intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7

Chia sẻ: Cảnh Đặng Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
47
lượt xem
7
download

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 Phương pháp xác định chi phí trực tiếp thuộc bài giảng Kế toán quản trị, trong chương này người học sẽ được tìm hiểu kiến thức về phương pháp xác định chi phí toàn bộ và phương pháp xác định chi phí trực tiếp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7

 1. 1 CHƯƠNG 7 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TRỰC TIẾP
 2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TOÀN BỘ 2 Giá thành sản xuất sản phẩm bao gồm đầy đủ các chi phí tham gia vào quá trình sản xuất: •CP NVL trực tiếp •CP nhân công trực tiếp •CP sản xuất chung
 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TRỰC TIẾP 3 Giá thành sản xuất sản phẩm chỉ bao gồm các chi phí sản xuất biến đổi: •CP NVL trực tiếp •CP nhân công trực tiếp •CP sản xuất chung biến đổi
 4. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CP TRỰC TIẾP & PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CP TOÀN BỘ 4 PP xác định PP xác định CP toàn bộ CP trực tiếp NVL trực tiếp CP CP Nhân công trực tiếp sản phẩm sản phẩm SX chung biến đổi SX chung cố định CP CP BH & QL DN biến đổi thời kỳ thời kỳ BH & QLDN cố định
 5. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CP TRỰC TIẾP & PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CP TOÀN BỘ CPSX chung cố định Bảng cân đối kế toán Tài sản $10000 Hàng tồn kho8,000 Nguồn vốn 10000 Nợ phải trả NV chủ sở hữu SP chưa tiêu thụ Báo cáo KQKD Báo cáo KQKD Doanh thu Doanh thu bán hàng Doanh thu $8,000 Doanh thu bán hàng SP đã $8,000 Chi phí tiêu thụ Giá vốn hàng bán Chi phí (5,000) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận (5,000) thuần $3,000 Lợi nhuận 5 thuần $3,000
 6. CÔNG TY ÁNH SÁNG Chi phí biến đổi đvsp (1000đ): CP NVL trực tiếp 5 CP Nhân công trực tiếp 3 CP Sản xuất chung biến đổi 2 CP QLDN và bán hàng biến đổi 2 Chi phí cố định/tháng (1000đ): CP sản xuất chung cố định 50.000 CP QLDN và bán hàng cố định 35.000 Giá bán đvsp (1000đ): 30 6
 7. Công ty Ánh sáng (SLSX ổn định, SL tiêu thụ biến động) Sản lượng tháng 1 tháng 2 tháng 3 Tồn đầu kỳ - - 1,000 Sản xuất trong kỳ 10,000 10,000 10,000 Tiêu thụ trong kỳ 10,000 9,000 11,000 Tồn cuối kỳ - 1,000 - 7
 8. Công ty Ánh sáng Giá thành sxsp – PP xác định chi phí toàn bộ CP NVL trực tiếp đvsp CP nhân công trực tiếp đvsp CP sản xuất chung biến đổi đvsp CP sản xuất chung cố định bình quân Tổng giá thành sản xuất đvsp Tháng 1, 2, 3 8
 9. Công ty Ánh sáng BCKQKD theo PP xác định CP toàn bộ Chỉ tiêu tháng 1 tháng 2 tháng 3 1. Doanh thu 2. Giá vốn hàng bán 3. Lợi nhuận gộp 4. Chi phí BH&QLDN 5. Lợi nhuận thuần 9
 10. Công ty Ánh sáng Giá thành sxsp – PP xác định chi phí trực tiếp CP NVL trực tiếp đvsp 5 CP nhân công trực tiếp đvsp 3 CP sản xuất chung biến đổi đvsp 2 Tổng giá thành sản xuất đvsp 10 10
 11. Công ty Ánh sáng BCKQKD theo PP xác định CP trực tiếp Chỉ tiêu 1 sp tháng 1 tháng 2 tháng 3 1. Doanh thu 2. Chi phí biến đổi CPSX CPBH & QLDN 3. Lợi nhuận góp 4. CP cố định CPSX CP BH&QLDN 5. Lợi nhuận thuần 11
 12. Quick Check  LN thuần theo PP xác định CP toàn bộ là 108.000 và theo PP xác định CP trực tiếp là 113.000 do tổng CP cao hơn. Theo PP xác định CP toàn bộ 5.000 đã mất đi đâu? a. Đã biến mất vào “hộp đen” kế toán. b. Trong hàng tồn kho cuốI kỳ. c. Đó là số thuế TNDN tiết kiệm được. d. 5.000 không phảI là chi phí thật, do đó không có gì đã thực sự mất đi. 12
 13. Công ty Ánh sáng Đối chiếu lợi nhuận thuần Chỉ tiêu tháng 1 tháng 2 tháng 3 1. LN thuần theo PP xác định CP trực tiếp 2. Cộng CPSX chung cố định trong SP tồn cuối kỳ 3. Trừ CPSX chung cố định trong SP tồn đầu kỳ 4. LN thuần theo PP xác định CP toàn bộ 13
 14. Công ty Ánh sáng (SLSX biến động, SL tiêu thụ ổn định) Sản lượng tháng 4 tháng 5 tháng 6 Tồn đầu kỳ - - 2,000 Sản xuất trong kỳ 10,000 12,000 8,000 Tiêu thụ trong kỳ 10,000 10,000 10,000 Tồn cuối kỳ - 2,000 - 14
 15. Công ty Ánh sáng Giá thành sxsp – PP xác định chi phí toàn bộ CP NVL trực tiếp đvsp 5 CP nhân công trực tiếp đvsp 3 CP sản xuất chung biến đổi đvsp 2 CP sản xuất chung cố định bình quân 5 50.000 ÷ 10.000sp Tổng giá thành sản xuất đvsp 15 Tháng 4 15
 16. Công ty Ánh sáng Giá thành sxsp – PP xác định chi phí toàn bộ CP NVL trực tiếp đvsp CP nhân công trực tiếp đvsp CP sản xuất chung biến đổi đvsp CP sản xuất chung cố định bình quân Tổng giá thành sản xuất đvsp Tháng 5 16
 17. Công ty Ánh sáng Giá thành sxsp – PP xác định chi phí toàn bộ CP NVL trực tiếp đvsp CP nhân công trực tiếp đvsp CP sản xuất chung biến đổi đvsp CP sản xuất chung cố định bình quân Tổng giá thành sản xuất đvsp Tháng 6 17
 18. Công ty Ánh sáng BCKQKD theo PP xác định CP toàn bộ Chỉ tiêu tháng 4 tháng 5 tháng 6 1. Doanh thu 2. Giá vốn hàng bán 3. Lợi nhuận gộp 4. Chi phí BH&QLDN 5. Lợi nhuận thuần 18
 19. Công ty Ánh sáng Giá thành sxsp – PP xác định chi phí trực tiếp CP NVL trực tiếp đvsp 5 CP nhân công trực tiếp đvsp 3 CP sản xuất chung biến đổi đvsp 2 Tổng giá thành sản xuất đvsp 10 19
 20. Công ty Ánh sáng BCKQKD theo PP xác định CP trực tiếp Chỉ tiêu 1 sp tháng 4 tháng 5 tháng 6 1. Doanh thu 2. Chi phí biến đổi CPSX CPBH & QLDN 3. Lợi nhuận góp 4. CP cố định CPSX CP BH&QLDN 5. Lợi nhuận thuần 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2