intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 3: Kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

18
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 3: Kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức: tổng quan về kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước trong lập kế hoạch thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị trong quá trình kiểm soát, chấp hành kế hoạch thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị trong quá trình quyết toán thu ngân sách nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 3: Kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước

 1. Chương 3 Kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước
 2. Nội dung 3.1 Tổng quan về KTQT thu NSNN 3.2. KTQT thu NSNN trong lập kế hoạch thu NSNN 3.3. KTQT trong quá trình kiểm soát, chấp hành kế hoạch thu NSNN 3.4. KTQT trong quá trình quyết toán thu NSNN 3.5. KTQT trong công tác dự báo thu NSNN
 3. 3.1. Tổng quan về kế toán quản trị thu NSNN 3.1.1. Tổng quan về thu NSNN 3.1.2. Đối tượng và nhiệm vụ của KTQT thu NSNN 3.1.3. Chủ thể KTQT thu NSNN 3.1.4. Nội dung KTQT thu NSNN
 4. 3.1.1. Tổng quan về thu NSNN • Khái niệm thu ngân sách nhà nước (NSNN) • Quy trình thu NSNN • Đặc điểm thu NSNN • Vai trò của thu NSNN Lập dự toán thu Chấp hành dự toán thu Quyết toán thu 1/1/ 31/12/ Duyệt quyết toán Bắt đầu lập DT thu N N Thu theo dự toán Chỉnh lý và lập Duyệt dự toán thu được giao báo cáo quyết toán Quy trình thu NSNN
 5. 3.1.1. Tổng quan về thu NSNN Các chủ thể tham gia Các phương thức thu hoạt động thu NSNN NSNN Các chủ thể có trách Thu trực tiếp vào Kho nhiệm thu NSNN bạc Nhà nước Các chủ thể có nghĩa Thu thông qua cơ quan vụ tài chính đối với Nhà nước thu
 6. Phân loại thu NSNN Căn cứ vào Các khoản thu trong nước phạm vi phát sinh Các khoản thu ngoài nước Căn cứ vào Các khoản thu thường xuyên tính chất phát sinh Các khoản thu không thường xuyên Các khoản thu mang t/c bắt buộc Căn cứ vào Các khoản thu mang t/c tự tính chất nguyện động viên Các khoản thu mang t/c trao đổi & đầu tư
 7. Nội dung thu NSNN ở Việt Nam • Thu từ thuế, lệ phí; • Thu phí từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan NN thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; • Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương; • Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. (Trích khoản 1 điều 5 Luật NSNN 2015)
 8. 3.1.2. Đối tượng và nhiệm vụ của KTQT thu NSNN Hoạt động của quá trình thu NSNN, các khoản phải thu, đã thu và còn phải thu Đối tượng và nhiệm vụ của KTQT thu NSNN?
 9. 3.1.3. Chủ thể KTQT thu NSNN Chính phủ và Cơ quan tài UBND chính và các cấp các cơ quan khác Cơ quan Các chủ thể đóng Thuế, góp vào NSNN Hải quan KBNN và các tổ Cục Tin học và Thống kê chức được KBNN tài chính – Bộ tài chính uỷ quyền thu
 10. 3.1.4. Nội dung KTQT thu NSNN KTQT thu NSNN trong KTQT thu NSNN quá trình kiểm soát, trong lập kế hoạch thu chấp hành kế hoạch NSNN 1 2 thu NSNN 4 3 KTQT thu NSNN trong KTQT thu NSNN trong công tác dự báo thu quá trình quyết toán thu NSNN NSNN
 11. 3.2. KTQT thu NSNN trong lập kế hoạch thu NSNN 3.2.1. Quá trình lập kế hoạch thu NSNN 3.2.2. Nội dung KTQT thu NSNN trong lập kế hoạch thu NSNN
 12. 3.2.1 QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH THU NSNN  Khái niệm: Lập kế hoạch thu NSNN là việc tính toán số thu NSNN sẽ được huy động vào NSNN trong tháng, quý, năm dựa trên những căn cứ, điều kiện nhất định và dự kiến những giải pháp sẽ thực thi nhằm thực hiện kế hoạch thu đã được xác định.  Yêu cầu:  Quy trình lập kế hoạch thu NSNN: (7 bước)
 13. 3.2.2. Nội dung KTQT thu NSNN trong lập kế hoạch thu NSNN 3.2.2.1. Thu thập thông tin KTQT trong lập kế hoạch thu NSNN 3.2.2.2. Xử lý và phân tích thông tin 3.2.2.3. Cung cấp thông tin phục vụ lập kế hoạch thu NSNN
 14. 3.2.2.1. Thu thập thông tin KTQT trong lập kế hoạch thu NSNN NỘI DUNG THÔNG TIN CẦN THU THẬP  Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh…  Quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và chế độ thu NSNN.  Phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các NGUỒN CUNG khoản thu phân chia và mức bổ sung cân đối ngân sách của CẤP ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới. THÔNG  Văn bản pháp luật của các cấp, CQNN có thẩm quyền hướng TIN??? dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm sau.  Kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm, kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn NSNN. PHƯƠNG  Tình hình thực hiện NSNN năm trước. PHÁP THU THẬP  Thông tin về tình hình lạm phát, giá cả, tốc độ tăng trưởng kinh THÔNG tế… TIN???
 15. 3.2.2.2. Xử lý và phân tích thông tin phục vụ lập kế hoạch thu NSNN Trên cơ sở các thông tin thu thập được, KTQT sử dụng một số phương pháp kỹ thuật đặc thù để xử lý và phân tích thông tin phục vụ lập kế hoạch thu NSNN: Thiết kế thông tin thành dạng so sánh được, Trình bày thông tin dưới dạng phương trình, đồ thị....
 16. 3.2.2.3. Cung cấp thông tin phục vụ lập kế hoạch thu NSNN Thông tin KTQT cung cấp phục vụ lập kế hoạch thu NSNN được thể hiện thông qua các báo cáo dự toán thu NSNN:  Tổng hợp dự toán thu NSNN năm... (Dùng cho cơ quan Thuế)  Tổng hợp dự toán thu cân đối NSNN theo sắc thuế năm...  Tổng hợp dự toán thu NSNN năm... (Dùng cho Hải quan)  Tổng hợp các khoản thu lãi, nợ gốc, thu bán cổ phiếu của Nhà nước năm...  Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng năm...  Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn vay nợ mước ngoài và vốn đối ứng năm....  Dự kiến số thuế GTGT phải hoàn cho các DN năm...
 17. 3.3. KTQT thu NSNN trong quá trình kiểm soát, chấp hành kế hoạch thu 3.3.1. Quá trình chấp hành kế hoạch thu NSNN 3.3.2. Nội dung KTQT thu NSNN trong lập kế hoạch thu NSNN
 18. 3.3.1. QUÁ TRÌNH CHẤP HÀNH KẾ HOẠCH THU NSNN  Chấp hành kế hoạch thu NSNN là quá trình sử dụng tổng hợp các biện pháp về kinh tế - tài chính và hành chính nhằm biến các chỉ tiêu thu trong kế hoạch trở thành hiện thực; bao gồm việc tổ chức thu NSNN (theo dự toán năm và theo quy định của các Luật Thuế) và kiểm soát thu theo quy định của Luật). Qua đó, góp phần thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.
 19. 3.3. 2. NỘI DUNG KTQT TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM SOÁT, CHẤP HÀNH KẾ HOẠCH THU NSNN 3.3.2.1. Thu thập thông tin KTQT trong quá trình kiểm soát và chấp hành kế hoạch thu NSNN 3.3.2.2. Xử lý và phân tích thông tin 3.3.2.3. Cung cấp thông tin phục vụ thanh tra, kiểm tra và kiểm soát nội bộ
 20. 3.3.2.1. Thu thập thông tin KTQT trong quá trình kiểm soát, chấp hành kế hoạch thu NSNN Chứng Tài Sổ kế Báo cáo từ kế khoản toán kế toán toán kế toán KTQT thu thập thông tin về quá trình chấp hành kế hoạch thu NSNN của Các cơ quan, Bộ, ngành từ TW đến địa phương: Nội dung thông tin cần thu thập ??
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2