Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 7: Định giá bán sản phẩm

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
435
lượt xem
73
download

Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 7: Định giá bán sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của bài giảng Kế toán quản trị Chương 7 Định giá bán sản phẩm nêu cơ cấu kinh tế định giá bán, vai trò chi phí trong định giá bán. Định giá bán theo quan điểm chi phí (phương pháp) toàn bộ và định giá bán theo quan điểm chi phí (phương pháp)trực tiếp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 7: Định giá bán sản phẩm

 1. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM I. CƠ CẤU KINH TẾ VÀ VAI TRÒ CHI PHÍ ĐỊNH GIÁBÁN. 1. Cơ cấu kinh tế định giá bán. 2. Vai trò chi phí trong định giá bán. II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍ NH GIÁ BÁN. 1. Định giá bán theo quan điểm chi phí (phương pháp) toàn bộ. 2. Định giá bán theo quan điểm chi phí (phương pháp)trực tiếp. 3. Định giá bán theo giá lao động và giá nguyên vật liệu sử dụng 4. Định giá bán trong một số trường hợp đặc biệt. 5. Định giá bán sản phẩm mới. 6. Các chiến lược định giá. III. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ NỘI BỘ(CHUYỂN NHƯỢNG). 1. Khái niệm và nguyên tắc chung định giá nội bộ. 2. Các phương pháp định giá nội bộ. 1
 2. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM CƠ CẤU KINH TẾ VÀ VAI TRÒ CHI PHÍ TRONG ĐỊNH GIÁ BÁN Cơ cấu kinh tế định giá bán sản phẩm : - Định giá bán luôn phải đăt trong mối quan hệ cung cầu và sự thay đổi cung cầu làm thay đổi giá cân bằng, thay đổi giá bán; - Định giá bán phải hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, đường doanh thu sẽ đạt được khoảng cách với đường chi phí lớn nhất. Vai trò chi phí trong định giá bán sản phẩm : - Chi phí phản ảnh một số yếu tố khởi đầu cụ thể khi định giá; - Chi phí giúp nhận biết mức giá tối thiểu, mức giá cá biệt; - Chi phí giúp xác lập được mức giá trực tiếp nhanh chóng. Định giá bán sản phẩm phải kết hợp giữa cơ cấu kinh tế và tính cụ thể của chi phí ở doanh nghiệp. 2
 3. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM ĐỊNH GIÁ BÁN THEO QUAN ĐIỂM CHI PHÍ TOÀN BỘ - Quan điểm chi phí toàn bộ (phương pháp toàn bộ) : - Giá vốn sản phẩm bao gồm toàn bộ chi phí sản xuất. - Giá bán được xây dựng trên cơ sở cộng thêm gia số so với giá vốn nhằm bù đắp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và lợi nhuận mục tiêu. Giaù = Chi phí + Chi phí x Tyû leä phaàn tieàn baùn saûn xuaát saûn taêng theâm theo cpsx xuaát Tyû leä Chi phí + Chi phí + Voán hoaït ñoäng phaàn tieàn = BH QLDN x ROI taêng Toång chi phí saûn xuaát theâm 3
 4. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM ĐỊNH GIÁ BÁN THEO QUAN ĐIỂM CHI PHÍ TOÀN BỘ PHIÁU ÑÒNH GIAÙ BAÙN E (Phöông phaùp toaøn boä) CHÆ TIEÂU Ñôn vò Toång soá GIAÙ BAÙN [ I + II] 2. 34 .. 0 2 34 I. Chi phí saûn xuaát [CP NEÀN ] 1. 420 .. 0 1 420 1.Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp 2.Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 3.Chi phí saûn xuaát chung II. Phaàn tieàn taêng theâm [%] 65 923 923. 0 4
 5. VÍ DỤ 16 Căn cứ vào số liệu ví dụ 8 1. Tính tỷ lệ phần tiền tăng thêm toàn công ty theo quan điểm chi phí toàn bộ với mức lợi nhuận mục tiêu mong muốn là 1.000.000đ. 2. Tính đơn giá bán từng loại sản phẩm. 3. Lập phiếu giá bán sản phẩm A. 4. Công ty dự tính tăng sản lượng từng loại sản phẩm lên 20%, tính tỷ lệ phần tiền tăng thêm toàn công ty và nhận xét về tính linh hoạt trong trường hợp này. Cho biết, với mức tăng sản lượng này biến đơn vị và tổng định phí chưa thay đổi. 5
 6. VÍ DỤ 16 6
 7. VÍ DỤ 16 7
 8. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM ĐỊNH GIÁ BÁN THEO QUAN ĐIỂM CHI PHÍ TRỰC TIẾP - Quan điểm chi phí trực tiếp (phương pháp trực tiếp): - Giá vốn sản phẩm chỉ bao gồm biến phí sản xuất vì định phí sản xuất là chi phí cơ cấu không tính vào giá vốn. - Giá bán được xây dựng trên cơ sở cộng thêm gia số so với giá vốn nhằm bù đắp định phí, lợi nhuận mục tiêu. Giaù = Bieán phí SXK D + Bieán x Tyû leä phaàn tieàn baùn phí SXK D taêng theâm theo bieán phí Tyû leä Ñònh phí + Ñònh + Voán hoaït ñoäng phaàn tieàn = SX phí BH, QL x ROI taêng Toång bieán phí saûn xuaát kinh do anh theâm 8
 9. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM ĐỊNH GIÁ BÁN THEO QUAN ĐIỂM CHI PHÍ TRỰC TIẾP PHIÁU ÑÒNH GIAÙ BAÙN E (Phöông phaùp tröïc tieáp) Chæ tieâu Ñôn vò Toång soá GIAÙ BAÙN [ I] + [ II ] 2. 24 .. 0 2 24 I. Bieán phí saûn xuaát kinh doanh 1. 20 .. 0 1 20 [neàn] 1.Bieán phí saûn xuaát 2.Bieán phí baùn haøng 3.Bieán phí quaûn lyù doanh nghieäp II. Phaàn tieàn taêng theâm [linh 1. 04 .. 0 1 04 hoïat] 9
 10. VÍ DỤ 17 Căn cứ vào số liệu ví dụ 8 1. Tính tỷ lệ phần tiền tăng thêm toàn công ty theo quan điểm chi phí trực tiếp với mức lợi nhuận mục tiêu mong muốn là 1.000.000đ. 2. Tính đơn giá bán từng loại sản phẩm. 3. Lập phiếu giá bán sản phẩm A. 4. Công ty dự tính tăng sản lượng từng loại sản phẩm lên 20%, tính tỷ lệ phần tiền tăng thêm toàn công ty và nhận xét về tính linh hoạt trong trường hợp này. Cho biết, với mức tăng sản lượng này biến đơn vị và tổng định phí chưa thay đổi. Trường hợp khác : Công ty AB dự kiến sản xuất sản phẩm A với tài liệu đơn giá bán trên thị trường 60đ/sp, để sản xuất 50.000 sản phẩm mỗi năm, cần một lượng vốn đầu tư 2.000.000đ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý quản lý doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm hàng năm 700.000đ (trong đó biến phí 200.000đ), tỷ lệ hoàn vốn mong muốn của công ty 12%. Yêu cầu: 1. Tính chi phí sản xuất tối đa để thực hiện mỗi sản phẩm A. 2. Dự tính, trong chi phí sản xuất mỗi sản phẩm có 40% chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, 25% chi phí nhân công trực tiếp, 20% biến phí sản xuất chung. Định giá bán bán sản phẩm theo phương pháp trực tiếp. 3. Trong tình trạng tiêu thụ khó khăn, một khách hàng đề nghị mua với giá 10 43đ/sp công ty có nên thực hiện hay không, giải thích, chứng minh bằng số liệu.
 11. VÍ DỤ 17 11
 12. VÍ DỤ 17 12
 13. VÍ DỤ 17 13
 14. VÍ DỤ 17 14
 15. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM ĐỊNH GIÁ BÁN THEO QUAN ĐIỂM CHI PHÍ TOÀN BỘ, CHI PHÍ TRỰC TIẾP - Thường áp dụng cho sản phẩm sản xuất hàng loạt. - Chi phí nền - CHI PHÍ SẢN XUẤT hay BIẾN PHÍ là bộ phận cố định khi xây dựng giá phải đảm bảo VÀ ĐƯỢC THIẾT LẬP THEO TỪNG SẢN PHẨM. - Phần tiền tăng thêm : CHI PHÍ NỀN x TỶ LỆ PHẦN TIỀN TĂNG THÊM là một bộ phận linh hoạt có thể điều chỉnh theo tình hình sản xuất kinh doanh, mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp VÀ THƯỜNG THIẾT LẬP THEO NHÓM SẢN PHẨM, TOÀN CÔNG TY 15
 16. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM ĐỊNH GIÁ BÁN THEO GIÁ LAO ĐỘNG VÀ GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG - Giá bán được xây dựng trên cơ sở chi phí lao động trực tiếp và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng. - Giá bán : Giá lao động + Giá nguyên vật liệu sử dụng - Giá lao động : Bao gồm chi phí lao động trực tiếp; phần tiền tăng thêm theo chi phí lao động trực tiếp (phụ phí lao động) để bù đắp cho chi phí lao động gián tiếp, chi phí phục vụ liên quan đến bộ phận lao động và mức lợi nhuận hoàn vốn mong muốn của bộ phận lao động. - Giá nguyên vật liệu sử dụng : Bao gồm giá hóa đơn nguyên vật liệu trực tiếp; phần tiền tăng thêm tính theo giá nguyên liệu trực tiếp (phụ phí nguyên vật liệu trực tiếp) để bù đắp chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho nguyên vật liệu trực tiếp và mức lợi nhuận mong muốn để hoàn vốn nguyên vật liệu trực tiếp. 16
 17. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM ĐỊNH GIÁ BÁN THEO GIÁ LAO ĐỘNG VÀ GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG – BẢNG CHIẾT TÍNH GIÁ KẾ HOẠCH [bảng 1] Giaù lao ñoäng Giaù vaät tö Chæ tieâu To ång coäng Ñôn vò To ång coäng Tyû leä (ñoàng) (ñoàng/h) (ñoàng) % 1.Chi phí lao ñoäng tröïc - A đ/h- - tieáp - Löông coâng nhaân cô khí - - KPCÑ,BHX,BHYT - 2.Giaù hoùa ñôn mua vaät - - 10 % tö 3.Caùc loaïi chi phí khaùc - B ñ/h- - X % - Löông quaûn lyù dòch vuï - Löông quaûn lyù vaät tö - Löông nhaân vieân vaên phoøng - KPCÑ,BHX,BHYT 17 - . . . . .
 18. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM ĐỊNH GIÁ BÁN THEO GIÁ LAO ĐỘNG VÀ GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG – BẢNG TÍNH GIÁ PHI EÁU ÑÒNH GIAÙ BAÙN (Theo giaù lao ñoäng vaø giaù nguyeân vaät lieäu söû duïng) [baûng 2] Ñôn vò Toång soá GIAÙ BAÙN [ I] + [ II ] I. Giaù lao ñoäng 1.Chi phí lao ñoäng tröïc tieáp 2.Phuï phí lao ñoäng 3.Möùc lôïi nhuaän lao ñoäng II. Giaù nguyeân vaät lieäu 1.Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp 2.Phuï phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp 3.Möùc lôïi nhuaän nguyeân vaät lieäu 18 tröïc tieáp
 19. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM ĐỊNH GIÁ BÁN THEO GIÁ LAO ĐỘNG VÀ GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG - Thường áp dụng các hoạt động có tính dịch vụ, gia công. - Phần nền của giá bán – CHI PHÍ LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP & CHI PHÍ PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP (GIÁ VỐN HÀNG HÓA) – Là phần cố định mức giá phải đảm bảo và được xây dựng trực tiếp theo từng hoạt động. - Các loại phụ phí lao động, phụ phí nguyên vật liệu trực tiếp, lợi nhuận là các bộ phận linh hoạt có thể điều chỉnh và có thể được xây dựng theo từng hoạt động, toàn doanh nghiệp; tuy nhiên, tính khả thi nhất là xây theo phạm vi toàn doanh nghiệp. - Có thể xây dựng giá theo giờ máy và nguyên vật liệu sử dụng 19
 20. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM ĐỊNH GIÁ BÁN THEO GIÁ LAO ĐỘNG VÀ GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ : - Đầu kỳ kế hoạch ước tính hoạt động, chi phí và xây dựng bảng chiết tính giá kế hoạch [bảng 1] - Trong kỳ, khi thực hiện dịch vụ, căn cứ vào số giờ lao động trực tiếp và vật tư sử dụng thực tế, lập bảng tính giá theo từng dịch vụ [Bảng 2] 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản