intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

20
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp cho người học các khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp; phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; nhiệm vụ kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  1. 2017 MỤC TIÊU  Giải thích được sự khác biệt giữa cơ quan hành Chương 1 chính và đơn vị sự nghiệp.  Nêu được nội dung công việc của từng phần hành kế toán. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ  Trình bày công tác tổ chức bộ máy kế toán và phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng phần hành HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP kế toán theo nội dung công tác kế toán  Phân biệt được cơ chế quản lý tài chính giữa cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. 1 2 1 2 NỘI DUNG Khái niệm Khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp Phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Nhiệm vụ kế toán Tổ chức công tác kế toán Cơ quan Đơn vị sự Nội dung công việc kế toán hành chính nghiệp Quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính 3 4 3 4 KHÁI NIỆM Phân biệt CQHC và ĐVSN Cơ quan hành chính Cơ quan hành chính Đơn vị sự nghiệp • Cơ quan hành chính nhà • Đơn vị sự nghiệp là những • Là cơ quan công quyền trong bộ máy Nhà nước là một bộ phận của đơn vị trực thuộc cơ quan nước hoạt động nhằm duy trì quyền lực của bộ bộ máy Nhà nước hành chính Nhà nước, do máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương • Chức năng quản lý Nhà cơ quan hành chính nhà nước đối với ngành, quản nước có thẩm quyền thành lập Đơn vị sự nghiệp lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh • Không có chức năng quản vực lý nhà nước. • Là những tổ chức được thành lập để thực hiện • Thực hiện đại diện chủ sở • Thực hiện hoạt động sự các hoạt động sự nghiệp nhằm duy trì và đảm hữu phần vốn của Nhà nghiệp, cung cấp dịch vụ bảo sự hoạt động bình thường của xã hội, nước tại doanh nghiệp có công cho xã hội mang tính chất phục vụ là chủ yếu, không vì vốn của Nhà nước mục tiêu lợi nhuận 5 6 5 6 VINHTT_OU 1
  2. 2017 ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI Hoạt động được trang trải từ nguồn kinh Cơ quan hành chính Đơn vị sự nghiệp phí ngân sách nhà nước cấp hoặc cấp trên cấp và từ các nguồn kinh phí khác do nhà nước quy định nhằm thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao. Chính phủ Ví trí Hằng năm lập dự toán chi tiêu và Các Bộ, cơ quan ngang Bộ Lĩnh vực hoạt động phải tuân thủ theo dự toán đã được giao. UBND các cấp Khả năng thu phí Các cơ quan chuyên môn Mức tự đảm bảo chi của UBND các cấp Khi kết thúc năm ngân sách đơn vị phải lập báo cáo quyết toán 7 8 7 8 Nhiệm vụ kế toán đơn vị HCSN Tổ chức công tác kế toán  Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán  Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, Tổ chức các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra bộ máy việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình kế toán thành tài sản;  Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp Tổ chức công tác  Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy kế toán định của pháp luật. 9 10 9 10 Tổ chức bộ máy kế toán Tổ chức bộ máy kế toán  Tổ chức theo hệ thống dọc, tương TỔNG CỤC THUẾ Đơn vị dự toán cấp I ứng với từng cấp ngân sách  Tổ chức theo đơn Đơn vị dự toán cấp II vị dự toán các cấp CỤC THUẾ Đơn vị dự toán cấp III CHI CỤC THUẾ 11 12 11 12 VINHTT_OU 2
  3. 2017 Tổ chức bộ máy kế toán Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị Trưởng phòng kế toán Kế toán Kế toán các Kế toán Kế toán Kế toán hoạt động Kế toán Bộ phận khoản thu - vốn vật tư - nguồn sản xuất tổng kế toán chi và chênh bằng TSCĐ - kinh phí, kinh hợp, thanh lệch thu chi tiền XDCB vốn, quỹ doanh BCTC toán các hoạt dịch vụ động Các nhân viên kế toán ở các bộ phận trực thuộc 13 14 13 14 Tổ chức công tác kế toán Hệ thống chứng từ kế toán • Hệ thống chứng từ kế toán Thường • Hệ thống tài khoản kế toán Chứng từ bắt buộc Chứng từ hướng dẫn xuyên • Hình thức sổ kế toán • Hệ thống BCTC • Phiếu thu • Bảng chấm công • Tổ chức kiểm kê tài sản • Phiếu chi • Phiếu nhập kho • Biên lai thu tiền • Phiếu xuất kho • Tổ chức kiểm tra tài chính – kế toán • Giấy thanh toán tạm ứng • Bảng tính phân bổ và • Công khai tài chính • Giấy rút dự toán ngân khấu hao TSCĐ Định kỳ • Bảo quản – lưu trữ tài liệu sách • Biên bản kiểm kê TSCĐ • Tiêu huỷ tài liệu • …. • …. • Khôi phục tài liệu 15 16 15 16 Hệ thống tài khoản kế toán Hình thức sổ kế toán  Loại 1: Tiền và vật tư Hình thức kế toán Nhật ký chung  Loại 2: Tài sản cố định  Loại 3: Thanh toán Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái  Loại 4: Nguồn kinh phí  Loại 5: Các khoản thu Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ  Loại 6: Các khoản chi Hình thức kế toán trên máy vi tính  Loại 0: Tài khoản ngoài bảng 17 18 17 18 VINHTT_OU 3
  4. 2017 Hệ thống BCTC Hệ thống BCTC KỲ HẠN KỲ HẠN Ký hiệu Ký hiệu STT LẬP STT LẬP biểu TÊN BIỂU BÁO CÁO biểu TÊN BIỂU BÁO CÁO BÁO CÁO BÁO CÁO Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh 1 B01- H Bảng cân đối tài khoản Quý, năm 6 02-SDKP/ĐVDT Quý, năm phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết 05- Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền 2 B02- H Quý, năm 7 Tháng, năm toán kinh phí đã sử dụng ĐCSDTK/KBNN gửi tại KBNN Báo cáo thu- chi hoạt động sự nghiệp 3 F02-1H Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động Quý, năm 8 B03- H Quý, năm và hoạt động sản xuất, kinh doanh 4 F02-2H Báo cáo chi tiết kinh phí dự án Quý, năm 9 B04- H Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ Năm Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã 5 01-SDKP/ĐVDT Quý, năm 10 B05- H Năm sách tại Kho bạc Nhà nước 19 quyết toán năm trước chuyển sang 20 19 20 Tổ chức công tác kế toán Nội dung công việc kế toán • Hệ thống chứng từ kế toán Kế toán vốn bằng tiền Thường • Hệ thống tài khoản kế toán Kế toán vật tư – TSCĐ xuyên • Hình thức sổ kế toán • Hệ thống BCTC Kế toán thanh toán • Tổ chức kiểm kê tài sản Kế toán nguồn kinh phí, vốn, quỹ • Tổ chức kiểm tra tài chính – kế toán Kế toán các khoản thu • Công khai tài chính Định kỳ • Bảo quản – lưu trữ tài liệu Kế toán các khoản chi • Tiêu huỷ tài liệu Kế toán xác định chênh lệch thu – chi • Khôi phục tài liệu 21 Lập BCTC và phân tích quyết toán 22 21 22 Các phương pháp quản lý tài chính Phương Phương pháp tự THANK YOU pháp chủ tự Phương quản lý chịu pháp theo định trách Phương thu, chi mức nhiệm pháp chênh thu đủ lệch chi đủ 23 24 23 VINHTT_OU 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2