intTypePromotion=3

Bài giảng Kế hoạch đấu thầu - Sơ tuyển nhà thầu - TS. Lưu Trường Văn

Chia sẻ: Gjjfv Gjjfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
69
lượt xem
23
download

Bài giảng Kế hoạch đấu thầu - Sơ tuyển nhà thầu - TS. Lưu Trường Văn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế hoạch đấu thầu - Sơ tuyển nhà thầu nhằm trình bày về các nội dung: thông báo mời thầu, hệ thống dữ liệu thông tin về đấu thầu, kế hoạch đấu thầu. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế hoạch đấu thầu - Sơ tuyển nhà thầu - TS. Lưu Trường Văn

 1. K ho ch ñ u th u – Sơ tuy n nhà th u Bài gi ng lưu hành n i b Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 1
 2. Hoï vaø teân: LÖU TRÖÔØNG VAÊN Naêm sinh: 1965 Giaùo duïc: Toát nghieäp Kyõ sö xaây döïng, Ñaïi hoïc Baùch Khoa, 1991. Toát nghieäp chöông trình ñaøo taïo kinh teá Fulbright (FETP) “Kinh teá hoïc öùng duïng cho phaân tích chính saùch”, 1998. Toát nghieäp Master of Engineering in Construction Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand, 2002. Ti n s chuyeân ngaønh K thu t & Qu n lý xây d ng taïi Pukyong National University (PKNU),Busan, Korea Lónh vöïc nghieân cöùu: Quaûn lyù döï aùn, Phaân tích và th m ñ nh ñaàu tö XD - baát ñoäng saûn, Phöông phaùp nghieân cöùu, Kinh teá xaây döïng ði n tho i di ñ ng: 0972016505 Email: luutruongvan@gmail.com Website: http://sites.google.com/site/luutruongvan/ Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 2
 3. Thông báo m i th u ð i v i ñ u th u r ng rãi không có sơ tuy n, ph i th c hi n ñăng t i thông báo m i th u (theo m u hư ng d n c a B K ho ch và ð u tư) trên Báo ð u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin ñi n t v ñ u th u; ñ i v i ñ u th u qu c t thì còn ph i ñăng t i ñ ng th i trên m t t báo ti ng Anh ñư c phát hành r ng rãi. Ngoài vi c ñăng t i theo quy ñ nh trên có th ñăng t i ñ ng th i trên các phương ti n thông tin ñ i chúng khác Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 3
 4. H th ng d li u thông tin v ñ u th u 1. Fax c a V Qu n lý ð u th u, B K ho ch và ð u tư 84-4-8230452 2. Trang Web c a B K ho ch và ð u tư: http://www.mpi.gov.vn 3. ð a ch thư ñi n t c a V Qu n lý ð u th u, B K ho ch và ð u tư: dauthau@mpi.gov.vn 4. Báo ð u th u c a Nhà nư c do B K ho ch và ð u tư qu n lý ñư c phát hành r ng rãi trên ph m vi toàn qu c Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 4
 5. B¸o ®Êu thÇu 1.Tê b¸o vÒ ®Êu thÇu: Liªn hÖ ph¸t hµnh: Sè 2, Hoµng V¨n Thô, Ba §×nh, Hµ Néi (P207 nhµ B) §iÖn tho¹i: 080.43069 Fax: (84.4) 8230452 Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 5
 6. Website Qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ §Êu thÇu Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 6
 7. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (§6) 1. K ho ch ñ u th u ph i ñư c ngư i có th m quy n phê duy t b ng văn b n sau khi phê duy t quy t ñ nh ñ u tư ho c phê duy t ñ ng th i v i quy t ñ nh ñ u tư trong trư ng h p ñ ñi u ki n ñ làm cơ s pháp lý cho ch ñ u tư t ch c l a ch n nhà th u, tr gói th u c n th c hi n trư c khi có quy t ñ nh ñ u tư. Ngư i phê duy t k ho ch ñ u th u ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t ñ nh c a mình. Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 7
 8. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (§6) 2. K ho ch ñ u th u ph i l p cho toàn b d án; trư ng h p chưa ñ ñi u ki n và th t c n thi t thì ñư c phép l p k ho ch ñ u th u cho m t s gói th u ñ th c hi n trư c. 3. Trong k ho ch ñ u th u ph i nêu rõ s lư ng gói th u và n i dung c a t ng gói th u. N i dung c a t ng gói th u bao g m: a) Tên gói th u; b) Giá gói th u; c) Ngu n v n; d) Hình th c l a ch n nhà th u; phương th c ñ u th u; ñ) Th i gian l a ch n nhà th u; e) Hình th c h p ñ ng; Gi p ñ ng. g) Th i gian th c hi n h ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 8
 9. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (§6) 4. Vi c phân chia d án thành các gói th u ph i căn c theo tính ch t k thu t, trình t th c hi n, b o ñ m tính ñ ng b c a d án và có quy mô gói th u h p lý. M i gói th u ch có m t h sơ m i th u và ñư c ti n hành ñ u th u m t l n. M t gói th u ñư c th c hi n theo m t h p ñ ng; trư ng h p gói th u g m nhi u ph n ñ c l p thì ñư c th c hi n theo m t ho c nhi u h p ñ ng. Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 9
 10. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (N§) ði u 9. Căn c l p k ho ch ñ u th u 1. Quy t ñ nh ñ u tư và các tài li u ñ ra quy t ñ nh ñ u tư; Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n ñ u tư. ð i v i các công vi c chu n b d án thì căn c theo quy t ñ nh c a ngư i ñ ng ñ u cơ quan chu n b d án. 2. ði u ư c qu c t ho c văn b n th a thu n qu c t ñ i v i các d án s d ng v n ODA. 3. Thi t k d toán ñư c duy t (n u có). 4. Ngu n v n cho d án. 5. Các văn b n pháp lý khác liên quan (n u có). Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 10
 11. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (N§) ði u 10. N i dung c a t ng gói th u trong k ho ch ñ u th u N i dung c a t ng gói th u bao g m: 1. Tên gói th u 2. Giá gói th u 3. Ngu n v n 4. Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c ñ u th u 5. Th i gian l a ch n nhà th u 6. Hình th c h p ñ ng 7. Th i gian th c hi n h p ñ ng Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 11
 12. KEÁ HOAÏCH ÑAÁU THAÀU CUÛA DÖÏ AÙN Tham kh o Thông tư c a B K ho ch – ð u tư V/v Hư ng d n l p k ho ch ñ u th u Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 12
 13. NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA KEÁ HOAÏCH ÑAÁU THAÀU Giaù goùi thaàu Trong k ho ch ñ u th u ph i nêu rõ s Ngu n v n lư ng gói th u và n i dung c a t ng gói th u. Th i gian l a ch n nhà th u N i dung c a t ng Th i gian th c hi n h p ñ ng gói th u bao g m: Hình th c h p ñ ng Hình th c l a ch n nhà th u; phương th c ñ u th u Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 13
 14. N i dung c a gói th u 1- Tên gói th u : C c, móng công trình chính (gói th u XL01) 2- Giá tr gói th u : 1.235.350.000 VNñ ng 3- Ngu n tài chính th c hi n : NS thành ph 4- Hình th c LCNT và PTAD : ð u th u r ng rãi trong nư c, 01 túi h sơ 5- Th i gian t ch c ñ u th u : Trong quý II/07 6- Lo i h p ñ ng : H p ñ ng tr n gói 7- Th i gian th c hi n h p ñ ng : 65 ngày. Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 14
 15. N i dung c a gói th u 1- Tên gói th u : TTB phòng khám b nh (gói th u HH 01) G m 3 lô th u : Lô 1 : Máy siêu âm Lô 2 : máy X-quang Lô 3 : máy ñi n tim 2- Giá tr gói th u : 432.000.000 VNñ ng 3- Ngu n tài chính th c hi n : NS thành ph 4- Hình th c LCNT và PTAD : ð u th u r ng rãi trong nư c, 01 túi h sơ 5- Th i gian t ch c ñ u th u : Trong quý II/07 6- Lo i h p ñ ng : H p ñ ng tr n gói 7- Th i gian th c hi n h p ñ ng : 65 ngày. Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 15
 16. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (N§): Tr×nh duyÖt KH§T (§11 N§) 1. Trách nhi m trình duy t Ch ñ u tư có trách nhi m trình k ho ch ñ u th u lên ngư i quy t ñ nh ñ u tư ho c ngư i ñư c u quy n quy t ñ nh ñ u tư xem xét, phê duy t; ñ ng th i g i cho cơ quan, t ch c th m ñ nh; trư ng h p trình k ho ch ñ u th u lên Th tư ng Chính ph , ch ñ u tư còn ph i g i cho b qu n lý ngành ñ có ý ki n b ng văn b n trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 16
 17. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (N§): Tr×nh duyÖt KH§T (§11 N§) 1. Trách nhi m trình duy t ð i v i các gói th u d ch v tư v n ñư c th c hi n trư c khi có quy t ñ nh ñ u tư thì ch ñ u tư, ñơn v ñư c giao nhi m v chu n b d án có trách nhi m trình k ho ch ñ u th u lên ngư i ñ ng ñ u cơ quan mình (ngư i giao nhi m v ) ñ xem xét, phê duy t. Trong trư ng h p này, ngư i ñ ng ñ u cơ quan liên quan ch u trách nhi m ch ñ nh m t ñơn v tr c thu c t ch c th m ñ nh k ho ch ñ u th u trư c khi phê duy t. Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 17
 18. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (N§): Tr×nh duyÖt KH§T (§11 N§) 2. H sơ trình duy t a) Văn b n trình duy t k ho ch ñ u th u bao g m nh ng n i dung sau ñây: - Ph n công vi c ñã th c hi n bao g m nh ng công vi c liên quan t i chu n b d án v i giá tr tương ng và căn c pháp lý ñ th c hi n; - Ph n công vi c không áp d ng ñư c m t trong các hình th c l a ch n nhà th u quy ñ nh t ði u 18 ñ n ði u 24 c a Lu t ð u th u và ði u 97 c a Lu t Xây d ng; Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 18
 19. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (N§): Tr×nh duyÖt KH§T (§11 N§) 2. H sơ trình duy t a) Văn b n trình duy t k ho ch ñ u th u bao g m nh ng n i dung sau ñây: - Ph n k ho ch ñ u th u bao g m nh ng công vi c hình thành các gói th u ñư c th c hi n theo m t trong các hình th c l a ch n nhà th u quy ñ nh t ði u 18 ñ n ði u 24 c a Lu t ð u th u và ði u 97 c a Lu t Xây d ng, k c các công vi c như rà phá bom mìn, xây d ng khu tái ñ nh cư, b o hi m công trình, ñào t o; cơ s c a vi c chia d án thành các gói th u. ð i v i t ng gói th u, ph i b o ñ m có ñ các n i dung quy ñ nh t i ði u 10 Ngh ñ nh này. Trư ng h p không áp d ng ñ u th u r ng rãi thì ph i nêu rõ lý do. Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 19
 20. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu (N§): Tr×nh duyÖt KH§T (§11 N§) 2. H sơ trình duy t Trư ng h p c n thi t ph i l p k ho ch ñ u th u cho m t ho c m t s gói th u ñ th c hi n trư c theo quy ñ nh t i kho n 2 ði u 6 c a Lu t ð u th u thì trong văn b n trình duy t v n ph i bao g m các n i dung như quy ñ nh t i kho n này. b) Tài li u kèm theo văn b n trình duy t Khi trình duy t k ho ch ñ u th u, ch ñ u tư ph i g i kèm theo b n ch p các tài li u làm căn c l p k ho ch ñ u th u theo quy ñ nh t i ði u 9 Ngh ñ nh này. Gi ng viên: TS. Lưu Trư ng Văn 8/22/2011 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản