vi cả nước, trực thuộc Bộ Tài Nguyên Môi trường, Bộ  Khoa học và Công nghệ và Bộ NN&PTNT. Và được thể hiện  trên các phương diện: ­Địa  điểm  quan  trắc,  thời  gian,  tần  suất  quan  trắc,  quy  trình, kỹ thuật quan trắc, thủ tục quan trắc, hồ sơ, xử lý số 
 14. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 3. Hệ thống quan trắc và phân tích môi trường ở VN Các nguyên tắc về xây dựng mạng lưới QT&PTMT QT&PTMT  quốc  gia  ở  nước  ta  tuân  thủ  các  nguyên  tắc  sau  đây: • Bộ  TNMT  sẽ  tiếp tục phối hợp tối  đa với các Bộ Ngành và  các  địa  phương  trong  việc  xây  dựng  mạng lưới QT&PTMT  quốc gia. Các nguyên tắc phối hợp như sau : ­.Về thiết bị quan trắc và phân tích môi trường: các Trạm  sẽ  tận  dụng  các  thiết  bị  sẵn  có  của  cơ  quan  và  được  Bộ  TNMT  đầu  tư  thiết  bị  bổ  sung  để  đáp  ứng  yêu  cầu  của 
 15. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 3. Hệ thống quan trắc và phân tích môi trường ở VN Các nguyên tắc về xây dựng mạng lưới QT&PTMT QT&PTMT  quốc  gia  ở  nước  ta  tuân  thủ  các  nguyên  tắc  sau  đây: • Bộ  TNMT  sẽ  tiếp tục phối hợp tối  đa với các Bộ Ngành và  các  địa  phương  trong  việc  xây  dựng  mạng lưới QT&PTMT  quốc gia. Các nguyên tắc phối hợp như sau : ­.Các  trạm  được  thành  lập  trên  cơ  sở  Biên  bản  thỏa  thuận liên Bộ giữa các Bộ/Ngành/Địa phương liên quan và  Bộ TNMT. 
 16. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 3. Hệ thống quan trắc và phân tích môi trường ở VN Các nguyên tắc về xây dựng mạng lưới QT&PTMT QT&PTMT  quốc  gia  ở  nước  ta  tuân  thủ  các  nguyên  tắc  sau  đây: •. Mạng  lưới  QT&PTMT  quốc  gia  được  xây  dựng  từng  bước,  vừa hoạt động vừa củng cố và phát triển dần; ­.Chất  lượng  quan  trắc  và  phân  tích  môi  trường  được  phát triển dần từ thấp  đến cao, mục  đích là dần dần  đạt  trình độ khu vực và quốc tế. ­.Xây  dựng  các  trạm  trọng  điểm  và  các  trạm  chủ  chốt 
 17. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 3. Hệ thống quan trắc và phân tích môi trường ở VN Quy hoạch mạng lưới QT&PTMT nước ta BỘ TÀI •. Cơ  cấu  tổ  chức  của  mạng  lưới  quan  trắc  và  phân  tích  môi  NGUYÊN MÔI trường quốc gia gồm các đơn vị sau đây: TRƯỜNG ­.Trung tâm đầu mạng ở Cục Môi trường. BỘ/ CÁC CÁC TỔ CHỨC TỔNG CỤC NGÀNH/ ĐỊA QUỐC TẾ MÔI TRƯỜNG ­.Các  Trạm  QT&PTMT  vùng  trong  đấPHliền  (vùng  1,  2,  t  ƯƠNG 3 ... gồm các trạm đo tác động MT và trạm đo nền MT). ­.Các  Trạm  QT&PTMT  vùng  biển  (vùng  1,  2,... TN m  các  Các trạm Các trạm Các trạm Phòng gồ Các trạm trạm  đ vùngo tác  động môi trường và trạm  đo nền môi trường  đất vùng biển chuyên địa môi liền đề phương trường biển).
 18. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 3. Hệ thống quan trắc và phân tích môi trường ở VN Quy hoạch mạng lưới QT&PTMT nước ta •. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm đầu mạng: ­. Lập kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới QT&PT  MT quốc gia và quản lý thực thi kế hoạch đó. ­. Lập và thực hiện kế hoạch công tác QT&PT MT hàng năm. ­. Quản lý trực tiếp kinh phí QT&PT MT của toàn quốc. ­. Quản lý mạng lưới trạm QT&PT MT (địa điểm quan  trắc,...).
 19. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 3. Hệ thống quan trắc và phân tích môi trường ở VN Quy hoạch mạng lưới QT&PTMT nước ta •. Chức năng nhiệm vụ của Trạm QT&PT MT Vùng: ­. Thực  hiện  nhiệm  vụ  QT&PT  môi  trường  ở  một  vùng  lãnh  thổ biển hay vùng  đất liền,  định kỳ báo cáo kết quả quan  trắc môi trường cho Cục Môi trường  để thực hiện quản lý  môi trường quốc gia. ­. Hỗ  trợ  kỹ  thuật  cho  các  trạm  QT&PT  môi  trường  địa  phương trong vùng. ­. Hỗ  trợ  cho  các  phòng  hay  trung  tâm  quản  lý  môi  trường 
 20. I. QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 3. Hệ thống quan trắc và phân tích môi trường ở VN Quy hoạch mạng lưới QT&PTMT nước ta •. Chức năng nhiệm vụ của Trạm QT&PTMT Vùng: ­. Huấn  luyện  kỹ năng và nghiệp vụ cho các quan trắc viên  môi trường trong vùng. ­. Tổng hợp và phân tích các kết quả quan trắc do trạm vùng  quan  trắc  và  kết  quả  quan  trắc  của  các  trạm  địa  phương  trong vùng quan trắc để báo cáo Cục Môi trường. ­. Hàng năm lập báo cáo hiện trạng môi trường của vùng. ­. Thông tin môi trường.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản