Bài giảng Kế toán quản trị: Bài 1 - ThS. Võ Minh Long

Chia sẻ: Phạm Hoàng Nhi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
102
lượt xem
34
download

Bài giảng Kế toán quản trị: Bài 1 - ThS. Võ Minh Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Bài giảng Kế toán quản trị bài 1: Khái quát về kế toán quản trị giúp người học Hiểu khái quát về kế toán quản trị và vai trò của nó trong doanh nghiệp, phân biệt được kế toán quản trị và kế toán tài chính, mối quan hệ của kế toán quản trị và các môn học khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Bài 1 - ThS. Võ Minh Long

 1. Bài giảng 1: KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (KTQT) Kế toán quản trị ThS Võ Minh Long Giảng viên Khoa Kế Toán - Tài Chính Ngân Hàng - KẾ TOÁN Đại Học Mở TP. HCM QUẢN TRỊ Minh Long 1
 2. MỤC TIÊU Sau khi học xong bài giảng này, Học viên có thể: - Hiểu khái quát về kế toán quản trị và vai trò của nó trong doanh nghiệp. - Phân biệt được kế toán quản trị và kế toán tài chính. - Mối quan hệ của kế toán quản trị và các môn học khác…. Minh Long 2
 3. Hệ thống thông tin kế toán quản trị Kết nối Hoạt động Người ra Hoạt động doanh Doanh quyết định nghiệp và nghiệp Người ra quyết định Tác động Quyết định Minh Long 3
 4. Thông tin về kế toán và hoạt động tổ chức  Cấu trúc và hoạt động của tổ chức: Tổ chức là một nhóm người liên kết với nhau để cùng thực hiện một mục tiêu hay nhiều mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu chung. Minh Long 4
 5. Thông tin về kế toán và hoạt động tổ chức (tt) Mục tiêu chính: kinh doanh có lợi nhuận… ệnaD phho ign Mục tiêu chính: hoạt Các tổ ể n hĐ to à động xã hội, từ thiện … chức N h à n ư ớ c Mục tiêu chính: phục vụ cộng đồng, vì sự an sinh và phát triển chung của xã hội… Minh Long 5
 6. Thông tin về kế toán và hoạt động tổ chức (tt) - Các tổ chức có những đặc điểm chung dưới đây: + Có một hoặc nhiều mục tiêu hoạt động. + Có chiến lược và điều kiện để đạt những mục tiêu đó. + Có một hoặc nhiều nhà quản trị để điều hành các mặt hoạt động của tổ chức. + Có cấu trúc tổ chức để liên kết các phạm vi trách nhiệm trong nội bộ tổ chức đó. + Có nhu cầu lớn về thông tin, nhất là thông tin kế toán. Minh Long 6
 7. Thông tin về kế toán và hoạt động tổ chức (tt)  Thông tin kế toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh: - Cung cấp các thông tin kinh tế về một tổ chức: chính phủ, các doanh nghiệp…. Nó được biểu hiện dưới hình thái giá trị và được tổng hợp thành các báo cáo. - Thông tin kế toán cần thiết cho người ra quyết định quản trị ở bên trong doanh nghiệp và cũng rất cần thiết cho những người ở bên ngoài doanh nghiệp => cần có thêm kế toán quản trị. Kế toán tài chính liên quan đến quá trình báo cáo hoạt động của một tổ chức. Những thông tin này phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ đã qua nên số liệu có tính lịch sử, không đủ để đáp ứng nhu cầu quản lý của nhà quản trị bên trong doanh nghiệp => cần phải có kế toán quản trị. Minh Long 7
 8. Kế toán quản trị với chức năng quản lý  Chức năng phân tích: định hướng vào việc tính toán, phân tích các chi phí, kết quả và mối tương quan của chúng.  Chức năng lập kế hoạch và dự toán: lập kế hoạch và xây dựng các mục tiêu phải đạt và vạch ra các bước thực hiện để đạt được những mục tiêu đó. Kế hoạch phải lập thường có dạng là dự toán, nó liên kết các mục tiêu lại với nhau và chỉ rõ cách huy động và sử dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được những mục tiêu đã đề ra. - Để chức năng này được thực hiện tốt, có tính hiệu lực và khả thi thì chúng ta phải dựa trên những thông tin chủ yếu do kế toán quản trị cung cấp. Minh Long 8
 9. Kế toán quản trị với chức năng quản lý (tt)  Chức năng kiểm tra và đánh giá: - Tổ chức thực hiện kế hoạch đòi hỏi phải kiểm tra và đánh giá việc thực hiện nó một cách thường xuyên. Phương pháp thường dùng là so sánh số liệu thực hiện với số liệu kế hoạch hoặc dự toán => nhận diện các sai biệt giữa kết quả đạt được với mục tiêu đề ra. - Hai chức năng này có liên quan với nhau. Các nhà quản trị thừa hành thường đánh giá từng phần trong phạm vi kiểm soát của họ. Các nhà quản trị cấp cao hơn đánh giá dựa vào các báo cáo thực hiện của từng bộ phận thừa hành mà kế toán quản trị cung cấp. Minh Long 9
 10. Kế toán quản trị với chức năng quản lý (tt)  Chức năng ra quyết định: - Phần lớn thông tin do kế toán quản trị cung cấp nhằm phục vụ chức năng ra quyết định của nhà quản trị. Đó là chức năng quan trọng, xuyên suốt các khâu quản trị doanh nghiệp và được vận dụng liên tục trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. - Kế toán quản trị giúp các nhà quản trị vận dụng các kỹ thuật phân tích vào những kịch bản khác nhau => nhà quản trị lựa chọn, ra quyết định thích hợp nhất. Minh Long 10
 11. Kế toán quản trị với chức năng quản lý (tt)  Mối quan hệ giữa các chức năng quản lý với quá trình kế toán Chöùc naêng quaûn Quaù trình keá toaùn lyù Chính thöùc hoùa thaønh caùc chæ Xaùc ñònh muïc tieâu tieâu kinh teá Trieån khai baûn döï toaùn chung Laäp keá hoaïch vaø caùc baûn döï toaùn chi tieát Toå chöùc thöïc hieän Thu thaäp keát quaû thöïc hieän Minh Long 11
 12. Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính Ban quản lý Công chúng Cổ đông Đối thủ cạnh tranh Thông tin Nhà đầu tư kế toán tài chính Những nhà cung cấp của DN Cơ quan thuế Khách hàng Bộ phận luật pháp Người cho vay Minh Long 12
 13. Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính (tt) Ban Giám đốc Các phòng ban khác Phòng marketing Thông tin kế toán quản trị của DN Phòng kinh doanh Phòng kế toán Minh Long 13
 14. Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính (tt)  Điểm khác nhau Caùc chæ Keá toaùn quaûn trò Keá toaùn taøi chính tieâu Ñoái töôïng Nhöõng nhaø quaûn trò Chuû yeáu nhöõng ngöôøi söû duïng beân trong doanh nghieäp beân ngoaøi doanh thoâng tin nghieäp - Höôùng veà töông lai. - Phaûn aùnh quaù khöù. - Linh hoaït, nhanh vaø - Tuaân thuû caùc khoâng quy ñònh cuï theå. nguyeân taéc. Ñaëc ñieåm - Bieåu hieän hình thaùi - Bieåu hieän döôùi hình thoâng tin giaù trò vaø vaät chaát. thaùi giaù trò. Minh Long 14
 15.  Điểm khác nhau (tt) Caùc chæ tieâu Keá toaùn quaûn Keá toaùn taøi chính trò Phaïm vi cung caáp Töøng boä phaän Toaøn doanh nghieäp thoâng tin Baùo caùo ñaëc Baùo caùo taøi chính nhaø Caùc loaïi baùo caùo bieät nöôùc quy ñònh Kyø haïn laäp baùo Thöôøng xuyeân Ñònh kyø caùo Quan heä vôùi caùc Nhieàu Ít m hoïc oân Tính phaùp leänh Khoâng coù Coù Ñeàu cuøng nghieân cöùu quaù trình saûn xuaát  Ñieåm kinh doanh, cuøng söû duïng heä thoáng ghi gioáng nhau cheùp ban ñaàu vaø cuøng theå hieän traùch nhieäm cuûa nhaø quaûn lyù. Minh Long 15
 16. Các phương pháp nghiệp vụ cơ sở trong kế toán quản trị  Thiết kế thông tin thành dạng so sánh được: để có quyết định tối ưu, nhất thiết kế toán quản trị phải dùng dạng so sánh.  Phân loại chi phí: phân loại theo mục đích của nhà quản trị. Ví dụ: phân loại chi phí thành định phí và biến phí để làm căn cứ phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận.…  Trình bày mối quan hệ giữa các thông tin kế toán theo dạng phương trình: rất tiện dụng cho việc tính dự toán một số quá trình chưa xảy ra căn cứ trên những dữ kiện đã có và mối quan hệ đã xác định.  Trình bày dạng thông tin dưới dạng đồ thị: thể hiện dễ thấy và rõ ràng nhất mối quan hệ và xu hướng biến thiên của thông tin. Minh Long 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản